WG

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.10.31 R.2 Nr9/10

Czas czytania: ok. 3 min.

KRON1KA M[AS'l'A POZNANIA

:t Krakowski tnewik, Poznańska panna, Wiślicka żcmł:1. Prz',):myskic piwo.

.\d. Htr. 23 poz. 22.

OczywiHcie, poznaniankami współzawodniczl! kra*owianki.

howif'1H inna kombinacja do!'konałośri tak brzmi w formie JilrzypowiaRtki: Warl-\zawski trzewiczek, Tomilski pierniczl'k, GrIańt<ka wóilp"zka, rakowka dzieweczka U\d. s. 5R2 p. 17) 1;lIbo: Panna Krakowska, polityka LwowRka, Tn:ewil, (:(lańRki. piernik Toruński - (Ad. H. 2B9 p. B3).

4. Nie żart, panie Poznański, o jednego kobylego syna dwanaf;cif' cyganów W1-1. Ad. str. 428.

Zródło tcj przypowiastki, objęt,ej zbiorem Rysińskieo i podanej nJwnież w słowniku Lindego, jest nieznane. Można przypuszczać, że 'yraz "pan" oznacza tu kasztelana, który sprawował pierwotnie władzę sądową (starosty grodowego). Sens więc polegałby na tern, ŻIJ zbyt Rurowego dopuszczono się wymiaru sprawiedliwości, f\koro z powodu jedne'o konia powieszono aż 12 ludzi. j, Głupia l'obk:1 heo;; Poznania. Wyrażenie znakomitego artysty dramatycznego i pisarza-humorysty .\!ojzPg'O Zółkowskiego (1777-1822) z powolI u oderw:mia WieIkiqw Ksitstw11 Poznańskie'o przy tworzeniu w 1815 I'. KrÓIeRtw" K'JlIg'rcsowego.

fi. Kto Poznania pokusi, Tell w nim IImrzer mnHi.

Przpłowia, zapisane z UI-\t starszegu wiekiem rzcJllit,f;IlIika. w Pu znaniu zdawn:! osiadłego. Zmni:!st ..Poznania" mówił on: ,.Poznaniem"

Bolesław Ślaski.

PREM.lOW ANIE OKIEN WYSTAWOWYCH W POZNANIU.

Inicjatywę pn.mjowania okien wytawuy('h podjął jeszcze w rO ku ubiegłym p. l\fak::;ymiljan Stiirmer na jed1wm z po-"ipdzpil Izby }JTZt'rnysłowo-handlowej. Na posiedzeniu Komi,,:ji handlowl'j' w dniu 19-9u lutł-g'o 1924' 1". wyhranu komisję, w :<kład kti)J'('j Wt'sz]j pp. RobiilSki. .Mazurkipwicz. )fajewiez. ::Jttirmer. Il!na,towicz. Kałamaj"ki, Ziętf'k Dr. Lisocki. cplem opracowania szczegółów konkursu.

N{\ljO\'.ANl1ł: OKIFJr-; WYS'!'l\ \VOW,fCH W POZNANHi in1

Na po,;ierJzcniu kOllliji handlowej w dniu 24 marCH przf'(łłożyła wymieniolll Komi:,;ja opraeow:uu. ]lrzpz aią warunki konkursu, którp z drohnymi zmianami zo:,;tały prz 'z Komisję handlo\\:! zaakceptowane. W.anmki tp były na:,;tęl'ujące: Z okazJi IV. Targ'u Pozllał-lskicl!:o nJ'7.ąclza hlt,l przcmysłowo-halL ellowa w l'ozlIaniu prt'n1i.l'u'allil' okił'lI w-,,tawllych \\ I"Z:1"i(' od 27-o kwintllia, g'odz. U-tej PI'lt:'dpoL, aż (lo J-g-o maja. godz. fi-kj pupoł. 1!ł24 f. Wszyl:\tkie. firmy za:pisanc w [zbie przt'm.-halldlowPj VI Poznaniu i (Jo,;iadającc okna wysta,wowt' w lIIip;;cit' Pozn:tlliu mogą IIczcstmuyć w konkur,:;ie z dowolną il08Cią okien wystawowych, okr p 81onych co riu il08ci i i)ołvellia z tpm jednakże ograniczeniem. żp ...ag-rudzonem na hll1lkursic muże yć tylko jedno uknu każllej (I("szczególnej firmy w konkur:,;ie Ilczt':,;tnicząccj. Tcrmin pi,;mnnego zgłoszenia w Izbie okien do ł;.onkursu upływa z dniem 12 kwil'tuia br. o godz. a-ciej popul. Premjowanil' naj ładniej a zarazem najbardziej celowo dckorowanych okitn wy:,;tawowych nastąpi na pod'stawie OpiIiji utworzonej w tym eelu jury. Jako l'remj'c ustala siQ: 1. Ilagrudę Izby przem.-handluwej w Poznaniu; 2. lIag:rodę Miejkit:'g'o Urzędu Targ-u I'{JznaII:,;kipgo: 3. nagrodę Związku Towarzy5tw KUJlirckich w l'oznaniu, ponadto 10 lbtów po-ehwal'nYl"h 1zby pl"zem.-handIowej w Poznaniu.

Firmy prc'mjow:uJf' b(idą podam' Ilu ogólne.i wiadomoHci drogą klJ munikató", pra:,;owych. Firmy. kt{)rydl przedltawiciel będzie zasiada,} w jury. pozostaj )J(z:I h()nkllJ'elll, jrclnakżp w razi.. zg-łoszenia ieh otrzymuje' od Izby przem.-handlowej lbt stwh'rrlzający, jaka ('wpntualnil' lIagruda zostalab,v t(.j finnie przy znali a, gdyby llf.zpstnie;"yła w konkur8ie. Zglozulll' do konkursu okna wystawm' maj:! uyć w ('zasil' trwania konkursu udutępnione (lla oględzin publi(,ZlIo:iei i jury Oli g'odz. 9-t»J 010 <i-tej lJnpoł. IlPZ względu na nit'dziele i ;;wicta. Okna h' zostaną Z:1O[J:ltrzonp clotarczoJl.ymi przez Izbę przP\l1.-haml1uwą lIapi:.:ami ('p,'hhjąl"ymi jt' jako okna. do konkursu zgł08ZOlW.

Okna do kOl1kuru zgło:,zone zostaną w pierwszym dniu konkur>-tl (J(iiotografowane cdelll ułatwienia jury wydania opinji, a zaraz-.'111 IIni"możliwicmia zmiany dekoracji okit'u: fotograf je te [lozoi'itaną w al"chiwum Izby. .fury ustalono w następującym składzip: 1. p. Władysław Marcinkowski, Tow. Przyjaeiół Sztuki, 2. [I. Kazimierz RuciilSki z Magi:5tratu,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.10.31 R.2 Nr9/10 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry