G

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.02.10 Nr12

Czas czytania: ok. 16 min.

TA

Welkiego / e5I Xiestwa

F O Z. N A K S K I E G O.

Nfo.

1S.

w Sobotę;

Z'Berlina' dnia 6. Lutego, · Unia 4. b: przyciągnął tu z Poczdamu Ślą,eki pułk kiryseyerów Jego Królewiczowskiey Mci, Xię_cia Fryderyka (synowca N. Króla), N. Król z wszystkimi Xiaz<;tami domu Królev?skiego\wyiechał konno na' spotkanie tego pułkudzdo bramy Brandeburgskiey, od którey szedł na iego czele* sam Xiąźę- Fryderyk.W czóray prżyciągf ął tupieTwszy Wschodnio-' Pruski'pułk piechoty Jego Królewiczowskiey' Mcii Xi<;cia Karola Meklcrnburgs K o StreJickifcgo. i stanął w szyku pod Lipami.' W tern mieyscu obeyrzał go Król, przy trzyłrotńyrn okrzyku: ' U ra ! W (eychwili dowiadujemy się, iż Króle-" wski'Generał Marszałek Polny, JW WolIen' u '0ł':h zakończył swe' życie w Ha Ve lb erg U' "iii.t J 8; Stocznia.'JW. Generał Porucznik Krusemark wyjechał do 'Medyolanuj a Geuerał>-Major HohI- do Po%naniaidnia'

i8»6.10.

Lutego'

Z Warszawy dnia 3: Lutego.

Kapituły katedralne:. Krakowska, Kują« wska, Lubelska i'Kielecka, * przez swych delegowanych, razem przedstawionych, złożyły' JW . Namiestnikowi Królestwa hołd winnego uszanowania, zpowodu wyniesioney osoby itgo na pierwszy stopień w Królestwie,- uwielbiając osobiste iego znakomite przymioty, 3 istotne' w oyczyznie" zasługi, które na to l dostoieństwo go' wywyższyły. Wspomtiieni delegowani. z naywiększą' od JU . Naczelnika 1 przf-ym< ścią przyi<;ci, 'poniosą do swych zgromadzeń z roiłem' uczu-' ciem uwLdoniienie o tych łsąkawych wzglę-l dach naywyższego Rządu Naczelnika, Ź, 'Petersburga dnia2j>'. Grudnia. - Gazeta Pettrsburgska,. P o c z ta Pół n o - c n a , zawiera z Petersburga, co następuie;'W Sobotę, di ia'25. t m" w dzień uro-' czystości-narodzenia'Pańskiego i postano*- »10ney w dniu tym pamiątkf wybawienia stosunków, niegruntował sl<; na tych zasaBossyi od nayscia nieprzybcielskicgo, zrana dach prawdy, na których mądrość Boska w pałacu zimov. ym b)ło wielkie zgromadze- w objawieniu swoieai, ustaliła spokoyność - nie osób, do dworu wstęp maiących, gdzie i sczęśliwość narodów, przystąpiliśmy łącznie w wiclkiey kaplicy, Kapelan Jego Ctsarstsey z Nayiaśiiieysz) mi: Cesarzem Austryacktm , Mości, wobtc;,oAci Cesarza Jegomości i Nay- Franciszkiem Pierwszym, i Królem Pruskim, iaśnieyszey familii Cesarskiej- , odprawiał mszą FryJt'rykiem IVilltalmem, do zawarcia mięświęta, po którey Przenaywielcbnieys y Me- dzy boba [ rzyańerza, (zapraszając do nitgo tropolita /iinI'VCZy, z Pijenaywic-lebniey- i inne clirzt ścii ińskifc Mocarstwa), przez szymi A'rcy- biskupami, (kichałem i Sera- które' ,bu A ląj.ui. tny się nawzaii.m, równie filially otoczony gronem duchowieństwa mięoj5 Karni, iAk i we względzie na pododprawił ,dzięk<-zy:uie do Patia Zastępów' danych naszych, prf.yiąć za jedyny-, prowamodły , na ten dzień p-uątaiiewtóne« dzący do tego śro dek, prawidła, wynreaiące % iakiemże upokorzeniem, radością, i wdzię- ze stów i riduki Zbawitida naszego, Jezusa cznością, obecni modlili się do Zbawiciela Chrystusa, ziihiaiąiC) łodziom, żyć iako Pana! Z iaką serdecznością upadli na koljna, bracia, nie w nienawiści i złości, ale w powykrz\kuiąc w sercach swoich: Znutni Bóg , 1t ju i miłości. i roog i. mv i modlimy się do poz-naycie niewierni! Chwała na wysokos i N aywyższ ;go, o z włamie błogosławieństwa Panu i nazie,ni pokóy! W czasie śpiewania Swego, aby się urn-itrdziło to święte przyhymnu: "Ciebie Boże chwalimy", z dział tnie rjq. między w-zystkiemi Mocarstwami, dla strzelano. - Tegoż dnia, u N. Cesarzowey speluegu i* h dobra, i a.by się nikt uieuśmieiił Ueymośti, Maryi Federowney, był wielki od niet,o odrywać, iako od przymierza zgodą biad, na którym Cesarz Jegomość z NaAia- wszystkich poświęconego. Dla czego przySnieyszą znaydował się rodziną. Xiązęta łączaiąc tu kopiią rzeczonego przymierza, Bastepcy tronu WirtembcrgsUego, Nider- rezkazraieiny ie ogłosić i przeczytać w kolandzkiego i Sasko - Weymarskiego, tafcoź ściołieh." byli zaproszeni, tudzież Metropolita AmbrożY i wiele znakomitszych oboiey płci osób. Przez cały dzień odgłos dzwonów wszystkich kościołów , napełniał stolicę, a wieczorem miasto bardzo pięknie było oświecone.

Wczoray, we wtorek dnia 284 odprawił się obrząd zaślubienia W. Xiężney KatarzYny -, z Xiążęciem następcą Wirtembergskim.

W dzień święta Narodzenia Pańskiego, dnia 25. t. m., ogłoszony został następujący Jego Cesarskiey Mości manifest: "Poznawszy z doświadczeń i smutnych dla całego świata skutków, że bieg dotąd politycznych w Europie między Mocarstwami

Alexander.

W imię Przenayświętsjey i Nierozdziełney Tróycy. "N ayiaśnieysi, Cesarz Jegomość Austryacki, Kroi Jegomość Pruski i Cesarz J egomość Kossyiski, z wielkich wypadków, ktere pasmem swem oznaczyły trzy ostatnie lata, nieinaczey sprawionych, tylko mocą ciągłych błogosławieństw, które Boskny Opatrzności podobało się wylać na te P..ństwa, których Rządy nadzieię swoię i bezpieczeństwo, iedynie w Bogn położyły, uczuwszy w sobie przekonanie, iak istotńąiest rzeczą dla Państw, przyszłe wzaiemni stosunki poddać wysokim prawdom, wskazanym przez odwieczne prawo Boga Zbawicieli: "Oświadczaia, uroczyście, iż przedmiotem niewzruszone postanowienie, \i Iv sprawfrwe-i niu Państw sobie powierzonych, i vi stosunkach politycznych ze wszystkierrA imteuń Pań etwami, żadnych innych niebędą sic trzymali prawideł, tylko przykazań tey świttey wiacyj przykazań miłości, prawdy i pokuiu, kti-re odtąd nieograniczaiąc się zjstósowa km ich ifcdytiie do życia prywatnego, maią bezpośrednio kierować WOlĄ Monarchów i przeuo dniczyć we, wszystkich ich działaniach, iako it dyn y środek, nadaiący trwałość ludzkim postanowieniom i nagradzaiący ich niedoskonałość. N a ley osnowie Xayiasnieyei Monarchowie Zgaiiim eię na artykuły następujące : A r i v kuł 1. Stosownie do słr.w pisma świętego, zalecaiących wszystkim ludziom, bydź bracią, trzey umawiaiący się Mouarchowie, zostaną złączeni węzłami rzeczywistego i nieroz« rwanego braterstwa, i uwaźaiąc sitb; e iakby rodakami iedr.ey ziemi, będą wfcażdem zdarzeniu i w kazdem mieyscu, dawać kd*n> drugVemu pomoc w środkach, sposobach i siła! h; co się zaś tyczy ich poddanych i Woysk, iako cycowie rodzin będą zarządzali rtiemi w tyrażt duchu braterstwa, którym są ożywieni, dla zachowania Waary, pokoiu i prawdy. Art. 2. Dla czego. Tedynempanuiąceia, niech będzie prawidłem, tak między rzeezo»erni władzami, inko i poddanymi ich: czynić wzań mnie sobie'pomoc, okazywać kden ku drugh mu chęć życzliwą i miłość, uważać siebie we w*zystkjem kko cząstki iednegochrześcijański-go r.5IrrHH; ponieważ trzty Sprzymierzeni Monarch]l e K, uwaźeią skbie iako po-tawio y mi od Opatrzności, dia ;ządztiia trzema ird' <go rodu 'odnogami, a inianowirie: Austrią. Prussami i liossyq, wyznając tym sposobem, że samowł.dzca chrześcijańskiego narodu, którego część oni i poddani ich stanowią, nie innym ket w rzeczy samey, tylko ten, któremu właściwie należy się panowanie; ponieważ w nim iedt.ytn lącz-ą się skarby miłości, umkiętności i mądrości nkskończo.ney, to iest: Bóg, nasz Pfuski Zbawiciel, J e z u s C h r y s t u s, słowo» naywyzszego, słowożywota. Zgodnie z tem r Nayiaśnjeysi Monarchowie z nayżywszą troskliwością wzywaią swoich poddanych, aby si.ę od dnia c!o dnia coraz utwierdzali w prawidłach i czynnem pełnieniu obowiązków, wktorych postawił człowieka Boaki'Zbawkkl, iako. iedyuy środek zażywania siijcl)czy pokoiu, który wynika z czystości sumnienia, a który ieden tylko iest-trwalym. Art. 3. Wszystkie Mocarstwa, pragnące.

uroczyście uznać w akcie nkieyszym wyło-, ipue"święte prawidła, a które IIIrIIIIJ;, iab potrzebną itst dła sczęścia przez długie lata wstrząsanych Państw, ażeby prawdy te przykładały się odtąd do pomyślności przeznaczeń człowieka, mogą z naywiększą ochota" i miłością bydi przyięttmi do tego świętego przymleraa.

napIsano we trzech exemplarzach i podpisany w Paryżu, roku łaski 1 s » 5. dnia 14. Września, (M. P.) (M. P.) (M. P.) N a takowe y kopii własną Jego Cesarskiey, Mości ręką Dapisar.o tak: Z autentykiem zgodno: A lexa n der

Franciszek.

Fryderyk Wilhelm.

Alexander.

W Petersburgu, w dzień narodzenia Zbawiciela naszego, dnia 25. Grudnia 13 15 r.

Ofiarowane prze'z J ego Cesarską Mość, do tuteyszigo kazańskiego kościoła, złote n n c z y i i. dnia 19. t. m. przed inszą świętą, po prz> cz>taniu naywyzszego reskryptu d!a zgromadzonego ludu, podług obrzędu dla tt-t,o kościoła przepisanego, przez Nayprzewkłebnkyszegp Metropolitę Ayibi"<j%egQ p 0 potem na nich msza odprawiona była. Po .zakończeniu mszy świętey, .odprawiły się modły do Przenayświętszey Bogarodzicy, za zdrowie i pomyślność Cesarza Jegomości i całey N ayiaśnieyszty rodziny. Rzeczywistemu Radzcy taynemu, Xiążęciu Andtzeiovii Razumowskiemu, nay łaska wiey nadany został tytuł Jaśnie Osvtieconego (Swietłośti. ) Tayny Radzca, Xiążę Golicyn} zgromadziwszy dobrowolnych ofiar na nowo 50,000 rubli, przesłał ie do Kazania .na ręce JVV. Senatora -Kusznikowa, dla rozdzielenia pomiędzy zubożonych przez pożar, a naybardziey wsparcia potrzebuiących. Zbiór przesłanych dotarł na ten cel ofiar, .czyni 2 50,000 ru b li. Z Krakowa dnia 28- Stycznia.

W dniu 25. Stycznia r. b. z powodu rocznicy urodzin N. Cesarzowey wszech Rossyi, Królowey Polski, były Władze tegoż Królestwa obecnenii na 'nabożeństwie, w kościele XX. Missyonarzy na Stradomiu, umyślnie z tego powodu przygotowanym, i urzędnicy wieczorem mieszkania swe illuminowali. Z Wiednia dnia 27. Stycznia.

Dnia 18- powstał ogień w okolicy St.FitO al Carrobia w Medyolanie.- Pomimo bardzo przykrey pory pośpieszył tam N. Cesarz na koniu, płomień został zaraz ugaszony, a lud tłumem zebrany spostrzegłszy ubóstwianego Monarchę, naygłośnieysze wydawał olrzyki radości, towarzysząc naygorętszemi błogosławieństwy powracającemu do pałacu Monarsze. Tegoż dnia przybył do Medyolanu Jego Cesarzowiczowska Mość Arcy-X:Q£ę Ferdynand.

Xiężniczka AntoninaBurben, Urszulinka xv Parmie, spodziewana iest do Rzymu, gdzie, iak powiadaj, mieszkać będzie w klasztorze ewego zakonu, stosownie do życzenia iey Królewskiey rodzinyilgl

Kawaler Canovii: przywiózł zobowięziiiaey list Xiecia Regenta Angielskiego do Papieża, oraz wiadomość, iż Xiążę Regent przeznaczył pewną summę na wystawienie pomnika zmarłemu dnia 115. Lipca 1807. w Frascati Kardynałowi Xieciu York. ,( Młodszy syn ostatniego tak zwanego Pretendenta Angliż Henryk, Benedykt, tak zwany Xiążę Fork t urodzony dnia 6. Marca 1725, został Kar.dynałem dnia 3. Lipca 1747, Jiiskupem . Frascati 1774, Protektorem .zakonu Kapucyńskiego 1793. i o d tegoż roku miał od Anglii roczney pensyi 4000 funtów.) Dnia 30. Grudnia potwierdził Sułtan Turecki na nowo Xiecia Wołoskiego i w dowód swego zadowolnienia posłał mu Arabskiego ogiera .z bogatern nakryciem i 'futro sobole wielkiey Wartości, które sam nosił. .Od kilku dni iest w biegu pismo zawierające adresy poddanych Bawarskich do Monarchy swego, względem odstąpienia Salcburga i Inviertel, drukowaneiakoby w Braunau dnia 15. Grudnia, a w którem Król Bawaryi uroczyście iest proszony, aby z bronią w ręku oparł się eaięciu tych prowincyi, i z użyciem krwi i mienia swych poddanych, starał się zapobiedz odłączeniu powyższych krain, od Państwa Bawarskiego W piśmie bardzo zapalczywem, które w Monachium drukowano, znayduią się mocne wyrazy przeciw gabinetowi Austryacfciem u, i rzecz przyięta iest za dowiedzioną, że kraie w-mowie będące, należały zawsze do Bawaryi.

Wezwany iest nadto naród Bawarski do oparcia się przeciw oderwaniu onychże, staiąc w sprawie Króla i oyczyzny. Te mniemane adressa ludu Bawarskiego, znaczne tu robią wrażenie; chcą w nich spostrzegać sposób myślenia dworu tamteyszego; wreszcie są one nader zdolntmi do rozniecania nienawiści i namiętności. Z powodu odiazdu Alojzego Xiecia Lich

. tenstein do korpusu stoiącego nad granicą Czeską w Klata u, rozeszła się pogłoska o woien:>.ych demonstracjach; ieAafcźe woyekowe zaięcie tylekroć wspomnionych kraiÓw nader buskiem bydź się zdaie, gdyż , , podług ostatnich doniesień, korpus obserlwacyiny w Austryi, pod rozkazami Hiero,nima Xiecia colloredo} na sarnę iuż posunął się granicę. Z Drezna dnia u Lutego.

Xiążę Otranto (' Fouclle), który równie lak iego małżonka iuź w przeszłym tygodniu byli u dworu na pożegnaniu, iescze tu wprawdzie bawi, lecz lada dzień ztąd wyiedzie, a tymczasem do Teplic. Zostaie on tu z pewnym obcym Hrabią w układach o t zy majętności, które tenże w Czechach Sląsku i PolsZce posiada. Cena 100,000 Ludwików.

.Rządzący Xiążę coburg mianowany został <00 Króla Saskiego Generałem Polnym Marszałkiem, i zasczycony orderem Rucianego Wieńca.

Tayny Radca Baron Aust wyiechał w zleceniach do Anglii, a potem uda się do Hatinoweru w znaczeniu Posła Saskiego. Od górnego Renu d. 26. Stycznia.

Niepotwierdziła się niestety wiadomość o zawarciu powszechnego traktatu Europeyskiego przeciw barbaryiczykora, o którym Francuzkie gazety niedawno głosiły. Takie Kapitanowie Angielscy woiennych okrętów nie otrzymali rozkazu, ażeby się gwałtem opierali rozboiom morskim, pod ich okiem wyrządzanym, lecz tylko, aiźeby korsarzom napomnienia dawali. Przed nieiakim czasem napotkał sam Lord Exmouth na srodziemnem morzu korsarza Algierskiego, który przysłał na iego okręt człowieka iednego z prośbą o żywność dla 200 niewolników chrześciiańskich, których od brzegów Neapolitańskich i Marchii Ankońekiey uprowadził, oświadczaiąc, ii w przypadku odmówienia prośbie iego, w morze niewolników wrzuci. Wydaną została iywno'se. A a »iesczęśliwi może na całe iycie do twardey niewoli wskazani. Z Francji wyprowadza się nadzwyczayriie wiele mieszkańców. Dobrze myślący powiadają, ii się przeczyszcza. Pani Stnel pisze dzieło: sur la societe, i wielkie epiczne poema: Richard L6wenherze Dowodzący naczelnie w Lotaryngii Bawarski Generał Dclnmotte, otrzymał w krótkim przeciągu czasu kilku gońców z Monachium i -wyprawiał ich tamżs na odwrót. Nie są iescze publicznie wiadomemi rozkazy, które miał odebrać. Od granicy Francuzkiey d. 2f. Stycznia.

Listy prywatne z Paryża donoszą, ie złożenie Pana Fot/c h Aprzypisać należy przekonaniu, powziętemu przez Rząd Francuzki o porozumieniu się, w iakiem FoUchć z nieprzyiaciółmi Rządu był zostawał. Gdy iescze był Ministrem Policyi, kilku z nay większych przestępców, wydzł potaiemnie pod zmyślonemi nazwiskami paszporty, aby tym sposobem, bez trudności, mogli uyść z Francyi} skoroby to odpowiadało ich planom. Z Paryża dnia 23. Stycznia.

Teraz dopiero dowiedziano się dokładniey o okolicznościach ucieczki Pana Lavalette: Przytrzymany Kapitan Hudchinson, słyszał w towarzystwie njatdzwyczayne wychwalanie małżonki zbiegłego A 13K co do iey rozumu, iak i serca, i mniemał, że iescze są sposoby uratowania osądzonego, do czego sam chciałby się przyłożyć. Następuiącego dnia odebrał Kapitan list bez podpisu, w którym odwoływano się do iego szlachetnych uczuciów i doświadczeń, i doniesiono mu, ie ieźeli rzeczywiście chce dopomodz, znaydzie w oznaczonem mityscu do tego pewną osobę. Z tą, co tylko aresztowanego ratować mogło, umówił i ułożył, tak ie nawet Lava więzienie opuścił. Lev alette przez całe trzy tftti w mieszkaniu Kapitana pod iinienittn Pułkownika LossdC ukryty został, poczęta w itgo powozie z Paryża za granicę prowadzony został. Lamhtte był bez paszportu, dla ttgo tov<*3Tzyszył rnu Kapitan iako Adjutant, oblókłszy go w uniform Generała Angielskiego. Wszędzie, gdzie't)lko mógłby hyóż o paszpem zapytany, musiał udawać śpiącego i chorego; niewolr.o go było przebudzić, a Adjutant odpowiadał na czynione zapytania. Trudno podobno wydbb)ć c.ożkolwkkzroetropnty Pani Lavalette; oieyrozum rozbiła się zręczność badaiących sędziów, i iey odpowiedzi zupełnie ich mięszaią. Do tąd trzjma: ą ifcgt w areszcie. (benerał-Major, VJi'ilsan, który wspierał Lavalette, służył waltiznic- w rozmaitych częściach świat ; Kapitan Hutchinson służy w -pierwszym bulku t,wardyi i itst krewnym Hrabiego Donoiig/imore; P, , Bruce iest najstarszy syn Bankiera Cracoj3rd Bruce Esq. Uważaią, że podług prawa kryminalnego Prancuzkiego, w przypadkach tego rodzaiu,.

kara więzienia ani mnieysza, iak trzy miesiące, ani dłuższa nad trzy lata, nastąpić ttiemoże. P. Wilson wzbraniał się d»tąd w inkwizycyach odpowiadać. Dway zaś drudzy uczynili to bez trudności.) Pierwszy ma pozwolenie widywać swą, ż o n ę, pisać Jistjl i odbierać. Podobno wydał się sam przez migi ru balu u P. Sivry, i przez list pisany do Londynu. Lord Kinnaird przy tey okoliczności odebrał zlecenie, ażeby natychmiast Francyą opuścił.) Mówią, ie przedłużony pobyt Lorda Wellington w Paryżu, nastąpił w skutek żądania Ludwika XVIii. N a posiedzeniu Izby Deputowanycb, zro bił Wice Hrabia CtlStel Bajać, (D e pu towany departamentu Ger) pronozycyą, aby IróJa prosić o proiekt do prawa, pożwalaiący Duchowieństwu przyjmować 'daiowizny dla dobra religii, lub iey sług uczynione. Proiekt ten, obszerną motywowany mową, iest następuey treści: JK. Mość ma bydz" naypokorniey proszonym, żeby raczył proponować Izbie proitkE do prawa, któryby następujące zawierał rozporządzenia: Artykuł i'. Biskupi i Proboszcze są upoważnieni do przejmowania wszelkich darowizn w dobrach ruciiumyth, nieruchomych i dochodach, ktort. im będą.czynić osoby prywatne, na utrzymanie kościołów, SIUŁ* ich, seminariów i innych instytutów, arqHY ie dla siebie i swoich następców ua wieczne posiadali czasy, i zęby onych używali w celu przez daruiącego zaiuierzo. , m. Art. a. Admiuistracya rzeczonych dóbr 11 alei y wyłącznie, do uuchowney Rady dyecezyi, ieztli darewizny tyczą tir clytOi/.yi w ogólności; do Proboszcza zaś i kościoła parafialnego, ieżt-li darowizna h dynie" gminie parafii ii.go iest peisv. econa, chybaby iiarutący przez sczegolne zastrzeżenia inacziy administra« yą urządzili. Ai t. 3. R;>da Mijctiowna, którty Biskup przedmiejski d >ć się im> z pierwszych trzech Proboszczów stolicy dytcezainey, z dwóch Kanoników i jed'..*.--«.'" katedralnego Wikaryusza; ona IIIq priwu zwitrzcbiiiego dozoru nad administra *.yą dóbr, p:zez Proboszczów i kościoły pat iii due zarządzanych.. Art. 4. i) oiiny i d irowizi.y ustanowione w 1. r zdjstale, paragrahie iwszym, 2giey 3th e«ii "ia*u qwliiigo, m.<ią -bydz tak, iak dawnity, na itząu wybitranemi.. , Ar t . 5. U szysikie, mocą ninieyszego prau.r u,-,/ynioiie darowizny, niepodiegaiąc lad:.einu s ztgólutmu zezwoleniu Rządu, niaią z WSJW swoią pełną i całkowitą mieć walnlose. kiedy tylko będą zrobionemi podług fqrm i warunków przepisanych przez Kodex cywilny, którego wszelkie rozporze.

wem wyraźnie odmienionem nie iest, utrzym UJ SIę.

Dnia 26. Stycznia.

Czas iest pogodniejszy. Hoyska Angielskie, które niebyły przeznaczone ZOSUVJ Ć H3 6!;!) III lądzie, przeniosły się na okryty, lub w tym in menele ws ad:;ią. Z te;>i> ,>uwodu wo)ska pomienionego narocju, które składała czt.ść Ejrmii pozostałe]) na «sad-ie, zwolna posunęły riię ku Fiandr\i. Z. stattlich tych woysk, te kture częścią w Palll;%Ę częścią w pubocznych Oepaitameutacn została, odebrały prawie wszystkie rozkaz do wyruszenia, i iuz ruszyły. Tym bposobdm około 1. Lutego wszystkie Angielski.., uoyska z małemi bar izo wyjątkami, staną w przeinaczonych mieyscach. Ni taynem posiedzeniu Izby Deputowanych roztrząsano proiekt tyczący sięDuchowieństwa. Vi krotce ma byiiź przełożony Kommissyi proiekt do prawa, podług którego Duchowieństwo umocowauem będzie u« przyimowania ciarowi-zn, bądź w got« wiznie, bądź w gruntach, i niemi rozrządzać. Gdy członki Izby Deputowanych oświadczyli życzenie, ii chcą codziennie mszy słuchać; zaczem każdego rana o gaefzibie iitey czytaną będzie msza w kaplicy pałacu Burbonów. Żołnierze gwardyi Królewskiey, którzy nie maią służby'w zamku, muszą codziennie 7. godzi. > ćwiczyć się w m;. ;strze. Z początkiem przyszłego miesiąca Lutego, Królewska g\vard)a składać się ma z 15,000 ludzi służbę czyniących, Dwadzieścia i cztery osoby, które w Wlęfcezey części po powrocie- Bon upartego z Elby grały role, dnia wczorayszego rano aresztowano na przedmi-śdu St. Marceau, i zaprowadzono do Prefektury Policyi. Osławiony Taiiren, który, Lk wiadomo, w dniu 9. T h e r m i d o r grał główną, rolę,

znayduie się iescze w Paryżu, lecz tak chory, źe Król dał mu pozwolę.lie, zabawienia iescze czas nieiaki. P. oleyes, dawniey członek zgromadzenia konstytucyjnego Konwentu narodowego i Direeturium Wykonawczego, przybył do Bruxelli. Dziennik Bełgicki donosi, źe Anguk Bruce na czynione mu zapytania w pierwszem słuchaniu odpowiedział, iak następuje: Pyta; ie i Imię W Pana? Odpowiedz: Tylko Pe/lcya Pgryzka go ni tzna. Pyt. Z którego fciaiu WPan iesteśP Odp. Z kruu, który Francją pokonał. Pyt. Czy W Pan wspierałeś Lavalctta w ucieczce? Odp. Tak iest lub nie. Czy iest mowa o iego ucieczce z więzienia-Nie! -I. Francy i ? Takitst! mógłbym również powiedzie "ni e" lecz mówię: Tak iest! Pyt. Jakie miałeś W Pan do tego pa*ody? Odp. Moie własnepewody, aźtbym się przysłużył ludzkości i odwołaniu się do wspaniałomyślności Angielskiey,. co nigdy nadarermiem niebyło. Lavalette przybył do - mnie; i' rzekł: "testem Lavalette; co tylko uszedłem zwiezienia; ścigaią mnie; widzę w końcu ulicy żandarmów; niemogę udać się daley w boiazni powtórnego schwytania; ucieJcam się do W Pana; odciaię' się wspaniałomyślności Angielskiey; ratuy mnie W Pan! Zdiałcm z shbic uniform i oblekłem weń Lavaletta. Ułożyłem się z moimi przyiaciółmi o sposobach uprowadzenia go z kraiu. Postanowiłem qaIII lego dokonać i' w właenym poiazdzie uwiózłetn go z Fi'ancyi. Za pomocą przebrania go powiodło s ę wszystko i t. d. ( Z autentycznością tego zeznania iak sobie chce. ) U aktora 7a lmy zgromadzają się codziennie osoby naywyższey dostoynuś< i; sczególniey zaś Xiążę Wellington. - Soult znayduie się ciągle w mieyscu swego urodzenia St. Amand) w departamencie Tamy.

Przełożeni Liceów maia_ rozkaz odebrania acznlbm wszystkich xiaiek, któreby im Bonapartego przypominać -mogły.. Doktor Gall został tknięty apoplexya.Cambaceres, słysząc w tych dniach w domu-swoim robotników mówiących o 12< czach politycznych, rzekł do nich groźnie: Jedzcie, pijcie, śpijcie 2 milczcie; tak teraz Źyć potrzeba. W tych dniach wpadli złodzieie do pewnego podeszłego człowieka, mieszkaiącego na przedmieściu S. Antoniego, który z przeetrachu zemdlał. Złodzieie byli tak grzeczni" iż go otizyźwili za pomocą wódki koloibkiey, poczerń wżywszy od niego klucze, zabrali' mu 7000 franków..

Generał Bbnnaire, były dowódzca w eon-de, broni się następuiącym sposobem przeciw zarzutowi, źe kazał l rozstrzelać fułkownika Gordon, przysłanego dnia 5..Sierpnia' do twierdzy iako parlamentarza, celem wezwania iey w imieniu Ludwika XF1IL: żeGordon sarn się tylko pokazał w karyoke powożony przez wieśiiaka; źe miał na sobie zapięty surdut bez żadnych widocznych woy skowych znaków; ze nawet kapelusz trzymał na kolanach czyli w powozie; że gdy go straż przytrzymała, nie mógł wywitśdź się z rzeczywistości swego poselstwa ;. źe dla tego Generał odesłał go nazad, i źe towarzyszący mu źołuierze, bez wiedzy i woli iego, zastrzelił} go; źe dopiero wjego bucie znaleziono rozkaz obięcia dowództwa w twierdzy, który to rozkaz nie był podpisany przez Ministra woyny Marszałka St. Cyr, ale tylko przez Barona Lionet} którego.ręki Generał Bonnaire nie znał.

Z Londynu dnia. zy. Stycznia. - Dziś lub iwtro oczekiwane tu są pułkigwardyi, wrncaiące zErancyi. -

o zmarłym niedawno- Xiąźęciu Noifolk,opowiadaią rozmaite Anegdoty. Lhowat pomiędzy inne mi wiele sow białych-A z których iedna iako pies wyła i sczekała. Kanclerz, Lord Thurlow, odwiedził iednego' dnia Xiąźęcia.- Dozorca zwierzyńca, który nieznał Lorda, rzekł do bitgo, gdy mu tę sowę pokazywał: "To itsr rzadki ptak; krzyczy, wyie i sczeka; nazywamy go: "Lord Kanclerz." Miano w porozumieniu Xiecia, który, iak wiadonr.o, należał do strony oppozycyiney" źe umyślnie sztuczkę tę. wypłatał. .

Lord Casflereagh, przed otworzeniem! Parlamentu ma dadź pyszną ucztę dla 50.' współ- człobków Izby, niźszey.

Dzienniki oppozycyine bardzo głośno wzywaią Kząd, aztby się uiął za 3. OficeramiA Angielskiemi, którzy do ucieczki Lavnlettd przyłożyli - się. - Dziennik - Ministeryalny, Go u rier, mniema, źe Dzienniki opozycyine milczały, gdy air Sidney ockmithi Kapitan Wright j tak niegodziwie przez Bonapartego byli traktowani; uznawały to więc za dobre. Teraz zaś gdy trzeeh Anglików przeciw- biegowi i duchowi: Bządu postąpiło,wdaiąc się w sprawę. obcą i nieprawną, wznoszą wielkie krzyki; rząd iednakźe niemoźe nic więcey uczynić, iak żałować ich t zu-pełnie odstąpić,

W Ameryce ma znowu mieysce na ten rok nowy wybór Prezydenta. - Czy P. Madison będzie potwierdzony lub' ieden z dwóch PP.Crawford lub Monroe, obranym zostanie,! ppdzielone są zdania..

Dodatek:

Z Londynu a. ijJ. -Stycznia.

w całey Anglii obcliodzono dzień i 8ty Stycznia iako uroczystość dziękczynienia za pozyekany pokóy, przez odczytanie we wszystkich świątyniach modlitwy. W Londynie gdzie urodziny Królowey z świętem tem połączowe były, Biskup Londyński miał kazanie w kaplicy Whitehall, król kosztuie. w niektórych momentach daleko większcy spokoyności duszy i lep6zego zdrowia. Nayczęściey iest wesoły; obiaduie regularnie o wpół do drugiey; sam obiad dysponuie, kaźdey niedzieli na kartę stołową zapisuie rostbeef, i regularnie zasiada do · tołu należycie ubrany i t. d. Z swym orszakiem zaymuie 13. pokoi w pałacu Windsor. Dla osoby KrólewskLy iest przeznaczonych 5. pokoi. Doktor Wdlis zamieszkiwa szósty. Oprócz lekarzy i służących, iedynie tylko Królowa rozmawia z Królem. Od czasu gdy Król zapadł na oczy, i daleko niewidzi, zaprzestał przechadzki na tarasie. Teraźniejsza ludność Anglii ma wynosić 17. millienow głów, to iest: w Anglii a i , w MaIlii, \i wSzkocyi mnie-y niż %, w lrlandii 5. millionów. Atigliiai Wallia wysyłaią 513 członków do Parlamentu, Szkocyti 4 5 i lrlandya 1 O O . W St. Domingo nie masz bezpieczeństwa w CZęSCI którą Christoph włada. Kupiec Duński i ui więcty iak rok trzymany iest w Cap Franr;ais j w południowey części, którą, Pethiott rządzi, zupełne iest bezpieczeństwo. List pisany z okrętu Northumberland dnia 33. Listopada zawiera nastepuiące sczegoły o sposobie ivcia Bonapartego: honaparte czytał w dro dz e opis w>spy 5". Heleny prztz Lordów Pu len tia, Jonhson i innych; ale znayduie ią tera« za nadtopięknie opisaną. Jest on nadzwyczaynie zdrów, i od czasu wysiądzenia na ląd, iescze lepiey zaczął wyglądać. W drodze zdawał się bydź" niespokoyn A z przyczyny, że ma mieszkać w strefie leźącey pod zwrotnikami. Wypytywał się z ciekawością o liczbie chorych, i o gatunku chorób na okręcie. N a okręcie napełnionym 850 ludźmi pokazały się zwrotnikowe choroby to w tj m t w w innym kształcie. ' Na okręcie Northum*. berland pokazały się w kształcie zgniłey gorączki, która systema wątro bne osłabiała t głowę nadwerężała, a którey się chroniona przez obfite upusczenie krwi i przez czysczące lekarstwa. Bonaparte żadnym sposobem nie chciał zezwolić na pusczenie sobie krwi; nie mogl pOląC, iak może człowiek puścić trzy lub> cztery funty krwi, nie osłabiaiąc się nadzwyczaynie. Przybyliśmy do wyspy 5. Heleny, maiąc tylko «)ciu chorych i Tiiestraciwszy w drodze żadnego człowieka. Pewnego dnia" uczyniłem mu uwagę względem iego umiarkowania w piciu wina. " T ak - odpowiedział - do iedzenia potrzebowałem dawniey tylko kwadrans, i piłtm bardzo m a ł o wina Claret, al b o BurgundzkiegoJ teraz gdyuj starszy, znayduie w nim większy smak, i lubię kieliszek wina." Drugi list pewnego Szkota do oyca pisany,' zawitra następuiące sczeguły o nim: "W dzień trudni się Bonaparte układaniem history} swego życia, wieczór przepędza na przechadzce w ogrodzie z swymi Generałami, albo w towarzystwie Pana balcolm. J edyną sposobnością dla obcych mówienia z nim, iest, starać się bydź wprowadzonym do Pana balcolm, do którego znaleść można prajetęp wieczorern«

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.02.10 Nr12 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry