GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.01.13 Nr4

Czas czytania: ok. 15 min.

Wielkiego

Xiestwa

POZNANSKIEGO

NFO" 4.

w Sobotę dnia

13.

S tycznia 1816..

. I .!

. .. 1 1

I»o B W I E S C Z E N I E. Nayiaśnieyszy Król ustawa gabinetowa / dnia 14. ni. b. raczył wszystkim tym urzędnikomA, lerórzy w powołaniu służby znaydow. li się przy walczącćm wo\s. u w wyprawie woienney, skora gorliwie i wiernie obowiązki swe pełnili i świadectwami swych przełożonych tego dowiedli, przyznać naylaskawiey drugi woienny medal pamrątAowy przeznaczony d1a- osób do boiu niemileźących. Względem- urzędników pozoitałych przy adroinistr.icyi woyskowey sporządzają się przeze ninie spisy końcem rozdania rzeczonych ozdób; co się zaś tyczy tych" którzy po ukończoney woynie opuścili administracyą woyskową 1 w.inne weszli stosunki, należy upoważnienie do noszenia medalu pamiątkowego, z dołączeniem sczegolnych świadectw Cywilnych Zwierzchności z pożnieyszego sprawowania się takowych urzędników, wykazać na> bliższemu Kommissarzowi Woiennemu" który następnie »czyni do mnie wniosek względem stosownego umiesczenia ich,w spisach dodatkowych.

Berlin dnia 27. Grudnia* 18*15

Główny Intendent Królewsko- Pruskiey armii', Cpodp.) & i b b e n t rop.

Urzędnicy Adminisfracyi Woyskowey i nienaleźący do boiu, którzy się znayduią w WieHciem Xi<;stwie Poznańskiem-, i maią prawo do przyznanego od Nayiaśnieyszego Króla drugiego woiennego medalu pamiątkowego, niechay stosownie do powyższego uwiadomienia zgłoszą się do mnie z swemi wnioskami i z przyłączeniem wymaganych zaświadczeni Poznań dnia 4. Stycznia* 181& Królewsko - Pruski Gubernialny Kommissarz Woienfty wgjówney komendzie Wielkiego Xigstwa Poznańskiego, H o / e t r t g e r, Dahjy ciąg Ustawy Komtytticyiney Królestwa Polskiego.

Rozdział Drugi O Senacie.

Art. toS- Senat składa się: z Xiążąt krwi Cesarsko- Krolewskiey, z Biskupów, .z Woi':WOdoW, z Kasztelanów. Art. leg. Liczba Senatorów niemoże · przenosić połowy liczby Posłów i Deputowanych. Art. lio. Król mianuie Senatorów.

U rzędy ich są dożywotnie. Senat podaie Królowi za pośrednictwem Namiestnika po dwóthkandydatów na każde mieysce wakuiące SeJ\<\tpra} 1 rY oi1\ dł51dP 'łfcth aza KaIIdydatana Senatora, Woiewedę lub Kasztęlang trzeba mieć naymniey trzydzieści pięć lat skończonych, opłacać dwa tysiąceAŁotyeh rocznego podatku i dopełniać innych warunłów prawami organicznemi przepisanych. A r t 1.2. Xiążęta fe rwi maią prawo zaeiadać i wotować w Senacie skończywszy lat

, .

A r t 113. W Senacie prezyduie pierwszy Członek podług porządku przepisanego / osobnem postanowieniem. Ar> l l 4 Oprócz swych attrybucyi prazdawczych, Senat używa innych, które są osobno oznaczone. Art 115 Bo dopełnienia swych attrybucvi prawodawczych, Senat inaczey zgromaS a ć się niemoie iak w czasie Seymu za zwolaniem Krółewskiem. Do innych czynności Seriat przez Prezesa zwołanym będzie.

Art 1 i-6 Senat stanowić będzie względem oddania pod sąd Sanatorów, Ministrów, Naczelników Wydziałów rządowych, Radźc** Stanu, i Referendarzy, wykraczaiących w U rzędzie, bądź na odesłanie K-rólewskie lub Namiestnika, bądź na zaskarżenie Izby Poselskiey.

.A . r ",,,. r""r ,

Art. 117 - Senat stanowi ostatecznie względem ważności Seymików, zgromadzeń gminnych i wyborów, tudzież o układaniu. ksiąg obywatelskich tak seymikowych iak Zgrc madzeń gminnych.

Rozdział Trzeci.

O Izbie Poselskiey.

Art. 118- Izba posehka składa się: 1) Z siedmiudziesiąt siedmiu Posłów wybranych na Seymikach czyli Zgromadzeniach Szlachty, licząc po itdnym Pośle z każdego powiatu; 2) Z pięciudziesiąt 1 ieden Deputowanych od gminów. W Izbie poselskiey prezyduie Marszałek wybrany z iey grona, a od Króla mianowany. Art. 119. Cały kray Królestwa Polskiego , dzieli się pod względem Reprezentacji narodowey i wyborów, na siedmdziesiąt siedm. powiatów i pięćdziesiąt i ieden okręgów gminnyth. Ośm .okręgów gminnych będz.e w mieście Warszawie, a czterdzieści trzy w reszcie kraiu. Art. n o . Członki Izby poselskiey zo«taną w urzędowaniu lat sześć. Odnawia się w uzeciey części co dwa lata. A zatem 1 na pierwszy raz ledna trzecia częsc Członków Izby poselskiey zostanie na urzędzie tylko przez dwa la ta, a druga trzecia częsc przez i »b *. < lat cztery. Los oznaczy członków wychodzących w tych dwóch epokach. _ Członki wychodzące mogą bydź n.eosramczenie na nowo obranymi. Art. 12,. Aby bydź obranym na Członka Izby Poselskiey, trzeba mieć lat trzydzieści skończonych, bydź w używaniu praw obywatelskich i opłacać podatku naymniey złotych polskich sto. A Art. 122. Żaden Urzędnik publiczny, cywilny i woyskowy, me może bydź obranym naACzłonka Izby poselskiey, ieźeh wprzód nie otrzyma zezwolenia swoiey zwieizchniey Władzy.

Juóry przed wybraniem swera nieposiadał żadnego urzędu płatnego ze skarbu publicznego, U rząd takowy po wyborze swym przyiął, nowy Seymik lub Zgromadzenie gminne zuołanem będzie, a to końcem przystąpienia do nowfgo wyboru Posła lub Deputowanego. Art. 124. Król ma prawo rozwiązać Zzbę poselską. Gdy tego prawa użyie, Izba się rozeydzie, a Król nakazuie w przeciągu dwóch miesięcy newe wybory Posłów i Deputowanych. Rozdział Czwarty.

O Seymikach.

Art. 125. Szlachta właściciele każdego powiatu zebrani na Seymikach, wybieraią iednego Posła, dwóch Członków Rady Woiewodzkiey, i układaią listę kandydatów na urzędy administracyine. Art. 126. Seymiki inaczey zgromadzać sięniemogą, tylko za zwołaniem Królewskiem, w którem czas zebrania się, czynności trwanie Seymików będą oznaczone. Art. 127. Na Seymikach wotować niemogą tylko Szlachta, w księgę obywatelską Szlachty powiatu wpisani, używaiący praw obywatelskich, maiący lat dwadzieścia ieden skończonych i posiadający własność gruntową. Art. 128 - Księgi obywatelskie Szlachty powiatu układane będą p-rzez Rady Woiewodzkie, a przez Senat zatwierdzone. Art. 129 . Na seymikach prezyduie Marszałek mianowany przez Króla. Rozdział Piąty.

O zgromadzeniach gminnych.

Art. 130. W każdym okręgu gminnym będzie Zgromadzenie gminne, które wybiera iednego Deputowanego na Seym, iednego Członka Rady W oiewodzkky, i układa listę kandydatów na urzędy administracyine. Art. »31. Do zgromadzeń gminnych przypusfzonym będzie: i a) Każdy Objwateł właściciel nie Szlach, «Aopłacaiący z swey własności gnmtowey iaki bądź podatek. 2) Każdy rękodzielnik i przełożony nr_d czeladzią warsztatową, każdy kupiec, maiący własny zapas w sklepie lub w magazynie wartośei daiesięciu tysięcy złotych polskich. 3) Wszyscy Plebani i Wikaryusze.

4) Professorowie, nauczyciele i inne osoby, maiące sobie powierzone oświecenie publiczne. 5) Każdyartysfa znakomity z talentów, znaiomości lub przysług uczynionych, bądź handlowi, bądź kunsztom. Art. 132. Nikt niemoie wotować na Zgromadzeniu gminnem , ieźeli nie iest wpisanym w księgę obywatelską gminną, ieżeli nie używa praw obywatelskich, i ieżeli niema lat dwadzieścia ieden skończonych,Art. 133. Listę właścicieli, maiących prawo do wertowania na Zgromadzeniach gminnych, układać będzie Kommiesya- Woiewodzka. Listę rękodzielników, kupców i @bywateli znakomitych z talentów «'przysług, Kommissya spraw wewnętrznych. Listę Plebanów i Wikaryuszów , i-ako też Urzędników oświecenia, Kommissya wyznań religijnych i Oświecenia publicznego-. Art. 134. Na Zgromadzeniach gminnych prezyduie Marszałek mianowany przez Króla.

Rozrdzia? Szósty.

O Radach Woiewodzkich.

Aft. z 35. W fcaźdem Woiewodztwie będzie Rada Woiewodzka, złożona Jł Radzeów wyluanych na Seymikach i Zgromadzeniach gminnych. Art. i 36. W Radzie Woiewodzkicy prezyduie Radca naystarszy wiekiem. Art. 137. Do głównych attrybucyi Rad Woiewodzkich należy: ł) Wybór na urzędy Sędziowskie w dwóck pierwszych Instancyaeh» tów na urzędy administracyiue. 3) Przestrzeganie dobra Województwa.Wszystko stosownie do osobnych urządzeń. (Dalezy «ciAg następnie.) Z Petersburga dnia u Grudnia.

N. Cesarzowa Jeymc.sć, Elżbieta Alexie* 'Vina, wczoray, we wtorek, dnia 30. Listopada, w pożądanym stanie zdrowia, do tuteyszey przybyła stolicy, i z radością naywiększą uscjtsliwionych powrotem N. Pani mieszkańców tuteyszych, przyiętą została. Na mieysce G.enerała Porucznika, Xiążęcia Richelieu, Gubernatorem woiennym Chersońskim, sprawuiącym interessa cywilne w guberniiacli Cłiereońskiey, Ekaterynosławskiey iTauryckiey, oraz Naczelnikiem miasta Odessy, mianowany został Generał piechoty, Hrabia Liingeren. - W roku teraźnieyszym, do dnia 19. Listopada, przybyło do portu Bolder-Aa, 89 5 okrętów, a wyszło 884Dnia 4. Grudnia * N. Cesarz Jegomość, ku powszechney radości, w pożądanym stanie zdrowia, powrócił do tuteyszey stolicy, dnia 1. t. m. we środę, o godzinie i2tey w nocy. N. Pan nasamprzód udał się do Kazańskiego kościoła, zkąd po złożeniu zwyczaiem swym dziękczynnych modłów do Naywyźszego Króla Królów, do zimowego udał się pałacu.

Nieprzeliczone tłumy ludu, z niecierpliwością oczekujące przybycia ukodianego Monarchy, przy Kazańskim kościele zgromadzone, okrzykami Tadości napełniały powietrze. Nazaiutrz, we czwartek zrina, wystrzały działowe, 101 razy, obwieściły tuteyszey stolicy, ie dnia 8 - Listopada w Paryżu przez Pełnomocników Mocarstw, traktat powszechnego pokoiu podpisany zastał. Tę radosną nowinę otrzymał N. Pan w czasie przeiazdu swoiego przez Rygę. Wieczorem miasto całe było oświecone.

Cesarz Jegomość, w czasie pobytu swego w Warszawie, łaskawie mianować raczył Kawalerami: orderu Ś. Włodzimi-erza pitrwszey klassy, rzeczywistego Radzcę taynego Iwańskiego*, Radzców taynych: Nowosilcowa i ffawrzeckiego; drugie y klassy: rzeczywistych Radzców Stanu: Xiąźęcia LubeckiegO i Hrabiego Santi; trzeciey klassy: Szambelana 5tey klas3y, Hrabiego Leona PotO' ckiego. Kawalerem orderu Ś. A n n y 19iey klassy, obywatela Królestwa Polskiego, Hra« biego Komarów skie go. Z Wilna dnia 16. Grudnia.

Dnia 12. t. m. obchodzono tu z uroczystością rocznicę narodzin N. Cesarza J egomości wszech Rossyi, Alexandra h Zrana odprawiła się parada woyskowa. Urzędnicy i obywatele złożyli powinszowanie u JVV. Gubernatora woiennego i J\ V. Gubernatora cywilnego. W kościołach odprawiło się. uroczyste nabożeństwo i Te Denm, w czasie którego dały się słyszyć liczne wystrzały działowe. Wieczorem miasto całe było oświecone. Z Krakowa dnia 24. Grudnia.

Senat Rządzący, wolnego, niepodległego i ściśle neutralnego miasta Krakowa i iego okręgu, wydał poddniem 19, m.b. uniwersał następuiącey treści: Wio. Ma bydź spisana lista po gminach osób rnaiących prawo wotowania, takowa ma bydź przedstawiona Senatowi i od tego po przyzwoitem rozważeniu i roztrząśnieniu zatwierdzona. - Osoby, któreby mniemały mieć prawo wotowania, a niebyły w listach wotuiących umitsczonemi, mogą podać o to wcześnie swe proźby do Senatu. ido. Senat nominować będzie prezyduiących w Zgromadzeniu gminnem i przeszłe tymże listy wotuiących. 3tio. Senat wyznaczy dzień Seymików, i zwoła Uniwersałem swoim na tenże osoby prawo wotowania maiące, ktslrc zgromadzi ranney, będą czytane z listy zatwierdzoney przez Prezyduiąc«ge, zagajone i do obrania Reprezentantów powołań«.

AEfo. Obór, ieżeii nie iest Jednomyślny, ma bydź uskuteczniony wotami cichemi. jto. PrezyduiąGy Zgromadzeniu przybierze "wóch. Assessorów, którzy elefccyi i porachowaniu wotów przytomnymi będą. 6tO. Prezyduiący spisze krotki protokół kto'-iest obrany, czy większością głosów, ery iednomyślnością; podpisze tenie z Aseessorami, wyda z tego protokułu kopną poświadczoną, obranemu, a oryginał odeśle Senatowi.

Ttno. Jest do życzenia, aby kandydaci, podaiący się na Reprezentantów, mieli własności przepisane konstytucyą, . igty, iednakże te własności na teraz nie są obowiązującą koniecznością. guo. 'Nie iest także obowiązującym warunkiem, ażeby kandydat był Członkiem gminy, dosyć gdy itst Obywatelem Rzeczypoepolitey Krako 'vskiey.

W -skutek takowych przepisów od Wysokiey Kommissyi 'organizacyiney podanych, celem wybrania Reprezentantów i zebrania ich w zgromadzenie na dzień 2 2gi Stycznia roku następującego i $ i 6. odbywać się maiące, Senat rządzący niuieyszym Uniwersałem obwiescza was Szanowni Obywatele miasta wolnego Krakowa i iego okręgu, iż z każdey gminy podług nowego podziału kraiu na gminy 1 okręgi, będą przez zastępuiącego mieysce W. Prezydenta Municypalności miasta Krakowa, tudzież przez WW. Podprefektów powiatów Krakowskiego i Krzeszowickiego, robione spisy Obywateli mających prawo do głosowania na zgromadzeniach gminnych, które na dniu i3tyan Stycznia roku następującego ig i 6. zebrane bydź powinny. Do spisania tych Obywateli, dla tego wyźey wyrażone U rzędy upoważuio

nemi zostały na ten raz, ie pośrednie Władze administracyine dozór i porządek w gminach utrzymywać maiące, nie są iescze ustanowionemu Ogłaszaiąc ninieyszem Senat ustawę, nadającą chlubne prawo wolney rtprezentacyi narodowey, traktatem od NN. trzech Monarchów nayłaskawiey temu kraiowi udzieloncy, wzywa was Szanowni Obywatele, abyście w zbieraniu się na Zgromadzenie gminne, i obraniu na niem Reprezentantów stosowali się do powyższych urządzeń. Wydał nadto Sesat Rządzący uchwałę, przez którą podaie do wiadomości publiczney: że redukeya monet stosownie do woli N. Cesarza wszech Rossy i i Króla Polskiego, pod dniem lym Grudnia w Warszawie ogłoszona, Tiietyczy się bynaymniey wolnego miasta Krakowa i iego okręgu, dla którego prawidła biegu monet W. Kommissya organizacyina trzech N ayiaśnieyszych dworów, stosownie do artykułu ggo traktatu dnia (l i g o Kwietnia) 3go Maja 1813- w Wiedniu zawartego, ustanowi.

Dnia 2j. Grudnia.

Dzień 24ty b. tn., iako dzień rocznicy urodzin N. Imperatora wszech Rossyi, Króla Polskiego, obcbodzony,tu był, od woyskowych Rwssyiskich i Polskich, iako też U rzędników i Obywateli Królestwa Polskiego, z nayuroczysiszą świetnością. Z Austryi dnia iif. Grudnia.

Dnia 1. obchodzone były urodziny ArcyXiężiiey Maryi Ludwiki. Niepodpada teraz nayrnnieyszey wątpliwości, że pomimo protestacyi Hiszpanii i Francji na rzecz m łodego Króla Hetriiryi, dziedzictwo tegoż otrzyma. J ey dwór powiększony nosi iuź uniform galowy Parmeński, zielony z niebieskim. Jak mówią, udaie się dnia 15. Stycznia do Parmy, dokąd także i dzieci Cesarskie wyieżdżaią.

Młody Napoleon pozostaie vjSchonbrunn pod dozorem Arcy - Xiecia Raynera. Gdyniedawno pomiędzy zabawkami otrzymał mały pozłacanem śrtbrtm obity wózek, Szacowany na i 5,000 franków, odpowiedział na zapytanie: i-» inu się podoba? "dobry, ale chciałbym, żeby był mniey piękny, itcz za to w:ększy." Na uwagęs źe wielkiego powozu niemóg!by używać, rzekł: "powóz zawsze zostanie równy, lecz ia niezawsze małym będę." Powracaiące z Francji woyska puscza1ą wiele gotowizny w obieg. Warownie Wiedeńskie maią znowu bydź przywrócone, w przyszłey wiośnie rozpoczęte i kilka tysięcy żołnierzy do tego uź)tych. Spodziewamy się niemniey, ii uproifcktowana budowa zamku Cesarskiego rozpoczęta zostanieZ Weimaru dnia 2p. Grudnia.

Wielki Xiążę Sasko - Weimarski odnowił «stanowiony przez swego dostoynego poprzednika Xiecia Ernesta Augusta w roku 175? order C z u y n o ś c i , czyli order b i a ł e g o S o koł a ; iest on tylko iedynym orderem Wielkiego Xiestwa, i zawiera (rzy kłassy; Z Kawalerów wielkiego krzYża (to itst Wielkiego Xiecia, iako Wielkiego Mistrza, Xią£ąt domu i i2tu innych członków); z 25 Komandorów i 50 Kawalerów. Znak orderu iest złoty biało emaliowany sokół, na ośmioreżney złotey zielono emaliowaney gwiazdzie; w te y gwiazdzie iest czworograniasta mnieysza nieco, z biało emaliowane mi końcami. N ad gwiazdą iest złota Królewska korona. Na zwrotnicy stronie, ośmiogrannagwiazda białą, a czworegranna zieloną maią emalią. W środku niebiesko emaliowane połę złym napił e m: Figiiando ascendimus (czuynością wznosimy się.) Pole obwiedzione test złotem wawrzynowym liściem, a dii woyskowych zbroyną ozdobą. Znak ten orderowy, iako gwiazda nalewey piersi maiąca bydź noszoną, ma w środku białego so&oła ulatniącego z powyższym napisem. -r Uroczysty obchódodnowienia orderu, postanowiony iest na dzień 1 &. Października. Z Rzymu dnia 6. Grudnia.

Znany ze złey strony Diana z Ceseano, który udał się był do Toskanii, od t.imteysztgo Rządu aresztowany, i Papiezkiemu wydany został, znayduie się teraz w więzieniu w Civitavecchia, i udaie poboźnisia. Za pierwszem ziawitniem się Marszałka Berthier w Rzymie grał on rolę zapalonego republikanin;.-, a późniey uszedł do Parjza. Był wspólnikiem spiskowych Arena i Ceraschij umiał iedoak uniknąć wyroku śmitni, i był tylko przez zanddrrneryą od mieysca do mieysca do Rzymu odprowadzony. Gdy Francuzi roku 1 809 przywłasczyli sobie tamże władzę, Diana wystąpił iako Kommissarz policyi okręgów Riotfi di Monti e di Trevi. W nocy z 5,. na 6. t. r., gdy uprowadzono Papieża iako więźnia z pałacu i państw iego, Diana kierował napaścią na ieduey stronie pałacu Kwirynalnego, pod ogołoconym zczucia Generałem żandarmeryi Radet, który wszystkie -przygotowania wziął ua sieLie. Diana maiąc to haniebne przedsięwzięcie za stopień do posunięcia się wyźey, przesłał Fiancuzkiemu Dowódzcy w mieście Sery zdanie sprawy m swoim w tty wyprawie udziale A i otrzymał zaświadczenie Generała Radet. Oto iest ten akt tem wairjieyszy dla dzitiów, kiedy nikt z cierpiących lub działaiących w owey okropney dla Rzymu nocy, nic dokładnego nie napisał, a przynayumiey nleogłosił w tey mierze. - W Rzymie dnia 6. Lipca rBoQ-- - Do Pułkownika Sery, Dowódzcy mieyscoWego i głównego Dyrett-ora Policyi w Rzymie, od Jósssfa Diana, Dyrektora Policyi okręgów Monti e Trevi. > .

"Otrzymawszy zlecenie, dziś r;<no o godzinie 2y- kierować zdobyciem (Escalade) «zęści pałacu Pa-piezkiego, zwaney Panettena> dla ułatwienia weyścia do tegoż pałacu,

1 anayiować się tamże lako Dyrektor policyi, meomieszkałem dopełnić moiey powinności W następuiącym sposobie: "Około godziny 3., ze stosowną ilością woyska Francuzkiego, drabinami i do tey .wyprawy potrzebneini osękami, udałem się na oznaczone mieysce, i w tey iui chwili ułatwieniem zostało weyście do ogrodu pałacowego i wewnątrz dziedzińca części pałacu, zwaney Panetteria, W chwili, gdy przystawiono drabiny i otwierano drzwi, łączące ogród z wewnętrznym dziedzińcem części pałacu Panetteria y 1 ieznaiomy człowiek pokazał się w oknie Papk-zkiego pałacu i krzyknął: "Kto tam ?s Ludzie! Ludzie! Zdrada! Zdrada! *' Żołnierze, hko wierni wykonawcy wyższych rozkazów, nieuważali na zTgraż-aiące mowy tego nkznaiomego, który w kilka minut późniey krzyczyć przestał. Zaledwie wtargnęliśmy do ogrodu, kiedy w dzwon pałacowy bić zaczęto, co. trwało przez ezttry minuty i dłuźey. Prawie w tym samym czasie .dało się słyszyć kilka wystrzałów z ręczney broni, lecz w takiey odległości, ii niewiadomo było, czy w pałacu lub gdzie indziey strzelano, "Podwaiaiac natężenia -nasze, połączyliśmy »ię wiedney chwili z Generałem Radet, który iuż był opanował główne przystępy do pałacu Papiezkiego. Generał był z nas kontent, i kazał nam działać pod swemi rozkazami. Dziwiłem się widząc, iż rzeczony Generał nieustannie był na czele swych żołnierzy, i taką okazywał czuyność, że niepodobną było rzeczą wystawić sobie, iak umiał pogodzić szybkość 14'dzwyczayną" w działaniu, i zimną krew w rozwadze. Przybywszy do zamkniętych drjws appartamentów Papiezkich, usłyszeliśmy wewnątrz wielki łoskot. Zapukał Generał, i otrzymał natychmiast odpowiedź. Żądał, aby gowpusczono, i w kilka minut otworzono drzwi. Przeszedłszy ie, aż do pokoiuj w którym siedział Oyciec Śty,niedoznalilmy żadneytrudności. Poprawcy iego ręce znaydował się Kardynał Despuiffg; po lewey Kardynał Pacca, Msgr. Doria, Msgr. Pacca, Kapitan Szw3yc3rów i Opat Mauri; inni Prałaci, Xięźa i Kamerdynerowie etali przed nim. "Generał stanąwszy przed Oycem Śtym, w sposobie pełnym powagi i poszanowanie wzbudzaiącym, mówił do niego i odpowiadał na, zapytania Papiezkie w następuiących dobitnych wyrazach: Generał: W imieniu Nayiaśnieyszego Cesarza Francuzów, Króla Włoskiego, Napoleona Wielkiego, mego naymiłościwszego Monarchy, mam zaszyt wezwać Waszą Świętobliwość do złożenia doczesnych Rządów, Papież: Odpowiadam, iż przysiągłem i mam stale postanowienie, wpierw przelać ostatnią kroplę krwi moiey, ar.i£elibym się iał dopuścić czynu przeciwnego prawom Stey Stolicy.

Generał: Z odpowiedzi Waszey Świętobliwości dprozumiewam się, ii niechetsz skłonić się do woli Monarchy mego. To zniewala mnie oświadczyć Waezey Świętobliwości, iż ten pałac opuścić i Za mną udadź się musisz. Gdy to ogłaszam Waszey -Święto A błiwości, proszę zarazem abyś chciał uwiezyć, ii marn zlecenie, obchodzićsię z Wasz* Swiątobliwością z tern poszanowaniem, iakie nakży się naczclney Głowie KatolkkkgoApostolskiego- Rzymskiego Kościoła. Wasza Świętobliwość raczysz mnie uwiadomić o wszystkiem, czego potrzebuiesz, a la na wszystko chętnie zezwolę. Papież: Gdzież mam się udadź?Generał: Dotąd sam niewkm. Jeślr udamy się do Generała Hrsbiego Miollis, Wielkorządzcy, może o wszystkie m dowiemy się od ni« go. Papież* Mogęż wziąść z sobą, co chcę? Generał; Mniemam, iż to bez dalszey trudności stać się może. sic i tych, którzy mi towarzyszyć maią, przy* gotował? Generał: N iemam przeciwnych rozkazów.

Papież: Nigdym niemniemał, aby Monarcha W Pana miał się zemną podobnie obchodzić. Zna świat, ile dobrego wyświadczyłem Francuzom, a sczególniey co dła Napoleona czyniłem. Mógłbym w tty mierze wiele powiedzie, lecz mądrość milczyć naiazuic Generał: Monarcha móy zasłużył istotnie na to wzniosłe mieysce, które zaymuie. Mowa ta Waszey Świątobliwości nittyczy się mego wysłania. Powtarzam, że stósuiąc się do sposobu myślenia Monarchy mego, przeięty iestein wszelakiem poważeniem i uszanowaniem dla Waezey Świątobliwości, iako widzialney Głowy Katulickiego-ApostolskiegoRzymskiego Kościoła.

Papież: Dziękuię W Panu za iego grzeczność; niepodoba mi się iednak, że właśnie W P an u dano to zlecenie, które mu zaiste nieprzyniesie błogosławiłrutwa nieba. Generał: To dJa mnie oboiętnem. Mogę.

zapewnić Wasza, Św ętobłiwość, iż. zawsze miałem za obowiązek sumnienia, bydź poałuezny rozkazom N ayidśnieyszcgo Monarchy mego ślepo i surowo. Papież; Załuię W Pana, że iako poddany musisz ulegać rozkazom Monarchy twego, lecz przekonać się także powinieneś, iż dzia łałbym przeniewierczo, gdybym niedopełnił mego przyrzeczenia. Mimo tt go przebaczam WPanu i wszystkim, którzy w tym Lzynie mieli udział, a nawet samemu Cesarzowi Napoleonowi, od którego, powtarzamy nieipodziewałtrn się podobnego obchodzenia.. "W tern wszedł ktoś, i żądał rnowić poJaiemnie z Generałem, który, gdy się znowu, obrócił do Oyca Śgo, rzekt, iż w tey chwili · trzymał rozkaz, przyśpieszyć wyiazd Jego świątobliwości, i że tylko może pozwolić,

**aby mu Kardynał Pacca towarzyszył. ciec Sty odpowiedział: Dobrze. "N a stole, przy którem siedział Papież, leżało wypowiedzenie woyny, teraz ze6trony Austryi uczynione.

"Przybywszy znowu do Gen-erała Radet t miałem zasczyt dopóty znaydować się przy iego boku, dopóki niewsiadł z Oycem Śtym. do powozu. Cpodp.)

Oj -

Dyrektor Policyi, Diana.

Donoszą z Neapolu dnia, 2%. Listopada: "Dnia JI, b. m.. tuteyszy Austryacki Poseł, Xiąźę Jabłonowski, podał N. Panu list Monarch, swego, z powinszowaniem sczęśliwego znisczenici zbrodniczych zamachów Joachima Murat, i okazaney w jerności i przychylności poddanych. Dey w Tripolis wydał Austryackiego Kapit,ina Rossinouitch wraz z okrętem, i wynagrodził szkodę. Z g i osób, które wylądowały były z Joachimem tfu ta t, i Francuzów i ,n;a Korsykanów , otrzymawszy przebaczenie, odesłanymi zostali do oycryrHY, pod warunkiem * aby eię nigdy niepokjzywali w Neapolu»

O B W l E S C Z E N i"E'.

Z powodu, ze w Powiecie Krotoszyńskim" w sczególnoś i zaś w niektórych wsi.>ch, naleźacycn da cóbr Koźiiińikich, wy bijchła zaraza na bydło, kazaliśmy w d III dz sieyszym \ra ice z strony Kroiestwa Polskiego w ty.n sposobie zam-nać" ażeby z tegoż żadne bydło rogate, tudzież żadne ciągnące wsie zaia Ae ai ty Mi ły , iako to: skóry surowe, sierść, rogi, metop ony łoy, mięso wotów..-, mierzwa, wAłna, osin, pasza, arii wprowadzane, ani wpusczane niebyty. Niemniey iarmark na bydło, przypada 3ey w Kobylinie na dzień 2. Lutego, iest zniesiony; o czerni ninieyszem uwiadomiamy Publiczność" którą to interessuie. Poznań dnia io Stycznia 18i6.

Kró Uwsho- Pruska źiornmisnya Regencyina.

M a u m a n n.

Dodatek.

stwa Poznańskiego Nr.' 4; r a . 1. Z Paryża dnia 2g. Grudnia. siostrzeńcy i siostrzennice, iego bracia, ick Na posiedzeniu Deputowanych w dniu 27, żony i potomstwo, są nazawsze z Królestwa zdał P. Corbieres w imieniu Kommissyi spra- wygnani i t. d. y) Sędziowie, którzy nalewę względem prawa amnestyi, (zobaczyć ga- żeli do króloboystwa, i kiórzy naygrawaiąc zetę tuuyszą pod N rem 103 r. z.), które, sję nieiało z nieograniczoney łaskawości, iak wyraził, iest przedmiotem życzeń i obawą poszli za głosem urządzeń przywłnsczyeieia;, wszystkich Francuzów. Proponowane są tam lub od tegoż przyiąwszy urzędy, ogłosili się rozmaite ważne odmiany, n. p. Artykuł 2. za nieprztbłaganych nieprzyiacioł prawey Wolno iest Królowi, w przeciągu dwóch mie- władzy, na zawsze będą z kraiu wygnanymi, sięcy od dnia ogłoszenia powyższego prawa, »zniewoleni, ażeby tenże w przeciągu iednego wszystkich tych, którzy w drugim spisie wy- miesiąca pod karami obiętemi w artykule 33 roku z dnia 24. Lipca są umiesczeni, i przed prawa kryminalnego opuścili, gdzie żadnych żaden Sąd nie są pozwani, z Francy{ oddalić, praw obywatelskich, ani bezpłatnie uzyskatudzieź od wszystkich t) tułów, urzędów i nycli dóbr, godności lub pensyów posiadać dóbr, które bezpłatnie nabyli, usunąć, 3. nIe mogą. Od amneetyi wyięci są iako główni podu- Skoro P. Corbieres skończył, więcey iak sczacze i sprawcy buntu: 1) Ci, którzy stu mówców kazało się zapisać, którzy za wpływali do powrotu przywłasczyciela, i lym lub przeciw wnioskom zdaiąctgo sprawę, końctm z nim lub z iego agentami na wyspie mówić żądali. 'Elbie korrespofidowali; 2) Ci, którzy przed "W Izbie Deputowanych nietylko uczyniono 84. Marca urzędy Ministrów lub w Kadzie wniosek, ażeby dzień stracenia Ludwika l<.f* Stanu od niego przyięlij 3) Od Króla mia- iako dzień żałoby uarodowey obchodzić, ale nowani Prefekci, którzy przed 23. Marca ttź Motjarsze temu wystawić pomnik znapi» przywłasczyeiela uznali; 4) Generałowie, sem: "Lud Francuzki Ludwikowi 16" Kommendanci dywizyi lub departamentowi, W Izbie Parów postanowiono, iź Mini"którzy się na stronę przywłasczyeiela przed strowie, iako przynoszący Królewskie proiekta wniściem iego do Paryża, oświadczyli; 5) dopraw, które idą pod roztrząsanie, mogą Generałowie naczelnie dowodzący, którzy mieć udział w podobnych roztrąsaniach igłowoyska swe przeciw Królewskim stawili, sowaniach, iako Parowie lub członki Izby Podług artykułu 4go wyroku z dnia 24go Deputowanych. Dotąd niemiało to miesca, Lipca, wszystko to nieinaczey iak podług i Ministrowie nienakżeJi ani do głosowania, zwykłych przepisów i praw dochodzone ani do stanowienia. bydź winno. Tymtzasern 10 letnie przeda- Dozwolone Emigrantom moratorium, z pcwnienie, obięte artykułem 637 kodexu kry- wodu, że z niego niemogli korzystać, musi inmalnego, określone iest dla tychże na trzy bycTź przedłużone. miesiące. 5) W następstwie sądowych do- W południowcy Francyi utworzyły się chodzeń, skarb publiczny stawać będzie, sekretne towarzystwa, niby Królewskie. Prekońcem żądania wynadgrodzenia dla kraiu fekt Departamentu Izery zupełnie ich zana osądzonych. Ilość takowych kar pienię- bronił. W czasie rewolucyi dobrze myślący źnych użytą będzie na opłatę kontrybucyi poddany Królewski mueiał się wprawdzie trzywoienney. 7) Rodzice, dzieci i potomstwo mać w obwodach taiemnicy; teraz zaś iest to Uapoleontl BonaparUgoJ iego wuiowie, inaczey, ikażden, który udaie, iakoby slqjir cię w imieniu Króla działał, iest pSZlist<;Hi,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.01.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry