1HO

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.08.31 R.2 Nr7/8

Czas czytania: ok. 1 min.

KROXIKA M1AS1'A POZNANiA

W numerze jubileuszowym "Posener Neueste Nachrichten" (nr. 1m) 1, 18. czerwca) pize p. Georg Wagner: ..Zur rriillłluilggcschit'hte dpI' POl'lleT NeUl:-ten Nachrichtcn".

\V ..Df'nbl'llf' Rundschmt" lInty HJ4) czytamy rozprawkę Manfreda Lanbprt{\ ,.Au::; den Anfingeu des :\JareinllI\V:-ki\'\'rl'ins."

Tn\t'{ ARZYST\" O MIŁOŚNIKÓW :\JIAST A POZNANIA.

'N dalszym tiągu zal i,aui zotaIi na liHcie czIonkÓw 1'1'.: 218) SamuIki, Seweryn, dyrektor naczelny.

219) inż. Cybiehowski, nulca miej::;ki.

f'kreIl)ny został z powodu śmirrei Hp.: 6) Krysiak, Fra,nci"zpk Salezy.

NOTATKA.

Ze wzgIę(lu na okres wakacyjny wydajemy i tym raZf'111 Zf'szyt podwójny. Numer nast,:pny .,Kroniki" ukaże się z datą 30. wrzf'::;nia H)4.

TREśO.

fi kmiciólku ŚW. Gothard.a i knIcie tego ::;wi.J:f'go. (Dr. Teoclor Ty!'). __ Z języka dawnych ('rchów m. Poznania. (Bolesław Ślaski.) - Trynmf Poznall"ki. tAntoni Bedprski). - Odhudowanie i odnowi,'nir kOHI'ioła Bożego Ciala. (Ks. Leoll Hankowi<ki.) - Mif'jskip b\lllownictwo po<lziemne (Augu...tyn Orozdowi('z). -- [hnio"ł\' znaczenie' IV. Targu Poznall>-kiego (Kazimierz Dąbrowi<ki). - Odznaka pnłkowa ;')!i pow. pnłku pip(h. dla. miasta Poznania. - Kronika. miesięczna. -- Z mchu wydawniczEgo - Towarzystwo :\IiłoHliikÓw mia;:ta Poznania. - Notatka.

Nakładem Magistratu stoł. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz. pokój 74.

Odbito w Vrukami Robotników Cłnześcijańkich Tow. Akc. w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.08.31 R.2 Nr7/8 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry