KRONJKA MIESIĘCZNA

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.08.31 R.2 Nr7/8

Czas czytania: ok. 2 min.

1:). it'rplIia. flheh{lrl iJO-letniq!,'o juhi.lPllzll Towarzytwa Młodych Przomyłnw('ów. ;;. f,if'rpnia. \Vrr,czenie odznaki pułkowej 55 Pl'. mia"m Poznaniowi.

, \V maju zmarła Rp. J-rarja z )faJ'lkow"kich Kwil 'cka" zasłużona około utrzymania Banku Kwilecki, Pot(wki i JI,{)łka w poc"ł-ątkach istnienia hankn. \\ czerwel! przebywał w POZłlniu minitfr przemyłu i h:1,\(llu inż. Kk(lroll. Z,lprzyiężf'J1Y został p. inż. Cybiehowki jako nieflł:t tuy ezłonek 1fa;!,"i"tratu (11. \'1.), W ipqJł\iu odhyla ili tp'oroczna wy,.tawa pr:c t!:'rminatorów. ROmat1 Żelazowki, wi,-lki artyta i zall1;!;ony dyn'ktor Teatru Polkic!!o w Poznaniu. przeszcdł rio Teatrtl XarGtloweg'o w \Varzawjp. Rczpoczęto pr:1I'(' około hUlle,,, y 1ll0Rtn Tnm-.kit'!!o przez miasto. )'lie.iki Urząd Tar'u Poznm'lskiego rozpoczął prace: okołu hudowy nowf'j hali wy,;tawowoj i domu admilliRtracyjuep:o nil I,lacu wytawnvym przy ul. (ao;!,"owkiejvI' Tcwa)'zytwif' l\fiłoliikÓw Historji Zirm Zaehodnich dr. Andrzej Wnjtkowki wyd()ił orlezyt n. t. .,l\Ił(j(lop Karola Lihelta"; w Towarzptwif' Rihljofilów 1'obki{'h ks. dr. Majkow"ki odczyt 11. t. ..Przyczynki do hibljcteki ZYlllullta Anguf;ta",

Z RUCHU WYDA WXICZEGO.

Kazimierz Kaczmarcz,yk, :M a I a r z e p o z n a 11 s c y w XV. w i e k u i i (' h e!:' c h. Pozmu'l l ):2-L Odhitka z nr. 5 6 rok11 192,1 ..Kroniki .\Iiata Pozllania." . Rc;C'znica I Pailstwowego Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Poznaniu.

('("lInf>. prawoz(l:lIIjp z lat 1921-1924, początki }<z;:oły. Treść: Dr, .Taro"l:m Wit Opatmy, (}Plfll1anizacja, ::dnH];lzJum poznailRkieg-o w r. 1 R::1..\-. WiadollhlRI'i zkohlP. I SIwawozdanie Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. 1919-192::1. Rzecz dawno O('z,_'kiwana, b. ('('lilia jako materjał <lo hbtorji rzemiosł. Karjer PDznailS{i zaJlli!:'cił artykuły: L Kostrz,-'wi"kiego, Reor;!,"anizarja muzeów poznai1kirh (nr. 132 z 4. lipca); Edwarda )laznrkiewirza. O przy:-złość Tar'ów Poznall"kich (nr. 183 z 12. :;ierpnia).

Wzytkic dzienniki mi!:'jc"we poświęciły artykuły i rozprawki WYI1V.1 zfniom ważnit'jzYIil. jak zjazdowi {'piewaezcmu. ,'rzyjaz<lowi bi.

skupI'''' franrukich. 'ori tuft'ekich, ohehorlolll cechu ,;tolaTRkipgo i Towarz,yt.wa Młodych Prz,PlllyłO\vc6w, gollowi ]J. Fr, alezego Kry;;iaka.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.08.31 R.2 Nr7/8 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry