UWIADOMIENIE* Postanowieniem wyższey Władzy dozwolone «osrało, iż używana w starych Pruskich Prowincyach bonińkacya na ubytek pd win wprowadzonych po 6-f od sta, także Handlerzom win w Wielkiem Xigstwiem Poznańskiem akkordowaną bydź ma. Uwiadomiaiąc o tern Publiczność, oświadczamy: iż w raieyscach tych, gdzie składy win nieopłaconych ex,s!<<ią, pozoi;arąea sig po odtrąceniu bonifikacyi ilość win, w konto Kupca zaciągnioną, tam zaś gdzie podobnych składów memasz, natychmiast do ppłaty pociągnioną zostanie. Poznan dnia 6. Marca rS*óKróle wsko-Pruska Regen cy a.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.03.27 Nr25

Czas czytania: ok. 8 min.

v Cutornb. v.Linhdwustr Slurtzd. O UW] i<j b C Z.E N Th.

Dom Rządowy mieszkalny pw.y.mteys7.ym Kr6Jewik.in składzie drzewa sytuowany, będz e na Tok iecen, ró rest od W j lelkanacy roku bieżącego do tegoż.czasu loku- igry., naywięcey. daiąccmu droj;ą, iicytatyi wydzierżawiony. : Licyucya w dn;u jc.un Kwietnia r. b. o godzi« nie iO'ey zrana -wjtymże doniu przed Nadfesnym Generalnym, W. dt Land.viht, Oabywać sig'b<;-? dziej przybić e zaś o godziwe. i2tty, pod kondycya'approbacyi zstr.my wyższey Władzy, naU{-p,.

Wzywaiącna termin 'ten wszystkich ochorg dzierżenia mahcych, oświadczamy: iż tylko takie osoby do lic y; acyi przypusczone będą, które.są w stania polecenia w interesach składu drzewa uskutecznić i dopełnić, i takkn procederem ig nietrudnią, któryby tsHiu był na przeszkodzie, lub też przez pro4 wa dzenie onego budynek na uszkodzenie wysta.wionyby bydz mógł.

· P o z n a ń dnia 22. Marca i 816 .

Króle ws ko-Prus ka Keg<encya.

· v.iCvlomb. v. Landuiin. Sturtzd.

Petzcke. Zóchows ki.

UWIADOMIENIE.

Przy zbliźaiącey sig ciepleyszey porze czasu, Zwierzchność mieyscowa przypomina wszystkim ogrody na okręgu miasta doznania posiadaiącym, ażeby bezzwłocznie do obierania wą ionek z drzewa pijystąpili, a sczególniey na rozwiianie się wgnia mach p<erścionkowych pilną dali baczność, i te laraz pod karą ustanowioną nisczyli. Poznań dnia 9. Marca 1816.

Dyrektor miasta I Policyi.

OBWIE5CZENIR'M Dnia ag. b m. sprzedawać bgdg przez publiczne licyracyą na plaiu przed teatrem tuieyszym, od godziny O,1J;ey zrana, 135 koni woyskowych, za gotową w Pruskim Kurancie zapłatg. Wzywam przeto ochotg do. kupna mających, aby sig w ce*sie 1 mieys<;u oznaczonym stawili. P o z n a ń chua 22. Marca iSlfj.

Koszutski, - Vig. Com.

Lioniesimie. Tak Francuzkich złupaneysłeray, iako też VVłoskkou okrągłych i przyporzadzonych z ryźowey siomy kapeluszy, niemniey denków poiedyńczych, co wszystko po obu stronach wygłaazoae,]l dobrocią wszystkie dawnieysze przewyższa, mamy niż na tg wiosng znaczny zapas we wszystksch numeracti i\ wielkość od 2 do 36 tal, , którym zalecamy sie Szanowney Publiczności. P o z n a n daia 2.7. Marca 15116.

1. liorn re" Freudenreich.

Umadamięnii. O art z szaretui prggami, maiący pod brzuchem bolączkę wielkości włoskiego orze<;hj-i, zabłąkał sig w tych. dniach. Kto mi go przystawi, odbierze przyzwoitą nagrodg. Kupec Kalhowski w rynku Nro. 99. Doniesienie. DonoszgSzanowney Publiczności, iż -mam gotową znaczn * ilość bielizny stołowey .naprzedaź lub na wymianę za przędzę; a upraszając ociioig/,maj y !1'lg ilnifh gwey o łaskawe wzglęay, oświadczam, iź mie.zkam na Poznańskiey uiicy N ro. 53. Kur n i k anią i j. Marca 1816.

Karol jumprich, Fabrykant bielizny stołowey.

Doniesienie. Naywyższa Władza Kraiowa iniziehła-miJ\patent na wszystkie Królewskie Prowincyc po tey stroaie Wezeiy, robienia, przez lat 8 wyłącznym prawem, nowego gatunku kapeluszy łaiowych, na wzór' Włoskich słomianych i bastowych kapeluszy, z iedney pleciny, złoźoney z bawełnianych lub lnianych nitek, lub razem z obydwoeb. i-Opisanie posrgpowania 1 p«.6b, na ktoryvh się patent gruntuie, oddane iest do akt Wysokiego Mmistermm przycrodow. - Denoszg · o tun stosownie do przepisów prawa, dźhby każdy niebgdący'-w stanie udowodnić, oź moy spoieb fabrykacyi iuź wcześniey znał i «rizeczonych Prowincyach dotychczas onegoź tiżyw..-ł. nieważył się korzystać n niego i szkodzić .moiemu wyłącznemu prawu w przeciągu lat ośmiu: począwszy od dnia i a. · Lutego i 81 ć .

· B er lin dnia

13. Marca 1816.

Adolf Fryderyk Erich .

Uwiadomienie. Na wniosek tutejszego kupca JPana J. G, Treppmachtia, rozmaite towary, iako to: kawa, rodzenki, migdały, kmin, bobek i bobkowe liście, ryż, pieprz, :Sago, ma'.zfca, blacha, drut, śrót, rozma.tc tabaki i rytunie wrotach, sczególniey zaś tewary farbowne, iako to: ałun, bieywas, grynszpan, vitriol i wiele innych, dnia 3. Kwietnia roicu bieżącego po p o ł u d n i u o g o d z i n i e J\ c i e y i następnych, \ v szpicblerzu JP. Treppmachera, położonym na Grobli pod liczbą go, na rachunek pewnego zagranicznego domu handlowego, przez niżey podpisanego N otaryusza naywięcey daiącym za gotową jaraz zapłatę w brzmiącym kurancie przeciane bydź maią, do czego wzywa sic kupna cchixg mających. Poznań dnia 25. Marca ig 16.

Fr. Gierąch, N otaryusz w Poznaniu.

- _ - , . . , . " , , . , . , - " . A i . . . , .. oo»U"oo.U 1. . . .

Uwiadomienie.

Przy okazyi kradzieży w nocy z dnia 1, na a.

dzień Lutego r. b. 1816. w zamieszkaniu moiem .w Liu»>iw pcpełnioney, zginęły mi oprócz znaczney summy gotowych pieniędzy między innem» papierami i dokumentami, wexel Staroz. Hirsza Fa b isza, kupca w Szremie, na rzecz moią dnia 24.

Grudnia 18 I 3 roku na summe tysiąc dwadzieścia talarów wystawiofiy, niemsiey rewers Kommissarza Pańskiego w Szamotułach na summę 34 tal. 5 dgr., na Święty Jan roku 18ip wypłacić s;C; miana, wystawiony. Uwiadomieniem dłużników O tein przypadku, zapobiegłem wszystkim ztąd wyniknąć mogącym szkodliwym skutkom, a stosownie do tego uwiadomienia, umarzam ninieyszem oświadczeniem moc owych dokumentów względem trzeciey osoby. Gdyby zaś powyższe documenta miały się znaydować w ręku słuszney i uczciwey osoby, któraby mogła mi bydź pomocną do odkrycia sprawcy owey kradzieży, więc zaręczam, na'przypadek odkrycia ziodzieia, stosowną nagrodę. Lwówek dnia

Ił , ,

06". Marca i 8 t 6.

Itzig Lewin.

Uwiadomienie, Dominiom PrzYborowko pod Szamotułami ma do przedania siemienia lnianego Rygawskiego więcey nad 20 wierteii miary Pozmnskiey, wierteł po Ził, pol. 32. '-W Frankforcie i Szczecinie phd się beczka, która w sobie 3ch wierteii nietrzyma, po 10, 12, 15 talarów.

Obwiescztnie. Uwiadomią tych, komu o tetu wiedzieć należy, iż podpisany, ulco ed celnieyszych Spadkodawcy W. Finne. Kurnatowskiego następców upoważniony, dh Wierzycieli obliczema ich pietenśyi dzień 17, a dla zrobienia działów dzień 20. Kwietnia b. r. w Środzie wy-znaczył, w Środzie dnia

16. Marca i8f6 r.

liąkowshi, Podsędek. » · x W MI-IW. lIIIlUBi . . . U bIlll't.ff«WMBA>«MM«nMMbIHEMHMHH WEZWANIE.

Wy dział Sporny Sądu Powiatu Środzkiego wzywa fiiexviadomych 2 mieszkania Stanisława, Woyciecha i Franciszka Wa len cikiewhzow, abp s'C; pr<ed Sądem swym w 820<ln2 na terminie dnia 22 * Kwietnia r. b. zrana do odięcia połoźoney pieczęci z pozostałości po matce ich J\ Małgorzacie zRychlickich Walencikiewiczowey w Środzie zmarłey i tey między nich i ich rodzeństwo podziała, osobiście, lub przez Pełnomocnik», stawili się» w przECiwnym razie Sąd do uskutecznienia dzieła w przytomności stawaiącego ich rodzeństwa przy» »tą pi.. w Środzie dnia 13. Marca roku 1816.

Pokoiu

Przedaż domu w Gnieźnie, Dom móy wielki murowany w Gnieźnie- niedaleko rynku pod Nrem 33 sytuowany, wraz z murowane mi i drewnianemi zabudowaniami i ogrodem - w którym teraz znayduie się Poczta, a dawniey posiedzenia Prześwietnego Sądu Pokoiu się odbywały - umyśliłem z wolne y ręki publi-. cznie nay więcey ofiarującemu przedać , i zapraszam mających chęć kupienia, ażeby się dnia aa. Kwie* tnia r. b. Z!ana o godzinie otey na sali rzeczonego domu stawili i podania swe czynili. Oświadczam przy tein, iż gotów iestem "Pysiąc talarów z pro« wizyą po 5 od sta zostawić na pierwszey hypotece. P o z n a ń dnia 2.4. Marca 1810, Doktor Fre.ter, Królewski Radca Medycynalny i Dyrektor Instytutu sztuki położniczey.

Sprzedaż nieruchom»ści.

Podpisany Patron Tiybunału, iako ustano, wiony Syndyk upadłości Ws o de Stremler, uwiadomią ninieyszem Publiczność" iż należąca do massy kamienica, tu na ulicy Żydowskiey Nro. 353 sytuowana, 50 stop długości, 40 szerokości, o dwecb piętrach, z wszystkieiai przynshźjto. na 55,619 Ził. oszacowana, na wniosek Kredytorów drogf subha>tacyi publicznie za gotowem opłaceniem ctny kupna, sprzedaną zostanie. Na terminie do przygotowawczego przysądzenia i został się naywigcey daiącym Starozakonny Ignacy Sch/Uze, za summe 5,800 tai.; termin do @statecznego przysądzenia teyźe kamienicy, wyznaczonym został na dzień 4 . Kwietnia r. b. przed połuduiem o godzinie iotey w mieyscu posiedzenia Trybunału Handlowego przed Jl/>? LewirU skim, Prezesem tegoż frybusału 1 Kommissarzem upadłości - Maiący ochotę kup na, wzywaiąsig na powyższy termin Jo czynienia swych podań, f H£ którym naywifcey daiący, ieźeli przeszkody prawne zachodzić niebedą, przybicie otrzyma. Poznań dnia 21. Marca 1816.

Sarnowski.

Do przedania. Wieś szlachecka z folwarkiem w Powiecie Gnieznióskim, mająca przeszło dwieście wierteli wysiewu, w opał, łąki i pastwiska opatrzona, iest z wolney reki do sprzedania. Wigcey dowiedzieć sie można w Poznaniu u Patrona Ógrodowicza, który mieszka przy ulicy Szerokiey pod Nrerr. 116e-l-r-> i . . . i

Do p r Z t d a n i a-o N a żądanie Anny Chrysąny 2 Htutsclilow wdo« wy /Jeutśchmann, lako matki ł nsturalney opiekunki mtfłetnkb, swych dzieci, to iest: Marcina, Anny, Doroty,. Ferdynanda, i Karoliny Deutschman,l wszystkich m młynie Trzeciska zwanym, m Powiecie Poznańskim pod Owińskami sytuowanym, mie. J\zkaią.cych, 1 na żądanie Benjamina Reich, młynarza, tu mieszkalnego, Jako tychże I nieletnich przydanego opiekuna, także wskutek dekretu Prześw . Trybunatu Cywilnego Departa -' mentu Poznańskiego, decyzyą Rady familiyney potwierdzaiącegb, IIIa bydź: młyn wodny o lednym ganku, N a d o l n y , czyli Trzecisk o zwany, przy Oc ińska ch w Powiecie Poznańskim 51 III J\ r III ., wraz Z dwiema domami, stodołą, oborami, z wszelkie«) zabudowaniem, z stawem 1 ogrodem, w roku 1815 na 21,962 Złł. otaxowane, także do tego należąca iedna huba 1 6 morgów roli, z przyległośeiami na 3,300 Złł. pol. oszacowana, wszystkie do pozostałości niegdy Daniela Deutschmann, młynarza, należące; przed wyznaczonym delegowanym, L, Dobie

lińsMm, Departamentu Poznańskiego* Notary«szem, drogą publiczney licytacyi przedane. Do stanowczego przyderzenia Wyznaczony iest termin ria dzień 4ty Kwietnia r. b. zrana o godzinie lorey tu przy G a rb a t a eh pod N rem 4x5 w kaucellaryi rzeczonego N otaryusza, gdzie naywifcey daiący, przyderzenia stanowczego ma sie spodziewać. Działo sig w Poznaniu dnia 23.Marca 1816 r.

Ignacy Orliński, W oźny T.. H. D. P.

Uwiadomienie o Sprzedaiy.

Podaie sig do publiczney wiadomości, iż ni mocy wyroku Prześw. Trybunału Cywilnego Departamentu Kaliskiego d. d. 7. Październiki 1812 r., miedzy Pawiem i Elibhtą. z Ciesielskich Drobińshiemi małżonkami, .z iedney; aniegdy Adamem 1 Wawrzyńcem, czyli ren Sukcesorami Janem 1 Pawłem Ciesielshiemi, niemhiey KatarzYną z Ciesielskich Topolską, zapadłym z drugiey strony, w dniu ro. Kwietnia r. b. o godzinie iotey zrana odprawiać się bgdzie ostateczna publiczna licytacya, tu w mieście Ostrowie Niemiackiem w doma pod Nrera 34. na audyencyi Wydziału Spornego Sądu Pokoia Powiatu Odolanowskiego, na którey nastepuiące nieruchompści do tyehźe Sukcessorow naleź-jce, w mieście Raszkowie Powiecie Odolanowskim zniyduiące sie, przedane bgdą: «) Dom drewniany pod Nrem $f, z wszelkićm zabudowaniem gospodarskim, b) Stodoła . drewniana, J c) Ogród ra stodołą Paraw&kiego.

rd) Ogród na Utaskach. si , e) Ogród za sadkiem na Wale. J) Trzy sztuki gruntów ornych, Kopaliny zwanych. W terminie tym wszystkie osoby, chęć kupjenja maiące,. w mieysea. przerzeczanem stawić sie i swoie lreyta podać zechcą. · O. wartości zaf tych nieruchomości i warunkach przedaźy, dowiedzieć sig zawsze mogą w kanee U ary+ «ądu tureyszego. Ostrów dnia 16. Lutego I816r.

Chm ielewski, Podsgdefc, v, C Wieś do przedania Z wolney reki, lub wypu, sczenia w dziewic;eletnią. dzierżawę.

Wieś z przyiemnem Domieizbnieru 1 bardzo ćióbT&ji "obudowaniem, T II? drogi od he32na odlewa, obeymuiąca 924 morgów magdeburgśfcich gruntu dobrego, iest z wofney rgki do prze

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.03.27 Nr25 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry