MIEJSKIE BUDOWNICTWO PODZIEMKI<Ja I'Pgłę zużyj-e się przy budowie baraków przy 'w:J.,rowui Radziwiłła oraz fundamentÓw łazienek i dom{lw mi,ejskich przy III. WHpólnc.i. W dzielnicach prawo1n'zcżnych burzy l\lagistrat POU:J.lltO waly i zasypuj,o fory przy wa,rowni Radziwi1la ora.z rozporzą.! ogromną praeę planowani;:! i podno-z€uia teren{:w pod przyszłp targowisko. położonyrh przy warowni Czeeha. a w najbli1. s zym czasie z:J.cznic budowę nowcgo mostu T'umskicgu. Z innyeh prac. mni,cjszyrh a jrednak wa,żnyrh.. wymicni{' nnleiŻ.y lmdo"NQ ll'łlwy('h ulie: Laugiew:eza (od Górnej Wildy <lo kościoła Zll1artwy.eh'wRtalICÓw) i \Vspóluej (na graniey :J.dminiRtraeyjnej I'ozll:J.nia i nQl)la). l)hiC' lllieo wykonano z brukowc,t kra.jow'go, sprowaclzOlwgo z ró1.nyeh powiatów \Viel!.;:opol.;ki. Projektujc si<) jr0szcze w ohcrnym spzouie przebrukowae, bruk:,em rządkowym z gmnitÓ'vY ląskieh OstnO"vek mię(1zy mO'-,tem ('yhillskim. :J. rynki€m 8rlILlcekim.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.08.31 R.2 Nr7/8

Czas czytania: ok. 3 min.

Inż. A u g u s t y n D r o z d o '\V i c z.

DONIOLE ZN}\( 'ZENIE lVI. T AHGU POZNAŃSKIEGO.

Dni:1 4. maja 1\)24 r. zamkniętO' IV. Targ Pozua,i-ł.;ki. Zanim z.estawimy suche, cyfry. a' j,aki,e wy.mo'wll'C'. dotyeząere rozmi:1rlm IV. Targu Poznaii,;kiego - pouamy garść O'bjd.;:tywnyeh uwag, ktÓre charaktleryzują nam uotychezasowy dorobek tcj lwzsprzecznie pożyteeznej- instytueji gospodarczej. U celarh. zadaniach i znaczeniu Ta,rgu PoznalIskiego wog{)lc bardzo wiele pi;aa prasa poh;ka. a na,wet z.agraniczua. Że t'0 cele i zadania z każuym rokiem więcej krystalizują. się,. hyć moż.e- wzajemni€ uZ1lpelniają. to jl8i:\t rzeczą. zUlpełuire r zro.zumi.ałą, alhowipIll wszystku rokolwiek Jest na' świedc. idzie wraz z postępem czasu. Iderrl Targu J'ozna,il:>kiego pocz(,:ta w roku 1920 zrazu :,;kromnie i. to w ZCzu.p'em gronie luuzi. dobrej woli, po 4 latach intensywnej pracy, uicco,1ziennej zapnhl'egli.woścL bez. halasu. li tylko mózgiem }edllOf-,tp,k zahartowauyrh w tw:crdej i;zkole życia - przeohlekła się w reah1P' kszta:lty, obdarzają,c spoleez,eilstwo polskie pierwszorzędnl instytucją gospodarczą. Ta:rg PO'Zl1aJ1',;ki istnieje i Lędzie przez dlugie lata istnia,ł, ponieważ zadaniem jego je,stpotęgowa,ć rozw{lj przlemyslu. wzmacniać eksport wyrobów polskie h,

KRONIKA MIASTA POZNANIA

regulować kalkulację. jednem :-;łow{'m działać d'Hlatnio we wr,-;zelkićil dzieclziuach przemy,słu i handlu w nazym kraju. Targ' PoZIlański jest zateIll tym klasyeznym przeg:ląd:cm rozwoju' przemysłu p(,lskiego. Czy tylko prz(':lądf'm':' Targ ['ozIlaliski animuje wyl'WórcóI\v do żyw-;zej dzialallloci a to (hog:} ulepszania produktów i zaprowadzauia nowocze;O\llyeh nrz:!'lzPll fabryeznych. Dałr.j, j-est tym uodźcem, ktÓry pohudza kJla przemysłowo-halllllowe i wogóle sfery mające Hty.czuość z 0(1J JlI'd my;! gOHpodarezą kraju do jnt.ensywnej pracy. A lla;-;tpnie wzmaenia on pe'\Vueg'o ;'o,lzajll rywalizaej'ę wytwÓreÓw. ale w znaezcnill cloclatuiem, wreszeie, ('o llajważlliejsz,e, wskazujp eałeIIIll . ;;polecz'0'llstwu uez 'vY1'gldn na uarodowo(' i wYZllallit1. aieuy zahezpi-eezy(' egzyst.encję sobie i l'ailstWlf. Organizatorzy Targu l'oznailskie,go zrozumieli llobrze, że ta impreza go:-:podarcza :spełni wtedy tylko :,,'Wc zadanie, '1 ile przemysł polski ilutlIdei polBki rozwij,l(' ';,iPc bęuą na. śc iślri)' wytYiczonych li.nj-ach, co może ::-;ię stać tylko w logicznym związku z' ra,cjonalną. polityką zawiel':lnia traktatów ha.ndlowych i zdrnwem systf'mem opłat eelllych. Traktaty halhlłowe z ościennemi paill'it'W:uni l'C'guluj;!, eksport :1 hez pkportu nip można wyohrazić souie n011naluego huuoŻf'tu. kUlry je,;t wykładnikir,'m potęgi. gospodarczej danego pallstwa. [ dla tych a lIie iunyeh pOWOcl(,W tegoroczny IV. Targ' }'oznm'l"'ki miał charakter demonstraey jno-ek:,;portowy. ()rganizatorzy j-eg'o pragnęli. :,;knpić, jak najwik,szą. ilość wytw(lrcÓ.w polskich, a jednoeześnif' 7-aiutere:,;owa,ć, zagranicę pol:,;kimi IH'o,luktami. Sknt"ck tejl celowej' propagandy okazał się w wyl':lzi:,;tych koloraeh, albowiem POW:-'.Żll€ grono reprezentantÓw zagranicznyeh kM przemysłowo-handlowych z,wie.dziło Targ l'oznailski, że wymienimy tylko delegatÓw z l{umunji. Bnłg"arji. .Jugosławji, ('zech, Hplgji, Francji, Kiemiec, pai1stw uadhałtyekii'll, a nlwpt z egzotycznej Persjr.

IV. z rzędu Targ" l'ozu:u-łski pozatem wykazał w swym I;umaryeznym wyniku pewną linję, którą zauważyć m07.na hyło we w8zystkil'h 1):1 wilonach i halach targ'owyeh. .J nż ua pierwszy rzut oka uderzała wyf1.mieuitH selekcja ekSpOJlat()W, pewlleg'o r:liłzajll celo'W'oM'. ta.k p że Targ l'oznall"ki tego roku, ° ile i(}zif' o spn-:żysto(\ organizacji. przeszf'(1ł najśmicbzi' oczekiwania.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.08.31 R.2 Nr7/8 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry