KRONIKA MIASTA POZNANIAwzmianek. Dopiero z późniejszych akt 6s ) dowiadujemy się, że na skutek rozporządzeń rządu pruskiego z dnia 26. 2. 1811' i 14. 5. 1810 księża musieli opuścić ubikacje przez nich w klasztorze zajmowane. Kolbe (Festschrift str. 28) pisze, że podczas ponownych rządów pruskich 89) cały rok 1816 zużyto, by nareszcie Reformatów zmusić do oddania seminarjum nauczycielskiemu: ,,1) 2 tylnych korytarzy z 6 celami i 3 komorami na górnem piętrze, 2) góry nad wspomnianemi dwoma korytarzami, 3j 2 piwnic pod mieszkaniem nauczyciela szkoły ćwiczeń (N ormallehrer), 4) t. zw. mieszkania rektora i t. zw. ogrcdu kuchennego, 5) podwórza" . Po objęciu W. Księstwa Poznańskiego nietylko zgromadzeniem Reformatów, ale wszyslkiemi innemi zakonami zajął się rząd pruski. Już w listopadzie 1815 r. kazał prezes naczelny Zerboni sporządzić spis wszystkich księży, znajdujących się w klasztorach. Spisy te nie wystarczały, i w maju 1816 r. sprawia się ponowne wykazy i obszerne spisy 70). Chodziło teraz nie tyle o liczbę osób, jak o stwierdzenie majątku i dochodów każdego klasztoru 71) . Na podstawie zebranego materjału król pruski wydał dnia 9 sierpnia 1816 rozporządzenie gabinetowe, orzekające, że ogólna sekularyzacja wypowiedziana dla Prus edyktem z dnia 30 października 1810 r. nie ma zastosowania w nowonabytych ziemiach. Zakazano jednak do klasztorów na tychże ziemiach się znajdujących, przyjmować na miejsce zmarłych zakonników nowych - czyli inne mi słowy, zakony przeznaczono na powolne wymarcie, a dobra zakonne miały być po wymarciu zakonników ściągnięte przez rząd - z wyjątkiem łych, co do których król zrobił zastrzeżenie n).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

68) A. P. - Prov. Schul. Kol. III. D 26.

80) rozpoczęły się w czerwcu lS15 r.

70) A. P. - Stadt Posen XV A 39.

7 1) Dowodem tego są niektóre pytania kwestjonarjusza: Budynki, w jakim stanie, dochody, podatki, ilość zakonników, ilość osób świeckich, czy odbywają się odpusty, czy są cudowne obrazy itp. 72) A. D. - G. 103 - akta Pozn. Praesidii względem urządzenia

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry