ZNIESIENIE I WYMARCIE ZAKONU REFORMATÓW NA ŚRÓDCEścić klasztoi', nie mając żadnego źródła utrzymania. Nie czerpię, bowiem, jak inne zakony, żadnych dochodów z folwarków lub funduszów, a jedynie z jałmużny żyję. Izha Edukacyjna, zajmując stanowisko, że klasztor bezwzględnie jest własnością seminarjum nauczycielskiego i tylko czasowo zajęty przez Reformatów na skutek ustnego zezwolenia prefekta, stanowczo żąda, by zakonnicy zajęte przez nich 2 skrzydła budynku klasztornego zwrócili seminarjum nauczycielskiemu. Jednak wojna napoleońska (1812) sprawę tę znowu odwlekła a prefektura w tym wypadku tylko o to dbała, by instytut nie został ponownie zajęty na cele wojskowe. Tym razem wojsko nie ulokowało się w semlnarjUm. Aż do r. 1814 nic nie słychać o losach klasztoru i zakonu.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Dopiero 25 września 1814 r. rektor seminarjum Gruszczyński odzywa się z prośbą do wizytatora szkół X. Wolickiego, by odebrano zakonnikom tę część klasztoru, którą nieprawnie zajęli, tembardziej, że wyprosili ją sobie pod pozorem, że będzie ich 8, a jest ich tylko 2 i czasem jako trzeci kwestarz 8,). "I że ci XX. 2 lata nie mieszkali w nowo nabytych stancjach 6ft), tylko w dawnych celach 60 ) całemu instytutowi wiadomo, jakoteż, że się dopiero od roku przenieśli na nowe stancje, ale za to dawne swe cele pustkami zostawili. - Jedynie dla grymasu Instytut cierpi jedynie dlatego, aby stancje instytutu pod xx. nazwiskiem pusto stały" 07). Izba Edukacyjna, otrzymawszy list Gruszczyńskiego z wyjaśnieniem ks. wizytatora: "że nieprawnie Biskup miejscowy, ulegając samowolnym żądaniom Reformatów, uzyskał od prefekta częściowe opróżnienie klasztoru dla zakonników, wezwała prefekta poznańskiego (II.I0. 1814), by się starał zwrócić rychło na użytek Instytutu nauczycielskiego tę część gmachu, bez którego on obyć się nie może, która mu nielegalnie odjętą została. Zdaje się, że wskutek wojny 1814/15 i zmiany rządu sprawa ta znowu ucichła, bo brak o niej w aktach wszelkich

M) Gwardjan Sydry zmarł dnia 7. 5. 1810, a II. i. 1814 brat Kornel Andryszowski. 1111') w budynku klasztornym.

6B) w kościele.

.) Izba Ed. 50.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry