A T E DO Xiestwa

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.04.03 Nr27

Czas czytania: ok. 20 min.

Gazety

Wielkiego Nrt

Poznańskiego

27.

INSTRUKGYA dla wszystkich Władz Poborowych, tak sobie przY ściąganiu przez exekucya Podatków kraiowych, tudzież exekwowaniu prawnze ustanowionych w sprawach defraudacyinych i kontraw£ncyinych kar, podatków, kosztów i potocznych wydatków postępować maią.

· · -'ostrzeżone dotychczas opóźnienia w zapłacie bieżących podatków, niemniey przeszkody przy ściąganiu i exekwowaniu prawomocnie ustanowionych kar, podatków, kosztów l wydatków w sprawach deiraudacyinych i kontrawencyinych, czynią potrzebę, umocowanym do pobierania podatków krajowych Władzom AdminiStracyinym następne względem ociągania l exekAyowania takowych. wydać Iustrukcye.

Exekucya, wtenczas tylko wysłana bydź inoźe, ieźeh kto w opłacie albo się opóźnia, albo teź zupełnie wzbrania się wnieść :' l) Podatków Rządowi prawnie się należących, niemogąc prZYWlesc prawnych przyczyn, któreby bliższego* wyiaśnitina uwo'inenia lub zmmeyszenia onych wymagały, s) albo wstrzym, wały od opłaty prawnie nałożonych podatków. Ostatnie dzieie się A. n* mocy prawomocnego Kesolutum niedoszłych pod rozstrzygnienie sądowe 'processów defraudacyinych l koinrawencyitiyrh, lub tei A B. na mocy prawomocnego wyroku, rozstrzygnionego przez Sąd Processu kentrawencyinego i deli mdacyinego. Przedm.otem nmieysze'y Instrukcyi iest, w iakim sposobie, i kiedy, lub w których przypadkach exekucye wysyłane bydź maia, " & W przypadku ad 1.- rozróżnić należy podatki niestałe od stałych.

Przy pierwszych exekucya nigdy mieysca niema, ponieważ wchodzące z zagranicy, Jako też z wsiów obiekta przed opłaceniem ich wpusizane bydi nitmoga. Produkta zaś, które przed dalezem uszlachetnieniem lub teź konsumcyą ich podatkowi podlegaią, wpizody takowy opłacić muszą, niżeli na cel przeznaczony uiytemi bydź mogą. Jako exceptya Z reguły, tylko exekucya względem kredytowanych i defraudowanych podatków ma rriieysce. - W pierwszym przypadku,' kiedy prawnie dozwolony czasy w którym podatki zapłacone bydź miały, upłynął, l wezwanie -w tey mieize bezskutecznym było. W drugim, kiedy wezwania o ;>aspokoieiiie ich niedopełniano.

Podatek gruntowy, osobisty, luxusowy l procederowy natenczas przez exekucye ściągane będą, skoro ustanowione raz na zawsze terminy opłaty publicznie ogłoszone, i w tych właściwe kwoty opłacone mezostały;, wtedy Władze poborowe bez wpływu Władz sądowych i policymych exekucya wysyłać są mocne,. 3.JI

Co do 2. rozróżnić należy a) czyli winny na karę więzieniab) lub teź na karę pieniężną wskazany został. W przypadku ad a. Gdy Rezolut stanie si« prawomocnym, właściwe Sady lub tej władze- polkyine- z slrony Władł: poborowych do doprowadzenia dp skutku aresztu wezwane bydź* winny, z proźbą o udzielenie Zaświadczenia O skutku tego, do udowodnienia rachuiiAu kar. Okażą się te w doptlmenia rzeczoney rekwizycyi opieszajemi,.

natenczas Władze poborowe, gdyby powtórne wezwanie bezskuteczne było, przy dołączeniu akt właściwej Regencyi o tern doniosą. * J eźtli zaś tylko " r a/ *. , chocUi o &%Mf«"* kary, podatków, kosztów etc. od prawomocnie osądzonego,- w tym przypadku) Władze poborowe same exekucye podług poniższych przepisów wysyłać l popierać są mocne. PMepMY t* Sciągaią się, rowniea na exekucye podług . 1. wysłać się mające, ™ ,crr,rar™erO le exeklya przed Edeyioem o s t a ń c y rezolucyt bydz wysłaną.

Ivezolut, lub .«4 wyszła na w,nioski ułaskawienia rezolucya, natenczas dopiero sta«, s, A prawomocna,k.edy winny ? o - A > w £ A b m ' l u b wyroku rachu.ac dne,i<;c.odniowy dozwala m u sie. ie od dnia i u b A , A i J i I f deWarowić *« wmien, czyli sobie sądowego z} < ty rozstrzygn.<;n«, czas, w ciagu kfWffo tafti AW' A u " L e W « Ayźszey Władzy wnioski zrobić c n e, i i« po A l L o a li ! A a S A l A S p. U; T O C , . y C > u s t a n U n a kara wraz z kosztami, w U; r padiu ooouaeby. p.zcz «MJWbfciggMraf MMM A d pubbkacyi Rezolutu Władzy poborowey albo na wyroku takowym »NQ»«NQ«.., JAJ J, W A jLum.e sie. Jednak saIllO przez »tg, le skoro «ie don.es*, 4. o A "M j * '4 "A " k K M o 1 II , A i')b pgezą wftebny mu bydź "skarżony w - y s c U A A "A A A I bycS m u . " kJ re d o przestania Kezolut« Toprarna od p owL 6 dzi .a potrzebne, mm Kewlut stanie Ul; prawomocnym.

Władza przy załą

czemu akt, wiasciwey D A " , A ! j A ™ jarych podażach, .Jen dłuini iwimybuen« r powodu pla

· Depuiacy. poLkowey zrobili wnioski, dostatecznie «dowodm* "...o»A»a« winna Władza :Doborowa osądwnego albo ustnie do knli 13e* l t A . A 2 I:- . R A A A A A A , A A A' , W * P r e B C A U d, U 8 , protokt5ID £>izylą »Iub też przez m *)J, CT Aer > c i f, 4 > ** MA&pych (z dOD>c1.ow*n. t m fub podtug okoliczności * f A S t ó )K :ti A - i A « % »0 BLoUnow.pijezopUccnie podatków, -iz.su, ktÓ1Y do P r f S ł M 11 * j o A X a zadósyć uczynił: Upł, me czas ten bez skutku, natenczas skoro EtrtSw kary pien.czney etc. pode eAekucyą zą,«AY Y A a A W r e e s r a a 1 < i a. 5. ». obioru Praw No.itf.

Debout ust adxl, woyskową, J""A v / 'poborowe uskuteczmom- bydz me moie, owszem winna, ani fantowame o.iego, *m u wiyi e i« J P «" v v 1 K , d e m kar y ! kosztów, każdego czasu mterce&Syą A S A A j S NQ A S /\ * a r * * · WY Debene.est osoba cywH,*, be, zwłoki z exefcucyą następnie postępować" należy. II · V ;j, TM" z oodwładmch sobie Oficyałistów (ktÓ1Y iednak pisać umieć wmien), Władza poborowa li z 1 e ]' 'A L w C u , p O s łań c o w i lub innemu niższemu Urxyal.sc, e poborowemu, mianowicie wizytatorom, Słudze k a w o * A P , . p l , aby wskazanemu (kiery iednak tylko eApcyonalme z dozorców o y - y mo /\ r tRI S'.. r B M B III e A p r a £ e d ero b < % ) iczegolnesummy podatkowe koszta Ić'ty HC > · A exekucya ściagnął. . tudz 6 iei: wyrażenia ™ W j A % ™ z n > c t n y Óficyauaa do doyścia wskazanego mu celu użyć ma, .tuż prz« cEobnaTbsUukcc;5la -kutoiw dostatecznie wskazane postało.

jA" ", .; * mi'invm na piśmie poleceniu sczególnie wskazany bydz wiK a T f t S A C n . H A A A A A A r T o d d A exeLowac sie. mianey summy ,aIll w*A nur«i\toŹCdcistnawren7e kwi A nalałlowitf Sl.ll11l11e, zaleca, od Władzy poborowey, esekwu.ącą a A a Ć TMl_O wbHzv wAorowey rozsUzygnienie w sczególnych przypadkach pad ley odpowiedzialA Pozestawia się Władzy roboro£*YTM A pieniądze bezpośrednio od Debenta odebrać. 1 do nością, .yll ffifAAifeA A H Exekwu.,cy zaś na przedłoieniu odesłać ma, A A Im'j m ia c ma.

AAAHAAAAAAAAAAAAA o. lI" » - < · ' * , b * / "lO ™ Mandat exekucviny do Exekutora wychodzi, Władza poborowa ThW t.y:m saIllym czasie, w *IO'Y«Krne w e z w a r li a O udzielonym Exekuto.yum uwiadomić ma, 1 oświah A A A A YK r A A A A A A A ™ A Exekutora, lub tei bezpośrednio do 00fibjrdMA4VAA«rAeo6DebenttUwi.do«ić », należy, wiele Exekutorowt daieu, nych dyet płacić wmien. I Q > Exekutor obowiązany «st, obAgu i uskutecznieniu swego polecenia U «edow, albo na p.śnne o. wtadc A M. że tego dla ubóstwa łub innych przyczyn uskutecznić niemogł, i nakoniec c: źe mc meściagnał, i przez, wyfantowariie Kassę Królewską zabezpieczyć musial. W przypadku erf a. ieźeli opłata w całkości nastąpiła, dalsza exekucya niema mieysca i Exekutor obowiązany leSti pfty oddawaniu pieniędzy z kar etc. Mandat exekucy my Władzy poborowey celem znisczenia bnego zwrócić, i donieść ,- lakie koszta i potoczne wydatki dla siebie wyexekwował.» Poczym ściąguione pieniądze podług przepisu @brachowane zostaną.

ad 6. 5. 10. Jeżeli z ściągnąć się maiących podatków, kosztów s forszusów i kar pieniężnych nic wcaleściągnionem mezostało, wmien Exekutor c przyczynach nieuskutecznienia exekucyi, przy dołączeniu rzetelney »wey na wiadomościach od WłaJ?y poborowey mieyscowćy zaciągnąć się maiących ugruntowaney opinii, piotokolarnie lub na piśmie przełoźoney sobie władzy poborowey donieść, która to doniesienie Deputacyi Regencyiney podatkowey, r wnicAklem zmienienia kaiy pienięźncy na karę_ cielesna, lub podług okoliczności umorzenia tritawey odesłanem zostanie. Uizęriy poborowe z należytym rozważeniem wszystkich okoliczności postępować, a mianowicie -zapomnieć niemaią, ii cel ukarania nieiest taki, aby winnych przez bezwzględne uskutecznienie exekucyi, i ściągnierue kar i kosztów w procederze ich- naruszać lub z takowego zupełnie wyzuć. Zabezpieczenie i ściągmenie podatków lednak zawsze ie*t potrzebnym, ieźeli zupełna niemożność nie lest naprzeszkodzie. Jeżeli zaś tylko iednę część winny summy ściągnąć było można, natenczas względem reszty wszystko to» co dotąd przepisanem zostało, uskutecznionym bydź musi; [oddane pieniądze zai ni do nadeyścia dalszey decyzyi Deputacyi podatkowey do depozytu złożyć należy. !«.

W przypadku " ad c Kxekutor wyfantowane rzeczy, w skutek daney mu Instrukcyi, albo bezpestednio przełoźoney m» Władzy podatkowey, lub co sczególniey na wsiach zdarzać się będzie, Radom gminnym, aby opieczętowawszy takowe, a!ho za dezygnacyą do zachowania oddać winien. W obydwóch przypadkach podać oraz winie.n Władzy poborowey dezygnacye ich, z doniesieniem" czyli czasem trzecia osoba, n. p. żona lub inny domownik exequendi do niektórych przyaresztowanych effektów iakich nieiościli prawa własności. Jeżeli podobne wnioski względem prawa własności przez trzecią osobę nastąpiły, wszystkie obiekta, do' których się to ściąga, od innych do Debenta bezwątpliwie należących odłączyć, a skoro rosezone prawa własności z strony Władzy poborowey rzetelnemi uznane_ zostaną, trzeciemu właścicielowi bez tiudności wyciąć, ieźeli zaś w jględem ruch iaka zachodzi wątpliwość, wyfantowane obiekta wprawdzie zatrzymać, lecz pizełoione'y Deputacyi dokładny o tern rapport, przy dołączeniu dezygnacyi pretendowanych rzeczy., zdać należy. Jeźc-b Dcpufacya mebędzie się widziała powodowaną, pretensyi trzeciey osoby uznać za rzetelną, natenczas spawa właściwemu Sadowi do daiszey rozprawy oddana bydź winna, postępuiąc sobie podług oidynacy» ogólncy Sądowey Tomu I. Tit. 84- . 75 do 77. Te zaś obiekta, które bIKO niezaprzeczona własność exe-* quendi przyięle bydź mogą, przez biegłych, to lest: na wsi przez Radnych gminnych, w mieście zaś prze« przy9ięgi y cn taxatorow natychmiast otaxowane l termin do spizedaży przez publiczną licytacya nay wic« c:y daiątym wyznaczony bydź winien, uwiadomiwszy Denuncyata tak o terminie taxacyinym, lako też pizedoźnym. * Jeżeli między obiektami znayduią się takie, któiyeh wartość poudyncza 50 talarów przewyższa, natencza» otaxowanie ich w przytomności sądowey osoby nastąpić winno. Ogłoszenie teimmu przedaży dzieie się X' e A e" przedaź w mieście nastąpić m a) podług zdania Władzy poborowey zwyczaynie przez pisiemne na domu Urzędowym lub ratuszu, lub też na innych publicznych miey-$cach i na rogach tihc przybić c===ę maiące uwiadomienia; na wsiach zaś obwiesczeme na dizwiach Kościoła i domu Sołtysa zawiesić należy. W ważnych tylko przypadkach, kiedy obiekta poiedyńczo nad 50 talarów otaxowane licytowane bydi maią, podobne obwiesczeme licytacyi ieden raz tylko w gazecie Departameiitowey- w ten sposób umieścić potrzeba, aby przynaymn'ey 8 dni przed -terminem- do wiadomości kaźdei-o erzeszio. j ; , . 13Czas, w którym termin licytaojmy wyznaczony by32 ma, zawsze z uwagą na sczególne okoliczności, iednak ile możności naykrotszy, przyjętym bydź ma, maiąc pizytpm ha uwadze, aby dla osczAdzenią kosztów i czasu, kilka nieznacznych obiektów exekucyinych z rożnych' procesSow zebrać l razem przedae można. W ogólności następne Władzom poborowy ni iłnźą przepis)' : o) iż aukeye w dniach niedzielnych l świętach chiześciańskich, lub dniach szabasnych i innych świętach żydowskich odbywane bydź niemaia ; o), iż przy obiektach zepsuciu podległych lub kosztów utrzymania wymagających, termin, do przedaży prędzey nastąpić winien, iak w przypadkach, gdzie takowych obuktow niemasz; c) że przy arikcyach, gdzie obiekta nad 50 taiarow. przedawuiie bydi maią, dłuższy termm, a* przynay. IOrney 8 dni po nastąpionem publicznym obwiesczeniu wyznaczonym bydź winien. ( , 13) . y 4Wyznaczenie mieysca do odbywania aukeyow zostawia *ię Władzy poborowey. Dla unikmenia zaś nieodbitych kosztów transportu, takowa na wei, gdzie przedać się maiące efjekta zostatą przezj, CKOBKa Władzy jprzyczym iediiak Władza poborowa na uwadze mieć wmna, czyli też na mieyscu tern licyt nei J o prze lawać <<le maiacyeh rzec/y zuaydować się będą, w wątpliwym zaś. przypadku prztdaź wmu-jscu ui /\ c owj i u Władzy poberowćy nastąpił, i aukeya przez Oricyalistę poborowego micyscowego, przy zaszłym p i o n i e iininities-u\vanego,-do czego nawet Kontroller lub dozoica obranym bydź może, »tosvwiue do 5. 4J. JNro, 5, Urządzeni* z dnia 26. Grudnia r. 1808, za przybraniem Sadowey osoby odbyć się wmna. . . 15Pnyhicie służy naywi<;coy daiącemu. Gdyby iednak naywyźsze kwantum licytacyine połowy summy łwacyiney niedochodziło, zależy od rozsądnego Kommissyi zdania takowego nic lozwu'ii. ,Iw t.1um przepadku przedaź lescze raz przedsięwzięta bydź musi. Nie mniey winni Kommstarze natyemmast licytacyi popr.;csiać, «koro zebrana ilość na zaspok - MeTe ustanowionej - wystarcza kary. W ogólności wmieu Kommissarz na wywoływacza użyć niższego Oiicyalisty poborowego. . 16.

"W protokole licytacyinyui nazwisko plus licytanta 1 cenę, za którą obiekt nabywa, wyraźnie literami Umieścić, i obiekta tylko za gotowa zapłatą wydawać należy.

* $. '7Ani Urzędnikowi licytacyą odbywaiącemu, am Deiiuncyantowi w ley sprawie, lub tei ionom i dzieciom iell dozwolone bydź niema, bądź samym, bidź attżz Trzeciego licytować lub tozkolwiek nabydź. . ' S. żs.

Po skończonćy licytacyi zebrane pieniądze natychmiast do Kassy Urzędu oddane bydź maią.

Z zebraney kwoty nayprzod. 'wszelkie podatfci, potem koszta exekucyine 1 licytocjme Q, 21.), tudziel nastąpione w processie samym gotowe fotszusy , liermliey koszta rezolucyi, stępia i protokołu, i na ostatek ustanowiona karę pieniężną zaspokoić należy, pozostający zaś plus, natychmiast exequcndowi zakwitem zwrócić, a w lazie niewystarczema pieniędzy zebranych, podług 5. n. postępować należy. , . 19_ Władze poborowe niewinny się przez żądania dylacyi, czynić się miane, lub istotnie uczynione przedstawienia u wyźszey Władzy propoiycyi terminowey wypłaty z sirony diiiźiukow, 1 inne do przewlec zi nu sprawy 1 tuuknienia ustanowionym karom dążące, i często zdarzaiące się wnioski i prolestacye od prawuey przedaźy wyfantowanych prawnym sposobem obiektów dać wstrzymywać. Zdarzyćby się lednak miały sczegolue przypadki, na excepcya od tych przepisów zasługuiące, natenczas Władze poborowe, tak 'iak w wszystkich wątpliwych przypadkach, przełoioiiey Ueputacyi podatkowey zapytać tie winny, zostawuiąc dalsze postępowanie !lK do odebrania rezolucyi. . 2Q.

Sczegolne obowiązki i prawa Olicyalistow do wykonania prawomocnych Rezolutow umocowanych, iui iak wyżey rzeczono (\. 7.) "w sczegolney dla nich Instrukcyi zebrane zostały. Obowiązkiem zatem Władz poborowych iest, aby równie* 1 one do ruey się zastosowały, daiąc nato baczenie, aby Exekutorowie z ttmi dostatecznie obznaymili się przepisami, a przy exekwowaniu podług nich postępowali, tudzież aby sczegolni Exekutorowie przypadaiącą im podług ich Instrukcyi . 18. należytość 1 gotowy wydatek wprawdzie bezzwłocznie odebrali, lednakźe od" exekwowac się maiących osob lub ich domowników więcey pod iadnym pretextera mewymagali łub przyimowali. , . , Gdyby pomimo tego podobne zdroźnosci mieysce mieć mia'iv, bezzwłocznie przełoźoney Deputacyi o tern donieść należy, końcem ukarania obwinionego 1 wyłączenia go na przyszłość od wszelkich poleceń exekucymych. \. 11.

Koszta licytacyine przy U rzędach składaią się albo z gotowych wydatków, łub naleźytości za nastąpione ffiytćm prace. Gotowe wydatki ile możności esczędnie, naleźytości zaś podług następnych zasad obrachowant Jjdź maią: /, Biegli odbiorą Za taxacya wyfantowanych obiektów A. V sprawach do mci. 50 talarów w mieyscu z a obwodem miasta, oprócz wolney furmanki n a dzień B, w sprawach nad 50 talarów., w mieyscu za obwodem fnieysca, oprócz wolney furmanki, na dzień koszta za żmudę i stołowe iuz ad A. \ £. obięte są. O furę dla'taxalorow starać się, i takową między gotowemi wydatkami likwidować, iest powinnością Władzy poborowćy. Na tey furze także Ólicyalista akt taxacyiny spismący zabrać sią winien. II Trzy licytacyi samćy od każdego talara percepty brutto 1 dgr. odciąga się. 1 z tego Exekutor ża wywoływanie za każde puł dnia 4 dgr. odebrać, reszta zaś w równych część lach pomiędzy Oficyahstow podług \. 14- aukcyą odbywaiących podzielona bydź ma. Jeżeli na wsi zamiast Sołiysa 'ich Ławników przybrano ( . 14.), "(i natenczas tyle, ile przytomny Ołicyabsia poborowy odbiorą.

Gotowe wydatki winny bydź iak naytaniey ugodzone i kwitami odbieraiących udowodnione.

Jeżeli kwota hcytacyma tak iest nieznaczną, iż 34™ część teyźe niewystarcza, aby wywc ływaczowi przynaymniey 4 dgrosze udzielić, natenczas takowe z summy samey wzięte, Oiicyaiiści przedaźą się trudmąci zaś, czynność podobną bezpłatnie i 2 Urzędu odbyć maią.

4 do 8 dgr.

1 6 dgr, .12 dgr. do J talara, 1 tal. do l tal. g dgr, l

22.

,l7ń A ?P"TM 0 7du,Wbeod"ąexekucya na fundamencie sądowego wyroku polecona iest,' oWlalany lest SąJ;roku wezwać powinna, powtda-<ą-c takowe wezwanie oa czasu uu LMSU. rr ui« ftrMA « kucyi Z «MOR}! Sądu, właściwa Władza poborowa, przy dołączeniu akt tego przedmiotu tyczących się, przełeipney DepuUcyi o łem donieść winna. Do uinieyszey, tudziei na dniu dzisfejszym dla Oficyalistów poborowych do exekucyi użyć się mianych £C2eM»lrne w)daiicy Iusirukcyi, wszystkie Władze poborowe laknayścisley zastosować się maią.

Berlin dnia 18- Grudnia 1813.

Departament Dochodów Skarbowych Sekcya stałych 1 nie stałych Podatków.

Ladenberg.

INSTRUKCYA względem ściągania zaległych Podatków, lub ala tychy którym ściąganie prawomocnie ustanowionych kar pieniężnych, podatków b kosztów i forszusów w sprawach defraudacyinyeh i kontrawencyinych zlecone zostanie.

Instrukcyadla

Exekutorow.

· Jczególną Instrukcya z dnia dzisieyszego, upoważnione zostały Królewskie Władze poborowe, aby zaległe podatki kraiowe, ludzież uisczać się maiace, podług zapadłych w sprawach defraudacymych i kontrawencyinych prawomocnych rezolutów, kary pieniężne, podatki, koszta i t. d., bez bezpośredniego współdziałania sądów, od obwinionych ściągały, i do tego niższych Oficyalistów, sczegdlnie Wizytatorów, sług kassowych i innych Oficyalistów poborowych niższey rangi używały.

Dla rzeczonych, w poiedyńczych przypadkach do exekwowania przeznaczonych Oficyalistów, następne do ścisłego zachowania udzielała się przepisy. . * Żaden Oficyalista poborowy nieinaczćy iak na fundamencie sczególnego przez przełożoną Władzę pobo>rową udzielonego mu rozkazu iest mocen, pieniądze lub wartość pieniężną od osadzonych defraudantów:, kontrawentów, lub resztantów ściągać, lub wymuszać. Skoro zaś rozkaz exekucymy któremu z Oficyalistów od bezpośrednio przełożonćy ieinu Władzy poborowey wręczonym zostanie, natenczas obowiązkiem iego iest, natychmiast danego mu zlecenia się podiąć, stósuiąc się ściśle i punktualnie do treści onegoż. Wtakim przypadku wylegitymowany iako exekutor Oficyalista, w udzielić mu się miinym na piśmie zleceniu zawsze ilość i gatunek pieniędzy zaległych podatków., kar pieniężnych z kosztami i podatkami od osoby imiennie oznaczyć się mianey ściągnąć się maiących, wyrażoną znaydzie. Wpodobnem zleceniu także za każdym razem wzmiankowane będzie, czyli Aexekutor ściągać się maiące pieniądze 5«m odebrać lub do kassy oddać, lub też natćm zaprzestać ma, że debent wystawiony przez Władze poborową exekueya wysyłaiącą łwi t, okaże; w którym to przypadku exekutor pieniędzy ściągać niewimen. . 2.

Exekutorewie przy uskutecznieniu danych im zleceń, z ostrożnością postępować muszą, niedozwalaiąc debentowi żadnego s<;osobu, aby przez wybiegi, zataienie lub uprzątnienie rzeczy, z których by zaległe pnmądze zaspokoione bydź mogły, exekutorowi w lego polecenm przeszkadzał; tudzież ani przez podarunki, wykręty, sprzeczeuie się lub gtoźby dt-bentów, ani też przez niewczesną litość lub inne osobiste względy, od dopełnienia powinności swych l zleceń odwieść się niepozwolili. Z dr-giey stiony zaś upoważnieni do exekucyow Oficyahści, skromnie, spokoynie i trzeźwo do czynności im polecoHyi h przystępować są obpwiązami, wystrzegaiąc się lżenia, grubiaństw l innych nieprzyzwoi. tości, tak w ogólności iiko też sczególtue przeuwko osobie wyexekwowac się maiacey lub ley domownikom A tudzież mepotrzebuey, zasadom Rządu przeciwney surowości, przeciwko dłużnikowi dozwalać sobie uiepowinni. 4Na wszelkie słuszae zaialeaia z przyczyny popełnionych dokuczen, i grubiaństw, tudzież nieprzyzwoite« a nawet kassacya , uwięzieniem i karą festunkowa KJIaHe będą. : S. 5Oncyalista rozkaz na piśmie do exekucyi odebrawszy, do pomieszkania dłużnika osobiście udać si» wisien, a wylegitymowawszy lako exekutor, wezwał go do bezzwłocznego zapłacenia zaległych podatków, K,IJ;Iy ciiemęzr.ey i kosztów, tudzież oznaczoney w . i8. naleźytości za zapowiedzenie exekucyi i milowego, gdjby «ę nalyzeć miało, lub też do wylegitymowania się kwitem, że to iuź nastąpiło.

Jeżeli dłuinik do podobnego wezwania natychmiast przychyla się)ia ten CZJS exekutor, C; ieżeli mu to W przypadku . i. (n a ko ńc u) me ieśt zabronione) pieniądze od. brać, z nich pokwitować i pomieszkanie decerna bezzwłocznie opuścić; odebrane zaś pieniądze, przeloioney Władzy poborowey, wraz z oryginalnym lemu udzielonym Mandatem exekucymym oddać winien, z doniesieniem oraz; wiele naleźytości i kosztów podróżnych dla siebie/\ściąguął. Jeżeli Exekutor przez miany rozkaz do odebrania pieniędzy nie lest umocowany, lecz tylko do zażądania kwituj dtbent zaś zaraz do uleżenia całkiey wypłaty lest gotów, na tenczas powinnością lest Exekutora, dtbentowi lub osobie do oddania pieniędzy w kasie upowdżnioney r aź do Władzy poborowey towarzyszyć, przekonawszy się, iż istotnie pieniądze z sobą zabiera. Gdyby debent temuż towarzyszeniu sprzeciwiać się miał, Exekutor za opłatą naleźytości swey, aż do okazania kwitu Urzędu, w pomieszkaniu dłużnika pozostać; po upłynieniu bezskutecznem 3. dni zaś, do exe» kwowania przystąpić winien. Przy exekucyach postronnych, zaświadczenie Poczty w mieysce kwitu Urzędowego pizyięiem bydź może, leżeli w nim wyraźnie wzmiankowane: iż pieniądze w przytomności Oficyalisty pocztowego zapieczętowane, i pieczęć pocztowa przyciśniętą została; rozumie nę zaś samo z siebie, iż ilość w nim wyrażona, z summa ex.skwować się maiącą zgadzać się musi. $_ 6_ Jeżeli za przybyciem Exekutora dłużnik nie iest przytomnym, lub tenże o bezwłoczne zapłacenie starać tlę przyrzeka" na ten czas exekutor 3. dni czasu do tego dozwolić mu winien, zostaiąc prz?z czas rzeczonych dni trzech/na exekucyi; to iest bawiąc się wpomieszkamu debenta i daiąc baczność, aby dłużnik tćuiczasem Bieznalazł sposobu uprzątnięcia przedmiotów wytantować się mogących. Po upłymeniu zaś daremnym rzeczonych 3. dni, lub ieieli dłużnik zaraz za przybyciem exekutora zapłacenia dobrym sposobem wzbrania się, bti dalszey zwłoki lub zapytania do wyexekwowania przystąpić należy, . - >Tym końcem Exekutor dłużnika do okazania swych effektow i ruchomości, tudzież do otworzenia pokoiów, sklepów i innych zamknięć, niemniey znaj dmących się w nich skrzyń, ezaf, i t, d. przynaglić winien. Przy czćm lednak exekutor z przyzwoitą obihodzić się winien skromnością, mewymagaiąc daley rztclonego okazania i otworzenia, tylko ile 'w miale t-xekwowac się m«iącey summy lest potrzebą. Jeżeli z.iś dr-bent <ło żądania exekutora przychylić się niechce , lub chcąc uniknąć exekucyi oddalił się, niezostawiwszy mkogej do pilnowania mteressow swych, na ten czas exekutor Sołtysa i dwóch Ławników, leżeli exekucya na wsi się. dzKie, wmieście zaś lednefo z Oiicyalistów poborowych, lub w przypadku braku ledney z tych osób, dwóch ihnnych wiarogodnych mężów iako świadków przybrać i w ich przytomności w razie potrzeby nawet 1 gwałtem/\ tło exekwowaina przystąpić winien. $- 8Przy exekwowaniu Exekutor sczególnie takie ohjekta wybierać Winien, które z iedney strony łatwo do transportowania, z drupiey strony zaś dłużnikowi między drugiemi rzeczami naymniey są potrzebne; 11. p. gotowe pieniądze, złoto, srebro, medalie, monety, kamienie drogie, klejnoty, kosztowne suknie, cienka bielizna i t. d. Jeżeli zaś podobne rzeczy wcale -nie, lub przynayminey w ilości wystarczaiącey nicznaydmą się, w ten czas i inne rzeczy, n. p. niepotrzebna cyna, mie-Jź, sprzęty domowe, pościele 1 t. d. wyiąwszy w nastcpnym %. wymienione obiekta, wzięte bydź mogą.

· 9N astępne przedmioty niepodlegaią wyfan towani u, iako t o: a. N arzędzia artystów 1 rzemieślników, które do prowadzenia ich kunsztu albo rzemiosła, nreodbicie są potrzebne, b. Sprzęty domowe niodzownie potrzebne, tudzież dla exequenda 1 lego familii potrzebne pościele, suknie i bielizna · . U wieśniaków zaś oprócz przedmiotów ad a. 1 b. wskazanych, potrzebne im do prowadzenia gospodarstwa iprzęty, bydło rnerobocze 1 pociągowe, tudzież potrzebne do następnych żniw zboz'l na zasiew, chleb i obrok d. U Urzędników w Królewskiey służbie zostających lub pensyonowanycn, do piastowania sfuzby potrzebne książki, instn'imenta 1 t. d. iako też potrztbna dla nich i ich familii przyzwoita odzież, bielizna 1 ruchomości, przedmiotem exekwowania bydź nie matą. $. 10.

Jeżeli exekutor oprócz wyrczególnionych w \, p. objektow, innych meznalazł, z tych zate'm ty lko Dezyfpacyą w miarę potrzeby do zabezpieczenia summy ściągać się maiacey, ułożyć, 1 wiąz zdebei.tem podpiąć wisien, zakazawszy mu pod surowa karą pozbycia onych do dalszych rozkazów. Rzeczoną dezygnacyą przy z*tappertowamu o skutku exekucyi", właściwey Władzy poborowey podać należy.

. IŁ JI" fcmtnwania kwalifikujących sie, tyle tylko Ixekutor wyfaniować* me le , IIIpotting kalkułaCyi młOoY »'''' «ych .est pbt»«ł>!NQh>.

v A A T r )K ? A A A A A % rapportent p r a ł a t

/'

6 . . < > o v' n i e do

S. 6q. T. t. 84- procedury sadowey, dokładny spis rzeczoI . 7. przybrać »Ig ma.ącem. p o d pl - lub d o ptotskołu podaćw .« Fxekutoia, aby, 4'ta»towane effekta koaztem dłużnika, albo na mięyscu M. Również staraniem bAAie JlxeKutoia,ai)j, v AA A tposobaości niema, w pobbszem mieście.

J f c S A zostały umoczone m.eyscu, przy oznaczen.u

L e i} t o o lub własne t o t u s y dla siebie ściągnął.

[eiend

A c A,n;ar*5 AA jBsT?łł TMk »

« słutzny

Winien mieć wzgląd.

· , rzutowaniu z strony dłużnika, Exekutora od dopełnienia wydanych mu tls.ne op.era.ue «II: p A )], O - " A A S . V 5 & «A bydź skrzywdzony, w.n.en o tćm przełoźo«ozkaaow wstizymae wewmno. A > )], r " * X II a c da. Lyszych prawnych w tey mierze dyspozyryi.

"e Władzy przy raportowaniu A A T A A S S cxequend. lub lego domowników, w dopełniana Y' Gdyby lednak Exekutor prze, CA nlonenci za mócnem . przystoynem wezwaniem Exekutora-, uspokoić «wego «1ecen.a uznać m.ał przeszkodę, r WO£TMTMJ£* *$ lU 3>bl owszem leżeli na wsi, dla zuJelnego zaświadczenia upoiu_fcołty** lub dwocn borowych lub sądową osdbę, a w b " * u W p> przywoławszy, p«y t>ch«e w.pC>£>TM £%££ ' UV exequendi, gdzie, l Kicuy, »A j · kfo ra « " . c m P Ak? raI A S A A W T e rn c « . e m «J J * « * « * » * f f i S ą « takie przedsicwezmie *'» * . ' U o S I A A Ad w o c h wiarogodnych Obywateli, lako świadków t o kIj ł L *u 4 cy w krótkości opieranie sie" exekucy. z stroUJ w L 2 J a p p 0*« H * - Władzy poborowey poda, , l decvzyi doniesie.

A A » A Władzy sądowey lub Pohcyi mieyscowey.

* *» W y i A W a m e rzeczy n.eprzedał lub uprzątnął; A p o I i i e swem Władzy poborowey doiuesie. Bez poo p W - «6 c e n t o w i , daley trudnić «*

WIllI tfl U

L n .do \ ekuevi kwalifikuiacemi sie rzeczami, znaydmą się effe» ; )], A JI II h ktokolwiek bad«, lako do dłużnikajncnależąExekutor, leżeli inne lescze do wyfantowama kwa1.hkuiące się li w m i e n wpraeciw»ym raz.e irdnak bez wzgl£kontynUDwać, , aj,eklam0wane t effekta t w new I a ś c i J e U Ilmle SC . C nalezy; a o ala ego aby względem wydania ouychze natychmiast dalsze właściwey Deputacyi o tem dornet* m0 6 ła.

· . ""JIhlo Jeżeli między wyfantowanemi a £ * * £ kta, do których trzecia osoba, ». P_ Z" cey własności, roszci sob.e prawo-, naj en tl/\/\air» 7/\/\/\/\J/\/\ 'ot/\/\vtnZ/\. }l na n.euaowodn.one preu« y trzeuey osobYm' J sygnacyi swey ( . p. ) A ttA przekonawszy się, Władza poborowa, o P» £:: ™ b u d o w o d m e m u własności »we wydat dyspozycyc, w» J

, " .JI v,; "j" ™ »omie stanie, iź żadne* ruchomości a nawet wspomnione w . 9. od fanto-' Jeżeli A A S A Ł Ę A wtym raz'e Exekutor, zaraz p o powziętego tym stawania wyłączone effekta, u niego ę / poborowey przy zwrocie Mandatu exekucyinego o tem do.uesć; nie Debenta przekonam.. o A P , A :': j v " £ , . £ , I owey lub Plebana m.eyscowego, o M III a Taa. a.TKIII " * /\ d f r S ? A /\ /\ H O A f F /\ 3 W /\ m FY Aymrappotcie r >>taDwną opma

X '."i JA TM-kaldvm przypadku, gdzie zupełna niemożność tego nie czyni niepodormem, uskute-ą: A a II A P r III B )K A )K e B o ' A hl III o H Y « bydź niemoże; , pow»mota 4 >«tt Exekutor* o ta* g S c h Jiak naymocmey się starać. l' fniri Oficvalistom poborowy m do exekucyi upowalnlonym pMypadaiących, uwaźa. n * Uiy, S I S A " Y t w A . pOTIIIrKaPIIIa ExekUa lub «i »W»««. te 6 0 »kutcemon« bydi ma.

Mtqrma Exekutor: , i} od osobistego zapowiedzenia exekucyi i wezwania do zapłaty w pomieszkaniu Debente przy objektach exekucyinych od ». do 20. Tal. excl. 2. dgr. 20. do 50. - 4.

.50. do 100. - 6 .

100. do 200. 8.

200. do 500. 13.

- fOO. l więcey 1. Tal, na ktorey to naleiytości, ieieii zapłacenie w ciągu iedney godziny nastąpi lub udowodhionem będzie, pod kara kassaćyi zaprzestać l z niey kwitować winien. s) Jeżeli zaś Exekutor dłuźey nad godzinę, lub też kilka aź do trzech dni zabzemać się musi, należy mv tig za każdy dzień Trzy objektach odl. 20. Tal. excl. 20. do 50.

50. do 100.

100. do 200« 200. do 500.

500. i więcey 1. Tal.

przyrzem za pul dnia polowa powyźszcy naleiytości rachuie się, dodawszy potrzebny do wyfantowaiu* 1 zabezpieczenia effektow czas.

3) Miane w gotowiźnie wydatki, likwidowane i zaświadczone bydź winny.

B. w Okolicy czyli zewnątrz mieysca pomieszkania Exekutora pobiera Exekutor iescze za zapowiedzenie oprócz naleiytości ad A, sub Kro, l. l 2» umiesczonych : I') za każda mile tam i na powrót 8. dgr.

za czas oddalenia od mieysca pomieszkania swego codzień 8. dgr. stołowego.Powinnością lest Urzędu, oznaczyć ExekiHorowi drogę, którą się udać ma, ilość mil i czas nieprzytomności obrathować, tudzież koszta podróżne i stołowe, leżeli Exekutor kilka poleceń uskutecznić ma, w miarę onych lepartować; przyczćm stołowe po 8- dgc" na dzień wten sposób ustanowione bydź winno, iź 3 mile na J dzień, 4. na ij, 5 mil ZAŚ na dwa dni podroży pohczoneby było. . f .I9Jeżeli dłużnik wtak nędznym Znayduie się stanie, iź przy podatkach należytość exekucyina iwydatkir zzebraney za wyfantowane effekta summy, po opłaceniu poditkow które zawsze przed innemi zaspohoione bydź maią, od niego bez uciemiężenia ściągnione bydź nii-mogą, na ten czas Olicyaliśeie eiekiiijmcinu gotowe tjlko wydatki, a pizy postronnych exekucyach koszta podróżne po 6, dgr. na każdą mile tam l na poivrot, Ź hrolewskiey kassy wynagrodzone zostaną. Gdy nż iest powinnością Władz poborowych, przez pewne wiadomości o stanie maistku kontrawcnieji"tow, Zaraz pizy Inslrukcyi processu zaciągnąć się maiące, przekonać się, czyli osadzony skutecznie może bydź ex ekwowany, lub nie, przeto w ostatnim razie exekucyi wysłać niemaią, leżeli podobieństwo niepwmyśłnegc skutku oneyźe l ui pierwey przewidzianym bydź może. Ninityszy przepis ściąga się także do przypadków zaspokoienia zaległych podatków tyczących się.

. 20.

Ostrzega się przytćm mocno Exekutorow, aby przy exekucyach tego rodźaiu, 03 osób do prawa ubóstwa kwalifikinących się a 8c . 10. i 16. bbźey wymienionych, naleiytości swey niewymuszah l dla użytku swego piy'watnego tym sposobem ich meuciemięźali.

Jeżeli takowe istotnie do prawa ubóstwa kwalifikuią sję, na ten czas należytość Exekutorow, ktoiey podług postanowień stałą maią pensyą, kassuie się, i pozostaie się przy postanowieniu: ii tylko wydatki l koszta, podróżne przy postronnych exekucyach z i\rolewskkh kass wynagrodzone im zostaną.. S* 2 K Punktualne zachowanie ninieysźych przepisó a mianowieie pokwitowanie każdego razu ż odcbraney a przypadaiącey im naleiytości, Exekutorom zaleca się; w przeciwnym bowiem razie, lub gdy się okaże, ii więcey iak na kwicie wyraiono odebrali, lub tei, że od osób do prawa ubóstwa kwahtikuiacych się, należytość wymuszali, do Indagacji pociągnieni, l za podobne dokuczenia kassacyą ukarani zostaną.Oficyaliści poborowi do exekucyi umocowani, do powyższych przepisów iaknayściślcy zastosować, a Ża pizestąpieme onych surowćy spodziewać Hę maią kary.. Berlin dnia 18. Grudnia 1813.

Departament Dochodów

4.

c. g. 12.

16.

- 1dgr.

Skarbowych Wydział stałych i nie stałych Podatków. /

(podp,)

Ladenberg*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.04.03 Nr27 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry