ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

splewanie. pleSllI ł'eligijllo-narodowych w kościołach i na placach puhlicznych. Hównoeześnie, za przykładem }{rólestwa: zaczęto w całej Wielkopolsce ustawiać na 1'1l1entarzRch krzyże z wyobrżeniem narzoędzi męki Pailskiej i napisem: "Za pomordowanych braci naszTh w Koronie i Litwie lRIil ". W Poznaniu l<rzyż taki o wielkich mzmiarach, wykonany z dębu, darowanego przez, Jana DzialYllskiego, miano przenieść z kościola św. Małgorzaty na Śródce na cmentarz przy kościele św. Marcina i tam go, przed pomnikiem lickiewicza, m;tawić. Zapowiedź pochodu ludu, okrytego grubą żałohą i dźwigającego ogromny krzyż dębO\vy poprzez całe miasto, silnie zaniepokoiła władze. Na niedzielę dnia 27 października, kiedy miał się odbyć ten pochód, którego wyohrażenie samo działa na wyobraźnię tak, jak wizja Grottgera, zamierzano zlllobilizować nietylko <'alą policję, ale zaalarmować także załogę twierdzy. Do tego jednakże nie doszło, gdyż na krótko przedtem udało się Biiren"prungowi odwieść iniejatorów pochodu od powziętef!"o zamia.ru 26). \V epizodzie tym odegrał i Pawie ki pewną mIę 2 7 ). On to, nie we własnej drukarni, lecz w oficynie Poplii1skiego na \V. Garharach, złożył odezwę do rodaków, wzywającą ich do udziału w pochodzie z krzyżem. Po odbiciu tych kartek Pawicki zaniósł je do ślusarza .Józefa LipiJlskiego, znanego działacza narodo

28) Tamże, str. 65-G'7.

27) "Prez. Pol. li LI 29'"; fol. 51: Biirem;vrung do prokuratora 16 listopada 1861 1'. Członkami komitetu przeniesienia krzyża byli: Józef :\Iikorski, Leon Ptrokoński. Salkowski, l\Iizerski i syn ostat.niego, Roch. Komitet. ten umieścił w num. 2i3 i 244 "Dziennika Poznalu;kiego" wzmiankę p. t. "Podniesienil' krzyża". nz('.ŹJJę Chrystusa i napis, umieszczone na krzyżu, wykonał grawer Dmochowski. Pozwolenie na umieszczenie ki'zyża w kościele św. :\1 ałgorz at y udzielił prodziekan ks. Ziętkiewicz. [{oszta pokryto ze składek, zebranych w czasie nabożeń"lw narodowych, odprawionych w kościele pOdOlI\1' nikańskim. \Vedlug Barensprunga duchowieństwo olImówiło udzialu w zamierzonym pochodzie. - Tamże, fol. '77 i 80, wiadomości, dotyczące procesu I'awickiego (pismo prokuratora do policji z 25 stycznia ]862 1'. i pismo Riirel1sprunga z 2 kwietnia tegoż rokn. Fol. 81 przekład Tliemiecki odezwy, drukowanej przez Pawickiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry