KRONIKA MIASTA POZNANIAznania, kamera nakazuje dnia 23 maja 1804 r. Magistratowi"") . by nie zwracał uwagi na prowincjała Reformatów, który swemi oświadczeniami chciał opróżnienie klasztoru przewlekać, by natomiast bezwzględnie (" ohngeachtet allen dagegen zu machen - den Weigerungen") Jeziorowskiego wraz z rodziną. **) w klasztorze zakwaterował. Magistrat wykonał wszystko po myśli kamery i ulokował J eziorowskiego w 1 pokoju, mimo że gwardjan Sydry faktu tego do wiadomości nie przyjął i protokółu zdawczego nie podpisał. Po tygodniu otrzymał Jeziorowski jeszcze 2 pokoiki.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Prócz gwardjana Sydrego, który został przy kościele';'), wszyscy bracia (14) opuścili w sierpniu 1804 klasztor i udali się do innych klasztorów swego zakonu. Pismem z dnia 12 września 1804 r. gen. dyrektorjum południowo-pruskiego departamentu zatwierdziło Sydrego jako kapelana przy kościele seminaryjnym. Przyczynił się do tego także ten moment, że bracia "przy opróżnieniu klasztoru bardzo rozsądnie się zachowali II .

Wprawdzie odbyło się to opróżnienie po cichu, lecz zakonnicy zniesienia klasztoru bez wszelkiej rezygnacji nie przyjęli. Rektor seminarjum J eziorowski pisze do Izby Edukacyjnej w War

(lla Prus Południowych, i dlatego zaprowadzono w niem w r. 1795 także język polski jako wykładowy. A gdy w r. 1800 utworzono osobny oddział: "Południowo Pruskie Seminarjum", został Jeziorowski jogo inspektorem. W roku 1803 zwiedził instytuty Oliviera w Dessawie i Pestalozziego w Szwajcarji celem poznania ich metod i dostosowania ich do nauki języka polskiego. Gdy w r. 1804 z podróży tej wrócił, wysłano go do Poznania, by tam seminarjum urządził i niem kierował. (Kolbe Festschrift). _2) A. P. - Stadt Posen XV C. 1 I.

23) Kraushar (Tow. Warsz. Kroi. Przyjaciół Nauk, I. tom, Str.

23, , 57, 59) pisze o "k s i ę d z Uli Jeziorowskim. Ani z akt b. Izby Edukacyjnej ani z innych źródeł (Suchowiak, Karwowski, Kolbe, Jeziorowski) nie wynika, by Jeziorowski był księdzem. N. p. nominacja dyr. Gruszczyńskiego opiewa: "mianuję go na miejsce J. P. Jeziorowskiego" rektorem seminarjum naucz, w Poznaniu "z taż samą pensją i emolumentami, których J. P. Jeziorowski dotąd używał II - (Suchowiak). - Kraushar i Kolbe czerpali materjał z Tajnego Archiwum w Berlinie. 2) Kościoła rząd nie odebrał

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry