TRESC ROCZNIKA X

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Dział historyczny.

K a n t ak, Ks. Dr. Kamil: X. Ignacy Warmiński .70, 225 Kar p i ń s k a, Dr. Aleksandra: Cmentarzysko typu łużyckiego z młodszego okrpsu halsztackiego w Poznaniu - Głównpj 323 x L e i tg eb er, Jarosław: Z dziejów handlu i kupiectwa poznańskiego '. .343 A N o ż y fi s ki, Tadpusz: Żydzi poznańscy w XV w. (1379-1502) 86, 249 P a w łów c z ak, Józef: Zniesienie i wymarcie zakonu Reformat ó w n a Śró dce. .. 1 / P o h o r e c ki, Dr. Feliks: Opis Poznania z roku 1787 .42) / R u n g e, Dr. Stanisław: 60-lecie Ogrodu Zoologicznego . 308 S 1 a s z e w s k i, Janusz: Przemarsze wojsk przez Poznań w łatach 1806-1815.

Tenże: Z dziejów gimnazjum poznańskiego S z y m a ń s k a, Romana: Nieznany projekt do ickiego w Poznaniu T e r l e c ki, Tymon: Listy tureckie Ryszarda Berwińskiego do Władysława Bentkowskiego i Karola Libelta Was y l e w s ki, Dr. Stanisław: Antoni 1 Julja Wojkowscy.

Wspomnienia ,1. N. Gniewosza o Wojkowskich Z a l e s k i Zygmunt: Cech szewski jioznański do roku 1793 Tenże: Po dziesięciu latach . · II'

.59 (1806-1815) 210, 367 kościoła pojezu

.235 100 264 153 305

Zapiski: U r o i, Zdzisław: Krakowski teatr hr. Skorupki i St. Koźmiana w Poznaniu (1866-1869). .291. Tenże: Namiestnik A. Radziwiłł a teatr polski w Poznaniu 426.

K a s p r z y c k a - S t r a u eh o w a, Zofja: Listy Ryszarda Berwińskiego do matki z roku 1848. .. 134 M a 1 i n o w s k i, Kazimierz: Pierwotny plan kościoła farnego w Poznaniu .436 P o h o r e c ki, Dr. Feliks: O dawnych strzelnicach 1 pieczęci bractwa strzeleckiego w Poznaniu .404 Was y l e w s ki, Dr. Stanisław: Kasper Miaskowski przed sądem pruskim w r. 1856. .281 Tenże: Wśród archiwaljów i pamiątek . 397 uniwersytetem ? /Tenże: Teofil Matecki o Karolu Marcinkowskim Tenże: Wi setną rocznicę drugiego poznańskiego wydania Poezyj Adama Mickiewicza Tenże: O ratuszu poznańskim w ,-,Gabipecie czytania" /Tenże: Śmierć socjalisty poznańskiego na Stokach cytadeli warszawskiej v Ambasador angielski Edgar Vincent DWbcrnon o przeniesieniu bazy operacyjnej do Poznaniu w roku 1920 .132 O wydaniu "Dziel Poetyckich" Krasickiego przez Raczyńskiego. .282 Edward Raczyński odkrywa grób Ryxy . 283 Edward Raczyński a przekłady klasyków starożytnych .284 Karol Marcinkowski wzorem dla Edwarda Jurgensa 285 Karol Libelt o walkach politycznych 286 J ak w Poznaniu r. 1875 obawiano się komunizmu · 287 Poznań w niemieckich planach strategicznych 1914 r. 287 Humorystyczny epizod w historji poznańskiego muzeum im. Hindenburga Zapis Edwarda Raczyńskiego dla Sióstr Miłosierdzia w Poznaniu .414 Tenże: Poznań w "Rozmaitościach Szkockich" z r. 1843 . 420 Tenże: Wjazd biskupa Stefana Wierzbowskiego na biskupstwo poznańskie. .423

Tenże:

A1 ' enże:

Tenże: Tenże:

Tenże: Tenże: Tenże: Tenże: Tenże:

/ Tenże:

.118 120

.12i 127

Dział bieżący.

, Z a l e s ki, Zygmunt: Ś. p. Witold Hedinger.

A. W. Notatki: Kronika Miasta Poznania zagranicą Kronika ważniejszych wydarzeń Z ruchu wydawniczego.

.144 145 .146, 300, 444 .147, 302, 447

ODBITO w DRUKARNI ROBOTN. CHRZĘŚĆ. SP. AKC. w POZNANIU

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry