ZNJESIEME I WYMARCIE ZAKOMJ REFORMATÓW NA ŚRÓDCE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

J. J eziorowski:

Doniesienie powszechności o urządzeniu semi naryi nauczycielskiej Poznańskiey. - Poznań 1808.

N achricht von der Einrichtung des Schullehrer Seminariums zu Po sen - Poznań 1808.

Klasztor 00. Reformatów w Poznaniu - Po

Dr. Karwowski: znań 1910. Kilarski: Przewodnik po Poznaniu.

Kothe: Verzeichnis der Kunstdenkmaler cI. Prov. Posen. Berlin 1898 tom II. Kraushaar: Tow. Warsz. Kroi. Przyjaciół Nauk 1800/1832 - tom I. (Kolbe): Festschrift zur Feier des 100-jahrigen Bestehens des Posen-Rawitscher Kg!. Schullehrer-Seminars. Rawicz 1. ' 01.

Kuryer Poznański (Dodatek) 1899 Nr. 58.

Kurjer Poznański, 1924, Nr. 272.

Kronika Miasta Poznania 1925, 1928.

Łukaszewicz: Krótki opis historyczny kościołów parafjalnych itd. tom I. Poznań 1858. Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania. Poznań 1838. ,T. Ł.: Historyczna wiadomość o klasztorach w dawnej Wielkopolsce. Matuszewski:

Zum 50-jahrigen Jubilaum der Provinzial- Taubstummen-Anstalt zu Po sen - Poznań 1882. Historyja Poznańskiego Instytutu Głuchoniemych (Pamiętnik Warszawskiego Inst. Głuch, i Ociemniałych. Warszawa 1878). Pajzderski: Poznań - 1922.

X. Rankowski: Opis kościoła Bożego Ciała w Poznaniu - Poznań 1930. Roczniki Tow. Przyjaciół Nauk. - Poznań, tom XXXVI.

Die Residenzstadt Posen u. ihre Verwaltung - Posen 1911.

Wiadomości Parafji Archikatedralnej 1914. NR. 15, 16, li*, 19, Poznań.

Zeitschrift der hist. Gesellschaft f. die Prov. Posen - 1885, 1900, 1901, 1905, 1908, 1911, 1915.

OPIS POZNANIA Z ROKU 1787.

(Wraz z planem m. Poznania z końca XVIII wieku).

W roku 1930 wydała Komisja Atlasu Historycznego Polski, utworzona pod przewodnictwem prof. Wł. Semkowicza przy Polskiej Akademji Umiejętności, mapę województwa krakowskiego z doby sejmu czteroletniego (1788-1792) 1). Centralna ta krakowska Komisja Atlasu Hist. Polski przywiązywała od pierwszej chwili swego zaistnienia wielką wagę do rozpoczęcia jjrac nad atlasem historycznym Wielkopolski. Minęło jednak kilka lat zanim można było tę pracę rozpocząć w Poznaniu. Dopiero w lecie 1931 r. wyłoniła Komisja Historyczna Poznańskiego Tow. Przyj. N auk osobną komisję dla atlasu historycznego Wielkopolski pod przewodnictwem prof. Stan. Pawłowskiego, która w grudniu 1931 r. przystąpiła ostatecznie do pracy nad mapą województwa poznańskiego z doby sejmu czteroletniego (1788-1792), w skali 1 : 200.000 2 ). Ponieważ opracowywana mapa ma się wzorować na wydanej już mapie województwa krakowskiego, która na tej samej karcie podaje plan miasta Krakowa i okolicy w dobie sejmu czteroletniego (skala 1 :10.800), więc musi ta mapa wyjewództwa poznańskiego podać również

J) Polska Akademja Umiejętności: Płace Komisji Atlasu Histo rycznego Polski: Serja A: Mapy szczegółowe. I. Mapa woj ew. kra kowskiego w dobie sejmu czteroletniego (1788-1792), pod kierunkien Wł. Semkowicza opracował K. Buczek, przy współudziale Z. Kozłowskiej-Budkowej, T. Czorta, II. Miincha i A. Szumańskiego. Kraków 1930 (tekst 140 str. + mapa w skali 1 : 200.000).

2) Porówn. mój feljeton p. t. "W Poznaniu zaczęła się ważna praca" w "Kurjerze Poznańskim" , r. 1932, nr. 92, str. 8. - Szczegółowe omówienie programu pracy poda najbliższy zeszyt "Sprawozdali Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry