KHOXIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Po stłumieniu "Dziennika Poznańskiego" w r. 1852 policja poznańska przez lat kilka nie miała żadnego powodu do rozprawienia się z Pawickim za jeg-o działalność wydawniczą. Broszur, wydawanych przez niego pomiędT r. 1852 a 1860, nie załączano nawet do aktów. Za;;;zczrt telł spotkał dopiero czterotronicową petycję rzemieślników pOZllatlskkh, skierowaną do sejmu pruskiego. Tytuł jej brzmi: "Poznat1, dnia 11 marca 1860. Petycja członków i zastępców stanu rzemieślniczego miasta P071tauia, tyczł},ca siO odrzucenia wniosku pana deputowanego Heichenheima względem zniesienia 131 Onlynacji procederowej z dnia 17-go stycznia łR45 r. i prawa z dnia 9-go lutego 1849 r. wzgl(,'dem Uł'ządzenia rad procederowych etc."; format: 4"; na końcu zaznaczono: ,.Druk Pawickiego w PoznanilU.", Ulotkę tę załączono do aktów prawdopodobnie ze względów połeczno-polityczn ch. Niema w niej żadnych dążności narodowych 2 3 ). Pierwszą JJI'oszurką patrjotyrzną, wydaną przez Pawickiego, był przedruk śpiewu hio;;torrcznego Niemcewicza o królu Janie III 2). Druk ten ukazał ię na !"Ocznicę odsieczy wiedeilskiej (12 września). \V r. 181il rocznica ta była jedynym dniem, w którym "-ielkopobka zrzul'iła żałohę narodową, przywdzianą za przykładem \Varszaw 2 5 ). Za przykładem też stolicy i iłlll.ch miast Królestwa. rozpoczęło się na wiosnę r. ISRl i w Poznaniu, oraz na prowincji,

23) Tamże, fol. :m.

2) Jan III Sobieski Król Polski ur. 1629 t 1696. Wyjątek z "Śpiewów HistOl'ycznych" Niemcewicza, na czrs [!] temźniejszego obchmlu uroczystej pamiątkI obrony 'Viednia od Turl{ów, a przez to całege chrześcijaństwa i cesarstwa niemieckiego, w dniu 12 września 1G88 1'. \V kościele parafjalnym w Szamotułach przechowany jest obozowy ołtarz, przed którym Sobieski na klęczkach, wraz z wojskiem polskiem, błagał o zwycięstwo Pana Zastępów. Poznaii. Druk i llakIad Sylw. Pawickiego. 18G1u, 8° stron 16. Śpiew i opis !listor. o Janie In zajmuje 9 stron, poczem, w "Dodatku", następuje na str. 10-15 Śpiew Niemcewicza o Piaście, a na str. 16 pieśń "Salce Regina".

25) A. \Vojtkowski: Manifestacje religijno-narodowe w Wiellwpolsce pl'zed powstaniem styczniowemu ("Strażnica Zachodnia' 192;3, str. 64).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry