KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

OBJAŚNIENIA do planu miasta Poznania w d o b i e s e j m u c z t e r o l e t n i e g o (1788-1792 (podziałka 1 : 10.000) (Plan wykonał Dr. Alfred Brosig ' , kusztosz Muzeum Wielkopolskiego).

Plan ten oparty jest głównie na rękopiśmiennym planie miasta Poznania z lat 1793-1803 (podziałka 1 : 2.500), wykonanym przed wielkim pożarem miasta w r. 1803, a przechowanym w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu (Plany nr. 70, oraz kop ja środkowego odcinka: Plany nr. 240); tytuł jego brzmi: P l a n von d e r k ó n i g l. s ii ci - p r e u s s. I m m e d i a t - S t a d t P o s e n u n d d e n d a z u g e h ó r i g e n V o r s t a d t e n, v e r m e s s e n d u r c h S p a l d i n g u. K n ii p p e 1 n, c op i r t d u r c h H e e r m a n ń j u a K nii pp e In (wymiar 142X164 cm; porówn. Brosig: Poznali i miasta Polski Zachodniej w grafice, Poznań 1929, str. 37, nr. 62, z błędnie podanym r. 1780). Ponadto uwzględniono równocześnie plan Komisji Dobrego Porządku z r. 1780 (podz. 1 : 7.000, wymiar 132X170 cm; Arch. Państw, w Pozn.: Plany nr. 1310; porówn. Brosig, 1. c, nr. 61); plan sporządzony dla kapituły katedralnej poznańskiej z r. 1785 (.rysunek kolorowy, podz. 1 : T.OOO, wymiar 98,8X63,7; oryg. w Archiwum Archidiecezjalnem w Poznaniu; reprodukcję światłodrukową wykonał Miejski Urząd Pomiarów w r. 1926; porówn. Brosig 1. c, nr. 63); kolorowany plan, pięknie wykaligrafowany, ale niezbyt wiarygodny, sporządzony przez Kntippelna wkrótce po r. 1803, w którym spłonęła znaczna część Poznania (podz. ca. 1 : 8.000, wymiar 55X51,4; Archiwum Państw, w Poznaniu: Plany nr. 1801). Niektóre szczegóły uzupełniono na podstawie planów poszczególnych odcinków miasta, jak: P l a n von E rweiterung der Stadt Po sen, ais von denen Bau> t e 11 e n, s o z w i s c h e n d e m B r e s l a u e r T h o r c u n d d e r Wasserpforte bele gen en, aufgenommen und gezęi rhnet von Schuttze, anno 1794 (podz. ca. 1:1.500, wymiar 73X47,5; Archiwum Państw, w Pozn.: Plany nr. 1301); P l a n von den neuen Baustellen zwischen den Breslauer und Brummer Thor bey Po sen. (-) Spalding, den 14. M a y 1794 (podz. 25 prętów = 2 dziesiętne cale czyli 1 : 1.220, wymiar 66X45; Arch. Państw, w Pozn.: Plany nr. 1302); Plan von den en neuen Bau Steli e n zwischen den Breslauer T h o r u n d d e r Was s e r P f o r t e (podz. 25 prętów reńskich == 2 cale dziesiętne czyli 1: 1.220, wymiar 74,2X62,3; Arch. Państw, w Pozn: Plany nr. 341); oraz Plan von der Lagę des Wronkę r T h o r e s, d e s S a p i e h a P 1 a t z e s u n d d e rUr a g e g e n d, aufgenommen vom Regierungs Conducteur Scho1z

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry