Gazety Wielkiego

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.03.09 Nr20

Czas czytania: ok. 16 min.

A T DO Xi<;stwa Poznańskiego

Nr. 2C.

OJ Menu dnia !j. Lutego.

Mówią, iż Arcy · Xiezniezki Austryackie, Leopoldy na i Mary a Kleme ?7tyna, maią wt-yść w związki małżeńskie; pierwsza z Królewiczem N eapoiitańskim, a druga z Xieciem Następcą Toskańskim.

W VVielkiem Xieztwie Hesskiem, o pół miii od Worms, we wsi Burstadt A na prawym brzegu Renu leźącey, dnia 9go b. m., zona pewnego wyrobnika porodziła dwoie dzieci płci żeńskiey, które obrócone twarzami do siebie, »ą zrośnięte, i iedno tylko składaią ctało,. cała między niemi różnica, źe iedno większe od drugiego. Jak słycłi3Ć, wóysko Austryackie opuści Neapo ekoro kontrybucya 20 mtilionów dukatów, którą kray ten ma zapłacie za nakład woienny, poniesiony przez Austryq, zupełnie uisezoną zostanie.

Z Paryża dnia 23. Lutego.

Na wczoraysżem posiedzeniu Parów prze» łoiyli Ministrowie list, pisany ręką niesczę»liwey Maryi Antoniny} 5 godzinami przed iey sb'eciem, do Xiezney Elżbiety, albowiem wolą iest N» Króla, ażeby to intercseuiące pismo naypierwiey Parom udzielone było. Oddane będzie w rycinie fa c s i m i l e tego pisma i wręczone po exemplarzu każdemu Parowi i Deputowanemu. Na wniosek Pana Chateaubriand wyznaczoną została nadzwyczayna Kommissya dla podziękowania Królowi za udzielenie. W izbie Deputowanych odczytał ten list Minister de Cazes i uczynił uwagę" ii nieiest podpisany, lecz źe wzbudzafące grozę świadectwo wierzytelność iego stwierdza. Testament krwawey ofiary, powiedział, \iodr pisany iest przez iey katów. Testament ten nosi na sobie cechę uprzeymosxi matki, małżonki, siostry, przyiaciołki, godności Królowey, stałości mędrca. Godzien czytatia obok owego wspaniałegoi świętego testamentu, który z katedry prawdy wedle słowa Bożeg» zasługuie bydi czytanym. Oto iest rzeczony Testament X) Królowey Prancyi i Nawarry, Maryi Antoniny, z domu Arcy-XiAzney Austryackiey.

(Własnoręcznie napisany, i do iey bratotowey, Xiezniezki Elżbiety Prancuzkiey, adreesowany. ) Dnia

16. Paźdjtkrnif.a n iv pół d o jJley ranney. JI) N aymiisza siostro, ostatnie słowa moiego» życia Tobie poświęcam. Jestem na śmierć: osądzona; nie na śmierć sromutoą, która iesfi losem winowayców, lecz na śmierć, któraś mnfe z bratem Twoim na wieczne CKaBY m» połączy-ć.

Równie iak ó n, niewinna, mam nadzieię, iż w osiatnich życia moiego chwilach, tyle ile on pokażę stałości i heroizmu» Jestem spokoyna, iak tylko bydfmoźna przywolnera od wyrzutów sumieniu; niemogę iednak przytłumić w sobie głębokiego smutku, ii sie rozstać muszę z more mi biednemi dziećraL Wiadomo Ci, ietn tylko żyła dla nich i dłat Ciebie, luba siostro; o naylepsza siostro! Ty, któraś z przyiaźni i miłości wszystka poświęciła, aby fos nasz dzielić, w ia K ley że Cię pozostawiam doli I w dani processu molego i z ułoioney w ktArymiiepley pozna wartość Twey dobrocI na mą stronę obrony dowiedziałam s.ę, iż i pieczołowitości, którey dla oboyga podey«orka raoia została z Tobą, rozłączona. Ab», S L niesczęśliwe dziecko! N ie śmiem do niey pisać; niewręczonoby iey mego listu, niewiem nawet, czyli ten 1ąie twoich doydziet Przyim dla oboyga dzieci me błogosławieństwo. Mam nadzieię, iż podrósłszy, wolno im bidzie, złączyć się z Tobą i kosztować owoców Twey uprzeymey pieczołowitości. Niechay tylko nigdy niewypusczaią z vamieci com zawsze w umysł ich wpaiała y hamleci, com zawsze w u»uJr« .« -r-5> - z a s a d y i ścisłe wypełnianie powinności, «Pierwsza sa zveia podstawą, i że tylko w zobopóJney miłości i zaufaniu eczęśliwość "w, znaydować mogą. Niechay córka moia iomni na to, i£ w wieku, w którym się zuayL i e. wcierać powinna brata swego radą, dośwtadczeniem, którem mu przewyższa, I C l U e - J dowodami pr.yi.fnt 3) Niechay U móy nawzaiem wyświadcza swey siosLe wszelkie posługi, któremi go miłość braterska natchnąć iest zdolną. Niechay obayX?vVrzeyma si? tem uczuckm, źe, iakkkol»feKpr'y Xh powodzenie, wiedności tylko i e d i III 0« sczęśliwość. Nie

51:mUleaz. Pozostaie n u tylko .escze powierzyć C ostatnie ,,« mysh. Ł b a . ł . m i. dawmey l zaraz po wytoczeniu processu wylać na papierze, 1ecr ponu.a.ąc to, ri ra. mepozwołono pisać, proces z takim poszedł pośpiechem, iż mi w rzeczywistości tyle czasu niezbyło. Umieram w Rzymsko-Katolickiey Apostolskie reli ii, w którey przodkowie moi · -J . . .

ryli, w którey odebrałam wychowanie, 1 którą zawsze wyznawałam. Nie spodziewam się pocieszenia duchownego ; me wiem nawet, czy się tu xieia wyznania moiego znayduią, a prócz tego naraziliby s.ę «a mebezpieczeństwo, gdyby s.ę do tego m.eysca zbh£y ć odważyli.

Błagam serdecznie Boga, ażeby m, odpuwcił wszystkie błędy, ktorem w mem życiu popełnić mogła. Ufam w nieprzebrane m miłosierdziu .ego, i2 w dobroć, «TM J «P £ fr*< c łaskawie me ostatni iyczem, , mo«*y, które do niego oddawna zasyłam przymne mą duszę do swego w.ekuistego Królestwa.

I s i ł nam pociechę w naszem utrapieniu wę- wszystko Ciebie, mota siostro o darowanie 1 " I S sLęście nawet, podwoyną mi wsze.kich zmartw.eń, do których mimop " C kok z dzieląc ie z przyiacklem ; wolnie mogłam bydź przyczyną. Przeba/'ł..... /'ł..... Ż 6 Z7/'ł..... J 2J7 ż/'ł.....J7, czam nieprzyiaciołom moim wszelkie wyrząa gdzież znaitiu * d/one mi urazy. Zegnam ninieyszem me " t J t A S a r S Azapomni o 8 t' fi II II: b mfih brai . l\.1ilłm t n i ! h A W cyca s VI i o I L t; rpu tu wyraz rte p.rzyiaciół; myśl. rozstania s,ę. z nun o. zapow(?/lanftłi dby rwędX1 guv erC1 naszey wsze Al A lchA za8muCtml , A są nay :;l Zą p ,

III Z t k n ą ć tu muszę nader przykrey dlaserca u i« n' o 1« Wiem, ile trosków S o o o n w ć Cię muTiało. Przebacz L l m U s« siostro. Zważ iego wiek i S _k 1 w f A S t l S z a . c A i e c k u l ó w U t ó .

»l( fatwą .es rze ą,

»niey dowiedzą się żem ich do ostatniey chwili życia zachowała w pamięci. Bądź zdrowa, naymilsza, naydroższa sio.

stro! Oby lis. ten doszedł rąk twoich! NiezapominCAYA mnie!A ściskam Cię i »0« ko

-e

Ach przebog'iakźe

S U S A N S * czas, mam nadziei * rozdziera me serce, xozstauie się z niemi na zaymę się iedynie zbawieniem mey duszy. Niemogąc działać podtug woli, bydź inoże, ii mi przyszłą (konstytueyintgo) Kapłana; łeezpoprzysięgam, ii iedntgo słowa do nitgo »it przemowie, i uważać go będę za człowieka zupełnie obcego. Kopia ta zgodna iest z własnoręcznym pierwopisem N. Króiowey Maryi Antoniny. Ministes ogolney poiicyi królestwa, Hrabia de Cazes.

*) Gazety nasze mówią iescze o innym testa mericie Kmlowey z dnia 5. Września 1793. Postanawia w nim Xiedza Edgtwoiili ex.tr kutorem, i wyraża między innemi: "że lubo bardziey życzy, izby cofka iey poszła za iedntrgo z Arcy-Xiążąt, (zestrony matki)źąila przecież, stosownie do woli it-y-małZo<ika,ażeby złączyła się węzłem małż» risk m z Xieciem AngoitUme. Mały sprzęt, który pozostawał Króiowey do rozporządzenia, odkażała następującym osobom: -Biast1etkę z włosów swoich i Ludwika XVI, dzieciom; wizerunek XieiViey Mekbnburgskiey bratu swemu, Cesarzowi Austryackiemu; podró ie AnatharstSa swey braiowey? Xiedzu EJgewoiih s w e p o d z i ę k o w a n i e i t. d.

Ten atoli testament zdaie się bydź zmyślonym, kiedy Królowa w testamencie, za autentyczny wydanym, wyraźnie powiada, ii iey nie dostawało czasu do wyrażenia na piśmie 6wych ostatnich życzeń. a) Prezydent sądu krwawego ogłosił Króiowey wyrok śmierci dnia 16. Października 1793 o wpół do yey ranney. Odprowadzono ią do więzienia Conciergerie. Tu strumień łez ulżył ciężaru iey ściśoionemu eercu. O godzinie 5tey uderzono w bębny. O godzinie]l zaprowadzono ią na raieysce stracenia w białey szacie. Towarzyszył iey xiądz Konstyiucyiny w świeckiey odzieży; nie mówiła znim Królowa. O kwandransie na 12. spadła głowa. Po drodze zaymowały iey uwagę troyfarbne chorągwie i napisy po domach. 3) Krófswna miała wówczas 15, a Królewicz 8 lat.

. N aówczasowy Delfin odbierał wychowanie od szewca Simon podług, arcy-demokratyticiiych i anti -roalistyczuycli zasau.

Po przeczytaniu tego testamentu, przerywanem kilkakrotnie łzami i łkaniem czytaiącego i słuchdiących, mówił daley mówca.' "Mam rozkaz od Króla, ażebym WPanoui oświadcz) ł, że, ieieli wybór iego, do odczyn tania v\ Panom tego nitoszacowanego pisma" padł na mnie, Kroi J mć niepowierzył tego' zaeczytu iednemu z ewych Ministrów, , lecz iednemu z Kollegów WPanów i t. d. Całe zgromadzenie powstawszy wykrzyknęło: Niech źyie Król! - Wniosek Prezesa Laine względem złożenia Królowi adressu dziękczynnego przez Deputacyą z 25 członków» iednozgodnie z wielkim zapałem prayi 4 ty został.

N a rozkaz Króla maią także bydź wystaWIone peiuniki Generałom /Moreau i Pichegru.

Wczoray gwardya narodowa dała W domu widowiskowym (Jdeon okazały festyn dla? gwardyi Królewskiey. Dla Króla i który przybył z swą rodziną o godzinie jg.,; przysposobiona była osobna loża; ławy wzdłuż: ścian teatru zaięie były przez 400 dam; 500 siedziało w lożach. Było ogółem 3000 osób, a Oficerowie gwardyi Królewskiey i N aro dowcy siedzieli razem pomiędzy sobą. , Po przybyciu Króla wystawiono: " E c h o P a - ryż a "; o godzinie 1 O. na żądanie Kró 1» otworzono bal kadrilem ; Xiążę Berry tańczył z Marszałkowa Victor. Zatwierdzenia Ausiryackich i Pruskich traktaiow pokoiu i konwencyi zostały tu wymlenlone«

Dnia 19 powiła Xieina Berthier córkę.

Zapinanie guzików sukni od praw. y do lewey strony iest teraz znakiem nowych związkowych. l Marszałek Davoust sprzedai--- terjz wszystkie swe posiadłości. Z- pałac z j , ; , \Ki:,ióściimi, który tu posiada, ofiarował IIIH per 300,000 dek, a we środę, kończąc tydzień, obieżdżał go zbyć przyiacioł, dziękuiąc im za okazane ubolewanle. Na posiedzeniu Izby Parów w dniu lotym łącznie z Izbą Deputowanych, wniesiono proiekt proszenia Króla o pozwolenie wyrycia na podstawie pomnika, przeznaczonego na podanie potomnym wiekom protestacyi narodu Francuzkiego, przeciw bezbożnemu uezynkowi, wykonanemu w dniu 21. Stycznia, imion Parów Francy i i ich przysięgi, na niezłomną wierność Królowi i Jego rodzinie.

Wim bogaty Amerykanin i million franków; lecz Marszałek niecńciał ra tę summę. W Burdegctlli uwięziono kilkanaście osób, itóre chciały utworzyć legią - Legion Beauharnoiee - i targnąć się na urzędników Królewskich. Ale dowódca, Generał Loverda, Grek rodem z It/iaka, icst człowiek determinowany. W Nismes zaczynaią się na nowo prześladowania. Wyłączono tam Protestantów z gwardyi narodowcy, i przymuszaią ich do opłacania się za to pieniędzmi. Papiery Francuzkie nadzwyczaynie SIę jlod noszą. Generał Moutbn-Duvernet wzięty pod «traż, a Generałowi Maison kazano opuścić Francyq. Generał Hulin przybył do Bruxelli. Dzieł Pana Chateaubriand wychodzi nowe wydanie z opusczenkm wszystkich mieysc lewolucjinych i kadzideł dla Napocona. W Blirdegalli spodziewana itst Xięźna Angouleme Tylko ludziom, należącym do domu Królewskiego, wolny iest wstęp do pałacu Tuilleries po godzinie 5. wieczorney.- Dziennik de brance uchodzi teraz za gazetę ministeryalną. - Monitor znacznie zdrożał. Cała -legia departamentu Lot} złożona po większey części z ludzi woyska Legiery} ma bydź rozpusczona, W ArJes\>izyszlo między Rojalistami i Bonapartystami do publicznych potyczek. Ostatnim poivybiiano okna w domach. W Tours pewny Ukarz we środę wziął ślub cywilny, i odwiedzał znaiomych, donosząc u swoiem nulżeńslwie. We czwartek, po ślubie kościelnym, odprawił wesele, W piątek zachorowała zona. W sobotę umarła. W niedzielę odprowadzał ią do grobu.. W poniedziałek przyimował odwiedziny z pożegnaniem. W« wtorek obiął spa

W Izbie Deputowanych przedstawiono, aby nietylko lasy należące dawniey do Duchowieństwa i w ogólności wszystkie niesprzedane dobra duchowne, temuż zwrucone były, i żeby iego stan, ieżeli nie stanowczo przed dniem 1. Stycznia 1820, to przynaymniey od dnia 19o Stycznia 1816, sposobem wynagrodzenia poprawić; lecz także, aby pożenionym lub do cywilnych urzędów przeszłym duchownym, peneye poodbierać. Pierwsze dwa podania wzięte zostały pod rozwagę, ostatnie zaś przeez ł o większością głosów 168 przeciw 64.

Od nieiakiego czasu złożono z urzędu do 600 urzędników, z powodu zdjń prztiiwnych zdaniom Królewskich stronników. - Generał Rapp, za patent na Hrabiego udzielony sobie przez Bonapartego} dostał w zamianę inny od Króla, któremu wykonał przysięgę wierności.

Między Generałami aresztowanymi, ma .się znaydować także i Generał Grundier, który w proceseie Marszałka IS'ey dwustronną grał rolę. Rozruchy w Lttgdunie daleko były znacznieysze niż z początku -mniemano. Podżegacze rozciągli swoie plany przez FrancheComte i Burgundyą, a dzień -21. Stycznia przeznaczony był za' dzień powszechnego miał dadź znak. Przypadkiem spisek został odkryty; poległ Generał Meunier. Generała Lagreageiad$cega z p o Ś p i e c h e m do Lugdunu) aresztowano; w wielu wsiach miano pozdeymować dzwony; Lugdttn był środkiem zbierania się wielkiego mnóstwa związkowych. Zna.yduie się miasto w departamencie Rodanu wktórem żaden municypalny urzędnik Jl nie iest z urzędu złożony, a w którem iednak wszyscy wkorzenioną nienawiść 1 niechęć przeciw prawemu Rządowi okazali.

Rozmaite wiadomości.

Plama publiczne zapewniaią z Rzymu, ii Papież rozesłał nowe B r e v e do Monarchów katolickich, a nawet do Xiecia Regenta Angielskiego ze względu na Irlandyą, zachęcaiąc ich do przywrócenia w ich kraiach zakonów, a przynaymniey żyjących ziałmuźny.

Korrespondent Hatnburgsk; z dnia 28- Lutego zawiera-H listu z Warszawy dnia 19. t. m. co następuie: "Pized kilkoma dniami przybył tu pewien Indyański Xiąźę, który iuż wyiechał do Petersburga Jest on synem i następcą tronu Cesarza B i r m a n ów, którego państwo składa się z Królestw Ava, Arakan 1 Pegu. Państwo to utworzyło się dopiero od roku 1754, znane iest iako piąte potężne mocarstwo w Azyi, liczyć maiące 17 millionów mieszkańców, i graniczy z Królestwem Thibetu, cesarstwem Chińskim, z królestwem Siam, zatoką Bengalską, z posiadłościami Angielsk emi w Bengatu i z królestwem Axam. N owem stołtcznem i rezydencyalnćin miastem owego Cesarza B irm a n ó w iest Umnvrapura. Cfsarzewicz liczy 25 lat i mówi kilka ięzyków Europeyskich.

Oyciec iego wysłał go, ażeby się nauczył sztuki woienney na sposób Europeyski. Po odwrocie Francuzów z Rossyi, przybył do tuteyszcy stolicy, został przez Rosdyan pod straż wzięfy,a potem uwolniony. Do tego czasu przebywał w Bukarescie i w Ausiryaciciey Gallicyi. Przed tuteyszym Kommendantf-m placu musiał udowodnić dokumentami swe znaczenie i zdać ńa piśmie sprawę z swey podroży i pożycia. Przedsięwzięte złego powodu badan« zapisane iest na kilku arkuszach. Przyte.K doznał należnego iego stanowi szacunku i stawiony był przed W. Xieciem. Tenże jCorrespondent zdnia 1. Marca donosi znowu z listu z Warszawy dnia n. Lutego: "Xiążę Indyański, który przed kilkoma dniami wyiechał ztąd do Petersburga, i wylegitymował się iako syn i następca tronu Cesaiza Arakanu i Xiążę Indyiów, nazywa się Salomon Justin Balsamin. Oyciec iego, Dawid, używa następuiących tytułów: "Błogosławiony przyiaciei i kuzyn wszechmocnego» Boga, brat słońca, spokrewniony z xiezycern, Jutrzenką, i wszystkie«)! gwiazdami, C< sarz Arakanu czyli Bir* manow, Król Pegu, Awy, Wielki Xiążę In<iyiow, rządzący Pan morzami, Wielki Sułtan złotego pałacu, Kawaler srebrnego pałacu, Król słomów, tygrysów, lwów, rysiowi ogromnego smoka i t. d.*'

UWIADOMIENIE, Czyni sig wiadomo Publiczności, a respective Wierzycielom niegdy U r, Karola Bieńkowskiego, iź w sprawie sukcessymo-hkwidacymey nad pozostałości'" zmarłego Ur. Karola Bieńkowskiego'" Ur. Albin Bieńkowski na dniu 5. Stycznia r. b. przed Pisarzem Trybunału tutcyszego oświadczył sig, źe teraz chce bydź bez zastrzeżenia beneficii J egis et inventarii Sukcessorem po niegdy Ur. Karolu Bieńkowskim 1 źe przeto w skutku tey deklaracyi odtijd tenże Ur Albin Bieńkowski, obowiązany iest zaspokoić. Wierzycieli spadkodawcy swego, U r. Karola Bieńkowskiego, tak dalece, ile ci swe pretensye uprawdz? , nieodwohitijc sig iuź wigeey przeciw nim na dobrodzieystwo prawne inwentarza. A źe rem samem cały proces likwidacyjny za ukończony sig uważa, przeto też repozycya aktów byłey Regencyi tuteyszey w tey sprawie zdziałanych, na dniu dzisieyszym zadecydowana zesrała. Daa w Poznaniu dnia 21. lutego igitl.

Wydział Ul. Królewsko - Pruskiego Trybunału Cywilnego Departamentu Poznańskiego W Wtetkiem Xiesiwie Poznańskiem.

A n t o n i J o n e m ano v. Siodołkowicz, S'ekrli o zadzierźuwienia. Dom na Garbarach N ro. 40r. sytuowany, da Kommissyi Rsitauracyiney teraz należący, w dzie będz;e; do licytacji takowey dzierżawy naznaczają się trzy terrnina; II., 14 i 18. terażmeyszego miesiąca, wszystkie o godzinie u tey przed po!udniem, na ratusza Poznańskim, na które ochotę do dzierżawy msiący wzywaią się. P o z n a ń dnia 8 - Marca 1810.

Dyrektor miasta 1 Policyi.

Obwiesczenie.

Dnia 11. tego miesiąca o godzinie lotey zrana, na tuteyszym płaca przy komedyalni, przedawać się będzie naywięcey oharuiącym przeszło pięćdziesiąt koni woyskowych za gotową zapłatg w Pruskim kurancie. Chęć kupna maiących wzywa się, ażeby się rzeczonego dnia i w oznaczonein tuieyscu stawili. Poznań dnia $. Marca 1816.

v. Koszutski na mocy peruczenia.

Uwiadomienie. Urządzenie ekwipaźów naymowych ustało ioź z dniem T. r. T., ponieważ podpisany, lubo niespodziewał się wielkiego ztąd zysku, doznał przecież zbyt wielkiey szkody i nieprzewidzianych przykrości, i z tego powodu umyślił zaniechać tych ekwipażów do dalszego czasu, ofiarmac ie tylko cnyieidnym osobom 1 dobrym jnaiomym. Oberżysta Jarocki pod Złotem słońcem na uhcy Wrocławskiey. " Uwiadomienie. Ponieważ przyięci na nieiaki czas do pomocy w handlu moim zbożowym Feibel Koppel Silberstein i Hertz Saltz, w żadnym iuź związku ze mną niezostaią, przeto mam honor uwiadomić moich Szanownych przyiaciół handlowych, iź rzeczone osoby żadnego z mey «trony niemaią potecenia. Poznań dnia 6.

Marca 18-6.

Lewin w rynku

Misch, Nro. 82.

Doniesienie. Ho.vana Cigarow z munsztukami 1 bez nich otrzymał w komis Sypniewski w Poznaniu»

Doniesienie, N iźey podpisany poleca się Szaeowney Publiczności, iż teraz etabulowawszy sif m Biieście Gosteniu bandluiąA y TrTern Wfgiersksm w rolnych gatunkach en gros, w beczkach' 1 butelkach, dr-b/Rc można, w r:rn;erKey cenie, tiat targowisku rt d Nrern 2: 1. w don.u Imć Panny Su u ic; t kźe dostać riu źna ivntzy kawiar, śledzie hcleaaetbkie, mino gr , sardelle 1 syr holenderski. Poznań dnu 7. Marca 1816. K. li al do iv ski.

Szczególnie) sze doniesienie.

Ptwny Polak, p.siadaiący frai.'CUckr, niemiecki i łaciński lęzyk, tak dalece, że się podeyrnuie' kaźdejjo, byle powolnego i niemłodszego lak ii lat, ucznia, w czasie krouzym iak półtora roku * wystawie pi'zy tych na dostonale-Do w łacinie grainmatyka. Wynalazł także roku A przeszłego sztukę wyprowadzenia z świeźego-rytunlu wszelkiey goryczy 1 zrobienia go uk nayłagodnisyszym, tak,. Że przenaymniey iescze raz tak drogo przedanym bydź może. Życzący T II C go u siebe, niech się zgłosi do Rawicza do jmć Pana Torsańskiegw przy Prześwietnym Sadzie Pokoiu, naydalty przed Wielką nocą, gdyż inaczey wynosi ssę do Polski* Do naivem. W kamienicy n«i Szerokiey ulicy podN rem 122, iestizba do naięcia od Wielkanocy r. b., do procedura handlowego liib szynku zda» tna. Właściciel ley mieizka.pod Nrero 114. 5Ia tey samey uiicy. j--.. I-H.LI m!Wu.{ 101 j--»- j IJhH-IHM-' Sprzedaż nierucliomasci.

Podpisany Patron Trybunału, lako ustanowiony Syndyk upadłości Wgo de Stremler, uwiadomią nmieyszśm Publiczność, iż grunt na Kun* dorjie pod liczbą 159 sytuowany, do massy tey należący, z dwiema spicnrzami, dwiema budynkami mieszkalnymi" staynią, ogrodem owocowym i iarjynnym, orangeiyą, altanami, zgoła zwszelkiemi przynależytościami, ogólnie przez wyprowadzoną taxe na suram-ę Ztł. 48,026 pol" 21, gr.r urzAdownie oceniony, na wniosek Kredytorów drogą subhastacyi publicznie za gotowćm opłaceniem ceny kupna, sprzedanym zostanie. - Termin do przygotowawczego przysądzania, wyznaczonym zosrał na dzień 4. Kwietni« r. b. przed. południem o godzinie rotey w tuieyscu posiedzenia Trybunału Handlowego, przed W Lewińskim? Prezesem tegoż Trybunału 1 Komraissarjem upadłości. Maiący ochatę kupna, wzywaią się na powyższy termin do czynienia swych podań. - O drugim osratecznym terminie, osobne wyidzie zawiadomienie. P o z n a ń dnia 18- Lutego i8?6" Sarnofvshir S tosownie do wniosku Wierzycieli upadłości JFryderyka Wbssidło, Aptekarza, i wydaney przez Koavrnissarza tey upadłości na dniu ótym Lutego r. b. decyzyi, rna:o; bydi wszelkie nieruchomości, do tey NQ**SY należąc», drogą subhastacyi ra złoierfiera ceny kupna w gotowizme, sprzedanem1. Końcem więc przygotowawczego przysądzenia, zostały terrnina, lako to: 1.) Dorau o trzech piftraćh, tu w rynku pod I Nrem 41 sytuowanego, wraz z tylnem zabudowaniem, przez Biegłych na 9931 Talaiow 18 dgr. otaxowanego, na dzień l. Kwietnia r. b. zrana o godzinie iotey ; a) nieruchomości na przedmieściu S. R o c h a pod N rem I, 2, 3, położonych, z przyległym sadem, na 8192 Tal. 16 dgr. przez mzfdow A taxe ocen.pnych, na dzień agi Kwietnia r.. b. również zrana o 10 godzinie; 3) n edokcńczonego leAc/e domu pod Nrem a.50 na Zydow,kiey ulicy tu w toziżuinu (któiy przedtem i>t r z. Wreschner posiadał) na 2730 fal, ovacuwanego, na dzień 3« Kwietnia b. r. także zrana o godzinie IOtey, w salt audyencyoniiaty tuteys/.ego Trybunału Handlowego przed Prezesem iegoź Trybunału, · JW. Ltnińfbmi t lako KouimissarAeiu tey upadJ ości, wyznaczonemu. ii6tmtj nniacy kupna, mogą o dalszych kondycyach od niźey wyrażonych Syndyków powziośe wiadomość. Terrnina stanowczego przy. sądzenia będą 2 osobna oznaymionemi. Poznań dnia i. Marca 1816 r.

Biedei mann, Adwokat p. T. D. P.

P* .........M.......l 11 III <

Jlelling, Kupiec tuteyszy.

-AiAw-M-MM

£) oprzedania.

N a żądanie Anny Chrystyny Z Heutschlope, wdowy Deutschmann, iako matki i naturalney Opiekunki nieletnich swych dzieci, to lest: Marcina, Amy Doroty, lftrdynanda 1 Karoliny Deutschmaiżt, wszystkich w młynie T r z e ć is K o zwanym, m dowiecie Poznańskim pod Owińskami sytuowan y «, mieszkaiącyeh, i na żądanie Benjamina Reich, młynarza, tu mieszkaiącego, iako tychże nie letnich przydanego Opiekuna, także wskutek dekretu Hrześw. Trybunału Cywilnego Departamentu Poznańskiego, de. yzyą Rady familiyney potw'erdzdiacego, m, bydz młyn wodny o lednym ganku, nadolny, czyli Trtecisko zwjny, przy Owińskach, w Powiecie Poznańskim sytuowany, wraz z dwie

«99ma domami, stćdoją, obonnil, z wszelkie*« < zabudowaniem, z stawem 1 ogreAem, w roku 1815 na 21,962 Ził. pol. oHXowaue,- także do tego należąca iędna huba i 6 morgów roH z przyległościami, na 3 > 3 o o Ził. pol. oszaco», w .-.na, wszystko do pozostałości niegdy Da' nicla Deutschmann, młynarza, należące, przed wyznaczonym Delegowanym, L. Dobielińskim departamentu Poznańskiego N otaryuszem, , .

drogą publiczney iicytacyi, przedane. Do pIerwszego przygotewaw.zego przyderzenia wyznacz» się termin dnia 23- Marca r. b. przed południem o godzinie iotey, tu przy Garbarach. pod Nrem 425. w kancellaryi rzeczonego Notaryusza.

Ochota kupna maiący, zechcą w mieyscu wyznaczonćin stanąć, gdzie po ogłoszeniu warunków kupna, naywigcey daiący przyderzenia przygotowawczego ma się spodziewać. Działo sif w Poznaniu dnia 19. Lutego r£i6.

Ignacy Orliński, Woźny T. H. D. P.

Do przedania. Oświadcza się Publiczności, iź dnia 3 . Kwietnia r. b. przed N otaryuszem w Trzemesznu z dobrowolney ręki sprzedana zostanie , . , gorzalnia w mieście Pvwidzu w X>estwIe Poznanskiem N ro. 93. przy borach sytuowana, w ktorey co tydzień wypala sie dwie beczki spirytusu, zgarcami weźami i zmielcuchem , ogrodami, wolarnią, taynią z szop.}, wozownią, kubłami, z »kleparni, porządnem pomieszkaniem; mile od itkowa 2 raile od Trzemeszna, 3 mile od Gnze, zna, 2 mile od Słupcy, 3 mile od Strzelna. . Pierwsze licitum test io, 000 Złł« poJ, O stanIe tego i warunkach, hypotece, dowiedzieć sie możsa u N otiryujza zwyź wspomnionego. D lia 9. Ma'ca l8i6 roku.

POWTÓRNA LlCYTACYA kamienicy przy ulicy Wodney w Poznaniu pod jNrem 175 sytuowany, na ryzyko Szlo Michała i Honstancyi Łuszczewskich małżonków. Wyrokiem Pr/eśw. Trybunału stanowczym, dnia 3. Marca i8 (2 zapadłym, przysądzona lese kamienica w Poznaniu na Wo d n e y ulicy pod N rem 175 sytuowana, Szl. Michałowi 1 Konstancyi Łaszczewsktm, małżonkom, za summe-2.5,453 Złł. 14 gr., pod tym obowiązkiem, aby te summe stosownie do wyroku zwyź z daty wysczególnionego 1 waruokow licytacyi i artykułu 115 Kodexu Pojtepowania, d-> depozytu Sądowego złożył, podA un'knieniem skutków, tymże artykułem wskazanym. Lecz Szl. Łuszczewscy tego dotychczas nie aaiwiadc j enia i "Pisarz Trybunatu Cy* ilni go Departamentu "Poznańskiego na iaAanię Szło Jana łlirsza, "obywatela miasta i'binama t djie nirri.yije "zaświadczenie, i-tko stosownie do wyi "'ku "wspomnionego Trybunału dnia 3go Marca "i8i2-, którym kamienica aa Wodney uhcy "Nro. 175- w Poznaniu stolca, do Brzeskich "dawniey nahżna, w drodze licytacyi Szl.

".Konsjancyi Łaszczawskiey za summg 25,45» n Ł \t. przysądzoną została, wspomnioney sum»my W kancellaryi tuteyszey niezłożyh.

"Poznań dnia 21. Lutego igló.

"Baranowski, Pisarz.

"Kassyer Depozytowy przy Trybunale Cywilnym Pierwszey Instancyi Departa-mentu "Poznańskiego zaświadcza ninieysit m, źe "JPani ILonstancya Łaszczewska, Dziedziczka "kamienicy pod Krem 175* przy ulicy Wo"dney w Poznaniu sytuowaney, do depozytu "Trybunalskiego, piemądzr kupna teyźe ka,, ,mienicy niezłoźyła.

"Poznań dn>a 15. Lutego- 1816.

"Marski y Kassyer. " W moc wiec tych zaświadczeń, n» ryzyko SzL Łaszczewskich, iescze raz licytacya przedsięwzięta) będzie. Do tey licytacyi wyznaczony iesc pierwszy termin na dzień 26. Marca r. b. drugi termin na dzień-9. Kwietnia" trzeci termin na dzień 26 . Kwietnia. Imieniem JPana Hersza, Extrabenta subhastacyi, będzie ten interes popierał Ur. Konstanty ŁukaMzewicz, Patron Trybunału Departamentu Poznań»kiego, w Poznaniu mieszkaiący.

goo

Na żądanie wiec tegoż JPsna Hersza, wzywam wszystkich, którzy ochotę mną pomienioną kaBiitii:.-« kupić, aby się na powyższych terminach w izbic audye -cyon ?lney zrana stawili i swoie licj ta prze* W W Parrorló*, specyalną plenipoten*cyą- opatrzonych, ptid"»wa!f. P o z n ań dnia 8- Marca 1816 liynaiztpski, Komornik.

Do zadzierzaitienia. Grun t do pozostałości pr> ś. p. Radcy Kryminalnym Gebhtrd należący r na tuteys"'em przedmieściu Póiwies zwanćm, pod liczbą 121 położony, wraz z znayduiąremi się na nim głdwnemi i poboezneroi zabudowaniami i Ogrodem» w którym się kręgielnia znayduie, wy» pusczony będzie w dzierżawę nay*ięcey ofiaruiącemu. W tym. celu wyznaczony test termin na dz; tń 18» Marca r. b przed pohidnicm o godzmse lotey w pomieszkaniu podpisanego na ulicy W i 1belmowskiey pod liczb) 178., uktórego chtó dzierżawienia maiący o warunkach każdego czasu zawiadomić się mogą. Poznań dnia 7. Marca 18r6.

Fr. G i e r s c h , iako przybrany Opiekun małoletnich Gebhardow*

Średnie ceny zboia w Wrocławiu od dnia 2, Marca w nominalney- monecie Z Pszenica 4 talio 26 troiak. Żyto 3 talio 20 troi.

Jęczmień - talL - troi. Owies - rail. - rroiakowv

Cena zboża w Poznaniu roku 1816* Dnia 8> Marca 1816. płacił korzec tuteyszy a garcy 32.

Pszenicy. I Zyta. {Jęczmienia.! Owsa.

zł. 1 gr. i zŁ i g r. I z ł. I gr. I z ł. i gr. * 3 1 - 1 »a i-l " I 4 I 7 a61-14H5ł»I-18 *5

Taterki zł. I gr

Kartofli, zł. I gr.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.03.09 Nr20 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry