ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

towarek... Rok bieżący jest zarazem jubileuszem mojej wojskowej służby w szeregach narodowych; honorową oznakę zasługi otrzymałem z wyspy ŚW. Heleny, - pensyjką moją będzie składka, o którą dzisiaj szanownych ziomków i dobroczY11CÓW najuniżeniej upraszam". Podpisano: "Ignacy Pajewski, roznosiciel gazet i pism czasowych, przy Chwalisz ewie Nr. 92, pod sarną". Druk ten pochodzi już z r. 1863.

Latem tegoż samego roku Pawicki wydał książeczkę juhiImszową na ty"iąclecie śś. Cyryla i Metodego 30). Na początku wyłożono ,;Warunki dostąpienia o<'lpustu jubileuszowego", zestawione przez arcybiskupa Przyłuskiego, poczem następują mo()lIitwy i pieśni, używane podczas uroczystości jubileuszowych.

I{orzystając z drohnego uchyhienia Pawickiego, polegające1;0 na niezłożeniu egzemplarza ohowiązkowego, Barensprung obłożył aresztem cały nakład, liczący 1000 egzemplarzy. Pawicki IV prośbie swej o uchylenie aresztu wywodził, że zajęta ksią:eczka była tylko wyciągiem z większej księgi, przeznaczonym (lIa czytelników biedniejszych, a wręczonej już policji, że od I'zasu, jak niema misjonarzy przy Zgromadzeniu Sióstr MiłoHieruzia, oraz od czasu, jak Towarzystwo św. Wincentego a Paulo, za karę, że w roku poprzednim wydawał pismo satyryczne p. t. "Pokraka", przestało u l1iego drukować swoje "Roczniki", iyje wyłącznie z prac, wykonywanych dla żydów, t. zn. z druku "B6rsen-Berichte" dla Hartwiga Kantorowicza O). W tym samym wreszcie roku 1863 uka.zały się u Pawickiego trzy różne wydania 41} "Pamiątki Nabożeństwa Majowego

30) \V aktach "Prez. Pol. II D 29", fol. 99, znajduje się egzemplarz p. t. "Jubileusz w r. 1863, na pamiątkę tysiącletniej rocznicy zaprowadzenia wiary chrześcijańskiej w Polsce przez SS. Cyryla i Met(,diusza. odprawiany w Archidiecezjach Gnieźnieilskiej i Poznan;:;ldej 01.1 SS. Piotra i Pawła aż do Wszyst.kich Swiętych. (Zebrał i wydmkow&ł Pawic ki w Poznaniu)", 1:;0 stron 12. O) Tamże, fol. 100; pismo Barensprunga do prokuratora z dnia 12 sierpnia 1H63 r.; fol. 101 prośba Pawickiego z dnia 23 sierpnh 1;j3 I'oku. Tyt.uł obszerniejszego wydania brzmiał: "Ogłoszenie i urzdzenie t} siącletniego Jubileuszu dla archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańkiej na rok 1!\133". 41) Egzemplarze tamże, fol. 135.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry