GAZETA , WIELKIEGO XIESTWA POZNANSKIEGO,

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1815.06.28 Nr51

Czas czytania: ok. 3 min.

Nro.

, . .

J l.

w, . Srocl<;dnia ; 2,g.

Czerwca

Rokui r 815 ·

OBfIESCZENIE - W chwili zbliźaiacego sie wybuchnienia woyny i Francy/\, widzimy SIę powodowanymi, do p'ubliczriey podać wiadomości, iź wedle postanowienia Nay wyższego Królewskiego rozkazu gabinetowego zdnia'i-j. Marca 18J.3, oraz Edyktu z dnia f5. Stycznia 1814, tak wdawanie sie i utrzymywanie iakiego z nieprzyiacielem związku, bądź na pism*ie lub ustnie, iako tez wszelkie okazywanie muprzychylney chęci, KARĘ S M l ER CI za soba_ pociąga. · Poznań dnia' 21, Czerwca 1815.

Królewsko-Pruski GenerałLieutenant V. 1 h u m e n.

Królewsko-Pruslti Naczelny Prezes Wielkiego Xstwa Poznańskiego, Zerboni ai Sp osetti.

«zonykó p h

Powody do takowego postanowienia w starych prowincyach Jego K. Mci, wdwóynasób nadarzała sig w Wielkiem Xigstwie Poznańskiem, gdy od lat kilku, do nieprzyzwoitości, nieodstępnych poniekąd od zwyczayrtego dostarczania podwód» przyczepiły się wtey Prowincyi tak iawne nadużycia, >iz przez nie iedynie przyłożono sig btotnie do wielkiego zruynowania gospad&rttwa rolniczego w tym krain. Lubo zupełne i ostateczne urządzenie względem P o d w o d w Wietkietn Xjg* stwie Poznańskiem późnieyszerńu-iescze zozstawione bydź musi czasowi, to iednakze A'dzę sig bydź przynaglonym, wydać w tym preedmiocie tymczasowa następne, a rZldzeniu w dawnieyszych Królewskich Prowincyach odpowiadające rozporządzenia. y- .? Od dnia l. Lipca roku 1815. usmia_ w powszechności w całewa Wielkiem "gstwie Poznańskiem P o d w o d y dla Oficyalistow ćywilnycJtii dla poiedyńczo ieźdź$ Cych Woyskowych, i tak osoby woyskowe iakoli fez cywiłne, CQdbywaiąc podróż w lncereAaih służbowydi winni są itźtUić extrap&<;Itta lub zwyczayną pocztą. · UrzedniAtfywiLni, w znaczeniu Radcy, lub w* rownynvterrm, alba ter Lv wyższym stopniu będący, i Oficerowie nienależący do rzędu Subalternów, ieżclźą extrapocztą, uźywaią liczby koni, inka im z prawa przynależy, i podaią likwidacyą poniesionych ztąd wydatków do właściwey Zwierzchności. £uqalterni zaś Ofict-rowie i Oficyahści cywilai, nie będący w znaczeniu Radcy, lub w równyni temu stopniu, lcżdźą zwyczayną pocztą, i tym końcem wyrabiaią sobie paszport, za którego ukazaniem obowiązane są Pocztamty, odsyłać ich bezpłatnie lia ordynaryiuych wozach Pocztowych. Posiadaiący paszpt rt poświadcza bezpłatne odesłanie, zwyrażeniem daty paszportu i przedmiAm podróży. Pqswiadczenia te podaie · Zwierzchność Pocztowa do Regencyi końcem wydania assygnacyi, a oraz utrzymania KontrolIi. , . > Jako wyiątęk z pod ogólnego prawidła, dozwala się Oficyalistów Cywilnych i poiedyiiczQ ieżdźącym Woyakowym, w teńczas ,tyiko żądać podwody, gtly , jjmieysra" z którego wyieźdżaią, do,mieysca ich pizezuapzenia, albo wcale nie idzie poczta ordynaryina, lub gdy taz poczta ordynaryina nierr.oże icb dowieść aż na mieysce przeznaczone. *. W takowym iednakże przypadku winni są za daną im pndwodę, bądź to wmieyicu odiazdu, bądź zmieysca, ud- którego niempgą więcey użyć oidynaryiney Po.czty, fiłacić niezwłocznie na milg po 6. dgr. za każdego dostawionego konia, ra-.

Zadać na to Kwitu i, wolno im likwidacyą o wynagrodzenie wyłożonych kosztów podać.

Rzeczą iest osób interessowanych, zgłosić: sj£ do_ Konsyliaizów .Ziemiańskich względem wydania dyspozycyi, aźtby w takowych przypadkach wcześnie otrzymali podwodę. . 3. Podobny wyiątek ma mieysce względem etapowych Komendantów, którym na czas W podróżach urzędowych dawana ieącze bydź musi podwoda. Będą oni z otrzymanych podwód dawać Kwit, a Konsyliarze Ziemiańscy podawać będą do Królew -kich Regencyi likwidacyą o zapłatę* wedle proporcyi p» 6. dgr. na milę i konia.

. 4.' Podprefekci'Czyli Konsyliarze Ziemiańscy i Kassyerowie powiatowi, odbywaiąc podróż w przedmiotach urzędowych" sami o ekwipaź mieć będą staranie. Z pierwszymi uregulowane będzie w tey mierze wynagrodzenie, ostatni zaś mocą za dwa konie; po ty dgr. na rnilę i konia, likwidować, lecz ohowjązani są wywitśdź się zaświadczeniem Konsyliarza Ziemiańskiego, tak względem istotnego odbycia, podróży w Królewskich interessach shizbqwjpcfc, iako też względem odległości rńieysca. . .5. Imperatorsko - Róssyiscy Ktrrybiowie nie maią prawa żądać podwody, lecz powinni ieździć extrapoczta. . 6. Od obowiązku dostawiania podwód w czasie przechodów całych oddziałów woysk kraiowych lub sprzymierzonych, oraz podczas wielkiego przewozu potrzeb woyskowych, nie może wprawdzie leseze'kray bydź uwolnionym, Łtemwszystkiem powinnością iest Konsyliarzów Ziemiańskich, ażeby się wcześnie zawiadomili O potrzebney w takich zdarzeniach ilości podwód, nierrmiey o upoważnieniu do żądania

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1815.06.28 Nr51 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry