KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

grafje z różnych okresów i zagadnień miejskich, stanowiące podkład pod planowe badania i ujęcie syntetyczne całokształtu dziejów miasta. N a treść rocznika składają się prace X. prof. di ' . Michała Morawskiego - Materjały do dziejów miasta Lodzi w Archiwum Akt Kapituły Katedralnej Włocławskiej, dr. Andrzeja Zanda - Łódź rolnicza 1332-1793 (S tudjum historyczne o topografji, stanie gospodarczym, organizacji prawnej i kulturze Lodzi), mjr. Józefa Andruszewskiego - Gwardja narodowa miejska w Łodzi (Rok 1809-1815), Jonasa Brawermana - Samorząd łódzki w XIX wieku (1810-1869), mgr. Janusza Staszewskiego - Początki przemysłu lnianego w Łodzi (Przyczynek do rozwoju miasta), dr. Alexego BachuIskiego - Pierwsza przędzalnia bawełny w Łodzi Chrystjana Fryderyka Wendischa, Józefa Litwina Administracja m.

Łodzi jako przedsiębiorca włókienniczy w pierwszej połowie XIX stulecia w świetle dokumentów, dr. Filipa Friedmana - Żydzi w łódzkim przemyśle włókienniczym w pierwszych stadjach jego rozwoju, Eugenjusza Ajnenkiela Pierwszy bunt robotników łódzkich w roku 1861, Michała Rawity Witanowskiego - Łódź w 1820 roku (źródła), Józefa Raciborskiego - Łódź w 1860 roku (źródła), tegoż autora - Bibljografja Łodzi za lata 1928--1929--1930 z indeksem [Bibljografja ta zajmuje za trzy lata 1402 pozycje] · oraz sprawozdanie archiwalne.

LS.

Sprawozdanie Zarządu Stół. Miasta Poznania za rok 1930/31. N akładem Magistratu Stół. Miasta Poznania. 8°, str. 132.

Sprawozdanie rachunkowe Stół. Miasta Poz n a n i a z a rok 1930/31 4 ° , str. 98. Budżet Miasta Poznania na rok 1932/33. Nakładem Magistratu Stół. Miasta Poznania. Poznań 1932. 4°, str. 198. A. Moszyński et J. U rb ańs k i -" E t u d e s u r la f a u n o d e s s e rr e s de P o z n a ń (Polo g n e)". Odbitka z "Bulletin Biologiąue de la France et de la Belgiąue" foncie par Alfred Giard. T. LXVI (1932) fascicule 1. Paris. Stron 45-76.

Zygmunt Wieliczka "O d P r o s n y p o R a w i e z".

Wspomnienia z powstania wielkopolskiego 1918-19. Poznań 1931, str. XVI + 424 i 24 rycin.

Wydawnictwa Towarzystwa dla badań nad historją powstania wielkopolskiego 1918-19 tom. 1. " P o l s k i e P o m o r z e" Wydawnictwo Instytutu Bałtyckiego. Red. Józef Borowik. Toruń 1931.

Tom II. 8°, str. X. + 224.

Rocznik Statystyczny miasta Bydgoszczy za rok 1930. Opracowany przez U rząd statystyczny miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 1931. 4°, str. 36.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry