CECH SZEWSKI POZNAŃSKI DO K 1793ołtarz w którymkolwiek kościele albo płacić składkę kościelną do gospody polskiej. Bractwo decydowało o ważniejszych wydatkach w gospodzie czeladzi, karało niedokładności starszych towarzyszy, odbierało rachunek gospodni, decydowało np. w r. 1791 o zbyciu pamiątkowych talarów. Ciężarem gospód było utrzymywanie chorych czeladników. Bractwo dbało o to, aby starsi towarzysze nie wydawali pieniędzy na "konsolacje", lecz np, na chorych; w r. 1792 stwierdziło, że starsi towarzysze odprawiają pogrzeby dzieci niecechowych na własny dochód, i kazało dochód kłaść do skrzynki gospodniej itp. Czeladź niemiecka żądała, aby Y deputaci bractwa nie siedzieli w czapkach w gospodzie, bo zagranicą tego niema; bractwo odpowiedziało jasno, że czeladnicy "nie przychodzą z prawem, tylko do prawa" i nałożyło karę na każdego, ktoby żądanie takie wznowił. Stałych deputatów bractwa w gospodzie było dwóch mistrzów, wybieranych na rok. Nazywano ich "bejzecerami". Wybierano na ten urząd zwykle braci siedzących mniejwięcej na czele pierwszej ławy, skąd wkrótce wybierani byli na stołowych (były w bractwie dwa stoły - do każdego stołu dobierał sobie jeden starszy kompanów -- i dwie ławy). Z pośród takichże średnich starszeństwem majstrów wybierano też zwykle "kaplieznych", t. j. opiekunów własności kaplicy brackiej. N ajwyższym po starszych urzędem było szafarstwo, szafarze mocą samego urzędu byli stołowymi braćmi. Ze stołowych też brano pisarza brackiego. U c z n i o w i e. O uczniach mało zdradzają akta cechu, czasem jakieś ukaranie, raz sesja bractwa z powodu ucieczki trzech uczniów (1680), raz (1791) odebranie majstrowi Bermanowi ucznia za poniewieranie. Mamy tylko słabą orjentację o przyjętych i wyzwolonych uczniach. Wpisano uczniów: 1(358: 9, 1659: 10, 1660: 2, 1661: 8, 1662: 1, 1663: 3, 1665: 5, 1666: 3, 1667: 3, 1672: 1 (brak danych z lat 1668-71 i 1673-77), 1678: 2, 1679: 5, 1680: 9, 1681: 1, 1682: 2, 1683: 9, 1684: 2, 1685: 5, 1686: 3, 1687: 5, razem w 21 latach (niezawodnie niepełnych) 88. Wyzwolono w tychże latach 57 uczniów, a w szczególności: 1658: 1, 1659: 2, 1660: 5, 1661: 7, 1662: 1, 1663: i, 1665: 2, 1666: 2, 1678: 1, 1679: 2, 1680: 5,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry