GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.01.17 Nr5

Czas czytania: ok. 19 min.

N ra. 5.

w Sr addnia

17»

Stycznia

1 g 16o B W I E S C Z E N I E. Nayiaśnieyszy Król ustawą gabinetowa z dnia 14. m. b. raczył wszystkim rym urzędnikom" którzy w powołaniu służby znaydowali się przy walczacem woysku w wyprawie woitnney, skoro» goiliwie i wiernie obowiązki swe p:łnili i świadectwami swych przełożonych tego dowiedli, przyznać nayłaska-wiey drugi woienny medal parni "'dowy, przeznaczony dla osób do boiu nienJeżących. Względem urzędników pozostałych przy administracyi woyskowey sporz.jdzaia się przezemnie spisy końcem rozdania rzeczonych ozdób; co się zaś tyczy tych, którzy po ukończoney woynie opuścili administracyi woyskową i w inne weszli stosunki, należy upoważnienie do noszenia me Julu pamiątkowego, z dołączeniem sczególnych świadectw Cywilnych Zwierzchności z poźnieyszego sprawowania się takowych urzędników, wykazać na>bliższemu Kommissarzowi Woienneniu, któiy następnie uczyni do"'mnie wniosek względem stosownego umiesczenia ich Jw spisach dodatkowych. B e r l i n dnia 27. Grudnia III 5 -

Główny Intendent Królewsko- Pruskiey armii" (p o d p.) J R i b b e n t r o p .

Urzędnicy Administracyi Woyskowey i nieriależacy der boni, którzy się znayduią w Wielkiera Xic'itwie Poznańskiem'" i maią prawo do przyznanego od Nayi,iśniey.szego Króla drugiego woienneger medalu pamiątkowego, nieebay stosownie do powyższego uwiadomienia zgtoszą się do mnie z swemt wnioskami i z przyłączeniem wymaganych zaświadczeń. P o z n a a dnia 4. Stycznia. i$i6.

Królewsko - Pruski Gubernialhy Kommissarz Woienny wgłówney komendzie WielkiegoXiestwaPoznańskiego, H o l d e. r e g 4 Iv

!e»' "i i i ID - W H W W W - mi D. ID , O B W I E S C Z E N I E.

tyczce« wolnego od cła wywozu robionegn po wsierh a nkopłaconzg<y płótna. JW. Minister SkaiJ-u wydaną pod dnem 27. Lisiooada decyzya postanowił: iź robione po wsiach i meopiacone kraiowe ptotno, wolne od zwyczaynego cła wychodowego, tak wodą hlio też lądem, 1 sedynie tylko ra opłaceniem podatku Kontroli po 4 dgr. od cetnara, wyprowadzanym bydź rao/e. O czem się Publiczność ninieyszą drogą Uwiadomią.

Poznań dnia 27. Grudnia 1815.

Królewsko-Pruski Naczelny Prezes Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

W nisbytności i poruczeniu iego, Kosior u w ski.

. .

. . .

- .. .

.,

11;

Z Warszawy d. y. Stycznia.

Towarzystwo Królewskie Warszawskie Przyiaciół nauk, odbędzie posiedzenie publiczne w piątek następny, to iest dnia 12. Stycznia ig i 6 roku, na którem czytać będą: 1 trio. Po zagaieniu posiedzenia przez Prezesa Towarzystwa, Professor Szubert o składzie ziarna. i d o . Xiądz Praźmowski treść części drugiey pisma IX. Czajkowskiego, Archidyakona, oSławianach. jtio. Prezes Towarzystwa o górach Pomorskich. 4 t o . Feliński niektóre sceny z tragedyj przez siebie napisaney, pod tytułem; "Harbara Radziwiłłówna." Mieysce zgromadzenia, w domu Towarzystwa na Kanenhach, w sali posiedzeń publicznych. Zacznie się .0 godzinie totey zrana.

Dalszy ciąg Ustawy Konstytucyiney Królestwa Polskiego.

TYTUŁ PIĄTY.

O Sądownictwie.

A r t . 138. Sądownictwo iest konstytucyjnie niepodległe . A c t . 139- Prze * niepodległość Sędziego rozumie się służąca mu wolność oświadezeińa swego zdania w sądzeniu, bez ulegania wpływowi Władzy Naywyższey i Ministerialney, lub jakiemu bądź innemu względowi. Wszel

**

kie inne określenie lub tłómaczenie niepodległości Sędziego, uznaie się Z3 nadużycie» Art. 140. Sądy składać się będą z Sędziów przez Króla mianowanych, i z Sędziów obieralnych, stosownie do Statutu organil{ cznego. Art. 141. Sędziowie mianowani przez Króla są dożywotni i nie mogą bydź odwoła-» nymi. Sędziowie obieralni nie mogą bydź również odwołanymi przez czas swego urzędowania. Art. 14a. Żaden Sędzia niemoże bydź złożonym z urzędu, tylko przez wyrok właściwey Instancyi Sądowey, za dowiedzeniem wykroczenia w urzędzie, lub innego przestępstwa. Art. 143. Karność urzędników Sądowniczych bądź mianowanych, bądź obieralnych, i pohamowanie ich zboczeń od dokładnego pełnienia służby publiczney, należj ć będą. do Trybunału Naywyźszego. Art. 144. Sędziowie pokoiu. Będą Sędziowie pokoiu dli wszystkich klassmieszkańców. Obowiązki ich są poiedoawcze. Art. 145. ZadnaAsprawa nie będzie wnIeSIona do Sądu lywilnego pierwszey instancyi, ieźeli niebyła wprzód wytoczoną przed właściwego Sędziego pokoiu, wyiąwezy te, które podług przepisów prawa nieulegaią poiednaniu. Art. 146. Sądy pierwszey In6tancyi.

Dla spraw pięćset złotych Pol-.kich nieprze idem mieście Sąd Cywilny i Policyi. Art. 147. Dla spfdw prztch dzących pięćset złotych będzie w kaźdtm oiewództwie kilka Sądów Ziemskich i SądowA Ziazdowych. Art. 148. Będą także Sądy handlowe.

Art. 149. Dla spraw Kryminalnych i Policyi poprawczey, będzie w kaidem Województwie kilka Sardów Grodzkich. Art, 150. Trybunały Appellacyine.

Będą naymniey dwa Trybunały Appellacyine wcałera Królestwie, które wdrugiey Instancyi przesądzać będą Sprawy sądzone w Sądach. Ziemskich, Grodzkich i handlowych.

Art. 151. Trybunał Naywyższy. Będzie Trybunał N aywyiszy w Warszawie na całe Królestwo, sądzący w osutniey Instancyi wszelkie Sprawy Cywilne i Kryminalne, wyjąwszy zbrodnie Stanu. Składać się będzie w części z Senatorów z kolei w nim zasiadaiących, a w części z Sędziów przez kroia dożywotnie mianowanyctu Art. 15a. Sąd Seymowy. Sąd Stymowy Sądzić będzie sprawy o zbrodnie Stanu i o przestępstwa Wyższych Urzędników królestwa, o którycli oddaniu pod Sąd Senat Stanowi p"odług Artykułu sto szesnastego.

Sąd Seymowy składać się będzie z wszystkich Członków Senatu.

TYTUŁ SZÓSTY O sile zbroyney.

A r t . 153, Siła zbroyna składa się z woyeka czynnego na stopie zupełnego żołdu, i zrnilicyi gotowych go wzmocnić w przypadku potrzeby. Art. 154. Siła woyskowa na koszcie kraiowym oznaczona iest przez Panuiącego, 'W miarę potrzeby i w stó&nnku do dochodów W budżecie umiesczonych.

Art. 155. Rozłożenie woyska zastosowanym będzie do połączoney dogodności mieszkańców, Systematu woyskoweAo i Administracji.

A r t . 156. W oysko zachowa kolory »weg* m und uru, ewóy ubiór właściwy i wszysiko, co się tyczy iego narodowości. (Reszta potem.) Z Petersburga dnia 2. Grudnia.

W przeszły poniedziałek, dnia 6. t. mea, wdzeń Świętego Mikołaia Cudotwórcy, z okoliczności zawartego pożądanego pokoiu powszechnego, a razem imienin Wielkiego Xiecia Jegomości Miko/aia, po wielkiey paradzie woysk, w etoJicy tuteyszey znayduiącychsię, był nader liczny zjazd znakomitszyih oboiey płci osób, Sstabs i OberOficerow gwardyi i woysk, oraz Ministrów cudzoziemskich, do Kazańskiego kościoła, gdzie w obecności N. Cesarza Jegomości i NN. Cesarzowych, Przenaywieltbnityszy Metropolita, AmbrożY, odprawił mszą świętą, a potem dziękczynne modły do Naywyższego z przyklęknieniem. W czasie śpiewanego Te D t u m z dział strzelano. Wieczorem.

m.jsto oświecone było. Ob-iiba niewiadoma przysłała dotuteyszego Prokuroia guberniialnego, NowosiJcowa, 500 rubli, z poniźey położonym listem, pisanym dnia 30. Listopada. "Własnemi przekonany oczami, iak wielką wzbudził radość powrót N. Cesarzowey J eymości L Izb ie ty, powszechne to uczucie i moie własj e postanowiłem podzielić z tętni, którzy za rożr-e przewinienia w mieyskiem więzieniu są utrzymywani. Do kogoi przyzwoiciey, ieżeli nie do WMPana mam się udadś z mą prośbą; do WM Pana, którego prawidła chrześcijańskie, z rzadką połączone cnotą, w kaidey zaświadczają chwili, z iak szlachetną pieczołowitością starasz się W M P a n, ł agednieyszem uczynić przeznaczenie tych niesczęśliwych. Przyłączone tu 500 rubli, proszę obrócić na wykup iednego. a ieżeli bydż może, i więkezey liczby więźniów. Niech odzyskawszy wolność, upadną na kolana przed Wszechmocnym, prosząc o zesłanie eczęśeia i pociech." Prokuror guberski, Śpiesząc co f)cbIey «wypełnić tak dobroczynne poruczenie, tegoż dnia, zwiedzane wiezienie mieyskie, wykupił pięć osób, za nie opłatę długów uwięzionych, a mianowicie: dziewkę, Bil ar y q. Mantau, za 173; stolarzowi, Annę Jegorową, za 340; -wdowę po Oficerze Chorążym, AkuItnie Bocianie, za 50 rubli; tutcyszego miexraIIllIa Rodana, za 40 rubli; 1 Soligalnickttgo miesczanina, za 95 rubli. Nie wiedząc imienia tey dobroczynney osoby, o spełnieniu ity wóii, przez publiczne donosimy pisma, aby tą drogą iey satney o tem doszła wiadomość, a ukontentowanie Sprawczyni -tego dobrodzieystwa, i radość odzyskuiących wolność, z rzetelną i prawdziwą dzielimy roskoszą. Gazeta Rygska, Z u s c h a u er, zawiera z Rygi pod dniem 7mym Grudnia: "Jego Króltwiczowska Mość, 'Xiążę następca tronu Niderlandzkiego, w podróży swoky do Petersburga, tu przybył, i po kilku godzinach zatrzymania się, w dalszą puś<ił się drogę." Z, W'iednia dniało. Grudnia.

NN. Państwo, w dobrem zdrowiu przybyli do Padwy, gdzie przyięci zostali z nay większą okazałością i uniesieniem. Dnia 13. b. m. odprawiło się w Wenecyi uroczyste ustawienie koni Koryn Ukich, na gzemeie bramy kościoła S'. Marka. Konie , o godzinie lotey, przy paradzie woyskowey, ze zbroiowni wyprowadzone, i na płaski statek na kanale spusczone zostały. Ztamtąd -wzięły» ie w swóy dozór Władze woyskowe, a marynarze i artyllerzyści, zaciągnęli, na sporządzonych umyślnie karach, przed kościół S. S4arka, gdzie ie naprzeciw loży Cesarskiey stawiono.

Wiełkorządzca, Hrabia Go es, oddał ie potem w imieniu Cesarza Prezydentowi miasta Weuecyi i wiernym onegoż mieszkańcom ,

iako godło oycowskiey miłości l dobroci Monarchy. Przy powszechnych okrzykach radości, wywindowano konie w górę, i przy wystrzałach z dział i ręczuey broni, bez naymnieyszego uszkodzenia, postawiono w tern samem mityseu, gdzie stały od czasów chlubney pamiątki Doży Henryka Dafł' dolo, aż do roku 1797. V\ieCzorim plac ć>. Mufka był oświecony, a Cesarz raczył się znaydować na teatrze St. Benedetto.

Dnia j . Stycznia.

Cesarski kalendarz dworski wyszedł w drukii.

Kbdzitrny z niego niektóre-godne uwagi podania: "Marya Ludwika, Cesarzowa Królowa, Xiężna Parmy, Piacencyi i ' Guastall'i, Kawa'.erowa orderu Gwiaździstego Krzyża, urodzona dnia 12. Grudnia 179 1, zaślubiona przez prokuracyą w Wiedniu dnia 11. Marca i g ł o z naówczasowym Cesarzem Napoleonem. Dziecko. Napoleon Franciszek AJozeJ Karol, urodzony dnia 2 i. NQ area 18 I -.

Pod napisem P,irma czjtać się d.i e : Jego Cesarztwiczewska Mość Arcy - Xiążę Parmcński, Napoleon Franciszek Jozef Karol, Kawaler wielkiego krzyża orderu Sgo. S c z e p a n a. "- Nowymi członkami Złotego Runa są: Król Jmć Bawarski i J( go Królewiczowska Mość Xiążę Regent Angielski. Jako Kawalerowie małego krzyża orderu woyskowego Maryi Terezyi umiesczeni są między innymi: NN, Cesarz Rossyiski i Król Pruski; pomiędzy Kawalerami wielkiego krzyża orderu S. Sczepana znayduią się: N. KróIFran&uzki, N. Król Duński, Xiążę Eugeniusz, Xiążę Parmy, Xiążę, Efshngen (Massena), Xiążę Eckmithl (Davoust), Xiąźę Ta lleyran d, Xiążę Bassano (Maret). W liczbie członków orderu L e 0pold a: XiążęCadoreiOtranto (Champagny i Fouche.) Gdy Cesarz słuchał mszy w Padwie, znaydowało się także na niey kilku Jezuitów zMo · deny; ma powstała wieść, iż N. Cesirz postanowił przywrócić ten zakon w swych państwach. Pogłoska ta tern mr.iey ieet ugruntowaną, kkdy Jezuitom nittylko w Krokstwie N eapolitańskiem, ale nawet w Hiszpanii utrudniała, przystąp i wskrzeszenie ich zakonu. Według prywatnych listów znayduie się w ciąży Arcy-Xieina Karólowa. Rzecz niezawodna, iż z dniem i. Styczriia pusczona będzie w obieg nowa monda srebrna; to iednakie rozciąga się właściwie tylko do kraiów nowo-nabytyih, w których tylko gruba moneta w obiegu, a bardzo wielki brak edawkowey monety. Wszakże ten i u nas spostrzegać się daie względnie obhgacyow trałowych, których prowizye płacone są moneta konwencyiną. Wiadomości z Rzymu donoszą, iź Francuzki Poseł miewa częste rozmowy z Portugalskim. Zdaie się bydź w układzie ścisleyBee dla obydwóch dworów bardzo waine połączenie. Poseł Portugalski zamówić miał dla swego Monarchy portret Ludwika XFllL w wielkości życia. NaynowszaoocztaTurecka przywiozła dnia sg. z. m. wiadomość o zupełnem uspokoieniu wszystkich prowincyi. Albańczykowie cofnęli się, całkiem w swe granice, a horda, która zaymowała szańce Orsowy, dosczętuie zgromioną została. Sultan zatwierdził umowę z Serwi30ami, i nakazał nawet zmnieyszenie zl,ayduiącego się w tym ktaiu licznego woyeka ; zdarzenia, które w He/gradzie loo.wystrzami działowe mi obchodzono. Zaraza morowa nie iest iescze całkiem uśmierzona, znacznie eię iednak zmnieyszyła. I N N. Cesarstwo zabawiwszy do dnia « 3 .

z. m. w PCtdwie, wyiechali dnia 24. do Mantul 1 tego dnia tamie stanęli. Dalsza podróż póydzie przez Kremong i Lodi. Do wiazdu do Medyolanu przeznaczony ieet dzień 3 1. Grudnia.

Polny Marszałek-Porucznik Hrabia NeJp berg} obiął na nowo swóy urząd iako - W. CMimistrz Arcy-Xieinty Maryi Ludwikij' przeniósłszy swe mieszkanie do zamku w Schonbrunn. Rzeczony Hrabia towarzyszyć będzie Arcy - Xięźney w podróży do Parmy i napowrót, Prefekt pałacu Bausset y dwie damy dwo-rskię i iakie przeszło 40 domowników skład fć będą dalszy iey orszak. Poseł Neapolitański Xiążę Ruffo, przywiózł Xieciu Metternichoii diploma N eapolitańskiego Xi<;cia (D u c a) z uposażenierrt, 6000 dukatów rocznty inlraty, a Cesarz pozwolił Xieciu, przyjąć obydwie ofiary. Cesarz Jmć przeznaczył dla duchownych w Lombardei roczniey dopłaty x 54,46jj franków. Podług dziennika Szwaycarskiego stara się kanton Tessyński w Rzymie o własne biskupstwo. N areszcie (przytacza inna gazeta) Szwaycarya etanie się naybłogosławieńszym kraiem w Europie za przyczyną tak licznego błogosławieństwa pasterskiego. Z Drezna dnia ? 6. Grudnia.

Dnia 7 go Czerwca r. b., Król Jegomość ustanowił order cywilny Z a s ł u g i dla kraiowców, którzy albo dobrze zasłużyli się oyczyznie, alboteż inne mi wsławili się zalety. Order składa się z trzech klas; Dygnitafze, Kommandorowie i Kawalerowie; czwartą stanowią ci, którzy otrzymali cywilny medal zasługi. 2nak orderowy iest złoty, biało emalio« wauy ośmiokątny krzyż; w środku tarcza okrągła biała ze złotym obwodem; na przedniey stronie herb Saski i napis: "Fryderyk August, Król Saski, dnia 7. Czerwca 1 8 1 5 ;« na stronie odwrotney wieniec dębowy, otaczaiący napis: "Za zasługę i wierność. " (Na medalu, zamiast herbu, ieet wizerunek KróU» reszta iak na orderze.) Dnia 12. Sierpnia, ustanowione mi zostały statuta orderu, w .n;r.rU1 artykułach, a każdy Króla, przeznaczony iest do rozdawania orderu, i posuwania na wyższe stopnie. Tyra razem, dnia 23go, rozdano ośm ozdób dygnitarskich. (Ministrom i Posłom'), i7Ście Łommandorskich, (otrzymali ie miedzy innymi, nadworny pierwszy Kaznodzieia, Amnion, i Spowiednik Królewski, Dr. Schneider) A i 51 7 kawalerskich. Dnia 25. obecni tu Członkowie, mieli zasczyt przypusczeni oydź do ucałowania ręki Króla, Królowey i Rrólewney. W tym dniu Monarcha i Xią3ęta krwi, mieli ozdoby rzeczonego orderu.

Kanclerzem ontgoż iest Minister gabinetowy i Sekretarz btanu, Hrabia EwsieJel. Od Menu dnia j. Stycznia.

Austryacy opuścili Kehl przed tygodniem; ieet tam teraz tylko Badeńska załoga. Dnia 4, t. m. zrana o godzinie g. odiechał z FrankJortuKiĄzęB/i/cher, przy assystencyi iazdy pospolitego ruszenia, pod dowództwem iey naczelnika, Pułkownika - V\ achmistrza Sethmana. Xiąźę, którego zdrowie znacznie się polepszyło w Frankfurcie} iedzie powuli na Kassel'i Ha lbersta dt. Xiążę kazał miastu Frankfort publicznie podziękować zaitgo grzeczBe przyjęcie. Z Paryża dnia u Stycznia.

Dnia 30. z. m" stawił Xiąźę, M o n s i e u r , przed' Królem Oficerów Paryzkiey gwardyi narodowey. Król powiedział do nith: "Gdybym kiedykolwiek dożyć miał nitsizęśhwey przyczyny powątpiewania o uczuciach korpus u, stanęłyby mi na pamięci dnie mego odlazou i mego powrotu." Dnia 31. przyimował Król powinszowania «3eputacyi Izby Parów i izby Deputowanych, i odpowiedział na mowy zachowawcy pieczęci , j Prezesa, Dnia 30. zwiniętą została Królewska lekka jazda i muszkietery i t . d. Gwardya wstępuie -w ich mieysce. - Tegoż dnia wyiechać miał de Cambrai i Piaski Generał; Maior iiff

!ing, który tu sprawował yrza/I Gubema* torą. Dzień odhzdu Xiecia WellingtonA nie iest rescze oznaczony. Xiążę Angouhme stanąć miał dnia S 3, w Burdegallt. Paroska i Xiążęca dostoyrsolć Xiecia Talleyranda y spłynie po iego zeyściu na lego synowca. Marszałek obozowy Dessolles został aresztowany. Marszałek Victor znayduie się w Paryż«.

Na pomniku Ludwika XPI będzie taki napis: Wyzwolona Francya Ludwikowi XP I" Pod tym napisem wyrażana będzie uroczysta przysięga Deputowanych narodu Francuzkiego .

Bassano, (Maret) Real i Regnault de St. jjfean d"Angely, tyrani Franeyi za panowania Bonapartego j przed swoiem wyniesienkm na wysokie sczeble, byli Redaktorami dziennikówt Log.ograf[ Patryota i Ami dee L o 1,1< O ucieczce Lavaletta to ies"cze powlaf' aial Lavalette wysztdłszy z Conciergerie, skoczył do czekaiącey nań kariolki i przepadł w ulicach ogromnego Paryża. Podczas kiedy sąd ziazdowy pisał wyrok śmitrii na / Svalettdy on sobie grał w s-zachy z Panerai Tascher i wygrał dwie partye. Córka iego iest za Anglikiem Jerzym Pracatt; stryiem bankirra Lonnyńbkiego Prescożt. Dozorca więzienia Conciergerie wszedłszy dnia 20. do izby Lavaletta, zastał iego zonę w męzkim ubiorze, siedzącą w poręczowćtH krześle i czytaiącą w książce. Obok niey pałiła się świca na stoliku, do którego tyłem była obrócona. Dozorca nieodt bra wszy iadney odpowiedzi na dwukrotne zapytacie, przybliża się, aJ mość zkonwulsyinym uśmiechem przemawia do niego: "II est parti." Pilno pracuią około cytideli: Namur.Rozruchy w Avignon wciąż trwarą i z każdyra daiem groźnieyezą przybierała postać. it dowodzący tam dywizyą, Bawr.rska, Generał Porucznik wydał w dniu 17. Grudnia rozkaz dzienny i.asiępuiaAcey treści: "Żołnierze mey dywizyi, mianowicie po wsiach, dopysczali m % mów, które zawichrzai A publiczna spokoyność i podsycaia, ducha źle myślących. Oświadczam ninieyszem, iź wszyscy żołnierze Bawarscy, ktorzyby słowem i uczynkiem szarpali istniti? zcy teraz porządek rzeczy we Francyiy a mianowicie obruszali się przeciwko prawemu rządowi, nayostrzey karani będą/' Mis Paterson rozwiedziona zona Hieronima Honnpartego, połyskuie teraz na wszystkich balach Xi<;cia Wellingtona w Paryuli Y a uroda i talenta iey sa. przedmiotem powszechnego zadziwienia. Przybywszy Xi ai <; Ango u letn e dnia »8.

z, m. do Auch y stołecznego miasta departamentu Gers, powitany był od Prefekta na etępuiącemi słowy: "Miłościwy Panie! NayceyniiieyMsentu Xiazeciu naleia, się naykrótrze przemowy. W czterech słowach ogarniam uczucia wszystkich mieszkańców, mo1e go departamentu: "Niech źyie Król! niech iyią Burbouowie!"

OBWIESCZENIE.

Z powodu, że w Powiecie Krotoszyńskim, w sczególnoś i zaś w niektórych wsiach, należących do dóbr Koźmińskich, wybuchła zaraza na bydło, kazaliśmy w df.iu dz:sieyszym granice z strony Królestwa Polskiego w tym sposobie zamknąć, ażeby z tegoż żadne bydło rogate, tudzież żadne ciągnące w się zarazę artykuły, śako to: skóry surowe, sierść, rogi, nietopiony łoy, mięso wołowe, mierzwa, wełna, ostra paSZ!, ani wprowadzane, ani wpusczane niebyły .

Niemniey iarmark na bydło, przypadający .w Kobylinie na dzień 2. Lutego, iest zniesiony; o czćm ninieyszem uwiadomiamy Publiczność, którą to interessuii. P o z n a ń dnia 10. Stycznia 1816Krókwsko- P ruska Kommissya Regencyina.

H a u m a n n.

55 **

Skradzione rzeczY.

Dnia 15. bieżącego miesiąea rano o godzinie J J zostały z domu pod NrAm 143. na ulicy Miedzy« nożney położonego, najtępuiące rzeczy ukradzione: l) Nowy mundur Oficerski, na którym się znaydował order S, Włodzimierza, order żelaznego KUY/A i mental z napisem roku »8i3 » 1814.

u) Ciemny surdut, przy którym znajdował się order żelaznego krzyża. 3) N owe, lasno szare rayeazy, z czerwonemi ijnpasiąJbi. 4) Stua czarna sukienna westka.

Wzywa się przeto ninieyszem każdego, iby w przypadku, gdyby co z tych rzeczy sprzedawane bydź miało, takowe zatrzymać, i wraz z przedaiącym na ratusz tuteyszy za nadgrodę 2ch frydryksd'ordw oddae. P o z n a ń dnia ló. Stycznia igi6.

Jego Królewsko - Prusbiey Mości Directoriiun Policyi.

UWIADOMIENIE.

Zapobiegaiąc, iżby powiększone teraz zatrudnienia mole naymnieyszego szkodliwego mętniały wpływu na moią szkołę i pensyą dla panien, zrobiłem z J Panem Prołessorem, Doktorem Bernd i żoną iego układ, podług którege pierwszy przyimuie na siebie sczegolny dozór nad lekcyami. a ostatnia sczegolny dozór nad gospodarstwem domowem i sprawowaniem się panien, tak iż cały instytut i w czasie niemożności moiey znaydowania się w nim, oprócz dozoru dwóch Guwernantek, zawsze pod naczelnym styrem zostawać będzie. Za tern większą mam sobis powinność donieść Szanowney Pucliczności o tern dla instytutu mego nader pożytecznem urządzeniu, im wigkszem iest zaufanie, ktorem mnie pod względem onegoź ciągle zasczyca, i im usilnieyszego dokładam starania, ażebym zaufaniu temu dostatecznie odpowiadał.

Poznań dnia

16.

igtn. Kaulfufs,

Stycznia D.

D oniesien ie o śmierci.

Po ośmiudniowym chorobą złożeniu na odnowione sucl.ebol«, zakończył, przeżywszy prawie spełna lat 76 swe czynne i niemal ciągle cierpiącey ludzkości poświęcone życie, Wóy nasz niegdy Króla Polskiego Konsyiiarz nadworny i D 0ktor medycyny JPan Samuel Godejryd Leisner. W gCgbokim pogrążeni smutka t powodu rey i tf» ty, donosimy o niey wszystkim naszym bliskim i dalekim pokrewnym, przekonani o współi:dz!ale wssystkich tych, którzy zgasłego i ltgo wyborny charakter ziuli. Leszno, dj.ia II stycznia lS16.

łumtsi Ludiiih Krrnlk Zuzanna Dorota KnoU, zamężna Franke. Karolina Jadwiga Knoll.

Uwiatlumitnie. W ekonomii Pobiewskiey potrzebny fest zdatny tgrodmk do drzewa owocowego i włoszczyzny. Człowiek pcsiadaiący dobre zaświadczenie tak względnie swych znaicmości, iiko tez względnie swego moralnego sprawowania sie, zgłosić się moźs każdego czasu, a naydalty do ostatniego dnia m. Lutego r 8 i 6. w rzeczoney EKOIIOIIIII końcem powzięcia dalszych warunków. ' "" Jl"o B W i E T C Z E N I E , Gdy weysko ns etacie pokoiu stanie, a konie od niektórych oddz'alow przez publiczną licytaeya m3'l{ bydź sprzedane, do ktorey sprzedaży podpisani będąc upoważnieni reskryptem JW. Prezydenta Naczelnego Wielkiego Xiestwa Poznańskiego z dnia 2go Stycznia r. b., przeto mamy feonor uwiadomić Prześwietną Publiczność r iż w dni u 24. S tycznia r. b. zrana o godzinie Ojtey sprzedaż koni tych nastąpi, których przyderzenie każdy plus cfFvreni za natychmiastowym zapłaceniem spodziewać się może. Konie te zaibte dla każdego gospodarza są zdolne i zdatne, które chęć maiącym do kupna w terminie przeznaczonym okazane będą; końcem których zakupienia Prześwietna Publiczność się »aprasza na dzień nadmieniony i następujące» P o z n a ń dnia 15. Stycznia Ib16ViAore (Jommissionis.

Zuhowski. Szulcn wski.

Doniesienie. Trzy .wcale ncwego gu->tu, tak w> pow.erźchowcych ozdobach, lako w totne rzadkiego gatunku, Wiedeńskie fortepiana, odebrałem w tych dniach; polecaiąc się z takowymi, przyobiecuję nayumiarkewańsAą cenę. Stanisław Powekki.

1. · »-.... - - Do przedania. W Poznaniu na placu S a p i e - tiskte zwanym, dnia 22. Stycznia r. b. 1816. ziana o godzinie gtey drog.ą publiczney licytacyi: rztery wiepirze tuczne sprzedawane będą za gotowa ppll1;a Ab w.igcey dającemu przybicie nastąpi. mn&mmhJ, KomomU1r

Zgubiona Mka.

W przeszła nudź i-lę zgnbiłem, idąc de miastr' iiitrdałek« niego pomieszkania, dobrze wypalona, hrfkę pHabKA)I(a" w srebxo oprawna na które y pokrywce następujący iest napis: Rens Bierfau den losten Marz,

- Gdy rai wiele na icy lulce zależy, przezto, iz drogim dla mnie it st upominkiem, zaczem, proszą uczciwego ziakzcy, aby mi taftowa oddał*, przyrzekając mu za to naymocnieyeze podziękowanie i 5 Talarów w nagrodę. Poznań dnia 16. Stycznia igi6.. pod NI0.

229 na Nowym mieście» ndisch) Budowniczy»mlUJllUH.!l.llA AmlCmmlUEH-»w. "II.HAI - lUmmUl, -H.wiM.iii. · UHHIII.....H j»malwo b w i e s c Z 2 n i e. Wdp'U 7my ca Września r. z. odebrano trzema złodzreiom, którzy zaraz zbiegli, w goś.. neu w wsi Kąkohww-, roile od Leszna, w Powiecie Wschowskmł położoney, trzy konie i brycz-kę, to iest: i. Klacz kasztanowata » wzrostu miernego, bez odmiany, 7 lat starą. 2. Konia maści mrozowarey, wzrostu miernego, również beź odmiany, lat 6 mającego. 3- Konia kasztanowatego, niskiego wzrostu, lat przeszło 20 maiacego. Bryczkę, składaiacą się z drabek i pułkOszka, maiącą stare okute koła. A * S £ ; Które to konie l bryczka tymczasowo Sołtysowi w Stankowie, wsi do Ekonomii Koscianskiey należącey, pod dozór oddane zostały. Wzywa się przeto ninieyszem każdego, któryby prawo własności do rzeczonych powyź koni i biyczki mieć sądził, aby się w przeciągu 4er) tygodni od daty dzisieyszey rachując w kanctUar A i U rzędu Ekonomii Koscianskiey w Jtrce zgłosił, gdzie, pewnym powrotu tychże koni l bryczki, po udowodnieniu Swey własne ści i powróceniu ko» sztów, bydź może; po aplymonym bowiem czasie to, co z prawa wypada, względem tych koni l bryczki postąpionem zostanie. w Jerce w Ekonomii Koscianskiey dnia 5. S ty» , cznia I&\i6»

Zyc insTii.

IMa teL stwa Poznańskiego Nr. 5.

Do przedania. Dnia 0.5. Stycznia r. b. i dnia następującego, na d' tnagjnie si,ę Sukcessoiów benefkyalnych, przed niźey podpisanym, co tego przez Prześw. Trybunał Departamentu Poznańskiego upoważnionym Notaryuvj.em publieznym, w iego tu w Rawiczu przed bnmą ,Poniecką położoney kamienicy, sprzedawane będą droga, publiczney aukcyi więcey daiącemu «a Go to«? w grubey monecie zapłatę, ruchomości, mleżące do pozostałości po Wnym Łukaszu KrzYżanowskim w Pako sławie zmarłym, ia>. to: srebra stołowe, sprjgty domowe, miedź, metale, cyna, girderoba, biebzna, narzędzja cies .. !>l> >i, i inr.e do gospodarstwa słuźsce rzeczy, także powóz, rzemieni- i inne tv.cb,omośc:. Ra wic z dnia 5. Stycznia j £ i6, Vigore Commisrtonis Woiltnhaupt, N otanus publico».

List gończy.

Gdy nieiaki Andrzey Zieliński, z professyi "mfynarcżyk, na ostatku u swego oyca w wsi Ławnicy w Powiecie Powidtkim mieszkać maiący, ruteraz zaś z pobytu swego niewiadomy , przez obwinianych Jana Sołtysiaka i Woyciecba Owczarczyka, w tureyszem więzieniu siedzących, do różnych kradziaży powołanym został: zatem Sąd swóy wzywa wszelkie Władje tak cywilne I8ko i woyskowe, aby na tegoż uko człowieka szkodliwego wspołecznr ści, pilne oko mieć, a w przypadku spostrzeżenia, natychmiast aresztować, l pod pewnij stiaźa d.) więzienia tuteyszego dostawić go nakazać raczyły. Opis tego iest następuiacy: Andrzey Ziebński, z professyi młynarczyk; iest religii Katolickrey, wzrostu miernego, sytuacyi sredn'ey, włosów czarnych, oczów czarnych, Aij»arzy okrAgłey, nesa krótkiego, ma lat około 18» mówi po polsku i cokolwiek po niemiecku, chodzi myw'fcev w surducie sjaraezkowym starym, z guzikami sz.nuklerskiemi tegoż samego koloru, poszewka białą mu'tanowa podbity, w kamzelce bawełnicowey w prążki źołte na guziki podobnież zapinaną, w spodniach b>ałych płóciennych starych, w bótich ordynaryinych nowych, na głowie nosił kapelusz nowy wysoki, na szyi chustkę bawełnicową w kropeczki czerwone. P y z d r y dnia ig. Grudnia T815< Króhwskoj Pruski Sąd Policyi Poprawczty Obwodu Pyzdrshiego,

OBWIESCZENIE.

U czciwy Jan Hanastenicz, niegdy Michała I Katarzyny Piskieiviczojrny, małżonków Banasuwiczow, zagrodników, w wsi Kubiczowie pod mustern Grudzielcun Pcwatu WiHiskrego w Galicyi, okcło roku 1783 zrcdz<-ny syn, który do la; i6tu waku swego przy Rodzicach wychowany, do wo\ika Austiyackiego wzięryj tam w regimencie piechoty 4 tym lat cśm przesłużywszy, w win nft z F.ancuzaroi przez Francuzów w niewolą wzięty pod'Czgs tocho wą, do Paryża odesioiy, «tty przez ljt dwa zostawał, a ztimtąd uwiiniony powracaiąc, pod Przygodzicami w Xięstwie tuteyszem na Pustkowicjcri przez lat sześć służył, z Przygodzkiego zaś Państwa przeniósłszy sif do Biskifpic Zabarycznych, tam od roku lednego u Pótrolnika Pawia Szczota zamieszkał dotąd, z KatarzYną Sowalunką, po pierwszym mężu Misiakową, w związki zabiera się małżeńskie, do czego gdy aktu urodzenia zloźyć nie iest wstanie, nin:eysze śledztwo do publiczneyj podaiemy wiadomości, z te\n oświadczeniem: ii gdyby kto naprzeciw lego powyźszey legitymacyi miał coś do zarzucenia, to ma Sądowi podpisanemu donieść, gdyż po upłynieniu przepisantgo prawem czasu, Jan Banasiewicz do przysięgi przypusczonym, akt znania, stosownie do dekretu N. Pana z dnia iggo Marca 1&09. roku, wydanym ietnu zostanie, i związek małżeński nastąpi. Ostrzeszów dnia 4. Stycznia 1816 roku.

Sąd Pokotu Ostrzeszowskirgo Powiatu.

W Departamencie i Xi Astwie Poznuńbh. iart, Antoni de Osiny WAiyk, S. P. P. O.

C z a p l i c ki, P. S. P.

- - - M - . !! 1Illfi1ll1M llllIl I I **'>mm*-.- M M

.um

List gończy.

Dnia 5 - mIeSIąca l roku bieżących o godzinie 2giey po północy, dway o l1cr5Ir kradjjeże obwinieni, to ie 3 t: Alikołay Potertca l Jędrzey Niedzielski, obAdway z Grabawa, uderzywszy na wartę, z więzienia tuteyszego uciekli; gdy na schwytaniu tych wiele zależy, a zwlascza, źe drugi z tych iescze nie był słuchanym, wzywamy wszelkie mieyskie, wreyikie, cywilne i woyskowe Zwierzchności, aby na tych szkodbwych Publiczności zbrodniarzy pilne daiąc baczenie, dostrzeżonych przytrzymać i pod strażą Sądowi naszema odesłać raczyły. Opis Miko la ia Poterhi.

Jest on wzrostu średniego, twarzy pociągley cbudgflawey, włosów ciemnawych, ukichie brwi ma na sobie koszulę pacześna, spodnie Polskie skórzane, kamizelkę biała sukienna na leden Rtai guzików białych aź pod szyię zapinaną, ctmstkę w paski i kratkę niebieskawa na szyi, surdut z sukna gra natowego, na przodku ciemr.ym barchantern, 2 tyłu grubem płótnem podszyty, z kamelorowemi koloru sukna guzikami, kretem Polskim zrobiony; płascz biały sukienny z dużym kołnierzem z sukiennemi gupikami, na które także kołnierz i w tyle rozpór zapinany; czapkę kapuzg z ziclonkowarym sukiennym wierzchem z siwym wytartym barankiem, nosi na głowie, i Polskie bety na nogach; na lewey ręce piedzy łokciem a dłonią w środku, ma dwa cięcia duże znaczne, iak powiadał, w ostatniey woynie z Austryakami od pałasza otrzymane, Jędrzey Niedzielski nie może bydź sygnalizowanym, ponieważ, iak wyżey powiedziano, nie był iesoe słuchanym. Jeżeli ?toli Zwierzchności mieyscowe do przepisów Policyinych ściśle stosować się zechcą, wyszukanie tych trudną niebędzse rzeczą, Ostrzeszów dnia 8« Stycznia 19t6 A sqku.

Sąd Polityi fcostty Qst rzeszowskiego P .fttfm. li W Departamencie Poznańskim.

Ciaplicki, P.S.P., Z. P.

List gończy.

N ieiaki Józef Mendlewicz żyd i b-rofessyi swey krawiec, względem urz A dzoney w nocy z dnia 12. na 13. Marca r. b. u Staroż. Dawida Sehga, właściciela sytuowanego na Zmyshwcu pod Mignuszewicami w Powiecie Krotoszyńskim gościńca, za pomocą dziewięciu mnych lescze inkulpatow kradzieży gwałtowney, l połączonego oraz z t-jźe nayścia l pokrępowanu, obwiniony, zbiegł na transporcie z miasta Ostrowa do więzienia tuteyszego w dniu aotym Września r. b. wieczorem z obwachu w Krotoszynie, i pozostał dotychczas z teraźnieyszego pobytu swego niewiadomym. Wzywaią się przeto, ile na schwytaniu inkulpat* tego wiele bardzo zależy, wszebie tak woyskowe iako i cywilne Zwierzchności iak nayumźeniey: by ra tegoż baczne maiąc oko, cnegoź w przypadku dostrzeżenia, natychmiast aresztować, i d o tuteyszego domu więzienia pod pewną przystawić kazać raczyły eskortą. Rysopis: Inkulpat Józef Mendlewicz, może mieć lat »koło 40, lest wzrostu, dobrego smagłego, lUZ

I\.

żonaty, ma twarz okrągłą brunatną, nos krótki, zarastał czarno, tudzież nosi! wąsy l brodę, i zamieszkiwać miał na gościńcu pewnym zi wsią Droszewem pod Kaliszem. Odzież lego składila się z sukBi sukienuey iydowskey szarey, spodni białych płóciennych, starych bof.w lub panicfli, karmelki stare y sukienney l kapelusza starego. Wschowa dnia 12, Grudnia i8i5Krohmko- Punki Sąd Folicyi Poprawczey Obwodu Wschomkiega iv Widkiern Xastwie Poznańskiem.

List gończy.

Gdy nieiacy Stanisław Kamiński, naostatku w kolonu Augustynowie, »sleiaeey do dóbr Zagorowskich, mieszkaiący, i Tomasz Jęczmysjek, alias Kowalewski, w wsi Chrustewie będąc gospodatzem lako i Sołtysem, o kradzież koni są obwinieni, a gdy przy zaaresztowaniu ich w Z*gerowie, znaleźli sposobność do ucieczki, i dotychczas wyAiedzonemi bydź niernogą, z których iednak pierwszy miał się wyprowadzić do wsi Powązek pod Warszawę, zatem Sąd swóy wzywa wszelkie Władze tak cywilne iako i woyskowe, aby na tyciTze, iako ludzi szkodliwych wspóleczności, pilne oko uiieć, a w przypadku spostrzeżenia, natychmiast aresztować i pod peWf» strażą do więzienia tuteyszego dostawić ich nakazać raczyły Opis tychże iest następujący: l) Stanisław Kamiński iest wzrostu wysokiego, chudetlawy, twarzy pociagłey, cery brudno-A bładey, włosów czarnych obstrzyźonych, oczu czarnych, bez wąsów, ust małych, p.osa dużego. 2) Tomasz Jęczmyszek , alias Kowalewski, iest wzrostu średniego, chuderbwy, twatzy peciągłey gładkiey, cery bladey, oczu czarnych, włosów czarnych, z wąsami, nosa małego, ust dużych. Pyzdry dnia 20. Grudnia 1815> Królewsko- Pruski Sąd Policyi Poprawczey Obwodu J?yzdrskiego.

K a u l f u s.

A. Olszewski.

Średnie ceny zboża w Wrocławiu od dnia ił. Stycznia w nominalney monecie: Pszenica 5 talio 2 troiak. Zyto 3 talio 21 troi.

Jęczmień 2 talio 23 troi. Owies 2 talio 9 troiakow.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.01.17 Nr5 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry