5- HAUdziela się zwykle na trzy lata, po których upłynieniu nadal od trzech do trzech lat przedłużane bydź może przez zapisywanie na niem przedłużonego terminu. 9. 146.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.02.03 Nr10

Czas czytania: ok. 3 min.

ZwierZchnościom, udzielaiącym lub przedłużaiacym takowe pozwolenia, zostawiony iest dowolny wybór środków prztk nania się o pewności i rzetelności poszukiwanego. 9 · 47.

Takowych pozwoleń lub przedłużeń T<JIa oiH\\O odmówić, leżeli im niedostaie tey pewności, a przeciw temu tjlko odwołać się można do naybliźszey wyższey władzy PolicYlney. 9. 148 .

Osiadłe i znaiome osoby powinny nadto coroiznie wyiednać sobie u Władzy Policyiney mieysca swego zamieszkania zaświadczenie na pozwoleniu zapisane, iako przeciw ich uczciwości żadne ugruntowane niezaszło zażalenie. . »49Nieosiadłe w kraiach Pruskich lub nieznaiome osoby, powinny co miesiąc od władzy Policyiney mieysca swego pobytu takie świadectwo, iak w 9. 148, wyiednać. f '50. Patent na wyrażone w9. 136-139 procedery, może tylko bydź wydany na mocy takich pozwoleń, które świadectwami . 145. 140. przepisanemi, należycie sa, opatrzone, a z których ostatnie czterech tygodni nieprzechodzi.

(Procedera, przy których dochody Kass publicznych na usczcrbek wysławione.) Handel kolonialnemi i innemi wysokolmpostowanemi towarami, iako to: wina zagraniczne, likwory i tym podobne, również fabryki, które podobne towary wyrabiaj, n. p. kręcenie tabaki i fabrykitabak, mog mieć mieysce po wsiach tylko za wyraźnem pozwoleniem Deputacyów Podatkowych Regencymych, w tert czas dopiero udzielanem, gdy opłaty do skarbu przez urządzoną kontrollę dostatecznie są zabezpieczone. 9. 152.

(Uwolnienie od stapia i szporllow świadectw koricem nabycia palejKuw udzielanych.) Wszelkie świadectwa jedynie w celu uzyskania na ich fundamencie patentu udzielane, wychodzić powinny bez opłaty stępia i szpoitlów, albowiem nie iest zamiarem, podwyższać »bocznie podatek patentowy opłacaniem stępia i szpoitli. $. ' 53* Expedycye zaś, które tylko w potrzebie Za dowód przy poszukiwaniu patentu służą" a z rtszrą bez wyraźnego odwołania się do niego, są wydawane, i nadal wedle przt pisaney tax, stęplowey i szpurtułowey, opłacane bydź powinny. K. 9- '54' (Stosunki procederowe cudzoziemce w. JI Cudzoziemcy przybywający tylko do kraiu w celu zakupywania artykułów na jarmarkach lub t>godmowych targach, niepotrzebuią tym kuńcem patentu. . 135Cudzoziemcy zaś przybywaiący na iarmarki i targi dla przedawania towarów łub dla odbywania sprawunków kommtssowych, spedycyinych i wekslowych, lub szukający zamówień na swe- towary, powinni opłacić patent. , Na Jarmarku ZTS Frankfortskim, opłata iarmarcznego od przedaiących uisczana, zastępuie podatek patentowy, i z tego powodu niepotrzebuią w tym celu patentu. 9. 156.

Dozwolone iest cudzoziemcom wykupowanie także cvvierćrocz'>ego tylko patentu, skoro sprawunki swe w kraiu koń tent iest udzielony* . 157.

W takich poiedyńczych zdarzeniach, gdzie chodzi o sczególne zdolności osobiste, mocen iest każdy uczciwy i nieposzlakowany mieszkaniec kraiu użyć pomocy cudzoziemca, w którym sczególne pekłada zaufanie. Lecz i ten musi bydź człowiekiem niepodeyrzanym.

Na ile cudzoziemcy do sczególnych posług w kraiach Pruskich użyci, do podatków i ciężarów pociągnieni bydź maią, z przyczyny rozliczności wydarzeń, zostawia się rozpoznaniu Regencyów. . ł59Cudzoziemcy zaś, którzy przybywaią do kraiu dla ofiarowania swych posług w okolicznościach procederowych, lub którzy naumyślnie zapisani, posług swych nie na iednym tylko pewnym przedmiocie ograniczają, ponosić winni wszelkie bez wyiątku ciężary, do których ponoszeniakraiowcy, w tym samym 2nayduiąe sIg przypadku, byliby obowiązanymi. Wedle tego, mianowicie furmani zagraniczni, przybywaiacy do kraiu dla podięcia się frachtu, wykupić powinni patent. Furmani zaś i szypry, przybywaiacy z obcych mieysc z towarami, tylko w powrocie ładunki przyimuiąc, lub tylko trefunkowo w przeiezdzie cóźkolwiek zabieraiąc, niepotrzebuią furmańskiego patentu. . 160.

Sprawowanie procederu krążeniem po kraiu, z sczególnych tylko powodów ma bydź cudzoziemcom przez Regencye udzielane, a przepisy . 135 - 150 sczególniey do nich z przyzwoitym rygorem powinny bydź stosowane.

Dan w Berlinie dnia 7. Wrześnk 19n«

(podp.) FRYDERYK WILHELMde Hardenberg.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.02.03 Nr10 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry