Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Akta Radzieckie Poznańskie II, 1171-1501. - Wydal Kazimierz Kaczmarczyk. Poznań 1931. Wydawnictw źródłowych komisji historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół N auk tom VIII. 8°, str. VIII, 447 + 1 nlb.

Ukazał się już drugi tom akt radzieckich poznańskich, powiększając tern samem źródła do poznania przeszłości tego miasta. Tom pierwszy spotkał się z życzliwą krytyką Zygmunta Zaleskiego w "Kronice Miasta Poznania" III (1925), str. 149-150, Jana Ptaśnika w " Kwartalniku Historycznym 11 XXXIX (1925), str. 350-352 i dr.

Alfreda Laftermanna w "Deutsche wissenschaftiiche Zeitschrift fur Polen" , Hcft 8 (1920), str. 136-140. Dwaj ostatni zajmują się kwest ją stosunków narodowościowych średniowiecznego Poznania, dochodząc do odmiennych wniosków. Tom drugi obejmuje dalszy ciąg zapisek z trzeciej księgi radzieckiej od O. stycznia 1471 do 29. listopada 1493 i część zapisek z księgi czwartej od 22. stycznia 1494 do 31. grudnia 1501. W za.piskach przeważa język łaciński. N a ogólną ich liczbę 671, przypada na język niemiei o»

cki 86. Treść zapisek jest podobna do tych w tomie poprzednim, jednakże widać już większy rozmach rzemiosła pod koniec XV. wieku, skoro w roku 1199 była potrzeba wydania statutów cechowych dla bractw krawieckiego, kramarskiego, sielmaskiego i kołodziejskiego oraz stolarskiego. W opracowaniu jest obecnie tom trzeci, który obejmie indeksy osób, miejscowości i rzeczowy, potrzebne dla dokładniejszej orjentacji i całkowitego opanowania materjału źródłowego. Niewątpliwie wydawnictwo to przyczyni się do intensywniejszych badań monograficznych w zakresie miejskiej lokalnej historji. LS.

R o c z n i k Ł ó d z k i, poświęcony Łodzi i okolicy. - Wydawnictwo Archiwum Akt dawnych Miasta Łodzi. Tom II, 1931. Pod redakcją Józefa Raciborskiego przy współudziale Bronisława Ziemięckiego i Kazimierza Kaczmarczyka. N akładem miasta Łodzi. 8", str. 8 nlb. + 515 + 3 nlb.

Wspaniale wydany rocznik dowodzi głębokiej troski miasta o jego przeszłość. Treść rocznika stanowią naukowe mono

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry