GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.03.06 Nr19

Czas czytania: ok. 24 min.

Wielkiegof Xiestwa*

F O Z N A N S K I E G O.

Nr o. Iq.

w Srodędnia

6.

Marcai 8 » 6 .

- t r w T A u u M I E N i E.

Podług nadeszłych 'wiary godnych wiadomości,- zaraza morowa nietylko sie przedarła do Włoch, - ale teź pokazała sig IUŻ na przedmieściach miaita Fiume.

Zachowuje sobie rozporządzenia, ma.ace bydź przedsiewzietemi wgledem związków handlowych z tamecznemi okolicami, przestrzegam tymczasow > handluje» Publiczność, aby się chroniła niebezpieczeństwa i niewchodziła w związki, ktoreby może w sposobie usczerbek dla niey przynoszącym jakazanemi bydź musiały, Poznań 5 dnia! a8> Lutego 1816.

Królewsko-Pruski Naczelny Prezes Wielkiego Xigstwa Poznańskiegot> Zer b oni di S p o s e 11 i. q <

Z Berlina dnia 2. Marca.

Dnia 25. Lutfgo umarł w Królewcu wPrusieih Królewski f-eherał piechoty, JW. Hrabia Biilow Denewic. Podwakroć, pod GrossBeeren i Dennewic, (dnia 23. Sierpnia i 6. · Września > 8 * 3-) zaslatuż Berlin od nieprzyiacitlskiego nayścia woysk Francuzkich, a vi dniu 18. Czerwca l 1 5. korpus iego naywi<;cey się przyłożył do zwycięstwa pod LjJ

Belle- Alliance. Z talentem i przymiotamil bobatyra, łączył Bulow doświadczenia człowieka towarzyskiego i cnoty przyiaciela ludzkości. J O . Xią£ę Hohenzollern Hechingen, P u ł - kownik i Irspektor, wyiechał do Gdańska. Z Petersburga dnia jJ. Lutego.

Dnia 1. (1 3. ) Stycznia ogłoszono tu następui"'cy wainy Manifest J. C. Mci: Cesarz i samowładca wszech Ross y i i t. d. i t. d. i t. d. Wszem wobec iawno czynimy.

"Wypadki, które na powierzchni ziemi, *i3 początku teraźnieyszego wieku, w niewielu Bpełniły się la tadi, tak są znaczące i wielkie, iź nie mogą bydź wygładzone z roczników rodzaiu ludzkiego. Zachowanie ich w pamięci Narodów, potrzebne iest i pożyte, czne dla teraźnieyszych i przyszłych pokoleń.

Beka Boga, J emu tylko wiadomemi, ale oczom śmiertelnych iawnemi drogami, prowadziła ie, kierowała, spaiała, urządzała 4 dla sprostowania ludzkich zboczeń, dla uspokoieniawahaiącychsię burzeń umysłowi serc, i dla wyprowadzenia porządku i pokoiu z prze* paści zamieszania i zaburzenia. Potężny Bóg poniżył dumę; Przemądry rozpędził ciemności; źródło miłosierdzia i łaski nie dopuścił łudziom zginąć w nocy namiętności. "Przej dźmy krótki bieg wszystkich tych Wypadków. Obwieścimy ie Ludowi Naszem u: nte dla próAney ehełpłjwiłści, łe<»-eŁU iego pożytku i nauki. - Niech czyta o dziełach i wyroku Bożym; niech się zapali miłością ku niemu, i pospołu z Monarchą swoim, z głębi serca i duszy, niech tvykrzyknie: N ie na'rn, nie nam, Fanie, ale Imieniowi T w o i e m u . Niech się zachowa pamięć tego od pokolenia do pokolenia." "Okrutna, krwawa, niscząca, teraz za łaską N ay wyższego sczęśliwie zakończona woy'na, ze swoich przyczyn, z ogromu uzbroień, z niestateczności wypadków, do żadney dotąd w dzieiach ludzkich znaiornsy nie iest podobna. Jest w sobie oddzielna: nieznaiome na powierzchni okręgu ziemskiego zdarzenie, i iakby iakieś w przepaściach piekieł przygotowane złe, na wstrząśnienie i zagładę świata całego wyzionione, 1 do takiego mocy doprowadzone stopnia, iakiego sprawiedliwym Naywyższego wyrokom podobało się dopu

27 4 * *śeićim dosiągnąe.' Pcezątek 1 przyczyna tęj woyny, ciągle tleiącey, wielokrotnie, coraz na nowo się zapaiaiącey, niekkdy dla tego tylko gasnacey, żeby potem z większą mocą, i okropnością wybuchnęła, wzrastały, wzmogły się: a potem rychło ogrom sił straciwszy, upadły, znowu powstały i znowu upadły, wyj stawiaią coś niepoiętegó i cudownego. Od samego początku woyna ta, iakby iaka płomienista, ogniami i palnemi wyziewami zrumieniona chmura, nie z przypadkowego ie- v dnego Państwa z drugiem wybuchnęła sporu; nie dla tego, żeby zgasła, ale, żeby, znisczywszy w sercach ludzkich wszystkie od Boga zasiane cnoty, karmiła się wszelkiemi ztądt wynikaiącemi nitsczęściami, a to nie pierwey, aźby sarna w wytoczoney krwi całego rodzaiu śmiertelnych utonęła. Jest to płód bezbożności, potwora moralna, która zagnieździwszy się w sercach, które, odstąpiły Boga, mlekiem fałszy\ *ty mądrości wykarmiona, w taiemnice złośliwey chytrości i fałszu przyodziana, długo pod barwą rr zumu i Hiiin. nil, lilii., iiunji li-V liiiilliiii IUI III lilij i miodopłynną namową w serca niedoświad» czone i obyczaie rzucała nasiona zepsucia i niesczęść. . Straszydło to, w młodości swey złośliwe, a chytre, w miarę wzrostu okrutre i zuchwałe, pierwszą swą rześkość, wywiera na gniazdo A w którem się zrodziło. Naród, który ię wypielęgnował, szkodliwym oddechem iego zarażony, wywróciwszy wiarę, tr%n, prawa i ludzkość, wpada w poróżnienia, w bezzwierzchność , szaleństwo, zdziera, karze, dręczy samego siebie, a rzucaiąc się z szaleństwa w szaleństwo, ze zbrodni w zbrodnią, zmazany morderstwem Naywyższych Władz swoich i wszystkiego, co było u niego naylepszem i nayszauownieyszera, wybiera sobie za Naczelnika, a potem z» Monarchę, człowieka prostego, z obcey ziemi. Ten, wpośród wrzenia namiętności Narodu, który odstąpił Boga, tron posiadłszy cudzoziemiec, chytrze naprzód udaie, oka- i oszukaństwa, głos «Jurny i rozltazodawstwar, Buie się bydź wskrzesicielem dobrych cgbycza- do tego przychodzi, iż staie się również poiów i porządku; nisczycielem owego ed bez- tężnym przez oręż, iak strasznym przez bożności i bczviarstwa wyrzuconego straszy- gwałty i okrucieństwa. Zakażdem, przez dła, które tetrń? pazurami zagrażało rozszar. rozlew krwi, chytrość" albo pogróżki otrzypaniern całego świ.ita, któremi rozdarło wnę- manem powodzenitrn, durna iego coraz wytrzności matki własney, Francyi; Itcz wkrót- iey a wyźey wzrasta. Przedsiębierze przyce potem, na mieyscu wy tępiciela, ukazuie własczyć sobie, Bogu tylko samemu właścisię pierwszym iego rozkrzewicielem i opieku- we prawo, samowładnego nad wszynem. Związawszy się z nim. duszą i myślą, s tkie m i pa nó w ania. Przedsięwzięcie zaufany w postępy rozszerzonego przt-zeń ze- nierozumne, nierozsądne, również krwawe, psucia, które wskazały iemu drogę do wy- zgubne, okropne. Cześć Boska i wyznawaDiesienia się, nade'y miłością samego tylko nie religii upadkiem zagrożone były; postasitbie i girdzącą oboicfnością do całego rodu nowieni od Boga Monarchowie przymuszeni ludzkiego, mocny liczbą ludności, ślepotą i byli zrzec się władzy rządzenia swymi poddapłochością narodu swoiego, zbiera ogromtie nymi; zdawało się narodom, iż vniemaią ani woyska, i szybkością niepoiętą puscza się na oyczyzny, ani praw, ani ięzyka, ani swoburzenie Państw sąsiedzkich i dalekich. Po- body, ani własności, ani handlu, ani obymyślność towarzyszy wszystkim iego krokom. czajów, ani zwyczaiów, ani cnót. OświeceJedne po drugich padaią przed nim Mocarstwa. nie, nauki, kunszta, sztuki, przemysł, słoPotoki krwirozlaney daiąmu panowanie; strą- wem: wszystkie ludzkic-y pracowitości dziaca prawych z tronu Monarchów; dzieli, zrzu- łania, wracały się do pierwotney ciemnoty ca nowe Państwa i stanowi nad niemi z rodzi- niewiadomości, z których przez tyle wieków, nyffwoTcjrai»««M.lmk:QwmjdjjaJAniarn.KrÓlów,trudów i doświadczeń głowę swą wydobyły. a pod swoią władzą. Rozpoczyna woynę, Niewola powszechna powinna była wydać ażeby łupieźą miiątków, odarciem ludzi, za- powszechną nędzę i wzaiemne ludzi z ludźmi ięciern twierdz i nałożeniem ogromnych da- się nisczenie. W tych przeciwnych Bogu zanin, nietylko nisczył lud i Państwa, ale, aby mysłach, nie wzdrygaiący się naywiększyiu w pokoiu samym i przymierzu z nim, był krwi rozlewem, nie uznaiący źadnty władzy iegoż rozkazodawcą. Godzi się, wchodzi prawey, nie szanuiący żadnego prawa narow przymierze,-aby lamiac umowy przez nie- dów, uroił na niesczęściach świata całego skończone domagania się i gwałtowne sposo- zbudować kolos swey chwały, i iv pystaci by osłabiał, wyuęczał Sprzymierzeńca, a bóstwa stanąć na grobie świata całego." przez nową potem woynę włożył na niego (Dalszy ciąg nastąpi.) więzy prawdziwey niewedi. Przykładu nie- Od granic Rossyiskich Ł 9, Lutego. maiące dzieło: prowadzi woynę z iednemMo- Donoszą z Petersburgaj iż pierwszym carstwejpi, i w tymże c«asie ludem tego Mo- powodem do oddalenia Jezuitów ze stolicy carstwa, prowadzi woynę zdrugiem, często miała bydź następuiąca okoliczność: J enawet uzbraia icfc przeciwko własney Oyczy- zuita będący nauczycielem Xiężniczki JI"£f}znie, a wierność ich dła niey zdradą nazywa. szkinowney, szesnastoletniey córki PodkoPrzez takie wściekłości i nieludzkoścksposo- morzego Cesarskiego, 'bez wiedzy i w nieby, łącząc do nich okropność kar, rozrzu- obecności rodziców, skłonił ią, iż przeszła canie zdartych zdobyczy, język kłamstwa z religii Greckiey do religii Rzymsko katott« 'Ściśle dochodzono tego zdarzenia; pokazało ,si<;, że iuż do 72 panien i młodzianów, naywięcey ze znakomitych domów, od religii swych przodków przez Jezuitów odwiedzeni zostali. To skłoniło Rząd do przedsięwzięcia przeciw nim wiadomych środków. Fratlcya miała przystąpić do przymierza dnia 26. Września r. z. między Rossyą, Au* .Stryą i Prussami zawartego. (Było w nujmerze 12. gazety naszey.) Z Wiednia dnia 20. Lui ego.

Podług doniesień z MedyolailU dnia 13.

t. m., dzień poprzedzaiący iako rocznica urodzin N Ł Cesarza obchodzony był tarnie z wielią okazałością. Tego dnia odbyło się pierwsze uroczyste rozdanie Orderu Ż e l a z n e y Korony. (Hrabia Bellegarde iest Kanclerzem orderu. N ad koroną znayduie się teraz Cesarsko-Austryacki orzeł dwugłówny z literą F- i liczbą lSI{-) Znaki orderowe pierwszego irzędu otrzymał Cesarzewicz Następca tronu, 'W« Xią£ę Toskański, W. Rządca Hrabia Saurau} Podkomorzy Hrabia Wtbna, Polny .Marszałek Hrabia Bellegarde A Generał Feldzeigmeieter Xiążę Re uf s} Nadkoniuszy Hrabia Trautmansdorf\ W. Rządca Hrabia Go es, Polni Marszałkowie Porucznicy L (lttermann, hianchi, Sommariva, i 4 innych Włochów. Znaki orderowe drugiego rzędu otrzymali, między innymi, Biskupi Werony i Como, Poseł w Rzymie, Kawaler Lebzeltem, 6 Polnych Marszałków Poruczników i Generałów, i t. d. 35 Kawalerów otrzymali order trzeciego rzędu, między którymi Biskup Bellttliy, Generalny Wikaryusz, Opat Morelli, Bibliotekarz w IVeiiecyi, i t. d.

Prócz wielu innych łaek w tym dniu rozdanych, otrzymał Xiąźę Trautmansdorf, przy łaskawym ze wszech miar własaoręcznym liście, brylantowe znaki orderu S. Stefana. N. Cesarz mianował Xiedza Milesi, Biskupa Ylgevano} Wenecyanina, Patryarcha.

Wenecyańsklm. Zdarzenie. to biciem ',w_e wszystkie dzwony w Wenecji .dnia 5. ogłoszone zostało. "* ' LI W gazecie Budzkiey czytamy bardzo smutne doniesienie z Orozhacy w hrabstwie Bekeszerskiern: "Dnie 29. i 30ty Stycznia straszliwemi były dla naszey okolicy. Już dnia 518 - wieczorem powstał mocny wiatr ze śniegiem, który przez całą noc dął. Świtaniem powiększyła się szarga śnieżna, a wiatr zamienił się w nawałnicę. Śnieg przez cały dzień pruszył . Dnia 30. przestał śnieg pad3Ć, lecz wiatr trwał wciąż, a zimno tembardziey dokuczało. Domy częścią były przysypane śniegiem, częścią zawalone. -> Mieyscami leżał śnieg 2 - 3 sążni wysoko.

Naywiększa klęska spotkała bydło. Korzystaiąc z ł?godney pefgody Siyczniowey, wypędzono bydło na trawę, dla osczędzenia paszy chlewney. Zbyt wielka zamieć śnieżna, zatamowała trzodom i pastuchom powrót do domów. I tak częścią pomarzły, częścią od wiatru w wodę wpędzonemi zostały. Nie ibdtn gospodarz cały swoy dobytek utracił. Jednemu z 5 40 owiec tylko 24 sztuk pozostało, drugiemu z 600 tylko 12, inny nareszcie z 400 ani iedney nie zatrzymał . Pewien dzierżawca z 900 wołów, przeszło 400 sztuk postradał. Inny kazał właśnie swąliczną trzodę z iednego pastwiska na drugie pędzić. N apadła ią fala, i tylko 30 sztuk z całey gromady pozostało. Burza ta niemało także ludzi pozbawiła życia. U. nas trzech pastuchów umarzło. Welici z hrabstwa Aradc-rskiego, którzy tu dnia 2 8- przybyli, szli nazaiutrz do Kom los. Śnieg zasypał drogę, . z którey zszedłszy błądzili po polu, i kilkunastu z nich (podobno 25 ludzi i 50 koni), stało się ofiarą tego dnia okropnego. -Zprzyległey okolicy równie smutne odbieramy wiadomości. "

Dnia 21. Lutego.

Zdaie sie, niezawodna bydź rzeczą, li N'.

podróży do Rzymu i Neapolu, a nawet i do . Florencji, Jęcz że obiedzie po kolei niektóre prowircye A mianowicie wcielone na nowo do Monarchii, i niepowróci do tuteyszey stolicy chyba w miesiącu Czerwcu; natomiast zaś Xiąźę Mettemich, iafc 6łychać, poiedzie w tymże czasie do Rzymu i Neapolu. Woyskowi aż do stopnia Oficerskiego, zamiast orderu Zelazney Korony, dostaią medal, na którym po iedney stronie wyryta iest szpada, a po drugiey te słowa: "P r o virtute militari." W Bolonii pokazywać się maią ślady zaraźliwey choroby. Niektóre rosczenia stolicy Apostolskiey pociągnęły za sobą przerwę układów, rozpoczętych ze strony Altstryi, w przi. dmiotach tyczących się kościoła. Kardynał Litt a , nic niewyit-dnawszy, opuścił Medyolati. Mówią, iż Oyciec S. Biskupom Lombardyisiiiego Państwa, potwierdzonym od N. Cesarza, a którzy iuż pod Bonapartem mianowani byli, rozkazał zawiesić natychmiast pełiitnie swy h duchownych obowiązków; nitmniey wzbrania się Oyciec S. dadź inwestyturę mianowanemu przez N. Pana Biskupowi w Łajbach A Radzcy Gruber, a tuteyszy Proboscz zamkowy FrijJt, który przez ewóy sposób myślet.ia powszechny zitdnał sobie szacunek, od obowiązków duchownych prj.ez Papieża usuniętym zostił. - Ze N. Cesarz mianowanych prztz siebie w godności duchownty utrzyma, wskazuie ta okoliczność, iż Monarcha żądał, aby uwierzytelniony N uncyusz Papiezki odwołanym został.

OJ Menu 'dnia 22. Lutego.

Interes wynagrodzenia Bowaryi nie iest iescze załatwiony i w tym ctlu spodziewany iest wkrótce Hrabia Rechberg AoFrankfortil. W Frankforcie zaszło małe poróżnienie między kilkoma *cudzoziemcami i niektórymi tamecznymi mieszkańcami. Czy wolno przychodzić na bal Kassynowy w kamaszach? było powodem do tego nieporozumienia. W okolicach górnego Renu kazał Prefekt podchodzić duchownych i burmistrzów w sposobie myślenia; zabawne prawi- anekdoty o powitaniu, iakiego nieieden takowyAopryszek doznał. Jedenastu duchownych i kilku burmistrzów utracili swe urzędy. Z Drezna dnia 22. Lutego.

Dnia 17. podał swe listy wierzyttlne Królewsko- Pruski Poseł przy tuteyszym dworze, Baron Oellsen.

W Lipsku po Jarmarku, który źle wypadł, kanał handlu całkiem zaparty został. Z Diisse Ido rf dnia /7. Lutego.

Prztiechał dziś przez tuteysze miasto Marszałek Soult z synem. Był on Majorem Generalnym woyska Bonapartego w bitwie pod W'aterloo, a teraz wekutek prawa o amnestyi porzucić musi swą oyczyznę i szukać przytułku za granicą. Zamyśla 011 przepędzić nieiaki czas w Barmen pod E1heF: fehle, u teściów swoich. Z Bruxelli dnia if3. Lutego.

Przybył tu wczoray Kommissaryat Angielski i część głównego sztabu, który stał w Ant: werpii, toż 6aTo 37my pułk piechoty An« gielskiey. Wszystko udaie się do Valenciennes, które za środkowy punkt woyskowey administracyi armii Angielskiey iest uwaiane. Armia ta iest 30,000 ludzi mocna, rachuiąc w to 6000 ludzi iazdy. - W południowej części Belgium formuią pułk ułanów. Z Paryża dnia ijJ. Lutego.

Król dał nowy dowód swey dobroczynności; przesłał każdemu z 12. tytularnych Plebanów tuteyszych po 1000 franków, dla rozdania między ubogich. Z rozkazu Króla pomniki Ludwików XII1.c XIF- i XV:, tudzież Henryka IV. wystawione znowu bydź maią z białego marmorn na dawnych swoich mieyscach. Posągi kolosalne Bayarda i Dugnesilin, Turenmusza 1 Kovdeusza, Suger\RicheIieu, SuIIy i Colbert Tounille i Duguay- Tron in, Duuue;ne i Sii"ifirefl* maiązcbbic most Ludwika lwi.

Wystawione bydź" maią porniiki błagalne w beeide S, M a gd a ! e n y Ludwikowi XPJ., , K r Ó A w t y Maryi Antom., is, Ludwikowi XVII i Madame Elżbiecie - a vv kośiiele zamkowym Vitteennes, Xiecłu Enghien. U członka E K - Konwencyinego Co urtois znaleziono kilka Jistów i włosy Królowej. Pierwsze wyidą w druku.

Dnia 10. wszyscy Anglicy opust iii Kalet, Warownie Montmartre ogołocone są zwoyska i maią byda powoli zasypane. Także inne szańce około Paryża równane są z ziemią przez właściciclow. Pan Bell1;. Constant iest w Londynie 1 udaie siej do S-zweeyi. Głoszą, iż Kiól przystąpił do śwętego przymierza. Słychać, iż Xią£ę Berry v.-eydzłe w związki małżeńskie z Kiężuitzką N eapoliuńeką przezco zostałby tvwjgr< m Xiecia Orleańskiego. Pierwszy Króli wski Kapelmaysttr Martini zszedł z tego świata, maiąc lat 7g. Cherubini iest iego następcą. Dnia 20. Lutego.

Dnia ig. t. rn. było nadzwyczaynie wielkie zgromadzenie znakomitych osób w pałacu Tuileryiskim. Znaydowali się. między niemi: Xiąię Paweł Wirtembergski, Xią£ę Kondeusz> wszyscy wielcy Dygnitarze, Ministrowie, Posłowie, Xiąię Ta lleyran d, Marszałkowie Maedonatd Mortier, Vietor i t. d.

Baron Ferrette, Poseł W. Xiecia Badfńskiego przy tutejszym dworze, miał wczoray wstępną autłyencyą u Króla. Wspomnione powyź listy Królowey Francuzkiey Maryi Antoniny są bardzo in urtssuiącey osnowy. Ostatt.i list do Madame Elżbiety pisany był kilkoma godzinami przed iey śmiercią. Wyidaie takie na widok publiczny iey testament, 4 dniami przed icy śmiercią napisany. Pomię dzy włosami Kr> lowev znoyduią się także włosy D c i i i na (llI14Ka XVII) Izba Deputowanych upraszać będzie wkrótce Króla, aby niewstrzymywał dłużey uroczystości swey koronacyi. tomię dzy 25 Kardynałami, których Papież teraz mianował, znayduie się tjłko iedef» zakonnik; reszta sami świeccy xieła. *) W więzieniach Paryzkjch znayduie się tera» przeszło 4Soo osób, między któremi iakie 1 AOO politycznych grzeszników.

Pan Emery, lekarz Bonapartego na WY-o spie Elbie, został w Lins pod Lugdunem poimany 1 do Besanfon zaprowadzony. Na mieysce wypędzonych z kraiu Marszał» ków wkrótce mianowani bydź maią nowi, a między tymi pewien gole cni starzec, który się dawnym Królom dobrze zasłużył. Głoszą, iż uyśtie Lavajetta naymnieyszyfa iest występkiem, obwiniającym trzech uwięzionych Angielskich Oficerów; po przetrza A - śtileiiiu ich papierów, zwabia, na nich inne rzeczy, a mianowicie, iż byli uczestnikami spisków buntowniczych. Akta processowe wystawiała całą fzecz w nalezytem świetle. Pierwsza legia'Paryzkiey gwardyi narodowcy ofiarowała Królowi w darze 19,896 franków. Og1.ł Angielskich rosczeń do rządu Francuzkiego, wynosi przeszło go millionów frank, Wice - Arcybiskup z Dublina i Biskup Z Cork, wysłani do Rzymu od Katolików Irlandzkich, przybyli tu temi dniami w powrocie swym z Rzymu. Dziennik R o z p r a w zaczyna iedem artykuł od tych słów: "FraneyJI iest osobliwszym, kraiem." O zaiste I -

*) Okoliczność ta niepowinna tak dalece uderzać, kiedy w liczbie Kardynałów, która 72 przechodzić niepowinna, według bulli Sixiusa V. znaydować sig ma iuymniey 4 zakonników.

Prolekt wniesiony do prawa, aby Duch6< wieństwo upoważnionem było przyimować prawnie zapisy dubr nieruchornych, czynione ira od osób pobożnych, a tyra sposobem tworzyć sobie oddzielny, od Państwa niezawisły, i żadnym zmianom nieuległy maiątek { T 3 T - m o r t e ), zdaie się wielka wzniecać obawę. Łękaią się sczególniey dążenia, aby teraźnieyszych posiadaczów byłych dóbr duchoWtlyt\j glosera religii na śmiertelnem łożu, nie znaglano do ustępowania tychże dóbr .kościołowi, a to dla odpokutowania niesprawiedliwości i' .przestępstw rewolucyjnych, przez podobne ostateczne, dla prawych sukccssorów, nader szkodliwe rozporządzenia. Istnieiace teraz uniwersytety zoscaią pod dozorem Ministra spraw Wewnętrznych; mniemaią, iż cały Instytut narodowy zniesiony będzie. Chcą, przywrócić Akademie w dawnym sposobie, i nieprzyimować do nich żadnego człowieka, który się okazał jawnie iako stronnik Bonapartego. · Xiązę krwi ma bydź Prezydentem honorowym. Protestanckie Duchowieństwo miało się udadź do Prezesa Pana Laine z proibą przełożenia lego sprawy Izbie, aby mu nadano dobra, aby mu powierzono dawanie nauk. w szkołach, i aby było upoważnione utrzymywać księgi chrztu, śmierci i zaśhabień. t e c z Pan Laine niecbciał podanego w tey mierze przełożenia przyiąć, a to pod pozorem: że iescz-e nie czas; a na uwagę duchowieństwa': iż się obawia, aby się zapozna nie zgłosiło, zbył go różnemi wymówkami. Między deputowanymi oświadczyły się niektóre głosy za tern, iż uposażenie Duchowieństwa wprawdzie iest potrzebne, ł,ecz że musi bydź odłożone aż do polepszenia naszych przychodów, przeciwnie zaś, aby duchowni, którzy się pożenili lub obowiązków kapłańskich poprzestali, iadney niepobierali pensji.

" Na rozkaz Ministra policyi A w pofeoiu więzienia C o n c i e r g e r i e, w którym Królowa M'aryd Antonina mieszkała, wystawiony będzie ołtarz błagalny. W Sabie umarł Pan Prim a udiere, który głosował na śmierć Ludwika XII. Proboscz niecbciał mu prędzey sakramentów 1 udzielić, dopćfkibyjnieuczyr.ił pokuty kościelney za zabóystwo Króla, co, też on w obecności czterech świadków Z wielką skruchą sumńienia wykonał. Nasza gwardya narodowa, zamiast lilii, będzie nosić srebrny znak honorowy, emaliowany w dwóch kolorach, niebieskim i ' białym, maiący na iedney stronie wyobrażenie Króla, z wyrazami: W i e r n ość i p r z y c h y l n ość, a na drugiey lilią i dzień 12. Kwietnia, 3. Marca 1314, J g. Marca i 8- LipcA 1815W niedawno drukiem ógłoszoney historyi Marszałka Ney, czytamy co następnie: "W Hiszpanii zapewniał raz Bonaparte iż w przeciągu trzexh miesięcy kray ten będzie zdobyty. Ney potarłszy czoło rzekł: "N i e; tu woyna będzie mieś zły koniec. Nie z woy! skitm, lecz z całym narodem marny walczyć." Również m;ał nalegać w roku 1 8 1 r 'na rozstawienie woyska nad Diwinq. i Dnieprem a' przynaymniey na smaczne obsadzenie Smoleńska. Nie mogąc przemódz, rze.kł z gniewem: "Da y Boże, aby pochlebstwa owego Generała Ambassady (CaulittCOUrt) niebyły dla woyska szkodliwsze, niż krwawa bitwa." W Lahors dwanaście żołnierzy z woyska dawniey aa Legiere stojącego, popiersie Króla publicznie nayszkaradniey zeszpecili, i natychmiast przez dobrze myślących mieszkańców przytrzymani zostali. Z KoJju dnia 20. Grudnia.

N aypierwsza wiadomość o przywróceniu Rzeczypoepolitey Wysp Jońskich doszła nas luzFlorencyi w liście Przewielebnego Ignacego, dawniey Metropolity w Artu t i z nie można wyrachować pomyślne skutki, 4akie ztąd dla :.ae wynikaią. Uwolnieni od dogryzków sąsiadów naszych, zabezpieczeni od rabunku Barbaryiczyków przez tryumfuiącą wszędzie banderę W. Brytanii, będziemy wysyłać na Adryatyckie i Śródziemne morze mnogie okręty nasze, które nam zwozić będą obfitość i dostatki, iakie nam zapewniła nasze kosztowne płody, skcro tylko we wszystkich okolicach odby t mitćbędą. Poniewjż wspólną Konslytucyą od Anglii nadaną ziednoczeni będziemy, przeto muszą błogosławieństwa woluości. pomyślność i czynność, zdolnych mieszkańców młodoiiantgo państwa, wkrótce i nie omylnie podnieść na wyższy stopień duohowey i morainey kultury, ktora ztąd po całym Grtckim lądzie rozszerzyć się może. Będąc mieysiem przytułku dldkaźdt eo Greka, Łtóry zebrany w obcty ziemi maiąttk spokoynie używać, lub przed uciskiem TurWw schronić się zeihce, wzrastaiąc razem w potęgę i ludność, będziemy się pysznić z tego" ie połudtiowey Europie przykłady i owoce polityczney i religiynty toltrancyi wystawiać, a tern s miem tworzyć modemy ogniwo owego łańcucha, który opasuiąc północne i południowe narody, zbliża ie dosiebie. Zasłużylibyśmy na wyrzuty nayczamieyszey niewdzięcznOSCl, gdybyśmy wśród tak pomyślnych widoków przyszłoś'i, nie wspomnieli tu zgłębokifm rozczuleniem tego, któremu ią nayhardzie y witmi iesteśmy, który na nas oezy naypotężnieyszych Monarchów ku dobru naizemu zwrócił, który ożywiony goreiącą staro-grecką miłością oyczyzny, wszystkich sił wymowy, wszelkiey wytrwałości crioty użył dla zapewnienia nam samoistności, którey się chcemy godnymi okazać; który wpO» śród woienney wrzawy7 wśród zgiełku głównych kwater, w pośród blasku dworu, festynów i nay wainieyszych prackongresSowych, ni« spuścił nigdy z oka małey "wyspy, co mu

28 o

. , \ dała życie; który z uczuciami w sercu lepszey \ przyszłości, między dobroczyńców narodu \ liczyć się może. - Mówimy tu o naszym I ziomku 1 przyiacielu Hrabi Otpo d1strid- F Myślący dostrzegacze chcieli w czterech Anzeatyckich miastach, w zamkniętem między wielkiemi państwami <rakouie, wbkazać pun- I kta, gdzieby się mógł na'nowo' rozwinąć duch handlu i przemysłu, który ztiaie się, ie razem z Rzęcząfcspolirą Holenderską,. Wenecką i Genueńską zaginął. Spodziewamy się z pewnością -, ie ubiegaiąc się z owemi miastami o pierwszeństwo, przncikować im> będziemy. Oby potężna ręka Opatrzności, ktora nas bez wiedzy naszey-i śpiących do portu zaprowadziła, zachowała nas od zawrotu, niesnasek i dumy, z powodu których' często iuż wzrastaiące Rzeczypospolite upadały!

Doniesienie literackie. · Congre s ci « Vi trine' par M dt i'ladt, . . , (Auteur de l'Antidote au Congres de Rastadt, Vhlstolrt de t''Ambassade a Varsovie tAt."} A Paris , , tiiez De. ti vul0 et chez Detaimay, J 81 J . " a Vol. Wystawienie wysokiego przeznaczenia tego Kongrel\sii, tedyncgo w hi toryi lat.o przywroćiciela i stanowicie la powszecs nych stosunków Luropeyskich a p tern wolny rt zbiór, czyli lub ia:. dA Jeko , .

uznał Kongres rakowe przeznaczenie, i odpowIe-dział mu swtmt rozporządzeniami? ten iest przedn tot dzieła. Imię siawtiego, światłem, charakterem i stosunkami rdwnii. celuiAcego Autora, oraz; ważność przedmiotu v ściąga AceAo ig do nsywyistego interessu obywatela Europeyskie o, zasługują na prędkie i powszechne tego dZIeła rozszerzenie. Exemplarz tego nader ważnego 'pi .ma. którego A w przeciągu iednego miesiąca OJ usratnich dni L.i - . stopada aź ku końcowi Grudnia 15,000, wyraźnIe' " P i ę t n a ś c i e t y s i ę c y" Exemplarjy :v sam Franeyi rozprzedano, kosztuję, obydwIe CZęSCl iuż poszyte, w oryginalnem wydaniu, 3 tal. iadgr, i za tg cerig dostać-go znowu można to w Poznaniu U Sekretarza'Poczty Kutnera,

Du

Dodatek.

Z Madrytu d. 22. Styc%nia.

Bandy rozboyuików grasuj po gościńcach; W GjJllieyi włóczą się itscze sczątk» woyska Generała Portier. Rząd nieprzedsięwzią.ł itscze w tey mitrze woyskowych kroków, lecz poruczył władzom mifyscowym, aby uwiedzionych namową naprowadzały na. drogę powinności. Czarne czapki, które wprowadzili Francuzi, 3 które przypadły polem do smaku Hiszpan o m, zostały zakazane; dawniey nosili ie duchowni, lecz teraz uwaźaue są za ubiór wolno- mularski.

UWIADOMIENIE.

Podług nadeszlych poświadczeń zeyścia, Albrecht Kieuz, wedle podania rodem z Czoikowa pod 1 1 0znaniem, zost 'ący przez lat 14 w 4tym szwadronie pułku Śląskiego huzarów N ro 1. kko gefreyter, umarł w głównym lazarecie w kolonii nad Ritium di.ia 19- Kwietnia 1 8' 3 q a Jan Audi ze) Haiier, rodem iakoby z Baiihen pod Nowem miasiem nad O r l ą, zostaiący przez lat 1. iako gefreyter w 4tey kompanii 3go bata! on u 32go pułku liniowego pkchoty, umarł w Prowincyonalny m lazarecie w Weztu dnia 17. Listopada 1855- Ponieważ podane niieysca urodzenia i fa.niiie zmarłych nie są wiadome, przeto wzywaią sie ostatnie, ażeby sie do Urzędu Radczo-Ziemiańskiego swego Powiatu zgłosiły. Poznań dnia t6. Lutego 181ó.

Królewsko - Piuska li-genąa.

h a a m a n nuJ\ 'I Al> CfMTE N i E. C/yni sie wi domo Publiczności, a respective Wierzycielom nugdy Urt Karola IIl,enKou.sijego, iź w sprawie uikcessyino- Iikwidacyncy nad pozostałościa zmarłego U r Karolu li inko» skugo, Lr. Albin B nhowbki na dniu 5 Stycznia r b. przed Pisarzem Trybunału tuteyszego oświadczy! s«f, źe ten/, chce bydź bez z.istr/eżema bentfieii legis et inventant Sukcessorem po niegdy Uf. Karolu Binkowskim i źe p zeto w skutku tey dekiar cyi odtąd te! źe Ur Albin ti tnk«i>,s\i, obowrązmy iest zaspokoić Wierzycieli spadk< dawcy swej, o, Vr, huróla jJuiikoHshitgo, tak. dalece, ile cćswe pretensye uprawdza, nieodwołuiąe sie iuź wjecey przeciw mm na dobrodzieystwo prawne inwentarza. A że tein samem cały proces likwidacyiny za ukończony sig uważa, przeto też repozycya a*ktow byłey Regęncyi tuteyszey w tey spriwie zdziałanych, na dniu dzisieyszym zadecydowaną została. Dan w Poznaniu dnia 21. Lutego 1816.

Wydział UL. Królewsko - Pruskiego Trybunału Cywilnego Departamentu Poznańskiego W tylelkiem Xifsiwie Poznańskrern.

Antoni Joneman.

v. Siodołkowicz, Sekr.

,1. 1 1.

..

.1 »

OBWIEsCZENIE.

Publiczność iest wprawdzie iuź przez przybita.

taryftg o opłacie cła brukowego, ungeltowego i chlebowego, uwiadomioną, gdy przecież mimo tego zachodzą zażalenia o wzbranianiu się takowey opłaty, p wodowany iest przeto Dyrektor miasta 1 oiicyi, iź każdy, któryby w tarytii«; rzeczoney umitsczoney opłaty JPanu Sawińskiemu, arendarzowi, oddawać wzbraniał się, karze poczworney podpadnie. Poznań dnia sg. Lutego 1816.

Dyrektor miasta 1 Policyi.

.111M-QIl ......ni . . . .nu UJ, amm Am

*Ulm Ul. UlUlm-UlmHm.

Ob wiestzenie.

Dnia ia. tego miesiąca o godzinie lotey zrana A na tuteyszym placu przy komedyaini, przedawać sig będzie naywiecey cfLruiącym przeszło pięćdziesiąt koni woyskowycn za gotową zapłatg w Pruskim kurancie. Cueć kupna maiących wzywa sif, ażeby sjg rzeczonego dnia i w oznaczone'm mieyscu sta«rilb Poznań dnia 5. Marca 1816.

v. Koszutski na mocy poruczenia.

Uwodornienie. Pon.ewaE przyigci na nieiakl czas do pomocy w b.ndlu m" m IbLZ, F b e l Ko pp / Si/bernem 2 Heitz Salu, w żadnym "i Miazku ze mną n.zostaią, p r t t t o anXńor " * f ? ID o i c h A" U . ., h dl ' . n o . " y c h. Y 1 a c 1 o, an e.

* A b, ,ź rzeczone osoby Zadnego r mey «rom, men,aią polecenia. 6, LU&Uy Poznan aim 6. Marca 1816.

Lewin w rynku

Misch, Mro. 8», 12 i 15 groszy sztuka, dito wędzone po 10 gr., sum wędzony po 5 Z«, funt, minogi po 12 gr. sztuka, s.rdelle po 5 Złt. funt, szWaycarski ser po 5 Z»ł. funt, Lembnrski ser po 5 III. sztuka, przednia Prowantską oliwę po 5 Ził flint, porter Angielski po 1 Z», butelka, bec fl.szki, dostać można u L. F. Grańn w rynku N1*0. 70. N. B. Tenże dopiero do srał z Paryża zupełny zbiór perfumeryi, musztardy 1 owoców marynowanych.

Don iesieh ie. Havana Cigarow z munsxtukami 1 bez nich otrzymał w komis Sypniewski w Poznaniu.

Uwiadomienie. Dominium Omńska ra3 zamiar wypuścić naywięcey oftaruiąctmu od i. W oyciecba f, b. w trzyletnia dzierżawę aż do roku 1819., austeryą w O wińskach, - do którey należy prawo Trvpiekania chleba 1 bicia na rzeź 1 kawał @groda, tudzież tameczny wiatrak i młyn *MZ z łąka, kawłem ogroda i icli. Tym końcem wyznaczony iest teimin licytacyi na dzień 18- Marca r. b. i wprawdzie do wypusczehia austeryi przed poludniem o godzinie Qtey. a co sij tycze vyiatraka i młyna po południu o godzinie 3ciey; do czego 2aprasza sic. dzierżenia ochotę maiacych. O warunkach zawiadomić się można w tamecznym amcie prowentpwym, do którego się chęćmaiAcy zgłaszać zechce.

C;iviadomienie. Donoszę Publiczności, iż dnia 20. Marca r. b. w stancyi podpisanego _ na ulicy Topolowey pod numerem 235- o godzinie 9 zrana będą sprzedawane rożne ruchomości przez publiczna hcytaćya przed NonryusAem UropHtmUMirn naywiecey daiacemu za gotowe pieniądze. Poznań dnia 5. Marca iStóroku.

P oh l akowski.

Uwiadomienie.

Trzy kapitały, wynoszące ogółem 62,000 Tal., pro'cz prowizvi zalrgłych, ktoie na pierwsjey lokowane sa hipotece refaiętnuści Lubranleckley Powiatu Brzeskiego, w Ppteepe lertzh'ieysley-, sa do sprzedania lub zamieniehia na papiery równey pewności w tuteyszym kraiu.

Takoż sa na przeday lub zamianę dobra w Królestwie Polskiem położone, na dobra w tuteyszym ktai u 1 tak nawzaiem. N akonisc maią bydź dobra Dąbrówka, 3 mile od Bydgoszczy, 1 znacznerrj borami 1 czynszami, z woluty ręki sprzedane. O warunkach dalszych w tym względzie dowiedzieć sif można u podpisanego, który oraz zlecenia, ściągaiące się do podobnych czynności, prZYlmUle. Bydgoszczdnia 14. Lutego 1816. Sehópke, Adwokjt Trybunału.

"" *" *' * """, , . ," . . . . , oprzedaz n i U2 u c li o m o i ci. Stosownie do wniosku VVieIZy cieli upadłości Fryderyka IVosiidlo, Aptikarza, 1 wydaucy prtez KomiDiSaarza ley upadłości- na driu 6ryrn Lutego r. b. decyzyi, maia bydź wszelk'e nieruchomości, do uy luassj iiitcźics, droga, subhastaoyi za złor źeniea) ceny kujna w gotowanie, sprzedanemu Końcem więc prjygotowiwczt-go przysądzenia, zoitdły terrnina, tako rd: 1) Domu o trzech pętrach, tu w rynku pod INiem 41 sytuowanego, wraz z tylnem ;abudowanieni, przez Biegłych na 9931 Talarów 18 aar. ottxowanego, na dzitn 1. Kwietnia r. b. jrana o godzinie (Otey; 2) n eruchomosci na przedmieściu S. Rocha pod Nrtra 1,2,3, położonych, z przyległym sadem" na 8192 Tal. 16 d<<f*. przez urzędowa taxe ocemonycb, na dzień agi Kwietnia r. b. również zrana o 10. godzinie; 3) niedokończonego iescze domu pod Nrem 2.50 na Z ydcwikiey ulicy tu w Poznontu (który przed'em Starcz! IVreselmer posiadał) na 2730 Tai. oszacowanego, na dzień 3d Kwietnia b. r. także zrana o godzinie lotey, w sali audyencyonalney tuteyszego Trybunału Handlowego przed Prezesem tegoż Trybunału, JW Litwińskim, lako Komroissorzcm tey upadłości, wyznaczonemi. Ochotę mający kupna, mogą o dalszych kendycyach od ruźey wyrażonych Syndykó* powziaśe wiadomość. Terrnina stanowo, ego ptzysi}dzenia będą z osobna oznaymionemi, P o z n a ń dnia I. Marca 181Ó r.

Biedermann, Adwokat p. f. U. P.

IIJ;M Helling, Kupitc tuteyszy.

Ho z ad zier Ź a iv i eni a.

Maiętność Liszkowo, w Dapartuuencie Bydgoskim, sytuowana, pół nuli od Lobszenicy od. legła, WWnych Hrabiów Brandenburg dziedziczna, w term, nie cnia d«uoziestego trzeciego Kwietna r. b. igro. od godziny lotey zrana na granice tychże dóbr odbyć »g rojącym, sposobem licytacyi nj idt dćitsijc w dzierżawę ma bydź wypusczona. - Opis stanu dóbr i warunki iicy. tacyi czytać można u Patrona Weijskder w Poznaniu; - li j P d li a Sehultz, Oberauitmana w P v . rI1TH, ! u JPaoa JIfH/re/, Ekonoma w Lakowie Który to WMuUd wszystkim dóbr tych poznania ochotę IIIau;eYT, na gruncie wszelki« peda wiadomości.

....." --r

Kradzież Kościelna.

W wsi Krerowo, w Ponieiifc Szrodzkim nołozoneyA * nocy z dnia 29. Lutego na 1. )],lar a, vŁadz,oi,u kościół, , tf*i 4 b> puszki' s r , , J t l 4 l1I,KK 2 pateną srebrny li którego pod spodem postumentu iea napis: Z o l u łorr.alka i rok 1746., czyli 1764. Kiwi process;oiufc.y do , A li' sl,-bmy, zczttrcna Łwang.Jsram; na logch. II Z] vd.sa do Oleic w b5. d/a da trybu ty i,a dekanat, bfaszane, okrągłe, fcazda z wybitą liiną' O. 6 JI Łodke śhmab. wa ćO kadzidła, w blacha oprawn,a! JIrrrrre 51 kofcp, gycyj z wyzłacaneoi iaaiłńSS ciem dla banciibs mum do chorych. Do (PO« alhe koiinsta"7,,. ,fąl;j.ą.rt,=;; u' 'bl1' t O,I:y.gj.- iJ 9 teM albę bl III 9 II; z iałfeana szyta, D ą b i e m III; 2 > U a n a s n, W o * wosku. } U.kja i -R» iC l Pie Y t .lhIbłi Zl i, b P@%tf t Zf kt@ @@ n<i\V¥ th11tAvy łI r i Y thtł fi .!r1lłiłl<€ <€cłi\1l Jł>l Wi lThic!yec bwemu" · " ernu li" * dowi PoIł /\. ,i 5 5 .. p«««l ax. Śkradzionec,

P. K.

L vbierski, rzeczY .

Niźey podpisana podaie ninieyszem do publb czney wiadomości, iż z dnia 19. Lutego na r. Marca w nocy, ukradzione zostały nastjpuiAce izeczy: i) SSlapa z atłasu czarnego, iedwabnj oranźow? podszewka podbita. 2) Salapa taka z podszewka ciemno-zielona.

3) Salapa st,ira.

4J Szlafrak floransowy ciemno-zielony, z podszewka karmazynowa starA. 5) Szbfrak lewantynowy ciemno - zielony, z podszewka orzechowa, 6) Wilczura pod BHKrreJI! ciemno-zielonym.

i) ObMis wielki ciągniony, cech.owany J. JI, N ro I.

8) Serwet 24, z których 12 z deseniem takimiak obrus, zaś 12 z wrabianemi różami, wszystkie z numerami. 9) Dwa obrusy ordy«aryine, ieden w ,'paski, drugi w kos ki. 10) 5 serwet ordynaryinycb.

U) Szlafrafc perkalowy buły z falbanami.

i2) Suknia perkalowa gładka biała. 13) Suknia óiała wrabIana, z szlakiem przyszytym. 14) Cfeustka iedvabna popielata -, gładka.

15) duo 1 czarna z złotem wszyta, J O) 3 koszule z płótna lnianego, z krótkiemł

17) 4 chustki perkalowe białe do nosa, z eeebj

18) W gotowych pieniądzach Tal. 6 pólzłotkami, 1 inne rożne drobne rzeczy.

Upraszam więc Szanowna Publiczność i wszelkie Władze, aby leżeli gdzie coś podobnego z zwyi wspomnionych rzeczy znayduie się, inni; o tern uwiadomić raczyły, zarfczaiac wynagrodzenie. w S z r e m i e dnia 1. Marca i S 16.

J.

Kadzidłowsha.

OBWłESCZENIE.

W dniu x J$-JI WRii'W 'Y1&qłc¥ rp zti t1f ry ły $ig tr.zy lIDbIiey- w»ch @l'SJkie¥»sto qje 13 0 8 damy -łer A<w« i ztamrad do Sadu tuteYs»eo od łane sa f>1"**** przy nich nastepu.ace r z . l , ? ł t I a f c o t o : 6 hhI ». n . ?s:'IJICbIqeJ1asę zki ;;aOt ry} ;:; ł\5łAA. b@W !ilAeyamclt€ryi. 'w !kJatki" tzer orn : 7 łokci bawełni A ney materyi białey, w paseczki; 5a w czerwone paski bawełn aney materyi, 7 A łokci czerwonego sycu, ój łokci czerwono-żółtego sycu, 3 łokcie zielono-żółtego sycu, 2 w niebieskie paski bawełniane chust ą.1__!ok<;.ia aseczki WaJizy, ,; -:-biały _h IffiHffi i l< HW fek, Eł£[W8M e @iHMH@ EH fi? 1: E ri W f: W j niehł0: fi@ .czki, r w czerwone paseczki bawełniana chustka, i niebieska 1 biała chustka sycowa, czarna iedwabna chustka, łokiee płótna w czerwone 1 białe paieczki, para bawełnianych pońezoch, 51 łokci w czerwone i białe paseczki wełnianey materyi, 7 łokci w czerwone kratki materyi, b \ łokcia materyi, w niebieskie, czerwone 1 żółte paseczki; J łokci czerwonego sycu, 61 łokci czerwono-nakrapianego sycu, 61 łJkci zielono nakrapianego A ycu , 2j łokci w białe pasęczki materyi, 4J łokci w białe paseczki Walizy, 1 para kobiecych pończoch, para dziecinnych pończoch, 2 w niebieskie paseczki chustki, Z n czerwone paseczki chustki, 1 ciemna.cłiuitka, dwabna chustka, 2 łokcie 'w niebieskie pasę«ki płótna, i para trzewików, para dziecinnych trzewików, 4 nowe blaszane łyżki, 3 czerwone bawełniane chustki, 2 pary nowych pończoch, 5 łokci czerwoney wstążki, 4J łokci tasiemki niemiey białey, dwa kawałeczki czerwonego sycu, 6 BOŻÓW i 2 blaszane łyżki. T e poraienione rze« czy, których wartość sądownie na 40 talarów ocenioną iest, zeznaią obwinione, iż le w karczmie w tak nazwaney Pruska Kukuiha, na Śląskiey 1 Margrabskiey granicy leZącey, od dwóch nieznajomych kobiet 1 mężczyzny, lak podaią, z C/ech idących, kilka dni przed zaaresztowaniem swćin, za 13 talarów kupiły. Ponieważ się zdaie, iż naraienione rzeczy koniecznie skradzione są, a zatem Sąd tuteyszy wiadomo czyni, Kwzywa ninieyszem wiaścicielów onycbźe, aby się w ciągi! tygodni 4ch w Sądzie swym, przysposobiwszy się · w di wody własności zgłosili, w prztciwnym razie zaś przez publiczną licytacyą naywigcey dai Acemu aa gotowe pieniądze w kurancie Pruskim, sprzedane, 1 z takowych koszta prawne opędzont bed*. Węchowa dnia 9. Lutego )8'ó.

Sąd Polieyi Poprawezey Obwodu li selionskiego.

L i s t g o A c r ji W dniu 26. Lipca 1814. w Ruchocińskim lesie między Rakoniewicami 1 Rnghocicami znaleziono gwałtownym sposobem zamordowanego człowieka; zwłoki tegoż od nikogo rozpoznanemi me były, iednakowoź się zdaie, że to iest znikły od tegoż ezasu były Porucznik woysk Polskich, Urodź. Kahtan Ttrlieki, na co się powszechnie zgadzaią, ie tenże powtacaiąc z PrancyA z swpim służącym, przez tegoż zabitym został. Nazwisko mniemanego zabóycy nic iest wiadome, tylko, ze ttnże ma bydź średniego wzrostu, oczow 1 twaizy ponurey i kilka ięzykow posiadał. W tey podróży Z Pauem swym, nosił f ak ciemny, kapelusz 0krągly, ceratą pokryty, i boty z ostrogami. Eicwipaż rzeczonego Kaietana 'Terhekhgo składał się z krytey wyplecioney bryczki, troyki lub pary ktrych koni; w rzeczach, które przy sobie tciał, znaydowały sę, pomiędzy lnntmi; skórzany tłomok Z pościelą, mateiac z włosi i czerwóti. atłasowa kołdra, a w gotowrznie około 4COO franków; wszystkie te rztczy mniemany Zdboyca zabrał z sobą. Ponieważ nam na schwytaniu Mgoź wielkiego ibr duiar/5I srzególuiey zawisło, aby go do inaagacyi pociągnąć i przykładnie ukarać, zatem wzy

warny wszystkie Władze tak tywilne, isko i woykowe, ażeby na rzeczonego pilnie czuwały, także ktoby jakąkolwiek wiadomość lub pogłoskę miał, niezwłocznie naybhźszey Zwierzchności doniósł, aby tenże schwytanym 1 do tuteyszego więzienia odesłanym został. Wschowa dnia 17. Lutego 1815.

Królewsko- Pruski Sąd Polieyi Poprawezey Obwodu Waeitąwskiego.

A a p p.

Prusiewicr,

Ceny zboża w Berlinie dnia 29. Lutego (a 42 gr.) Tal. gr.

2 - iifen, 5 2

Pszenicy Po iłey Żyta Podłego Jęczmienia l odłego Małego ięczmienia Podłego Owsa Podłego.

Grochu Podłego.

Soczewicy.

Podłey.

-17 17 - 12 13 3 10 5 520 22 - 1 l 1 .1 l 1 _ 1

Ceny zboża w Gdańsku.

Dnia 24. Lutego.

Gdańsk. Zł. - gr.

N aylepszey pszenicy szef el kupowano po 9 - 24 Podłey dno 7 N ayiepszego żyta .6 - 12.

Podłego dto 6 N aylepiztgo Jęczmienia szefel 4 - i g Podłego dito - · 4 - 1 3 IN aylepszego owsa a 24 Podłego dto 2 - iz

Średnie ceny zboia w Wiocławiu od dma 29. Lutego w nominalni) monecie: Pszenica 4 tail 19 troiak. Zyio 3 talio 20 troi.

Jęczmień 3 tail. - troi. Owies 2 tall, i i trouis.ow«

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.03.06 Nr19 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry