KRONIKA A POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ROCZNIK X

NUMERI.

J ó z e f P a w ł o w c z a k.

ZNIESIENIE I WYMARCIE ZAKONU REFORMATÓW NA ŚRÓDCE.

(Z o k a z j i 100-lecia i s t n i e n i a Z a kła d u d l a G ł u c h o - niemych w klasztorze por efor macki m).

Łukaszewicz, nie znalazłszy w poznańskiem archiwum miejskiem żadnego materjału tyczącego klasztoru 00. Reformatów na Śródce, daje, opierając się na Malinowskiego Facundia Soluta, tylko krótkie wzmianki o nim w Obrazie historyczno-statystycznym miasta Poznania i w Krótkim opisie historycznym kościołów parafjalnych itd. - Obszerniej zaznajamia nas z historją tego klasztoru Dr. Stanisław Karwowski w broszurce: "Klasztor O O. Reformatów w Poznaniu" (Poznań 1910). Dr. Kar\ \.owski czerpał materjał z "Archivum Conventus Posnaniensis ad S. Casimirum R. P. P. P. P. Reformatorum Correctum et emendatum A. D. 1786 Die 1 Septembris" - księgi znajdującej się w archiwum kościoła św. Jana w Poznaniu. Dr. Karwowski opisuje klasztor od czasu jego założenia aż mniej więcej do roku 1810. W przedstawieniu dziejów klasztoru Reformatów na Śródce w wieku 17. i 18. opieram się w niniejszej pracy przeważnie na dziełku Dr. Karwowskiego, uzupełniająco prostując niektóre przez niego podane fakty. Dzieje klasztoru Reformatów na śródce w 19. stuleciu opisuję według akt znajdujących się w Archiwum Państwowem (skrót: A. P.) w Poznaniu i Archiwum Archidjecezalnem (skrót: A. D.) w Poznaniu oraz innych źródeł podanych w bibljografji na końcu mej pracy. Z męskich zakonów najpóźniej osiadło w Poznaniu zgromadzenie 00. Reformatów. Zakon ten sprowadził biskup poznański ks. Wojciech Tholibowski, zachęcony zapewne bullą pa

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry