Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

" Z a g a d n i e n i a u r b a n i s t yk i w P o 1 s c e". Sprawozdanie 7. I-ej konferencji Towarzystwa Urbanistów Polskich. KrakówKatowice 2, 3, 4 paźdz. 1930 r.

Bibljoteki Towarzystwa Urbanistów Polskich nr. 1. Warszawa 1931. 8", str. 9 1 + 3 nlb. Stanisław Przybyszewski - Księga Pamiątkowa. Poznań 1932. Nakładem Rolniczej Drukarni i Księgarni Nakładowej w Poznaniu. 8°, str. 72. Leszek Gustowski Od Warszawy do Sahary.

Opisy, wrażenia i stuclja podróżnicze. Drukiem i nakładem "Kupca" (Wydawnictwo gazet fachowych, Poznań, ulica Wielka 10). Poznań 1932. 8°, str. 276. Rzecz godna uwagi pod kątem widzenia handlu zamorskiego. Hilary Majkowski: Franc i s z e k Z y g a r t 1883-1926. Przedsłowie Leona Przybyszewskiego. Poznań 1931. 8°, str. 3 i nlb. z 13 tablicami. Jan Jachowski, Księgarnia Uniwersytecka. Jednodniówka Spółdzielni Budowlanej "P r a c a" w Poznaniu w czerwcu 1931 r. Sprawozdanie Izby Przemysłowo - Handlowej w P o z n a n i u za rok 1930. 8*, str. 488. Sprawozdanie Pocztowej Kasy Oszczędności P. K.

O. z działalności w roku 1930.

4", str. 96.

LIX S p r a w o z d a n i e Z w i ąz - ku Spółdzielni zarob

kówych i gospodarc z y c h w P o z n a n i u 1930. 4°, str. XXIV, 181.

CZASOPISMA.

G a z i W o d a 1931 nr. 12. Zeszyt jubileuszowy z okazji 75-lecia gazowni miejskiej w Poznaniu. Antoni Dziurzyński: 75-lecie Gazowni Miejskiej w Poznaniu (liczne ilustracje).

Rocznik Historyczny.Organ Towarzystwa Miłośników Historji w Poznaniu. Red. Kazimierz Tymieniecki i Kazimierz Kaczmarczyk. Rocznik VII (1931). 8°, str. IV, 164 + 14 tabl. z rycinami. Strażnica Zachodnia.

Kwartalnik poświęcony sprawom kresów zachodnich. R. X. (1931) nr. 3 poświęcony całkowicie Górnemu Śląskowi z okazji lO-lecia trzeciego powstania śląskiego. Przewodnik Historyczno - P r a w n y. Czasopismo kwartalne. Red. Przemysław Dąbkowski, Jan Adamus i Karol Koranyi. Lwów 1931. R. II, zesz. 2/3. 8°. str. 93-252. Między innemi znajduje się artykuł Leona Koczego p. t. "Wiadomość o załodze z ksiąg grodzkich poznańskich". S a m o r z ą d M i e j s ki. Organ Związku Miast Polskich. Red. Marceli Porowski. Z e s z .

18 zawiera m. i. artykuły Józefa Zawadzkiego - Na marginesie projektów ustaw samorządowych i M. Siwika - Kalkulacja rentowności przy projektowaniu przedsiębiorstw komu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry