CECH SZEWSKI POZNAŃSKI DO R 1793

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

czasie magistrat wymógł na nich budowę jatek. Poprzednio zapewne uważano tylko grunt jako jateczny, ale jatek stałych nie było. Na podstawie materjału, jaki posiadamy, trudno ustalić pozytywnie, czy przed wiekiem 16 kiedykolwiek szewcy mieli trwałe jatki sprzedażne czy też tylko miejsca sprzedaży, miejsca jateczne. Tyle wiadomości uchowało się nam o szewcach poznańskich z wieków 13 i 14. To tylko jest pewnem, że w tym okresie czasu powstało bractwo szewskie, cech szewski. N ajstarszy katalog cechowy zachował się z r. 1440. W roku tym było w Poznaniu 15 cechów. Data założenia ostatniego z tych cechów, budniczego, jest znana; pofwstał on w r. 1418. Ponieważ zaś katalogi cechowe z reguły zachowywały pewną ustaloną hierarchję cechów, uznaje się, że kolejność w katalogu odpowiadała starszeństwu historycznemu. Cech szewski występuje na 8. miejscu, po sukiennikach, kupcach, dwóch cechach rzeźnickich, tkaczach, kuśnierzach i piekarzach. Te właśnie rzemiosła wymienione były w dokumencie z r. 1280. Młodsze od szewskiego były według następstwa w katalogach cechy mielcarski, krawiecki, garbarski i, i. Udowodniłem na inne m miejscu 7 ), że cech krawiecki powstał przed r. 1400, a cech krawiecki wyliczany jest po szewcach i mielcarzach. Pierwsza wyraźna wzmianka o cechu szewskim pochodzi z r. 14218) i znajduje się w aktach radzieckich poznańskich. Ale już w r. 1403 rozstrzygały władze miejskie spór szewców z garbarzami, przyczem cechowi garbarskiemu dodały kilka przepisów statutowych, spór toczył cię h -z wątpienia nie między osobami, lecz między cechami. A że pozatem znowu cech garbarski jest według katalogu młodszy od szewskiego, ustalamy jako pewnik, że cech szewski powstał przed rokiem 1400. Ale na tern kończy się dociekanie. Przypuszczać trzeba, że poznański cech szewski powstał nie później jak w 14 wieku. Ściślejszej daty ustalić niepodobna.

7) Zygmunt Zaleski, Wolny cech krawiecki w znań 1927 - Str. II i 12. 8) Warschauer, Stadtbuch von Poscn, nr. 351.

i Jan Polski oskarżeni zostali przez cech szewski z wania ("umme des garbins wagin").

Poznaniu. Po

Niclos Molner powodu garbo

1 *

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry