DONIOSŁE ZNACZELE IV. TARGU POZNAŃ8KIEGO 153.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.08.31 R.2 Nr7/8

Czas czytania: ok. 4 min.

Hównicż charaktoryst:yewym przyczynkiem doskouałości i prakt yczwHri IV-gO' Targu Poznailski'ego je-;t fakt. że rozpisana ankieta ze strony DYl'ekcji Targu Poznai1skiego a streszczająca si!; w zal)ytauiach. czy wystawca zadO'wolony jest z wyniku IV. Targu PonaJlskieg". czy uzy:,kal nowych oubioreów itd. - wydała nadspo-dziewallie dodatni!" rezultaty. Są howim odpowiedzi. kTÓre ptHlkt'eślają nadzwyczajny sukces IV. Targu PO'znallskiego. dalej uwypuklają ma:,\owc zam{:wiellia towarÓw, wreBzci.e i różne żyr.zellia 'v\' kierunku spot(:g'Oowania działalnośei Targu PoznmlskiFg'O' a to drog< budO'wy 11U'\vyrh gmachÓw. pawilonÓw i hal, ('o, jak już wiadomo. l17i(ki zrllzumiplliu doniosłości Targu Poznai1skicgo przez CZYlllliki kOIllpetentne si stało. Niemniej gO'dnym uznania faktem j'e:'t powstanie z inic,jatywy Targu PoznaIlskiego na parę dni. przod O'twarciem tegoż Targu ..Związku Eksl)Olterów i Importerów". który zdołał skupić w swO'jem łonie wybitnych przed:-tawieicli kIJ! przemy,.-;łowo-handlowych i finansowych miast.a Pozuania. Tm-varzystwO' to o eharaktPl'zB id,eowym. ma za zadanie regulować eksJlort polski drogą nawiązania kontaktu z rynkami zagrauieznymi. Nadto Związek Eksporterów i ImporterÓ'1V przyją.ł n:t siebie O'bowiązek rz,eczowego infmmowania polskich wy Łw();'C'{nv,. 11:1 jakie zag-rauiczne rynki zbytu mogą oni. reflektowar,. 'lVr:eszcip przez odpowieuui kontakt z polskiemi sferami pfZćmysłowemi. halilUowemi oraz czynnikami rządowymi nadawać pewien zasaclni(zy a celowy kierunek żyeiu gospodarczemu w całym pal1stwie.

Ta'k wif:c 'IV pomyślnych warunkach idC'a Targu Poznai1skiegu krzC'pnie, a działalnoM tej pO'żywcznej iilstytueji gO'spodarczej ku z:lIlowO'lenin 'przed.;tawicieli pohkiego przemYl'iłu i handlu. O'raz najwyż!>zych sfor rządowych wzrasta z każdym rokiem wit;cej. Ze to uznanie' ni.e jlest gO'lOi'iłownc, świadczy o tcm. najlepiej konystna opiuja Prezydenta Hzeczypospolitej. prcmjera Grabskiep:o O'r:lZ wyhitllyeh przed.'itawici'e1i wlaclz eentraluych, jaka padła z list ty('h dostO'jników z okazji IV. Targu Poznailskicgo. l\HnviOlh) hanlzo wiele o wytc:żonoj pracy" nie pO'zbawionej głęhszyeh <,prh el'lowoci i pO'ezuca organizacji zarównO' twórców jak i Ol'gauizatnrÓ'w Targu I'oznallskiego. RzucO'nO' i zdauie. i'e każda impreza gospoda.rcza mająca swe źródło- w Wielkopolsce, może liczyr, na pO'pa,rcip czynników rządowych. A już radością musi napawać nasze serca wiadOł1)(IHĆ, .że zgollzouo l'iię równipż. aby ;przy,zła

KRONIKA MIASTA POZNANIA

wystawa w,:,;zltJehpolska, a więc nie Targ, tylko już wystawa. mająe:t siG odbyć, w lO-cio letnią roeznicę wyswuLodzellia Ziem Pol,kic.h ze szponów zaboreÓw. a zatem w r. lD28. oc1będzie :-iiI; nie w illllem miecie Jak tylko w f'tołicy Wielkopuh;ki, Poznaniu. A traz garć. suchych cyfr. dotyczących IV. Targu l'oZllallskiego. IV. Targ Po ZIIa,J\ ski mia.} do d.n,pozycji dwa terenT. Pierwszy teren przy ul. Głogowskiej nr. j(j-:n powierzchni 2i10 000 mkw. z następująeemi budyukami: \Vieźa (UmO'ślą"ka, l)arter 2500 mkw., I. yiętro 1 500 mkw.. pawilon B!Ilku ]'rzlernysłowcó'W 1 GOl! mkw., pawilon Polskiego Banku Handlowego l50n mkw., wielka hala maszyn 4500 mkw.. Ludynek aclmini,-.;tracy jny i restauraeja 1000 mkow. Drugi ter'en przy I'laeu Prezydenta Drwęskieg<': L hala z re"itanracją n 000 mkw.. m. hala k 500 mkw. Og-bl'i'm I'Ozporzą,clza ;więe Targ l'oznallski !)owierzchnią, :30000 mkw. \.. krytych budyukarh. ktÓrą w ZUpehh)'d zaj<;ły wy...;ta,wiają('e firmy. Maszyny rolniew pou WObWili uieLem zajęły pmviprzellllię okola Ij 000 mkw. Statystyka branżowa IV. Targ'u l'oznallskiego pl'zecltawi:t .się następującO': Wyroby włÓki,tJ'llnieze 8 proe., g:1fl)arstwo i obuwnictwa 4 pme., papier lO l))'oe., galanterja i zaLawki 4 proc.. mpble 6 proe.. ceramika 5 proc.. dektrotedlllika 2,fi pn,{'.. przemysI metalowy :15 proc. 'Wyroby pri"cyzyjuC' i arty-" styczne 3,5 proc., wyroby ,ehemieZllP 10 proc.. powroźnicze 1.3 proe.. artykuły t:pożywez€ !) prt)c.. hndownictwo 1 .proe.. domy han. dlowe 0 1 5 proc. Z ogólnej liezlJY 1850 wystawiających firm przypmla na: Wielkopolskę i Pomorze 57 proc.. KOllgre6wkę i rałopolsk<.: 23 }Jroe. rUn'uy f;IW,k 5 }Jroc., {}dalv,k. G proc.

Przemy;:;ł włÓkienuiczy Lył t{)unkowo :-iłabo reprezentuwany. Tłoma,ezy sit,: tu po czści nie'odpowiednim termiuelll Targu l'oznaIlski'ego. Przemysł włÓkienniczy jeHt bmviem zdania, że termin Targu Pozmulskiego dla tracrl,:,;akeji towa,rÓw na okrf" l-dni j.f'st spóźniony. a ,Ua towar{l\v na okl"l',", j-e.sienny i zimowy za wezesny. Przemysł łódzki. bi:elsko-hialki, i łJiaio"toC'ki ze zrozumiałycll' pmvo(lów. o ile wejdzie .,i<; w pyC'hik lIarodow(l'"ciową fra.orykantLłI'" włÓkienniczyeh, oka,zuje pcwną rezel'wQ s]J'eejalnie wobec Targn PoznalH;kiego. B]Jodzicwać' ..;ię atoli należy. że przemY;Rł włÓkienniczy polski pomimo wszystko 'Weźmie udział w przyszłym roku w T:tr1ł l'oZllallSkim, ze wzgl(du na to,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.08.31 R.2 Nr7/8 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry