GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.03.20 Nr23

Czas czytania: ok. 26 min.

POZNANSKIEGO

Nro. 25.

w Srodę

4 - ,

* .

- j-**g tVnm%(iwy dnia 9. Marca.

W skutek łaskawego przychylenia się N.

Monarchy, u którego zasługi, cnoty obywatelskie i poświęcenie się dla'kraiu, naywyisze in.ią <lo szacunku prawo, wystawiony zostanie pomnik pamiątce J O. Xiecia Jegomości $6%efa Poniatowskiego, stosownie do chęci iego fimilii, przyiacioł i towarzyszów broni. ail granicy Jttstryackiey d. 2. Marca. Według niezawodnych wiadomości, goniec pewnego wielkiego mocarstwa północnego przywiózł do Monachium oświadczenie, lZ mocarstwo !o"wcale się mieszać niechce do zachodzących z Austrią okoliczności tery to - rialnych, kitdy i u z w PnrAZłl ustanowioną Z'stała zasada, wedle ktorey rzecz ta załatwioną, bydź miał a. Z Wiednia dnia t. Marca.

Gazeta dworska N. Kroi Pruski fizawiera co następnie; raczył dotychczasowegodnia

18 » 6.

20.

Marca

Swego nadzwyczaynego Posła '1 pełnomocnego Ministra przy tuteyszym dworze, Barona Humboldta od wołać do innego przeznaczenia, a na iego mieysce mianować Generała Porucznika Barona Krwemark, Posłem przy Jego Cesarsko - Królewskiey Apostolskiey Mości.

Dnia 2& Lutego miał Baron Krusemark zastzyt, złożyć N. Cesarzowi w Mediolanie na osobney audyencyi, tak list swoy poselski, jako te i w niebytności Barona Humboldt, list odwołujący go. W Pawii podczas bytności N N. Cesarstwa rozdawano codziennie 6000 fantów chleba między ubogich» i każdego wieczora miasto wybornie oświecano. Naynowsze listy z Neapolu donoszą smutną -aowinę, iź tameczny przepyszny teatr San Carlo dnia 1 3. Lutego wieczorem 6ta$ sięłnptm płomieni. Sczęściem nie było tęga wieczora widowiska. Podczas próby baltte» znajdowały wszelkie potrzeby do oświecania teatru. Z całego gmachu nic wjęcey niepozoiitaio, iak tylko mur główny i kamienne wschody. Z przyczyny mocnego wiatru, pałac Królewski w naywiększem był t i» bezpieczeństwie. Król uchronił się pitszo do małego demu whys kiego po nad brzegiem morza, gdzie noc przepędził. Woysko Au. stryackie wielce się przyczyniło do uśmierzenia pustosz a/ego żywiołu. Dekoracye, garderoba, archivum muzykalne, wszystko się spaliło. Sczęśriem nikt życia nie utracił. Z Paryba dnia j*. Marca.

u rzędowa strona Monitora zawiera co następuie: Gdy traktat Paryzki z dnia aogo Listopada r. z. i przyłączone do nifgo oddzielne umowy od wszystkich rnaiących w nim uczestnictwu mocarstw zatwierdzenie teraz otrzymały, zaczem zatwierdzenia te w zwyŁłcy formie wymienionemi zostały w IJiiryzu z icdney strony między Xieuem Richelieu, Minittrcm i Sekretarzem Stanu w wydziale spraw .zagranicznych, a z drugiey między Kawalerem Stuart, Posłem W. Brytanii, dnia 17. Stycznia l 8 l 6; Hrabią, Go/z, Królewsko Pruskim nadzwyczynym Postem i pełnomocnym Ministrem! tlnia 14. Lutego.; Baronem Vincent J Cesarsko- Austryackim.

pełnomocnym Ministrem, dnia 16. Lutego, i Generałem .Pozzo di Borgo, -CesarskoKoBsyiskim nadzwyczajnym Postem i pełnomocnym Ministrem, dnia 29. rzeczonego miesiąca. Hrabia Just Noailk wyieżdża do Petersburga w znaczeniu Posła. Juz był na JIOi tgnani u u Kroła. Podług nowego rozporządzenia Ministra woyny, dozwolone iest w.woysku liniowćm wyręczanie się przez zastępcę. Budget itst jabłkiem nie/gody między Ministrami i Izbami. Wedle .podobieństwa do prawdy będą musieli pierwsi ul tdz w wielu dunktach.

W pierwszych dniach Kwietnia odbyć s!ę ma wielki popis gwardji,narodowey i Krółewskiey. Pismo obronne Marszałka Masseny, pod tytułem: .Pamiętnik, podane Izbie Deputowanych, czytane w niey było dnia 7. L utego. Ze wszech stron pawsnia przeciwko niemu w tuteyszych dziennikach głoAy. Podzielił ie Marszałek na 4 e p o. i, obeymuiące .w sobie wszys!ko, co się wydarzyło od wylądowania aź do ucieczki Bonapartego. Stara Się w niem dowieśdź, iż w całym przeciągu czasu nie przestał bydź wiernym Królowi 1 honorowi. Pisma tego takie zakończenie.: "Mnie, zawsze obcego polityce; mnie, starego woiownika, który najwyższego wojskowego doszedł scze-bla; mnie, zriakomitem okrytigo dostoieństwem, zasczyconego zaufaniem Monarchy; mnie, którego wiekowi i słabości spokoyność staie się potrzebą; mnie .chcą wystawiać iako człowieka chciwego slawy, iako buntownika, iako szukającego zaburzenia państwa! Był czas, kiedy poiiryzny sąd ink.wizycyiny ścigał po obozach WOŁOWIrików. Dzisiaj, pod prawym Monarchą, iiiemasz przyczyny obawiać się pcdobnjch nie« sprawiedliwych kroków. Człowieka publicznego sądzić muszą własne iego czyny, anie zdania, któreby mu podsunąć chciano. Je. jęliby cóżkoiwiek nadać mogło iaką ważność wymierzonym przeciwko mnie potwarzorn, to chyba list, pisany do mnie dnia 31. Marca w imieniu Bonapartego przez Ministra woyny. Oskarża on mnie w tym liście. Odpowiedziałem nań, iakbym to i dziś uczjnił, w tych słowach: "Dopełniłem mty powinności." Przypomniałem mu miesiąc KwieClen l s l 4, gdzie Francya widziała mnie w Tulonie iako ostatniego, który zdiął tróykolorową chorągiew; gdzie Ludwik XV Ul; nie mnie.y za to ninie poważał; dodałem do tego: ze ci, którzy są pierwszymi w zrzeczeniu się zdradzonego od sczęścia rządu, nie si nowego rządu, przćśs cały ciąg drugiego panowania Bouapartego, niesprawowaltm żadnego urzędu woyskowtgo. Bonaparte zosta! zrzucony, Ffi>ncya znaydowała się w nayniibezpiecznii yszem położeniu, a ia obiąłiem w len czas naczelne dowództwo Paryzkiey gwardyi narodowe y. Ciężar przechodził me sity. Sku*tk przewyższył nayśmblsze me nad/nie. N a kilka poprzedniczych miesięcy miałem sezęście ochronić Proivancyq. od nieiakiego kłopotu. Mogłem się oddać myśli, ż-e, ićśli rnoić dawniejsze łata, w 500 bitwach - · potyc/.kach, przyłożyły się do wywyższenia woien.it y sławy Francyi, "ostatnie me usiłowania iesoze wiek-;zy miały cel w ziednaniu z«naczney czyści kIaiu spokoyriosci i ocalenia. Takowe przypomnienia nie zawsze są dostaticznerr.i zasłonić człowieka od potwarzy; lecz dostatecznemi są zaiste do zaspokoienia wystawionego na iey pociski. Zechcąż moi nieprzyiaciek; zaostrzyć na nowo swe groty? Zechcąz zaciemnić i wydrz-yć mi schyłrk xnego źscia? Niechay to uczynią; nieściągnę ia drugi raz ręki do pióra ku mey obronie. Tak wielkiey wartości nie ma w moich oczach życie; wszakże zabezpieczyłem móy honor i imię. Przestaię tia tem, gdy powiem i powiedzieć mogę, iż nikt niepotrafi mi wydrzy ć'nayszlachttnieyszey nagrody prac Marszałka Prancyi, poważania dobrach i wziętośei walecznych. D.iia 9. t. m. miał prywatną audyencyą u Króla Poseł Saski. Słychać, iż ma przeznaczenie do Petersburgu. Monitor wczorayszy zawiera ustawę Królewską, tyczącą się służby morskiey. Dnia i. t. m. potwierdziła Izba aresztowanie trzech Oficerów Angielskich: Wilson, Rruce'i Hutchinson, 1 uznała pierwszego bydź wirinieyszym, niż dway ostatni. W Instytucie umieiętnetsci ziściła się zmiana, którą przewidzieć można było. Z pierwszey

3 1 " (litcratorskiey) kiassy wymazano następując* członki: Arnault, Camb aceres, Gara t, J.ucyana Bonaparte, Mar et, Maury, Merlin de Douay, Regna itlt de St. Jean d'Angely, Riiderer, Sieyes; z drngiey (historyczne» kiassy: Gregoire \ Lakanal; z-trzeciey (matematycz-ie-y) kiassy : Carnot, Jozef a Bonaparte i Monge; z <ttey (nadobnych sztuk}: Ditvid. Xiążę Luxemburg wyjedzie niezwłocznie do Ameryki w znaczeniu Posła. Ciągły po byt Xiecia IV eUingtona w Paryżu iesi w związku z wewnętrzny!« etanem Francyi, i ztiacznie się iescze może przeciągnie. Wszystkie korpusy, składaiące prawe skrzydło woyska zaymuiącego, tak są rozłożone, iż główr e ich kwatery tylko o inił kilka od siebie 6ą odiegłemi.

---..

K r aie B a r b a r y i s k i e .

Głos publiczny zaczyna się coraz bardziąy dojnagac uwolnienia niesczęśliwych Europeyczykow, ięczacycii w niewoli połnoeuey AJ tyki, i poskromienia kraiów zbóieckich. Gazeta Prankrbnska zawiera następuiacy, przysłany i t Y do uiniesczenia artykuł, - wskazuiący konieczność i środki, wstrzymania morskich rozboiów iIarbary-czykow. ""W czasie, kiedy się trudnią wyszukiwaniem śiodków, iakby można znieść handel Murzynami w zachodnim półwyspie Aftyb, i kiedy oświecone Ewppa łoży swoie usiłowania, na rozszerzenie dobiodzieystw handlu, tak dla bezpieczeństwa oso bisiego, lak i własności wewnątrz tego niezmiernego kraiu, gdzie w istocie łagodni, czynni i do używan.a korzyści z iitomey poprawy obyczajów wynikaiąeey, sposobni znayduią się ludzie, osoliliwszą i za« d/.iwiaiąeą i< st rzeczą, że uwaga nie iest zwróconą na po nocne wybrzeże itgoż samego krai u, gd/.ie samrtylko Tureccy lozhoynicy morscy przebywają, którzy nietyiko w sąsiedztwie swoim - zostaiących kraioweow uriskaią, ale ich nawet z sobą wleką, i dla osadzi nia nimi swoich rozbóyniczych okrętów w niewolę ich zakupuiąc, własny swoy kray z rączych rolników, a tameczne wybrzeża Europeyskie, ze spośoynych mitszkańcow ogołacaią.. dzkość oburza, ale nadto w nayszkodiłwszy sposób czyni usczerbek handlowi; dzisiay bo wiem nie może za(ien kupiecki okręt po śrołlziciiuinn lub też Ailantyckiem morzu że glo· wać, btz obawy bydźod korsaizoiv schwj tany m, i w niewola, do Afryki zaprowadzonym, l\ząd Angie bki składa się z Oliceiów Orty, czyli pułku Janczarów, rtwwlucyinego żołnieistwa, którzy zuchwale cienia nawet zwierzchnictwa Porty Otomań:?kiey uznawać niechcą, chociaż ta im niepodległości w iad tn sposób nieprzyznale . Na Deja obieranym bywa zawsze z Orty ów Oficer, który się naywięcey okrucieństwem wsławił. l'en stolec na czele Rządu czyli Dywanu, o tern tylko pamięta, iakby pomocników' swoich spano szyć , i pozwala ira dopusczać się wszeikrego rodzaiu gwałtów i rozboiów morskich, na słabych Europeyskich narodach, od któiych nie obawia się żadnry bezpośrednie y zemsty. Sarna Ottomańaka bandera nie itst dostateczną dla obronienia swoich Greckich poddanych, i zabezpieczenia ich od naiazclów A Izerskich, rabusiów. Niedawno kazał Dey, niewiedzieć czyli ie«rynie z dzikiey ochoty, lub też powodowany barbarzyńską polityką, maiącą na celu znisczcriie handlu iego Tunetańsktch i PrypolHańskich rywalów, wywieszać wszystkich okrętowych Judzi, którzy wywożąc zboże z AicliiAelagu i iSgijUu, w iego wpadli ręce. Za to też basza Egipski, słusznym uniesiony gniewem, ka,zał aresztować wszys'kich Algierczyków w Państwach iego przebywa:ących, i żąda teraz, lecz bezskutecznie, powrócenia ładunków, zabranych mu niesprawiedliwym sposobem, przez Deja Algierskiego.

Porta Oitomańska widzi z nieukontentowaniem, a nawet z niedowierzaniem, że buntowniczy hołdownik śmie. popełniać nays/karadnieysze gwałty na iey spokoynych poddanych, i przez to tamować handel, którego utracone korzyści tein się dotklnsiey czućoneyfe daia» ile że musi opłacać woyska łych Ba esów, którzy eą rozstawieni na wschodnich . granicach Państwa Ottomańskieger i pokonywać Wehabitów, oraz inne liczne Arabskie hordy.

Z drugiey strony musi na tem zależyć Eumopu, ażeby Rząd Ottomański utrzymany był ltUl; przyznanem mu znaczeniu i potędze, którerenii buntujących się baszów ibtmw aa wodzy trzymać, i oraz przeszkaelzac im może do popełniania po do bnie, lak Algierczykoaie, ruzbo.ów morskich. Interes tt-n )J(U20/jy zasadza się scze i_dłniey na konieczności, w iakity s.ę częs o znayduie wzglęitem sprowadzania zboża ud czarnego morza, lub ież i od Nilu, w kiórych to okolicach dotąd iescze panute obfitość; przyinźua bowiem pogoda południowey r/.ę:,ci, naprawia zawsze w tymże samym reku skutki zb y pory cza3U w północnych, częściach tamecznego Oitomańskit go kroiu, i tak wdwiotnie. Jeżeli więc taki barbaizy nieć, mianujący się niepodległym Xiążęcieni (luboć od swmcgo prawego Pana W. Sułtana za takiego nie H st uznanym), podług swoiey dowolności, nietylko Greków zagiażać, straszyć i wieszać ich może, ale nadto żeglatzów owych małych Eu« ropt-yskich kraiów, które same tylko w owych stronach prowadzą handel, dla okrętów wielkie h Mocarstw, z ley przyczyny nit- ze ws/ysikiem korzystny, ponieważ z tak małym kosztem żeglować tam nie mogą; ii żeli więc mówię podobny zuchwały dowod/ra rozooynikow morskich podług swoie-go uroienia, przeznaczone do Europy zboża chwytać może, zawisły iuź pizez to samo ucywilizowane naiody od lcduego herszta rizbo\ nitów, króry pomimo ich wiedzy, niedostatek zboża p o w A l t A Ć , albo ie w nieurodzaynych latach na giod wys awić może. barbarsyniec Ub używa okropnego sposobu do wyciśnienia ocl thrześciańskich Monarchów summ pieniężnych, (o K S I: grozi im (iak to się nied.iwnemi czasy z Sy<ylitu stało), że każe wszystkich ich poddanych zamoidować, którzy w iego ręce wpadli. Przez swoie okrucieństwa i okropne groźby wyłudza od iednych Monarchów chrztścnańskich summy, ażeby niemi drugich z pomiędzy nich zawoiować, i takim to sposobem wkłada kontrybucyą na całą Europę i zniewala właśnie koleyno narody do płacenia mu haraczu, ra iego szkaradne czyny, przyrnuszaiąc ie okupywać wolność tym niesczęśhwym niewolnikom, a oraz i peikóy. byłoby zbyteczną rzeczą więcey iescze dowodzić, że podobny sian tei>o przedmiotu , nietylko iest okropnym i obrzydzenia godnym, ale nadto religiią, ludzkość i honor rrayrnocniey obrażaiącym. Przy pestępie oświaty i poprawy obyczaiów,potrzebaby koniecznie te szkaradne zbrodnie wytępić na świecie. Dowiedziono iest, ie używane dotąd ku obronie przez chrześciiańskie Mocarstwa woienne środki, nietylko Barbai yiskim wystarczyć nie mo A ły, ale nad to, po większey części, inocnieysze iescze ugruntowanie niebi zpieczney potęgi tycli korsarzów, r3 sobą pociągnęły. Długi czas spusczata s;ę Europa na usiłowania Kawaiciów Maltańskich i oraz dostrzegła, ze zakonowi temu w ostatnich czasach zbywało na iiiach i na dostatecznej energii w położeniu, tamy ciągle ponawianym zamachom tych licznych rabusiów morskich. N awet we względzie' zasad, na lakica o w zakon się wspiera, zabraniających wszelkie nocowanie i handel z niewiernymi, nie mogliby byli nigdy ci Kawali rowie użyć wszystkich pomocnych środków polityki, gdyby nawet byli traktaty przymierza z owymi Xiazetami zawierali, ktorzv raczey sami ofiarami rozbóyniczego systematu, aniżeli czynnymi pomoaiika mi, iak na przykład Tunis i Maroko; ostatnie 1'- kraie zostaią pod rządem Xiąźąt kraiowtów, którzy od dawnych" czasów skłonnymi, i do8vć silnymi się pokazali do u trzymania handlowych siójonków, i zgody dobrego sąsiedztwa v. Eurojieysku-mi Mocarstwami. Nie mógłby Wi*j*. żako« tfcu, gdyby nawet odżył, sarn z siebie byilź dosyć mocnym do dopoięciazainifivoiHgo celu. Tyin celem iest zabezpieczenie na zawsze Europy od naiazdów i łupiestwa Afr\ kańskich rozboynikow, i zaprowadzenie w mitysce panuiących oil czasu łiarbarossy rabusiów morskich, takich rządów, któreby handel popierały, i ze wszystkie mi ucywilizowanemi narodami w dobrem porozumieniu zostawały. Zachodzi tciaz pytanie, iakich się trzeba chwycić środków dla dopięcia tego zamiaru? Podp'sany pragnąłby wszystkich natchnąć tern przekonaniem iakiern sam po trzydzifstoletniem rozmyślaniu i głębokich rozbiorach całkiem iest przenikniony. Przedmiot, o którym tu mowa, był ciągiem ifgo zatrudnieniem, tak podczas iego poselstwa do Porty Ottomańskiey, w obozach i w pochodach, iak i w czasie całey wiadomey epoki, gdzie K narodami i pokoleniami Azyi i Afi)ki w stosunkach zostawał.

ro zupełne przekonanie o możności położenia prędk.ego końca morskiemu lozboiowi Barbaryiczyków, nie może bytiż* Iepiey Wypróbowane m, iak ofiarowaniem się podpisanego do przyięcia na siebie kierunku przedsięwzięcia tego, skoro tylko iego rozsądkowi i zatządzeniu zostawione będą potrzebne do tego ś.odu. Uniesiemy wspomnieniem na złożoną przysięgę Kawalera zakonnego, i ożywiony życzeniem wzniecenia w sercach wszybtkich innych. chrześciijńskich Kawalerów, równie zasczytney goifiwości ku tey dobrey sprawie, czyni podpisany propozycyą narodom pomyślnym skutkiem tego szlachetnego i sławnego przeds'ęwz ęcia sczerze, się inieressutącym, ażeby za pomocą zawartego między sobą przymierza, dały kontyngens iia, uiworzenie morskiey siły, z któreyliy się ukształciła, ie tak rzekę, stalą siła morska, któraby bez narażania iakieykolwiek bandery, i nie należąc do woyny lui» innych polityiznych sporów narodów, ustawicznie pilnowała wybrzeżów śródziemnego morza, i iak naygoiliwiey rozbóyników monskich na lądzie t morzu ścigała i chwytała. Ta od całey Europy wystawiona i utrzymywana siła morska, nietylkoby handlowi ztjptłne bezpieczeństwo ziednała, ale nawet mieszkańców północnych wybrzeżów Afryki do obyczayności i porządku doprowadziła, przymuazaiąc ich do zaniechania tego, własnejnil ich przemysłowi i istotnemu handlowi, tyle szkodliwego korsarstwa. Ta znakomita zaczepna i odporna siła morska, rozpoczęłaby pierwsze doświadczenie od Ścisł« y blokady stanowisk morskich i wszystkich gniazd iozbóyniczych, przytem musieliby Posłowie wszysikuh Monarchów i krat ów chrzt ściiańsiwa zobopólnie działać, i przedstawić Porcie, że będzie odpowiedzialną za nieprzyjacielskie przedsięwzięcia wszelkiego rodzaiu rwo id) poddanych, Leżeli dłuźey wkraiach swoich będzie pozwalała zaciągania przezniczonych do Afryki osad, które iey nay. mnieyszey korz\ści nie przynoszą, gdy tymczasem te siły zbroyne mogłyby byilź lepiey uźytemi przeciw iey własnym nieprzyjaciołom., aniżeli przeciw Europeyskim kraiom. w przyiaźoi z nią zostaiącym. P i ó z tego trzebaby żądać od Porty, ażeby niepotwiefdzał a, i uizędownie zabroniła wszystkich woien przez tych buntowników Europie wydawanych; możhaby przymusić Porte do rozdawania nagród tjm z pomiędzy Janczarów, kie · t«y-'*I okrętowymi Kapitanami, i innym Algiersktm marynarzom, ażeby byli posłusznymi rozkazom Sułiana, przezcoby Oey uyrzał się wnet opusczonym, i ze znacznych obron»ych środków ogołoconym.

Tenże sam wpływ mógłby iescze tem więcey skutkować w 2'unis t ile że kray ten w usta-wiczną woynę z Algierem wplatany, od fwo-iego przeciwnika wszystkiego się ma t bawiąc.

Z resztą N aczelnik rządu w 'Tunis iest charakteru zup<<1nie przeciwnego cbaraktcrowi Deja Algierskiego; dla tego rad skłoni sic: do wszystkiego, co kray iego ucywilizować i dobru iego poddanych pozytt-cznem bydź może. Pokóy między Tunis i Sordyniią, która przez wydzit ranie sobie poddanych ty le ucierpieć musiała, powinieriby bydź pierwszym krokiem, któryby uczynić należało, ażeby w wykonaniu tego proie-ktu jiiczego nie zj nk dbać. Dalsze objaśnienie, co do tego przedmiotu łatwoby się rozwinęło, skoroby tylko Monarchowie wskazaną, zasadę przyiąć, i podpisanemu zaufanie, tudzież potrzebne do tego przedsięwzięcia upoważnienie, udzielić raczyli, "

W.

Sklr,ey Smith,

Prezes.

Z Londynu dnia j. Marca.

Lord CaSt/ereag/i, który powracaiąc 2 Hripflton, zachorował, i przez dni kilka niemógł odwiedzić Parlamentu, wyzdrowiał znowu i był przytomny wczorayszemu posiedzeniu niższey Izby. Dnia 29. Lutego odbyło się tayne naradzenie między Xieciem Regentem, Królową, Xiężmczką Karoliną, Xieciem Sasko-K 0burgskim, innemi Xiezniczkami i Xieciem Klitrencyij na którem stanęła bliższa umowa względem zamierzonych związków małżeńskich Xiezniczki Karoliny z Xieciem SaskoKobungskim.

Słychać, wił tu parę. znaczonych

ii Xiążę Sasko Koburgski zamóprześlicznych brazeletek, przeW upominek dla Xiężuiczki

Wallii.

Dnia 3. Arcyxiążęta Jan i Ludwik Auttryaccy byli na pożegnaniu u Xjąźąt YorĘj,

Cumberland, Kent [Sussex, i wkrótce ZlpewIse opusczą Londyn. Wsiądą na ja« Inę Royal Charlotte, którą właśnie w Deptford przyporządzaią. Poseł Niderlandzki dał w sobotę wyborną ucztę dla Artyxiąźąi, Ministrów gabinetowych i Posłów zagranicznych". Dnia 3, stanął tu Baron Jnst, Poseł Saski.

Ministrowie chcą koniecznie dopiąć swego zamysłu utrzymaniapodatkuoddothodów, lubo wciąż walczy przeciwko nim z tego powodu iednomyślność ludu. Podatek ten nazywaią wprost daninąinkwizycyiną. Jedna znaszych gazet po wstaiąc z gnie we m prze ci w trwaniu ty in ciężarów, podsuwa następujący napis na p.jmnik zuycięztwa pod W,uiterloo: "Chi ubnemu i bezprzykladntmuzwytięztwu, przez które prawa i swobody wszystkich narodów Stałego ludu Europe yskitgo zabezpit czonemi i wsztikit ciężary i inkwizyeyine uciemiężenia podfitku dochodowego dla U icikiey Brytanii na zawsze zachowanemi zostały." Przybyli do (firtstjibUth z Francyi Królobóycv, nazywa-iąAst A : hounebJJu2-, Leirmtrrł flavin, Hi/l/ert Dum an ois 1 Karol Thomus, ltcz muszą y? nglia opuścić i zamyślaią udać się do Holhiiulyt. Tu ttyszy Hoseł Francuzki zachowuje tr-raz witlką ostr.)ż:iuść w udzielaniu paszportów do Francyi- Podobnież we Praiłcyi ścisłe maią oko na Anglików. .Lord CdStlerengll w swey mowie, mianey dnia 20. z, m. w Izbie niiszey, rozuodząc eię nad Francją, powiedział między wiadornemi s«z«gółamii to: , ,/eżtri systemu obsadzenia i uważania przez lat pięć trzymać się będzie można, w ten czas świat zostanie ocalony. " N a wczofayezem posiedzeniu niższey Ii-by była mowa o podatku dochodowym z okazyi licznych zaniesionych przeciw ni tm u petycyi, Z których iedna od blisko 1000 osób podpisana była, W ciągu toczących się rozpraw Skarbowey, że Pan Pitt wprowadzaiąc podatek dochodowy, rsieprzyrzekł, ii ma ustać po zawarciu pokoiu. Pan Ponsonby: Myli się Kanclerz Izby Skarbowey. W nayuroczysiszych przyrzeczone było wyrazach, iż podatek ten ustać JI13 po zakończeniu woyny.

Pan Dickinsoit: N ędza naszych włościan przechodzi wszelka,moc pióra. Wielu wynosi się z kraiu. Z 50 paszportów, wydanych prztz Posła Francuzkiego , udzielonych było 45 wyprowadzałabym się Anglikom.

Pan Lambton: Cożeśmy zyskali przez pokóy? Szanowny Lord (Castlereagh) zdo był błękitną, wstęgę i margrabstwo; aoyczyzna - wcale nic.

b o rd Castlereagh w zabranym głosie, wyraził miedz) innemi: "Co się tycze stosunków zewnętrznych, zaprzeczam ternu naywyraźniey, iżbyśmy iakowey zcwnęirzney napaści obawiać się mieli przyczynę; luboć panujący w porę duch czasu, z ciężkością, dozwolUuclom spoczywania podIchligowem drzewem, iak kiedyś w raiu. Ministrowie zrobią, kraiowi upominek z g millionów opłat (eluchaycie! -słuchaycie!), lecz podatek dochodowy B głębokich i ważnych powodów utrzymanym bydź mim, i to właśnie w celu podźwignienia handlu i rolnictwa, a mianowicie dla zachowania naszego publicznego kredytu, tego świętego skarbu narodowego i L d. O dłożono nareszcie dalszy cią.g rozpraw do środy.

Przyiaźny sposób myślenia, wyrażony dla Barbaryiczyków w liście, pisanym z rozkazu Gubernatora wyspy Malty, Generała Maitlanda, do Konsuló A N. Króla W. Brytanii, zdaie się dowodzić, ie na Ministrach Angielski; h miło co skutkował kawalerski proiekt Pana Sidney Smitha. List tea tak opiewa: W Vahtta dnia 12. Października 1815.

"Odebrawszy Jego "Excellencya rozkaz od

Ministrów N. Pana, Wzięcia pod ewóy bezpośredni kierunek i dozór rozmaitych Angielskich Konzulów, przebywaiących w Barbaryiskich krdiach(wyią, wszy Konzula w Maroko przesiadującego), ogłasza ninieyszem, ażeby ci, którzy w tym względzie czynić maiąiakowe reklamacye, do pierwszego Sekretarza Rządu tey wyspy udawali się. A gdy Jego Excelleńcya nayżywsze czuie pragnienie, utrzymania iystematu dobrey harmonii i przyiaini, które między Angielskim Rządem i Barbaryrskiemi kraiami przez tyle czasu tak sczęśhwie się utrzymywało, wzywa przeto ninieySz.em Konzulów Angielskich, tudzież wszystkich, którychby się ta wiadomość tyczeć mogła, ażeby we wszystkich punktach, tyczących się Rządów pomienionych kraiów i Angielskiego, weszli w korrespondencyą. z Gubernatorem wyspy Malty) dającym oraz to zapewnienie, że wszystkie iego usiłowania dążyć będą de utrzymania liberalnego i rzetelnego systematu, którym Rząd Angielski w tak wysokim stopniu celuie." Z Dublina dnia 16. Lutego.

Dnia ix. b. m. w Mlchelstown, w Hrabstwie Cork, bogaty włościanin, którego córki zaślubiny dmern wprzódy odprawiły się, zaprosił do siebie znaczną liczbę przyiaeiół. - Po wieczerzy, młodzi ludzie udali się na tańce do wielkiey stodoły, a że było zimno, nałożono w niey ogień. Po nieiakim czasie tańców, zrobiło się im w stodole zbyt gorąco. Chciano przygasić ogień, a ieden z młodych ludzi pobiegł do domu mieszkalnego po wodę, napotkawszy zaś wielki dzban, w przekonaniu, że był napełniony wodą, pobiegł z nim do stodoły; na niesczęście w naczyniu tern były zachowane tęgie nader trunki. Zaledwie wypróżnił dzban nad ogniskiem, a iuż cała stodoła była w płomieniach, i nim drzwi, które dla uniknięcia ciągu wiatru zamknięte były, otworzyć zdążono, część obecnych W stodole osób, pochłonęły iuż płomienie, Dwadzieścia osób, podług odebranych doniesień, iuz pochowano, a drugie tyle, mlic/.bie iaś tey i Panna młoda, leżało bez najmniey»zey nadziei. Pan młody był takie bardzo poparzony, miano iednak nadzietę. zachowania go przy życia.

OBWIESCZENIE.

Królewskie Ministeryum Finansów raczyło przez reskrypt swóy z dnia 27. Stycznia r. b. dotychczasowa proceder uciemięźaiąeą kontrol1ę fabryk taba«znycii znieść, l w mieysce fey postanowić: aby tylko poiedymzy regestr (w którym tabaka podług cesnarów l funtów, bez względu na gatunek, notowana bydź ma) prowadzony b>ł. O czćm Publiczność ninieyszćm uwiadomiamy.

Poznań dnia 3. Marca i8i&Królewsko-Pruska Regencya.

*>. Culumb. v. Landwust. Sturiztt.

Petzcke. Zócnowski.

"u W l A D O M I E N I EfPostanowieniem wybzey Władzy dozwolone zostało, iż używana w starych Pruskich Prowin - cyach bonifikacya na ubytek od >*m wprowadzonych po 61 od sta, także Handlerzcm win w Wielkiem Xiestwiem Poznańskiem akkordowaną bydź roa. Uwiadomiaiąc o te*m Publiczność, oświadczamy: ii w mieyscach tych, gdzie składy win n eoplaconych ex)sruią, pozostaiaca się po odtrąceniu bonifikacyi ilość wiri, w konto Kupra laciągniona, tam zaś gdzie podobnych składów nie nasz, natychmist do opłaty r ociągnioną zostanie. Poznań dnia 6. Marca 1816. l Królewsko-Pruska Regencya.

v Colomb. v Landu iist. Stanzel. "T 6 BWTE S C z E"NTE.

JW. Minister finansów raczył pod dniem 26.

Lutego r. b. postanowićc aby podwyższenie stępia kart w roku i g ł a , zniesione, l cena kart na dawną zasadę zniżona za. tała. Podług tego na prryszłość: Harty Tdtokowe l gatnn. zamiast l tal. aam. t tal. is dgr, 8 dito dilo I - 2 - 1 <v« sa «» 3 dit» <HNQ -. =- 18 - - - »B -

33*francuzfcie ł dii * dite H di (o dito 12 dilo d/to 10 mermcckie l dUo dilo 14 1 UO dlic 10 dito dno 7 dii» duo 5 dno dito 7 6 dno dito 5 4 kosztować będą, i za takowe niewyźey iak podług po wyźszey ceny płacić n.i1tźy, chociaż położony na nich stepel wyższą wskazuie cenę. P o z n a ń dnia 7. Marca i8»ó.

Królewsko-Pruska Regencya.

v. Colomb, v. Landwust. biuvizA. * Petzcke. Zochowski.

12 -» JO -.

8

Trapheu W I A 1) o M T E NIE. Przy zbhźaiącey się crepleyszey porze czasu, Zwierzchność mieyscowa przypom na wszystk m ogrody na okręgu miasia Poznawa psiadatącym, ażeby bezzwłocznie doobier.mia wąiionek zdizewa przystąpili, a »czegolni.y na rozwiianie sie w gniazdach pierścionkomyqb pilną daii baczność, l te zaraz pod karą ustanowioną imezyli. P o z n a ń dnia 9. Marca 1816. * Dyrektor unasta i Policyi.

Doniesienie. Świeży Astrachanski kawial w baryłkach firnowych, baryłkę lednę po Złoty cb polskich 4, dostać można u A A A A A A A A A A A A A A L,. F. G ravin w Poznaniu w rynKu Nro. 70. Uwiadomienie. N owa Warszawska bryczka, bardzo lęka l dobra do podroży, le-st za pomitrna cenę do sprzedania. Bhższey wiadomości udzieli tuteysza Expedycya gaz-er. Uwiadomienie. W kamienicy pod N rem 165 na ulicy W.lhelmawskiey w hotelu Berlińskim znaydutd się łazienki opatrzone w kapielnie miedzi ne i inne wszelkie do tego należące utenAilia» Opłata od ledney kąpieli ustanawia się na czas lata po Zł ł. 3._i właściciel łazienek spodziewa s'f z względu na m ernose tey opłaty lirznego onych używania.

Do przedania. Wies szlachecka z folwarkiem w Powiecie kościańskim, roaiąca około 500 <<1er<< tel1 wysiewu, w b o ry, łąki, pastwiska l st wy opatrzona, lest 2 wolney ręki do sprzedanej bbźs/ą wiadomość udzieli podpisany Patron Trybunał» w Poznaniu.

Sarnowski.

Dodatek.

o b w te s c 2 e n i e. Pod Rawiczem przy tak zwanym nowym gościńcu położona wielka polowi piekarnia z nJ eźącemi du ntey utensitiami, w dniu 4. Kwietnia c. o godzinie ictey zrana, publicznie naywięA ey dającemu ma bydż przedana. Kupić ochotę maiący wzywała się przeto, aby H<; w dniu/\wyznaczonyra tutay w nioićm Biórze znaydowali, o warunkach, pomiędzy któremi oacychmustone złożenie kaucyi o 500 Talarów więcey da ącemu naywaźoieyszą będz.e, usłyszeli, swoie podania oświadczyli, i pod zastrzeżeniem potwierdzenia Prztświemey Królewskiey Regencyi W Pbznaniu przyderzen:a oczekiwali.

Rawicz dnia 29. Lutego i&i&.

Królewsko - Pruski Landrat Powiatu Krobskiego,v Randow*lfmadumrenie. Uwiadomią SIę Szanowna Pu blrczu ) ś', iź * mieście Ntubiyku nad rzeką Warta w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim, od (iiujta Poznania mil 6, od Wronek , od S trakowa i, od Lzurkuwa 2, od Welunina nuil 3, przy barach i Jajach doncśiych, są domy i pIa. e, rmuieź austcrya z domem l staynią zaie/ dna., gatbjrnia z rekwizytami, 2 wolney ręki do sprzedania, Kub procentowem uzyskania prawa, matfcryałó* , lako t o: drzewa l cegły, za pomierną cenę od i)ominium okuputący dostać może; do łych phcow l doniów iest wydzieloney roli uźytkowey po 5 morgi. Życzący takowych domów lub place* pTiedyńczo albo więcey okupić, udać się tio Bazarowa pod Neiibrsk, a tam o kondycyacb L warunkach kupna od Wiaściciela ) 'JJ. Hrabi Bnmskiego, lub iego wadyalnego Pełnomocnika lir. Dunina, tamże qr Be Adr-owie, zawiidomionyrn 41 każdym czasie zosttnie i prAwo uzyskać rceźe. Także są różne rękotiziehe babiykantów rekwizyu do sprzedania w Bieidrowie. U w i a d o >rt i e. n i e.

Trzy kapitały, wynoszące ogółem 62"COO Tal" pró.-z pro wizy i zaległych, które na pierws/ey lokowane są hipotece marętnoścr Lubranieckiey Powiatu B zeskiego, w Polszce terażmeyszey, sf do sprzedania lub zamienienia na papiery równey pewności w ruteyszyro kraia. Takoż są na oc/ea.ty lub zamianę dobra w Królestwie P Iskiein położone, na dobra w cuteyszym. kram l tak nawzajem.

Nakoniec maią bydż dobra Dąbrówka, 3 mile oi Bydgoszczy, z znaczne ni borami l czynszami, 2 A'Oiney ręki spizedane.

O warunuaeh d.bzycb w tym względzie dowiedzieć się można u podpisanego, który oraz zlecenia, ściągaiące się do podobnych czynnością przyimme. oydgoszcz dnia 1Ą. Lutego 1816. Schópke, Adwokat Tryb unału.

Do prztdania. Podaie się do publiczney wiadomość«, iż w Poźnaidu w rynku w kamienicy N ro. 83- sądownie zairadowa.ie tffekta, lako to: szata, stoliki, krzesełka, komuda, zwierzciadła, kanapa, firanki, dnia 1. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9tey sprzedanemi zostaną. Za gotowe pieniądze więcey daiącemu przybicie nastąpi. Poznań duia 19. Marca 1816.

Rynarzeiiski, Komornik".

Do przedania. Podpisany Urzjd Komormkowski uwiadamia ninieyszem Szanowną Publiczność, iż dnia 4. Kwiernia r.b. na rekwizycyą KrólewskoPruskiegp Sądu mieyskiego w Dreztnhu, będzie bezzawodme sprzedawał przez pubiiezuą licytacyą, w bvru do Mi owiną należącym, 2 mile od Poznania, i i rynków 31 kop różnych klapek, da Rudoljoshi konuursowey massy należących; wzywa ochotę maiących ku p na, aby się w mieyscu i terminie wyrażonych stawili. Poznań dnia 19. Marca iSf6. J Berent, Komornik.

Wieś do przeilania Z wolney ręki, lub wypusczenia w dziewitćleinią, dzierżawę.. Wieś z przyiemi.em pomieszkaniem l bardzo dobrem zabudowaniem, mile drogi od Leszna odlegia, obeymuląca 924 morgów magdeburgskich gruntu d brego, iest z wolney ręki do przedan a, - gdzie podług okoliczności moie nieiaka część kapitału na gruncie zahipotekowana pozostać, - albo też na dziewięć lat bez wszetkiey dcfilki, za poprzednim złożeniem całey dzierżawy, ou S Jana do wypusczenia. Osczegórach dowiedzieć się można kaiJt-go czasu u Właściciela w Rawiczu pud Nrem 29. w rjstu mieszkaiącego. Do naifcia. W kamienicy na śzerokiey ulicy ped Nrt-m 122, iest izba do naięcia od Wielkanocy r. b., do proced-.ru handlowego łub szynku zdatna. Właściciel rey mieszica podi N reoi 114. na tey samey ulicy. w E Z W A N I E . przez Iicytacya; gdy Wlec spor miedzy W y d' ział Sporny Sądu P ok o i u stionaau zachodzi o sposób podzielenia Powiatu Średzkiego nieruchomości, deieguie Szuberta Assess.ra .

a niewiadomych z mieszkania Stanisława, Sądu swego, ażeby stosownie do księgi II. W oyciecha i Franciszka W ahnakiewiczow, aby Tytułu 6 i 7 Kudexu postępowania sąd -'wego, aie przed Sąoer« swym w Środzie na terminie dnia iKytacyą, a następnie sprzedaż gospodarstwa 32, Kwietnia r. b. /rana do odięcia połcźoney aa Ratajach, z huby rok skladaiAcego się, pieczęci z pozostał iści po matce ich Małgorzacie i domostwa z przy1tgiościatm, na CbwahszeZRychlickich Walenakiewtczowey w Scodue zmar- wie stoiąctgo, ułatwił.

Delegowany stosuj e się do zapadłego w\roku, łey i tey miedzy nich i ich rodzeństwo podziału, os hi R 11u nr e,7 p _}.rL"'-n:1f\J'_rLj.hn st -AM:ili s;;.iPr.. y n / ąStX termin naYP f ned" d,9A od /,yt,fl,1ł,ia akJu, 'fB' ; 1'ł:ID rpł-'Ł'\'7'L rel.f1IłOJIł-oOJ}I]lNa, ::fi'llWnł' lę, r «.»«un «y n» »).» »1 przeciwnym raze S»d do uskutecznienia dzieł» obeYnr iflfego źb.or obiaśmen, !la, dzjeń i2. L:tJw przytomnośc-i stawaiąc e, G- i ,1\ł. ł:q,d4 -ńłstwai m ¥q:. tfe oo t!. f 41l '. 'łt 1ft \ Jrt1l\ <t\<a EJ1 Hft ¥ Hf<a ft RllBłł: czney icytacyi w Poznaniu w zamku Jadowym »qp»-. w sali ustępowey, na dzień 26 Maica i&i6 r.

w Środzie dnia 13. Marca roku Igi6 co do gospodarstwa w Rajach sytuowanego; i Sprzedaż nieruchomości. na dzień 27. MArca 1816 r, co do don ostwa Wyrokiem Putswietnego Trybunału Cywil- sytuowanego na Poznańskiem przedmieściu Chwanego picrwszey Instancyi Departamentu Poznań- liszewo, zawsze od godziny dziesiAtey pizta poskiege, ferowanym w wydziale pierwszym na au- łudniem. dyencyi publiczney na dniu i6tym Lutego i8i5 Co do gospodarstwa w Ratajach wsi nad rzeką .W sprawie między Janem Genslerem, gospoda- Wartą leźącey, do dóbr miasta Poznania naieżąrzem, na Winterach pod Poznaniem mieszkała cey. To gospodarstwo składa się z huby n li i cym, działaiącym w imieniu wnuka swego peł> budynków, bez inwentarzy l sprzętów gospo»oletniego Jozefa Genslera; Wawrzyńcem Hand' darskich, otaxowatie podług spisu pozostałości schuh, gospodarzem w Ratajacb, iako Opielcu- nie dyJl AJdrzeia ensteia. w llliEi i,cu lY1 iÓ . t&'Cf5 nem pierwszym; Piotrem Buuerhin, pospoda- roku zdziałanego w aktach Opiekuńczych zeszłego rzem w Dembcu mieszkaiącym, iako O.neKu- Sądu mieyskirgo tuteyszego tf.wio 40 n n o U r III przydanym Małgorzaty Gmslerowney, po cego się, na dwa tysiące sto dwadzieścia l dzienieedv Andrzeiu Genslerze pczostałey córki, więc Talarów, dobrych groszy dzie-.<;c, zapisane w pierwsze'm małżeństwie spłodzoney z Magdaleną było zmarłemu Andrzeiowi Genshrowi od oyca V JeJ. NQ lano Powodami czymącemi przez swego Jana Gensltra na dniu l. Pazdzieiji ka Patrona Franciszka Ogrodo wicza, mieszkaiącego 1788, oznaczone numerem 17 w aktach gruntow Poznaniu przy ulicy Szerokiey pod N rem n 6; wych przy regulowaniu tytułu possessyi, będzie a przedane na oznaczonym terminie, leci z polami fanem Frankenberg, gospodarzem w Ratajach, obsinnemi oddane w possessyą kuruiącemu doiako O-iekunem pierwszym; Piotrem Moth, piero na Święty Jan Chrzciciel roku 18 '6. Rueospodarteft t<mźe, Opiekunem przydanym puiacy zapłaci plus licitum w ciągu oyr.iu dni Barbaty Andrztia i Wawrzyńca, rodzeństwa po przybiciu do depozytu, maiacegl, mu bydż Gtnshrow dzieci po niegdy Andrzeiu Genslerze, po przybiciu wskazanego, w grubey śrebiney w drugim małżeństwie z Barbarą z Leitgeberow brzmiacey kurs marącey monecie, p>-d zagrożeniem Genslerową, teraz zamężną Silmaidrouą spło- powtorney lxytacyi na lego /ysk lub stratę l kodzonveh dzieci; nieroniey Jerzem Schneider i szta. Kupuidcy przyimie takie na subie wszelkie małżonka ego dopiero wspomnioną Barbarą ciężary, podatki l daniny, tak rządowe lak l miaSchneiderową, w Ratajach zaroieszkałemi, iako stu Pozozń należne, bez potrącenia od plus lici". zwanemi, "posranowiono zostało po wysłucha- tum. l . ' " J ™ niu wniosków Prokuratora przy Sądzie ustano- Co do domostwa na Cbwaliszewie. To domówionego, następnie: «wo okupione ptzez Andrzeia Genshra l żonę Trybuna etc. zwaźaiąc artykuł 827 ko- ieAo Barbarę z Laitgeberów, podług k-nrnktu dexu cywilnego, podług któreąo, leżeli 30. Marca igoj. sądownie konfirmowanego fia nieruchomości niemoga bvdź podzielone dniu o. Kwietnia 1805. Tytuł possessyi tegoż dogodnie, należy przystąpić do sprzedaży zapisany na nieh podług zaświadczenia hypotefcalne' o r dnia 6 . Kwietnia l ??05 i f e s p _ 2, Czerwca 1815 sytuowane na Cnwaiisztwie pod N rem 34, a otaxowane na fJIaro* 3301- agc. 11. Oddane będzie kupuiąceaiu * possessyą w czasie Wielkanocnym 18 i 6. , lecz plus bcicum winno bydź w ośtn dm po przybiciu, dj depozytu maiąctgo bydź lescze oznac / on? g7 , w grubey monecie także zapheone, pod zagrożeniem powtóniey licytacyi na koszt l szkodę niepłacacego. Oprócz plus lici tum rr«yimie na siebie *upuiący wszelkie rządowe i mieyski« ciężary, podatki l daniny, także i opłatę kanonu hypott.kowa, !ego, a zło*ycrr 3- R f pO, - 6 roezr.ie wynuszącego.

Mnących ochocę l chęć i ajycia wyżey wymienionych, nieruchomości, wzywam do stawienia sie na oznaczonym terminie l do licytowania. Pieiws/v termu» pociągnie za sobą przysądzenie pi z got iwutące ad art. 960 K dexu postępowania. TnX* nieruchomości może bydź wdziana lub w biorze Pisarza Aktowego Geisza vr Poznaniu, luo Wydziału Spornego miasta Poznania na ratuszu. Dan w

-r

P o z n a n i u dnia 16. Stycznia 1816 r.

Ig na ty Gi hński, Woźny przy Trybunale Hmdlowym Departamentu Poznańskiego oddziału pierwszego, mieszkaucy w Poznaniu w ogrod/ie łiiandta SukcessoriSw przy raIIIKH S-ado*ym w derjiKu bez numeru.

Z żądania oddzielenia maiąiku ad art. 866 Kudixu Postępowania.

Dnia 28. miesiąc» Lutego roku bieżącego przez podaną Pie/esowi Trybunału Cywilnego Departamentu P6/.nańskiego notę, osobiście żądała Ur. Marfonria 2 Szczaniechich zamężna IVoth<ka, w Gnieźnie w Powiecie Gnieznińikim Depiitamencie P o z n a ń s ki m zamieszkała, obieraiąca sobie za Patrona Ur. Stanisława Piaskowskiego, Pan ona przy Trybunaie rzeczonym, w Poznaniu na Garbarach pod N rem 426 zamieszkałego, upoważnienia do zaniesienia skargi przeciw mężowi swemu, Ur. Ignacemu Wodeckiemu, Podiędkowi Po*iatu Gnieznińskiego, w Gnieźnie z. mieszkalemu, o oddział m a i ątk u ł toż u poważnienie, iak świadczy protokuł dnia28puts ąca L'Jtego roku bieżącego tu spisany, od rzeczonego Prezesa otrzymała.

Wyciąg ninieyszy ad articulos 867 i 868 Icodexu postępów n.a wywieszanym znayduie Ul; , plOCZ nmieyszego w izbie audyencyonJoey Trybunału, Cywilnego Departamentu Poznańskiego, i) w teyźe izbie Trybunału Handlowego Departamentu i obwodu Poznańskiego, 2) w izbie Patronów i Nocaryuszow Departamentu rzeczonego, 3) w gazecie Pozn.ńskiey.

Dan w P o z n a n i u dnia dziewiątego mIeSIąca Marca, roku tysiąc ośmset szesnastego.

(podp. ) Piaskowski

Uo zadzierźawienia. Gdy od dnia 24. Cttrwca r. b. w trzeietnią dzierżawę wypuszczone będzie w mieście Wrześni, w Powiecie Pyzdrskini, rola do Kamellaryi należąca, trzy larmar ki, dwa wary piwa. Gazie termin licytacyi wyznacza się na dzień 0,6, 28 l 3 o - Marca r. b. w mieście Wrześni. Zatem maiący ochotę podięcia się wyźey wspomnioney dzierżawy, na terminie wyznaczonym stanąć winni, gdzie naywięcey daiącemu w y pa» sczona zosunie. W rz e śnia dnia 16. Marca 1816.

/. Wągrowiecki, Burmistrz« Lib zadzierzawienia.

Termina licytacyi do dalszego pusczenia w dzierżawę roli iiueyskiey, Burmistrzowskiej zwaney, na rrzy po sobie następu ące lata, to lest od 1'. Czerwca 1516. aż do 31. Maia 1819- odbywać sig maią: 22. 26 l 29. b. m. w biorze Burmistrza po południu o aAiey godzinie. Licytować ochotę maiący zechcą tam się zgłosić, gdzie l o warunkach informować się mogą. Dan w Swarzędzu dnia 7. Marca 1816.

Burmistrz Go ldamm er.

n--i-r i-i-rmw'Tirri II 1 1 ir- 1 . I III IIII H I . - - .

OB VV t E S G Z K N I E.

Gdy nieiaki Mikołay z nazwiska niewiadomego, w roku zeszłym na folwarku Łęgowie pod Wągrowcem za p«robka służący, przez obwinionych Stanisława l Macieia braci Kulińskich o rozmaite kradzieże powołany, przed aresztowań eIII go- uciekł} a że na schwyceniu lego JI a T wiele zależy, wzywamy przeto wszelkie Władze tak woyskowe, iako i cywilne, niemniey Dominia i pryw.tue osoby, aby gdzie go tylno zoczą natychmiast zaaresztować i pod pewną strażą do tuteyszego więzienia przez transport dostawie kazać raczyły. Opis tegoż Mikohj * lest następuiacy: Ma lat 2.6, z Lechlina rodem, lest wzrostu wy osieg<., pociagłey czerwoney (warzy, nosa długiego, włosówfcfond kedziorowstyeh; zimowa per? chodził w święta wiasney su'-ni i w sixty czapce wysokiey, w dzień las robotny w modrty sukni staiey l czipce wykrawaney chłop,kiey; iatowa zaś porą w fwiet* w kapeluszu wysokim, w dzień powszedni W kapeluszu chłopskim okrągłym, Py z dry dnia 21. Ł:itego 1816.

Lróltwsko.Pruski Sąd Policyi Poprawczey Obwodu Pvzdrskirgo.

A a u l f u s.

C Reich.

* Bytyniu, zbiegł z tamecznego więzienia m»ey*k'egO w dniu 24. Lutego r, b; Jenie un około 3 o '" > wysokuy wyccuotey post wy- * czasie s» *e< > zbiegniema nosił bury sukenny prascz». *lJĘ b aława, c-zamc stor/ane spotfri e, buty z kordonkami, »czarny okrągły kapelusz. Ponieważ na uwięzieniu ninieyszegu zbrodniarza nadzwyczayme wiele'zawisto, a zatem upraszamy wszystkie tak woyskuwe, bIKO l cywilne Władze, ażeby spotkawszy go narychnuast aresztowały, i p oc * ścisła straże do wiezienia tuteyszego odesłać racl\Y. , how a dnia 5. Maica 1816.

W nocy zonia 3- Ba 4. Listopada r. z., nocuiac dwie kobiety u sołtysa Patch w N eubau *, okradły go, który ie; iak sam zeznaie, aź do oiendrów Lauschker, w Powiecie Międzyrzeckim ścigał, i tamże, przy rewi/yi domu olendra Hogumiła Mai twig, znalazł w stodole lego wóz z. nasiepuiącemi rzeczami, do których się podziśdzien nikt Ceny zboża J-f/' Berlinie nieprzyznaie: l) nowa niebieska poszwa, l dwie d,ua J4. Marca (a <>i gi.) inne r.a poduszki; 2) nowa poszwa w niebieskie Tal. gr. fen, ii bisłe paseczki; 3) dwie dostatnie kapoty z nie- Pszenicy » . 2 - i l -r > bieskiego sukna; 4} niebeska sukienna kamizela Podłey. 1 - 20 - - 2st<lowemi guzik atpi; 5) kobiecy kafup w czarne Żyta ,_ l - Ig - - i białe paski; 6) kobiecy kaftan iasno - zielony Podłego. .t - 10kaIama>kbwy; 7) kobiecy kaftan ciemno-zielony Jęczmienia. 1 - l 4 - 10 Kałamaykowy; if) kobieca czarna ratynowa s.iknia, i'odlego i - 4 - f 5)kobteca bura l biała bawełnuna suknia; ie )kobieca Malego ieczmienia .1 - 10- 3, ciemno-zielona w płomyczki suknia; 11) kobieca Podłego. .I - 5 - 9 pstra bawełniana suknia; 12) kobieca niezrobiona Owsa «I 3 - -. iescze suknia; 13) zielony leybik ; -14) niebieski Podłego. - - 2 l płócienny f*rtucl; 15) suknia kob:eca w paski Grochu .2. - 6 --'pstre kałamaykowa; 16) stara czarna ied«'abna Podłig.o. .I - 16chustka; 17) stara koszula męzfca; ig) ręcznik; 'lV' T 7 - f " " " " * " T A T '" T". te wszystkie' rzeczy S4 prawie nowe, oprócz nie- Ceuy *(oZa ?'?< ** ?*** których drobnostek. * * m 9- M.rca Ponieważ sie ze wszech miar zdaie, iż nomie- · r ,. Gdansk zł. gr.

nione rzeczy skradzione sa, zatem wzywamy ni- Naylepszey pszenicy szeftl kupowano po U »teyszśm właścicielów, aby pizygótowawśzy sif 'o dłey duo 7 " " 'S w dostateczne dowody własności, w tygodniach N aykpszego żyta .6 - ly ach, a naypóźniey w dniu 8- Rwetnia r. b. d-> Aodł .go 'dto b - ó Sądu podpisanego zgfojllI s-e; w przeciwnym razie N aylepizego lęczm.snia szefd 4 - 15 Z3Ś-, publicznie naywięcty daiącemu sprztfline, l fO a , c C ° co, 4 0koszta prawne z tychże or <;d-.une-beda. Naylepszego owsa r - 24 Wschowa dnia ao. Luteao 18»6. Podłego dJo · 2 - l 5 Królewsko - Pruski Sąd Policyi Poprawczry Średnie, ceny zboża w Wrocławiu Obwodu Wachowskiego. od dniu 14. Marca w nominalni,)] monicie: bTT7 'g tTń c"Y vT Pszenica 4. taił 28 troiak. Ży>o 3 talio 18 troi. Pewny nazywaiacy st« czeladnikiem piekarskim *&»¥* stalL 5 troi_ Owies-talio uoiakow.

Francaszkiem Gie bert, inaczey tylko Franciszkiem, bed/\c obwinionym o kradzież koni 1 uwięzionym

.-,z C> B VV 1 £ SCTENTE.

Królewsko- Pruski Sąd Po lią i Poprawczey Obwodu Wsthuwskteg».

"""

\

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.03.20 Nr23 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry