KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

sie mIejSCa niema, natomiast wskazuje następujące, niezamieszkane kanonje przy tumie, któreby można zająć 29 ): ,,1. Dom biskupi Nr. 1 stoi zupełnie pusty i jest w nim miejsca dosyć dla tych ludzi. 2. U ks. kanonika Wolickiego połowa domu jest wolna. Mieszka tam on i jego służący. 3. Dom należący do ks. proboszcza Broglisa jest cały wolny.

4. Kanonja nr. 12, należąca do Chłapowskiego jest wolna, ponieważ ten mieszka obecnie pod nr. 21 ". Budynków tych jakoś nie zajęto. Zakonnicy mieszkali nadal w klasztorze. Po kilkakrotnych staraniach biskupa, by zakonnikom dać mieszkanie w ich własnym kościele i klasztorze, rząd pruski po długich wahaniach dnia 17 września 1805 wydał rozporządzenie, przyznając pozostałym Reformatom: 30) ,,1. pokój bibłjotcczny i sąsiedni, tymczasowo dla gwardjana Sydrego urządzony pokój o 2 oknach, 2. starą zakrystję, 3. chór do śpiewania u góry za wielkim ołtarzem, 4. wielką komorę na dole za ołtarzem, 5. plac 20 stóp długi i 10 stóp szeroki znajdujący się przed drzwiami kościelnemi prowadzącemi do seminarjum, 6. komorę, używaną obecnie przez seminarzystów do robót ręcznych - o ile ubikacje te są lub mogą być oddzielone od seminarjum, również plac ad 5 odstąpić wspomnianym księżom, by na wyżej wymienionym placu wybudowali sobie zakrystję. Pozatem uznajemy też za słuszne, by księża otrzymali kawałek ogrodu długości 150 stóp a szerokości 36 stóp wzdłuż kościoła aż do podwórza" . O rozporządzeniu tern nic wiedział nic Magistrat poznański, mający przecież obowiązek czuwania nad wszelkie mi zmianami zachodzącemi w klasztorach. To też dnia 17 grudnia 1805 r. donosi on kamerze, 31) że pozostali 2 zakonnicy założyli sobie własne wejście i podwórze w klasztorze, tak że zdaje się, jakoby chcieli skasowany konwent przywrócić - i zapytuje się ka

20) A. P. - Stadt Po sen - XV C 1 I.

ei) A. P. - Prov. Schul. Kol. III. D. 13. 31) A. P. - Stadt Posen XV C 1 I.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry