KRONIKA MJASTA POZNANIApIeza Grzegorza XV., który biskupom całego świata zalecił, by w swych djecezjach osadzali zakon Reformatów. Pierwsze konwenty reformackie powstały w Polsce w r.1621 '). Ks. biskup Tho1ibowski, gorący zwolennik Reformatów, postanowił, mimo zabiegów innych zakonów poznańskich, które decyzję jego ze względu na własny byt paraliżowały, wznieść temu zakonowi klasztor w Poznaniu. Zakupił więc dla niego kilka domów z gruntem na Śródce-). Kapituła dołączyła do tego za pieniężneni wynagrodzeniem kawałek gruntu, leżącego na Zawadach, a obszar, 2 staja długi i J"e staja szeroki, t. zw. Glinki, przylegające do wyżej wspomnianych dwóch kawałków, darował Reformatom w r. 1658 Komandor 3 ) rycerzy św. Jana 4 ). Dnia 15 września 1C57 nastąpiło w wspaniałej uroczystości zatknięcie krzyża i oddanie całego gruntu O O. Reformatom, których pierwszym gwardjanem został Teodor Labiszyński. Na początek wybudował Zgromadzeniu ks. biskup Tho1ibowski "tymczasowo" drewniany kościół (pod wezwaniem św. Kazimierza) i klasztor. Fundacja cała kosztowała biskupa 3O.UOO zł., a zatwierdzoną została przywilejem króla Jana Kazimierza 5 )Przedwczesna śmierć nie pozwoliła biskupowi Tho1ibowskieniu") wystawić murowanego kościoła i klasztoru.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

1) Roczniki Tow. Przyjaciół N. w Pozn., tom XXXVI, str. 113 i a.

Zeitschrift d. hist. Ges. f d. Prov. Poscn, 1 3, str. 1-4 2) Domki to stały prawdopodobnie przy dzisiejszej ul. Bydgoskiej.

3) por. Roczniki Tow. Przyjaciół N. t. XXXVI, str. (39 i 76/77.

4) Stąd też pochodzi, że różnic oznaczało się siedzibę Reformatów: na Śródce, kolo Środki, na Zawadach, na Komandorii, na Kawalerszczyźnie. Pozn. Steuerrat w r. 1794 - mimo, że klasztor Reformatów należał do kompetencji obwodu poznańskiego wiejskiego, - zalicza go do miejskiego obwodu podatkowego "weil es bei Poscn łielegen". - W proteście z d. 5. 7. 1804 do ministra Vossa, Reformaci zaznaczają, że klasztor stoi na gruncie maltańskim, a tylko mała część ogrodu leży na Śródce (Kolbe str. 22). Łukaszewicz pisze na jednem miejscu, że klasztor Ref. stoi na Zawadach, a na innem znowu, że na Śródce (cfr. str. 13. tom I. i str.

123 tom II. - wydania niem. Opisu histor. -statystycznego).

fj Arch. Państw., Acten Rep.. B. II. Gb. .) t 22. 7. 1603 i pochowany w kaplicy św. Krzyża w katedrze.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry