ZAPISKIrodowo-religijne. Część 1",8° s.16 31 ); 5) Toż "Częlr II. (Vruk i nakl. Pawickiego \\' Poznaniu", 8" s. 1( 32 ); 6) Toż, cz. I i II zebrane razem i wyda.ne poraz drugi pod tyt. ,,1\J o" dl i t w y i P i e ś n i n a r o d o w o - l' e I i g i j n e. Wydanie dru. gie. Poznano Druk i nakład Sylw. Pawieldego, 18(i1", 8° S. 3233); 7) "P i e F. n i n a b o z n e. POZnalI. Druk i nakład Sylw. Pawic!ciego. 1861", 8° S. 24"); 8) "P i e ś ń d o B o g a O j c a. Na Ilut!,,) l\.iedy ranne wstają zorze,"; zaczyna się od słów: "Boże Ojcze, polskie dzieci.....; l kartka 8", "Druk Pawickiego \V Poznaniu - nakład Degórskiego w Buku"; razem 5 zwrotek 35). Pawicki był wi<;c dostawcą książeczek i ulotek, zawierających modlitwy i pieśni, śpiewane przez rzesze w uniesieniu relimaja 1861 r.). Z pisma z dnia następnego dowiadujemy się, że był !o właśnie nasz druczek p. t. "Modlitwa narodowa", wydany w 500 Pgzemplarzach, z czego 60 wziął kolporter Ignacy Pajewski, wetel':ll, z r. 1830/31, 200 sztuk, na żądanie gimnazjastów poznańskich naby] handlarz obrazow 13iittuer za 1 talar (fol. 3;»). "Der Inhalt des Liedes [tj. Boże. coś POlskę] ist an sich nicbt straffiillig und kann die Vel'breitung desselben nicht verhindel't werden", pisze policja. Fol. :!H znajduje się proto]{(»), spisany z Pawickim dnia 29 siCl'pnia 1861 1'. \Vynika z niego, że "Modlitwę narodową" i "Pieśil narodową" wydrukowano w jcduej ulotce na zamówienie hr. Mieczysława Kwileckiego z 01)0I'OWI1. Dowiedziawszy się o tern, Barens}J1 ung napisał tegoż samego duia do landrata powiatu szamotuiskiego: "Zweck der Drucl,chrift ist anscheinemI kein andprer, aIs derell Vcrbreitung unter del' landlichell BevOlkerung auf den Gtitern des Bestellers und der UIIIgegend, um einerseits diese Bev61kerung fUr die politisch-nationale Agitatiou einer be]mnnteu Arlelspartei zu gewinnen, andererseits fUl' den FalI, dass dwse Agitation in eine gewalWitige libergehen soJlte, dHselben eine die Urheber in lhrem Eigentum und Besitz nicht ;;eIahrdende Richtung zu lenken", 31) Egzemplarz tamże, fol. 61,; za wydrukowanie l'awicki zostal skazauy na 20 tl11al'ów kary luh 8 dni art"'sztu i zniszczenie nakladu. Druk wykonano na zamówienie gimnazjasty Franciszka Degórshieo z Buku (tamże, fol. 72. doniesienie prokuratora z 28 grudnia 1RGl 1'::' 32) Egzempl. tamże, fol. 75. Biirensprung stwierdził, że w CZ!; ści II niema nic karygodnego (foL 76). 33) Egz. tamte, fol. 73.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

34) Egz. tamże, fol. 62.

36) Egz. tamże, foL 66.

glJuem i patrjotycZIl('ll} od r, 18H1 pOC7ąwszy aż do ul'allku po.. w!'tania styczniowego. Jakie myśli i uczucia znajdował- szerokie wrshvy w książeezkach i ulotkach, dostarczanych im tak skwapliwie przez Pawiddego? Zhiorki, wymiellione lJod 111'. 2, li i 7 zaezynają siQ od "Słów paru do kodmlJ.reh hraci". identyczlI,\"ch w hrzmieniu. \Vydawca wyjaśnia, Ż" zbiorki powstały przez wypisanie pieśni z książek do llabożeń"twa, zatwierdzonych przez władzę duchowną, że dzięki temu hQdzie można odtąd uniknąć "nieporządku w śpie\vaniu pieśni religijnych, wynikłego z niedokładnego odpisywania tychże", tudzież "wprowadzania nowych litworów, nie aprobowanych przez Kościół ś.", że wreszcie w nich "z pewnością znajdzIemy: wzniosłe a zrozumiałe wzory modlitwy, namaszczenie dm'howe, wspomnienia historyczne, żywiące ducha narodowego i rozniecające miłość Ojczyzny". ,.Śpiewajmy je tylko z prawdziwą pobożnością, a prośby w nich zawarte Bóg dobrotliwy wysłuchać raczy". Po tej przedmowie następuje w zbiorkach, wymienionych \vyżej pod nr. 2 i 7, modlitwa codzienna. zaczynająca się od na'3tępujących słów: .,Nieogarniony światem Boże ojców naszych", wydana także osobno i wymieniona wyżej pod nr. 3. "Wejrzyj, modlono się wówczas, na lud polski, niegdyś Tobie miły a teraz nękany: wejrzyj na łzy jego, cierpienia, uciśnienia przemocy od lat tylu; - otrzyj je i zlituj się nad nieszczęściami naszej Ojczyzny, Polski". J eżeliśmy nie zasłużyli na łaskę, to pomnij na. zasługi ojców Ilasz eh, którzy, wierni Tohie, zawsze zasłaniali chrześcijaństwo. Pomnij na tyle ofiar naszych. Odwróć gniew nieprzyjaciół. "Nie dopuszczaj, Panie, krwi rozlewu w tak świętej sprawie narodu naszego i u w o In i j n a s z c i ąż ą c e g o j a l' z IJ.n a jak i m k b l w i e k c u d e m . . ." A gdy wola Twoja jest inna, dodaj nam sił do wytrwania, "abyśmy bronili świętej sprawy z takiem męstwem i poświęceniem, jal{ niegdyś ojcowie nasi pod Janem Sobieskim, gdy \Viedeń olwolIili... Przywróć rozszarpaną dziedzinę; złącz w jedno ciało rozproszone plemię nasze, nadaj nam jeden rząd, jednego ducha, a zgodę i jedność bohaterom naszym, ab nie odstępowali prawych ścieżek..., gdyż od nich, przez Ciebie, Panie,! szczęście, i sp 0

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry