L98

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.10.31 R.2 Nr9/10

Czas czytania: ok. 2 min.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

3. p. Dr. Stanisław Permlczyńf'ld, 4. p. Mieczysław Krzyżankiewirz z :M. U. T. P., 5. p. Jan Cynka z :Magi::;tratu.

6. pp. Edward Mazurkic'.vicz, Kajetan Ig11ato.wiC'Z i :Mak.symiljoo Stiinner ze Związku Towarz)'lstw Kupieckich.

7. p. Józef Sro.czyilski z firmy Sro.c:i\yński i S-ka.

.W ko.nkursie wzięły udział 52 firmy i zgł{)sily rlo ko.nkursu 77 (.Jłden wystawo.wych. Posi2dzel1ie jury w sprawie przyznani:1 nagTó!1 odbyło. się w dniH 80. kwietnia. Po. ro.zpatrzeniu ,,;szy:;tldch złosz('ń. odrzucono w pierw5zem gło.so.waniu a Iimine 57 o.kien wystawowych jako. ninadających się i':e względów ar1ystycznych i delwracyjnych do nagro.dy. Nadmienić należy, że prócz zg'lo.szonych 52 firm (77 oki2n) były 2 o.kna wystawowe jJoza konkursem. a miar\pwiti p. :M:ak'1ymiJjana Stlirmera, jako złGI'ka jury Oraz fabrykanta p. H. Żaka, wystawiającego- w firm i£' D\)ruicz, pl. Wolności 5, l,vnicwaq, w kDnkursif' udział wziąć mog-ły tylko firmy handlo-we. Po rzeczowej dysku:;ji nad artystycznym wyg'lą\lf'm okien zg-odzo-' n.:> się jednogł{JśIlie na wydanie następujących nagród: I. premję w formie żardynipry, .oIiarow:wej przez Izbę przem.handlową. firmie F. St:łszcwskl, ul. 27 Grudnia nr. 5. za okno z d?k{Jracją porcelany i kryształów; II. premję w fo.rmi£' ohrazu olejuego, ofiarowftIle'g'o przez Miejski Urząd Targu PuznaiISkil'g'o. firmif' M. GI-łHll"f)w"ki. pl. vVolnoBci lO. Zt okno .z jedwabllimi; III. premję w fonnie plakiety brOl17.(Jwej, ofiarowanej przez Związel{ Tow. Kupieckich, firmie Bracia Lp\vorscy, Rt. Rynak 73-74. za oKnl! z artykułami skirni. . Żf'tony przyznano następującym firmom: 1. CukiJrnia "Warszawianka". Po;znall. pl. Wolności 1 - r.a. okno z czekoladkami; 2. Drożyński - St. Rynek 66 - za okno 'Surowym jedwabiem; 3. Jeschke St. - pl. \Volno.ści 10 - za okno. z torebkami skórzanemi; 4. Kałarnajski St. - pl. Wolności 6 -- za okno z poilczochami i rękawiczlmmi; 51. Milachowski - Fr. Ratajczaka 40 - za okno z kawą i herbatą: 6. :Miethe Bracia - ul. dwarna 8" -- za okno z cukierkami; 7. Hydecki - ul. Po.cztowa - za vkno z konfekcją damską; 8. Tschonert P. - ul. Gwarna 18 - za okno z delikatesami;i..

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.10.31 R.2 Nr9/10 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry