ZNIESIENIE I WYMARCIE ZAKONU REFORMATÓW NA ŚRÓDCE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Z klasztoru Reformatów wWoźnikach 102): różne szaty liturgiczne, 1 srebrną monstrancję. Z klasztoru Bernardynów w Koźminie 102): 1 puszkę cynową i 10 cynowych lichtarzy, z których poznański giser Wo1kowitz zrobił 12 mniejszych lichtarzy, 1 miednicę, krzyż i figurę Pana Jezusa, Uroczyste otwarcie kościoła nastąpiło dnia 25 stycznia 1835 roku 103). - Od tego czasu aż do r. 1874 odbywały się w nim nabożeństwa dla seminarzystów. Gdy w r. 1874 seminarjum przeniesiono do Rawicza, by1 kościół znowu zamknięty, dopóki go nIe nabyły stany prowincjonalne. W r. 1884 wyreparowano kościół zewnątrz, a także wnętrze jego wybielono i pomalowano olejną farbą 3 ołtarze (malarz Prager z Poznania).

Również w r. 1908 dokonano różnych reparacyj zewnątrz kościoła. Podczas wojny światowej zabrali Niemcy oba dzwony. Dopiero w zmartwychwstałej Polsce, gdy dyrektorem zakładu dla głuchoniemych został ks. Sulek, dzięki jego konsekwentnym staraniom, w r. 1924 artysta malarz Smogu1ecki odświeżył 2 olejne obrazy fundatorów kościoła i obraz Madonny z dzieckiem 104), W r. 1926 pochowano w 2 dużych trumnach kości, porozrzucane w piwnicach kościoła, 1927 uporządkowano i upiększono wirydarzyk oraz otoczenie kościoła, w r. 1927 zakupiono w Kałuszu (Bracia Fe1czyńscy) 1 dzwon, a w r. 1931 pod kierownictwem artysty malarza Smoguleckiego odnowił mistrz malarski Stan. Hartmann z Poznania wnętrze kościoła po poprzedniem usunięciu kilku warstw wapna i usunięciu ściany, która oddzielała chór zakonników od kościoła, biorąc pod uwagę jego najdawniejszy wygląd, tak że obecnie kościół św. Kazimierza w Poznaniu z wszystkich istniejących jeszcze kościołów poreformackich w województwie poznańskiem przedstawia najczystszy, prosty styl kościołów Reformatów.

103) Przedtem usunięto z kościoła dla braku mIejSCa i ołtarze, tak że prócz Wielkiego ołtarza zostały w kościele tylko 2 ołtarze: św. Kazimierza i Walentego.

104 ) cfr. Kronika Miasta Pozn. 1928 - str. 220.

.j*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry