KRONIKA MIASTA POZNANIAwego, skazanego \\" r. 184.7 za uclział w przygotowaniach do powstania 1846 r. na 8 lat ciężkiego więzienia a w latach, które poprzedziły powstanie styczniowe, szczególnie gorliwego w urządzaniu nabożeństw narodowych. Za drukowanie ode.zw wyto.. czono Pawi<-ldemu proces, ale sąd powiatowy skargę odrzucił Zamówił je był u Pawickiego elew fabryki maszyn Cegielskiego, b. uczeń gimnazjum Marji Magdaleny, Roch l\1izersld. W ak. tach żadnego egzemplarza odezwy niema; jest natomiast. przekład niemiecki tel{stu. Prócz wezwania do udziału w pocho" dzie i przywdziania najgrubszej żałoby było w odezwie napomnienie, aby uczestnicy pochodu nie dali się sprowolwwać do żadnych zamieszek, aby za wzór sobie obrali spokojłH! śmierć męczeńską pomordowanych w Warszawie hrad i ahy wreszcie ciągle pamiętali o tem, że nawet. największe pohailbienie i ucisk powinniśmy znosić bez mszczenia się i z odwagą. - Nie dziw, że w takiej odezwie sąd powiatowy poznański lIie mógł się dopatrzeć żadnych cech przestępstwa. \V t.ym samym roku, 1861. wypuści! Pawicki następujące jeszcze broszury i ulotki: 1) ,,\Ve z w a n i e d o r z e III i e ś l II ik ó W war s z a w s k i c h" 2 3 ), (8° stron 8, bez podania miejsca druku i drukarza) aby nie opuszczali kraju, aby nadal służyli sprawie narodowej; 2) ,,1\1 o d l i t w y i P i e ś n i n a l' o d o w o . r e l i g i j n e. W Warszawie 1861. (Druk i nakład Pawickiego w Poznaniu)", 8° s. 24,4 nlb. i 1 str. nut 20); 3) "M o d l i t w a N a r o d o w a", zaczynająca się od słów: "Nieograniczony świa.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

tern Boże Ojców naszych!", z dodatkiem .,pieśni narodowej'" "Boże, coś Polskę..... (8° str. 4 nlb. "Nakładem i drukiem Pawiekiego w Poznaniu. W komisie Ignacego Paje,wskiego w Poznaniu. Chwali.szewo Nr. 95"j 30): 4) "M o d l i t w y i p i e ś n i na

28) "Prez. Pol. II D 29" fol. ]22 egzemplarz druku; sprzedawał je t.upański; ob. tamże. fol. 69. 20) Tamże, fol. 123, 1 egzempl.; na stronie 1 widnieje krzyż zła.

many i napis: "Panie odpuść im, bo niewiedzą co czynią':' poczem korona cierniowa i rok 1861. 8U) Tamże. fol. 63 egzemplarz druku; fol. 31 pismo policji; dnlloszące, że Pawicki wydrukował "das hier in den Kirchen in neUeł"el' Zeit gesungene Ued B07.e coś Polskę" i sprzedaje po 6 fenygów (17

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry