KRONIKA MIESIĘCZNA 199

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.10.31 R.2 Nr9/10

Czas czytania: ok. 3 min.

9. Wiza Z. - ul. 27 Grudnia {j - za okno z wtążkami; 10. Wiza i :Mału::,zek -- ul. Nowa 6 - za okno z kal;eluszami.

WszY!3tkie firmy, które zgłosiły się do konkursu, og"toszono w I'ra.:;,ie.

(Z Izby Hand.lowo-Przemy81owej.)

KRONIKA. :MIESIĘCZNA.

WRZESIEŃ i P AŻDZIEHNIK 1924.

13-1.1. września. Wycieczka a.kademików zagranicznych w Pomaniu.

Raut w Ratuszu.

:ł. października,. ZgOil śp. Władysława hl'. Zamoyskiego w Kórniku.

\\ początku września (dnia 9.) wygłosił burmistrz miasta Dijvn, lJ. GastoIl Gerard, w sali Rady J\Iiejski.'j wykład o stosunkach g-c.spouarczych i zabytkach Burgun<.lji. - We wrześniu l'o\)Oczę to ręstaurację palacu DziałYllskich, dokąd śp. Władysław .lLmoY8ki zamipfzał przenieć BibljGtekę Kórnicką.

W komisjach miejskich uchwalono przedsięwzi.ą.ć kroki celem wybudowania wspaniałego pomnika Boksławowi Chrobremu twórcy pCtęgi pailstwa polskiego. Artyści-muzycy, grnpujący się około T£'atru Wielkiego, założyli stowarzyszenie "ł<'ilharmonja Poznańska", które w październiku urządziło pierwszy koncert symfoniczny. W Uniwersyteci3 odbyła się z okazji pTzewiezienia zwłok RellI") ka f'irllkiJwic7a z \' evey do kościda św. Jana w Warszawie uroczysta akadcmja (dnia 23. października). Towarzystwo Miłośników I-listorji Ziem Zachodnich zorga.niwwało cykl wyhładów o historji Wielkopolski, które odbyły £ię w czasie od 9. do 29. październilm przy udziab profesorów ,józefa Kostrzew8kiego, Kazi:niorza Tymienieckicgo, Tadeusza Grabnw"kiego, Władysława K0nolJczYlLskiego, Bronisława Dembhlsldcgo i Adama Skałkowskiego oraz dyr. dr. Kazimirza Kaczmarczyka, ur. 'l\'odora Tyra. dr. Andl'Zf'ja Wojtkow;;:kiego i dr. Wisławy Knapowskiej.

Z RUCHU \:VYDA \:\.ICZEGO.

Sprav;ozdanie Zarządu stoI. Miasta Poznania za rok 1922,. Roznań 1!:J24.

Str. 207.

Zofja Sokolnicka, Pamięci Zofji Siemiątkow;;:kiej (z:l'slużonej około t2.j]lego nauczania - przyp. Red.) Kurjer Poznailski nr. 203 (na 3. IX.) .,Uroczystość wręczenia miastu Poznaniowi odznaki pułkowej 55 p. piechoty". ŻGłnierz Wielkopolski nr. 24/5. .,Przy kopaniu fundamentów" (przy m.oście Tumskim; kwest ja kościołów św. Barbary i św. Wawrzyńca). Kurjer Pozn. nr. 231 (na 5. X).

KtWNI"-.\ I\JL\HTA I'OZi\I \NL\

"Gl'óh za:iłużollyeh dla śp. Rektora Świc!,'kkip/-\,o". POfitęp nr. 236 (na 11. X.J.

,.BUllujący ;ię l'rzy:izły Poznali". Orędowllik 1lI". :2:36. KUI'j..r 1'071'.

nr. 237 (na 12. X.). "KoIllunikacja wodna na Warcip". Kurjer Pozn. 111". 23!J (lIa 13. X.).

,.Plan. uowcfi"O Poznania". Dzipunik Poznań,;ki m. 240 (na Hi. X.).

Dr. Nikodem Pajzdl'l':iki, :MuzCUIIl Sztuki K08cidllPj w Poznaniu. Kurjer Pozu. ur. 24£i lna 23. X.). .,Sport Ilu'o'tl'vwany" oraz "Kurjer POZnall:iki" i inne dziPllIliki zajmCJwały się m. i. kWl'stją budowy Htadjollu na Błolliach Wihh'ckih. .,Samorządu Mipjskipg'o". organu Związku Mia"t Polskich. r"tla.lw.lll( go prp'z dyrektora biura tegoż Związku, HplII"yka \rot JW:ik111g0, ukazał Hię Zf':i7yt 7-9 za mirsiące lipit'l'-wrz..,;jpu roku b. i zawiJI'a na.ctępującą ubfitą i urozmaiconą tl'l'Ść: 1) Prof. A. Suligo-.vskiego "O reformie prawa wyborczpg'o do eiał u:-:tawodawc;r.y..;h, a także rIo ciał samorząd(1wych a w szczcgólnu8ei miej:'kit.h"; 2) Dl. StaniRława, Nowaka .,uwagi nad projektplI1 u"tawy u gminip micJRkiej"; 3) Stefana Hzppkicwicza .,Zamkni<:eia l'aehunkOwe związków komunalnych a wymagania statY:ityki": 4). Dr. J. t>olaha "Stan hygieniczny miast pobkich" (wedlug' ankiety, przcpI"ow'ulzom:j przez Związek Miast Rzeczypo,;politej Po l:ik i ej w roku 1921.), tPlu:ty u::,taw. skorowidz!' itd.

TOWARZYSTWO MIŁOśNIK()W 11lASTA POZNi\NL\.

W d:;h zym ciągu zapisany został na liście ezłonków p. (22tn Dl". Tymi,'11 ic ki, Kazimierz, prof. uniwersytetu.

NOTATKA.

Długotrwały strejk dntkarzy zmusił llas i tym razem ,le Wy l-lilia uuu'pru podwójm'g'o. Abonament pobrany bęl1zip za nlllllel"Y "l-lO przy (loręzl'lliu lIiniej.-.;zego zPl'zytu.

TI\EśĆ.: Herpzja Jana CZPI'8kiego w Poznaniu (ZY!l'lllllnt Zal:>;;ki).

POZlJall w }JI'zYI,<Qwie8ci (Bolł'sław Śla"ki). - 1'1" 'lIIj m anil' okien wyt.:'1wowych w Pozll:Hliu. - KI"onika lI1i('"i().:W.l. Z ruchu wyrlawnicze,go. -- Towarzystwo Milo?mikÓw Miaf't:t Poznania. - Notatka.

Nakładem Magistratu stoły m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz. pokój 74.

Odbito w Vrukarni Robotników cłllześcljańlSkich To,,'. Akc. w Poznaniu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.10.31 R.2 Nr9/10 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry