J 10

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.05.31 R.2 Nr5/6

Czas czytania: ok. 15 min.

KHU,NIKA MIAI'HA I'OZNA1\'L\

" laladl 1;)1 - 131: i Ji'iHi - J;)U pitstuj(' godnośl' "tal'szl'gil ('('dm wraz z<' złotllikil'II' B('l'\lan!P1II C:\Jiewomirem. !I) Na 1G18 r.

uryw:lją :-;i(: o 11'111 wiadomoci. \\' r. 14!! :,;Idada w r'echll z('zna\l:e :\1 a (' i (' j t o ł I' k. WIIhec nicu"tahllej piso\\'lIi śl'edlliowi0l'zlH'j wymiclli:Itl, także jako Ntollick. Stclekp. Stoik. :-:to]cck. Ntollyk. że cll('('. I'' go uwaŻ;1l1O za malarza. a nie 7.a Złotllikcl. \Vymi('lIiamy go zatlm 1IIięuzy malal'z:uni. Brat jego }Iikolaj jest złotnikicm, sam l\Iaci0j wirłoezni,p uczył -.;it: takż0 ]/lH'Zątl\O\Vo zlotn'ctwa. tli jP,lnak zarZllcił. i 1'00święcil :,;ię malar"twlI, "koro pragnil hyć nważallY za malarza. () rlzialalullści jl'g'o Ilic nie wil'my. w k:,;i(łz{' cpehowcj figuruje>, kilkakl'otllic jako kar:lll' za zwykł0 z:ltliedhania zWTezajÓ\\' przp,.;trzt'gallych w c('chu. Za czcl:ulllika ,.;Wl'p:o F r a II (' i ,''z k a winipIl eef'\lllwi z ni'l'wiadonH'go tytulu dwa fUllty wo".,ku. a 1'1')\'\'1)(1eześllip z niezll:lnym hliżej malal'zPIIl K a I r z p I' E' m. a praw(ł/)]Jodoblli,p wyżej jnż w:;polllniallym jako l'Zf'I;uLlik;I"III. Willil'lI ('{' ..łlll\vi 4 fUllty woskn. ') \Var-.:ztat jego pI'O)I{'nljl' wi(loeZlli(' lIi('II:ljg'Ol'zcj. .,koro w r. 1;) 1!' ma dw('),ch uczni{J\v. ktorYl'h zgłasza w l'I'ehn. a, llIianowieil' \Y i l' . i I i u " z a. tIHlzi,pż ,\ II t II II j ( g' " n l' f' t s (' h n p y d r a z Fril'(llHl1'ga. ") xli"trz .1 a ł\ () 11 K o s S (Ko.,,"E') żyjąl'Y \V lat,leh I-lH - I..J.D) jbt I'Ówllil'ż 1IIało znany. W I'(ehu z\ciąg:l IlIngi lIa Ilłiżl'j \JPIIZnal'zone kwoty, ktlJt'p ('n:śeiowo :-;p!al'a. >-,:Im ll<lOdwrÓt IlIhi W,\' g'l)llzić pożyezką ""'YIII kolego!!1 po p(:dzlu: 11)1. IlIalarzowi Szymonowi w r. H):> \,ożyn;1 ;) zl. .\'];II,j rr')ŻIW kar,\'. łłli(dzy illlwmi i za to, że ouwinial "tarz'th e('ehrJ\\' r'h. Pr:tI'lIj.( II 1Ii1>g'o ('zp\adnik imienietH M i (' h a 1. ::) Rzallko pojawi:l i(: w ki(:t\z,' e,pl'hllwl'j malarz M i kil łaj z niemip('\za Xeeklll:<em zwany, nip zato popełllia czyli ni,p noto W:IIIY przy żar111'lI1 z ezłonklhv ('0dm. ho oto pokł{wiwszy ,;ił: z mist rZ0!ll III:1larskim t;llIisbwpnl sprzpzywał g'O i rio tl'g'o liką -ii w l'i\ę. AJe i prz('ciwllik ni0 jf>..;t widoeznie h0Z winy. kor(1 eeel1 ouydwóch "kaznje na zaplacpuie po 2 funty wOiSku Zl karc:. 1) 'Żofi) Cons, Pozn 1507-152:1 I'tr. 97. 114, 134, 171, 217. 1) Księga cechowa str. 46, 47.

2) Tamże str. 138.

:H '1'l1mże str. 30, at, U7, It, 76, 90.

I) Księga cechowa str. G!.

tt:dy z Iliejak:! Zofj:1 zal'i:mje jej w r. 14!)4 tytułem wiana lOU zl. \)'<:g. 2). a 7api tp'll wiad('Zy. że hył <1!){' Z:iUlOŻIlY i m:ał dohre zarohki. :\Io-le Ili{" hez l'ora<ły kaJl()1lika Czcl'ic>l:h szwagra, Nl'hillillg-a. a ,,;Wf'/!'O Pl'zyj:\<'ieb. sprowauza go w r, 1 ;)()() do l'i<w'ka hiskup Erazm ('iołek. kt<Il'y pral'ujp wtedy ll.;ihli,e, 11<\<1 ozdohą kateliry płockiej. Ma mistrz 3łilwlaj lIalllalowa{' l '1Il'ystusa Ha krzyżu, 1'. l\farj(: w plaszl'zu lliphi-es"Kim z g'wia.zdam:. ohlokami rnalyIlli i fn:dzlami złotymi. dalPj w, .J:Ill:l \\ plaJ'zew l'zenvollym i HW, ;\I:n,ię :\fag-d:tlem: eałą \v zloeie. W U:lgTOU!; ma otrzymill' sześ{' k(,p g-l'Oszy. .Jpstto z.at.clII l1oklaUlJ:l im;tl'ukcj:, dla, lIIalal'z<l. g'''' jedllak r('ł\yuocz0uie do II\Hlowy w katedrze prowallzollY z 1<'l'a1lkouji IIlm:!I'Z ,Jan z Kiczek (Kyczi;:y) wykoIlać ma tl' "amt' ]10SL1('jC' \\'i('ty('h Z:IPPWIl0 w kami,puju l'zy rlrzpwie tj. ma zl'oh'Ó km('yi"ik 4 łokeie r.llu!ri, 1'. l\larj<: z w. ,bilem i l\brjt.' :\Iagualeut,' tilk7.l' za ze<'. kop gTosly:!).lIIilllowoli Ila -uwa sit,' l'ybnie i wąt.pliwoś{' l'7.y Ila"z Mikohlj lila lIal1lalowa{' OIJ1'<IZY tt> sallllHlzi,pllllr'. ('zy tP1. tylko pol!l'hrOl!IOWae rzeźby wykollall'e lIrzez murarza i rzC'źhial'z:J ,l a Il:!" Na to l'ytallif'. nic llmiem' odpowiedzic{'.

'Vsp(d('zf'uip z l\IikoJajem w,;pO!ullie{' ualll przyehotlzi o ma!arZll A Il d r z c j u. kUn'y w J", LHJ L l ma po10ży{' 2 fuuty w!)ku kar,\' za uiewiadome pl'ze!;:ro(,7euie. a za kUn'C'go n:czy ::::('h iIli lig'. L) tudzież N z y m () II a n e III a II a. Ten o.;tatlli je:,j w r. 14!!4 t'lko towarzyszem. llależr jeuu:Ji,- rio (',0l'hn pozllai.kiego. ktÓr€nlll ]11;]('i P1)' g'r. kar' za llieobl'CIIO;'l' IW ;,charlzce l'l'chowej. .Mllimy gol) "lm(lrlzif'llłic traktowaL lIie wiedząr'. II ktr:łrego mistrza ]lra('njP.

Kic ZJlall1' zuppłuic Ilziałallloci lIłalal'kicj B l a i e j a K a II i. za to lIi,Pl'O wiacto!llOci do:-;tarczają lIam akt.a () jego sto"linkach majątkowy{'h. I tak w r. 14!)7 kupuje Oli od ,J:](lwig'i Por'zP"lIcj, 7Vny Pawła. dOili przy 111. .l\Iałej pn prawej ,;t.rollif' i{lą(' z ul. Wiolkiej. 3) Nip dotrzymał jednak waruni'-l"w kontl'aktn i z hr:tku piClłir1zy lIip zlpłacił za rIOllI. "koro w r. 1-1-Uf) na, }lolbtawic "'yrolo. Rąciu poluhowuego zohowiązuj.p i<: IHl,;tą]li{' g"o z 1)0'''1'0tl'Hł pii'rwotIJf'j wła<'ieipl('(' i rlol'łaei{' :3 zł. tytułem koztÓw lu h

2) Scab. Pozn, 1483-H!J7 k. 1/0.

3) Ulanowski, op. c., III, nr. 24fi.

1 J Księga cf'chowa str. 80, 2) 'T'am7.e sl.r. 74 8) Scab. Pozo. H83-1-lD7 k l:JY,

KH,oKJKA .MIAT A POZKANJAte;;' za używ:lllip d 0'111 11. 1) TYIII I':IZ('III dolrzYllIlljl' zol,rmi;!Z3I1ia, wi;l("'zy howil'lIl II' 11'111 Zl'zlI:wi," jq.?;o w ;!,Izi{', I;lwllirZ'IIl. kf{,ł'l'lIl W IYIII ";:UUYIII II!)!) ro,,,, olbll:pllje h'lI dOIli Malg'ol7ar'j,I' 1'0l'ZC'.';III'j" widol'wil' ('{m'!' \Vvllli0l1illlll'j wy:i,{'j .ladwi;.!:i. a) Żou;lły Z [TrZ\lI;! ('{Irką Woj('il'('ha Kity. z jpj fo uplI\\;lżnil'ni,1 o.blc:pl1jl' " 1'. 1 L!!II-: I'zc:śc'i dOili li żOIl:II!'go. odzil'dzil'ZOIlI';J;O po ojr'lI. i\ pol/J' :i.oPl'g:o \\' i:yukll lIa rllgll po prawej \'I'I'l' w stroUI:' Bog'flaHki. Ia('iPjc.wi Kijkowi (K!c'g') lIlil'SZr'Z;łIlillllWi lJfIWa,'I"kic,IIIIII;) i za pil'lIi;!1)ZI' pl'awdo)Jodoll11jp, IIzy..;kaw' z kj Iralla.k('ji klllHtjc' w dwa 1!lil'si;!el' 11I',r.lIiPj dOili przy 111. Uarha-i"":l'j otl :\Iiko!aj;l ;1łlltllika, rJpil'lmlla Doroty :-:Zl'alllll'lI. ') I'rzl'd r. l.t!)!) lila j('.rhll'g'o wwia i c'zl'latlllika w w:I1',..;zt:!cil' i ti!d plaei clo ('I'('hn za pier\Vszl';J;'I l g-r.. z;1 Ś za d l'IIg'i{'g'o 1 H gr. wpi"oweg'o. W 1', 1 ;III::? lila na ua,lI('1' II "ii' hip ('hłop('a N t I' f a II a, kt(J)'('gll zol)owiązllje ł-i(t w czai(' II'l'IIl'UII 1I1.ie[a(. 1) Odl;!d p:illi(' "lad w aktadl o (liliI.

\\' r. 14D7 prosi o przyj(:('ip rio ('('('hll lIIi,tl7, Nt.allislaw. a l'l'l'h otrzymawszy przYl'z(,l'zPllie, że (la Z:1 wpis (luka.!a. clo prohy "iI: przychyla.") I\azwiska rodowego zapiska nil' podaj!'. u'e l\lr)';'I' się jelluak oduosić' do 'wyżpj .i"ż om:lwi;ulf!g'o tanisbwa, III) tell ju:i. jJl"zE'(l r. 14!) 110 e-eełlll na.lp:i.al, na.tomia1 orlIto:;i :-;i(: 110 malarza t ;1 1\ i s ł a wa :..:; k ó r k i. Nie był Oli rollem z ['oznania i na tllt-ejZYBl Ttlllei-e byl nipzmwy, ('cdl luł\viplIl żąda przedło:i.,p'lI;a, ..li"tll" tj. poświadezenia ślubnego urodzl'nia i llohr;egll za('howani:'.. Trl1lhw było naszemu mistrzo\\'i zasto"owae ,..;if: do ZWY('l:1 Yn" l'<'('howyl'h. ho mimo groźhy za-płal'l'llia kary kamh'llia \\',1skll.

..lila wet ('iągllif:ei;ł Ze!l kary pienil:żnej G gr.. trzy razy jesz('ze powtarza Sil w,ez\yanie o Hwiadeetwa. Te trudllośl'i k(n'ki w /loxtarl"zelJin ('0('howi (łow(ulł-Iw )l1)('ho11wllia latwo d;lllz si{: wy jaśnie. j-E':i.pii weźmiemy )Jorl lI'wagl:- że malarz o tem ;:\;Clmem llazwiku i imj,pJ\:u I'rzehywa jJol'z<!tko\\'o w Krakowie, g(łzie ]JO!'aZ )Jiel'w,-;z" spotykamy sit: z lIim \\' (',zen\'l'u 14H4 r. Pożycza on w tym eZ:1sil' wraz z :i.oWj .\lagLlaJ.cllą !) z.L II \Val'ława l'am'zpra i jego J113tki Kat;llzYllY. zoh(,wiązllją(' ';]f: z

4) Cons. l'o7.n, 14U4- 1507 k 32 v, 5) Scab, POZll. 1497- 1511 k. 35.

6) Tamże k. 21 v.

7; Tamże k. 23, 1) Księg-a cechowa str. 3, 7. 8.

2) Tamże str. 57.

Il;ug'u lIi;;I'ił-' w kl'tJt:,irn I'za,.;ie lwz żaclny('h \\ ym{)wek pod g-l'o: pl\j;'("a. do wif,'zicnia. :1) \y ('iżki('h opała('h mate,rjalllyeh Z1Ialazl ,.;i(: 1I:ł";Z :-;\;:llrka. bo oto, IV lutym 1.J!);J stolarz La.,.;zlo mająe 1'1'1't0J"!:-:jP około !)O z\. (10 nieg'o h; 01'Ze' w urzdowy a1'2szt przez wo'1rwgo obraz i wsz'stkie rzeczy :-ikIH'ki l). w II' el..tI(' dwa tygodnip pÓźnif'j na "'kntek żąrlania \\'rmiellio'11Pgo' stolarza urząrl wÓjtow.;ki krał,owski ,.;pi,.;uje iuwpntarz I'ZPI'ZY k(H'ki.") \Va-rto przyjrzp.', ,.;if' ],rż'Pj tPIJ]U ił1\Y011tal'7.Uwi. dajt' WUII howipm ";pOOhllOI' zolt:l" 1'1'(' \V11tI'Zl' pl':H'oWlli 1'f'(llllowipezllego nUlhHza i zhaflal' rrkwizyla Jlwlarskie. .Jakże:i. on:! Iłho'a i tI'h'k:l od iłł,pa1n p1'Zf' d ,';; t awioncgo IV ,.;ławnym kodt'.k,.;ic ł:h Itar.al'a Behema. 2) \\' pra{'oWili k\H'ki znachodzimy ohraz pneznaezony rio kośeioła w. :Vlikolaj:t "') na W(',,,,o!('j. tlllld wil'lki ohraz tndzip:i. llulły z' r:Fllami. p!Mno zamalowan0 wyei:w:nil:tf'. pll"!no ,.;.raTf' zamalow:Hlp, wyeią/!,lIide. df'sk( d,/ ł1l:lłowania. fartu('h mala,r:iki. skrzYllC'f'zkę (In przf'C'howywania hrh, tr'pt.k m:dy bez obraZIł z(' ,.;krlYlllami. kamiel" (l.. roz t'if'ra n' a farh. a nadto' pewna ilo;;r nÓ tf'l'j.dIIW nl kanrlplahry tnrlziei g'otoWf' k:wd0lahry: a mianowiei,e jedpn wielki (ln'wllia..n'. j('(len lJowy m:lly i jeden :i.pl:JZIIY. wi:HI('z:l('I'. ŻP ";kI'n'ka ollok !lI:!' ł:n.( \\':l tnlllni ,.;.i(: i Sil Y('Pl'stwt'lII. .J pżeli praeownia ma la r:<k:i ł)\'zf'd..;t:nv.ia .si(: IIho(). o- ik':i. g'o-rzej wygląd.l IIl'zą(lzenie (1\lIl\OW0 n<l;;z('g'o- mi-trza. To pr:nnIziwy ohraz lIt;rlzy, rz:\.(lko spotykany II I'z('m'e'IIIi1cr'nv rprlniowi0I'zny('h. znaehol1;;imy howiem II niego z:rlf'dwi0 d\\'a krz(',.;la. szafkI,:, kOły",k(:- ,.;tołek. II.H',ZYlli'0. (lwa ga1'llki. zaflik. :-.ioki(')'r:. rożpn. Iif'htarzyk !łowy. ł.iehtarz ż<"laZllY i IIz\dl:' ł) Ot .i w,;zptko. Dłllg'i )\:I";Zł'go mistr'ł::1 ni0 kOl')('z:! Sil: na tpm. IHI oto dwaj :\1;!\'('.iIl" 111:\l;.rz .i ,.;tol:!rz, stali ";:l: n'1\Vllip:i. ofiarami jl'g'(I dlllg{nv. .Ja';"o rr:e,zyeiPlp zohr)\viązllj:l ".i l: za nif'g'o z\Vr{J('i. ł';lWł"wi K:lllfm:lIH)\vi ti z\. l1łllg'll w krMkim tprmillil' Hip (,zpkaj:!I' 11:1 wyrok "ądo\\'r. I) .If'szl'zl' \\' sil'rpllin t4!):" ", \vyplyw:l .sprawa

:11 Pta,.;nik. ()ra<'o\'Ja arlifil'UID nr, 11M' 1) Ptaś"ik, 0J'. e. nr. 1179.

) [am:'-(1 nr. 11/!', aj Bucher. LJip allen 7.unfl u. Yel'kp\'lsoronnng-pn der i-:ta,1t Krakau. Wien lH9, str. 51i, tabI. XII. 4) O obrazlteh z "ych czas";w w kośl'iele św. Mikołaja por. Pogaczewski, Kości6ł poJ wezwaniem św. Milwbja w Tece Grona konserwalOlów l, stI'. (j3-6j. 5) Ptaśnik, Cracovia artilicum nr. 11tH.

1) Tamże nr. llH2.

KRONIKA MIAS'I'A POŻNANIA

>-,kt','l'ki, ktt')rcg'o rzee:'.)' s.pisallr> ]1upl'zednin oidada are';ztpm wym:eniony poprz01łnio gUJ\vny wipl'zyei<'l stolarz Laszlo przpz woźnl'go na pokryeie (lługt'lw. Dowiadujemy "if pJlzyt.PłłI. że Skórka Jlil eze-kająe lIa sKutki :,;wnj )'pkkomy?;hlO?;('i I'Zy tei hip(ly zhipg-I z Krakowa,. ') W dwa lab po tych przej?;eiaeh w Krakowip wypływa SkÓrka w PoznalIiII. 'lajenlll:ea wyiallia sip'. \V poprzf'lllliem miPj'I'u pohytu wstawił za sohą smutną ław0. Naleiało prz0ezr'kat. aż sprawa lIeiehnie.. dla, tego to zwleka z dotan'zpnielll l'('ehowi 1'0zn;U'H,'k!Cnm wiHlef'tw, Z eza,'""cm willoezn!f' ieh d(Htarezył. :1, JIiOi0 zaponmiallo o nieh w ('('<'1111. wi(lzilll' howip!II. i,l' I'rnwadzi wal'i'zlat malarski hez Pl'z.c;:zldHL zg'lasza. na,wet w l'. 1;)()7 w l'(,l'hll I'r.yjl:e'{. eh'ope{I\Y do tnmillH, a mia,lIowi,eic t a s z k a z K r ak o wa i lli'Pjakie2-'o .J u r k a. pla('ąl' za Ilieh ]10 1:2 gl'. wpi':,o\Veg'o. / Nip znamy Jego rlziałahlOei mal:1l';:kif'j IUl gT1!Ill'ie POZll:U't;:i,illl. 1'0 za rZ0mios/.('m malarskip1ll a moie i sllyeel'skipm trndlli ;:i l : lIasz mi"tr:'. taki0 g'o..;podarstwpm L'lJh"'m 11111 haIHI\('łł1. w r. l:ill bilW:I'lIi k n I'nj,e od lira eowitpg'o .1 ak Óh;l :\Tikal-('<gTl)ka z Liszko":1 dwa koni0 za H grzywiplI. oe7'wiI'(' lIa kr('(lyt. ) W r. 1;)()!) poż" ('la u IH)Zll:U'lski,pg'o żyr/a :-:\allllwla (i grzywien. ") nil' (J(lllaje il'h na ff'rmin, w r. 1;)10 bowi0!11 whowiązuj,c sili zwrÓl'ii' IIIn tę ,,:UlIą kWDt( w najhlii,-;zym ('za"j0. nowiarłnjem\ I'ię przy tPj sp()SOhn()I'i. że ma, d1'llgą iOIl\;: niejaką .\J\J!I:. ") ktM:l tmrlni ię szynkal':itwpm. jakhy wynikało z trg'o, ip Th r. I;SU willlJa jest bymono\Vi 1\lrz)"g:odnwi za 5 a('hteli piwa. ,:) \Y r. l;) l :. zapiąg-,l.ją ohydwojf' malŻliliklJwi0 lHI1g' w \\'y,,"kl)I'i gTz'wiell u Bryk('jllsza. Bal'yezki. 4") l'n:yk"uly t0 ?;wi:u!<'z:! wymr'wllip (J Idopol:lph fill:IlI,.;lIwy('h k(H'ki i w f'oZIl:lllil1. .Jak z nieh wyhl'ną!. nil' wi('my. \\' "am)"1Il kollel1 X \' w. ZOi't:lje nli -tI'ZP1ll malarskim II f' n p,ł y k t. ;:'Il Kkmcnsa malarza i .radwig-i. ktt"lry za )lrzyjęei/' do i'('l'IlIl lila za płaeii' im gT. 5) \\'krMep )lotem IHlzllajf'IIlY go 'I. )lI'IH'I.

2) 'I':1I)]:i.e nr. UH7.

:1) Ksił:ga cechowa. sir-. t :ł:1. t:łG i I s.

1) Cons. POZll. 1 ,'()7 - t 52" "tl'. :!(i.

I) Adove. Pozn. t;JOH-tGl:J k. U:ł".

:!J T:trn:i.e k. 81', :) '1'am:i.e k 155 v .

4) Tamże k. 175' 5) Księga cechowa str. 81.

u ze Stefa nem prohoz('zpm w Ptaszkowi e koło <1l'odziska. i<Un'y kup:J 11 nk:g-o ,.tuIllham" z lIalllaJIIWall:j ..\Vi,{'('zprzą I'all:-;ką" za li zł \n:g-. i uie ('hciał 1I:l!0Ż:1N.j "iI: UIIlY zapJae'{.. To też mt"z H0Jlf'(łykt wyr-:tąpiJ ze kar!!':l (ło ';wn:-;ystol'za w r. 1;jOt. 1'0 przeinl'iJaJlin matki IIfi('jaJ p,'zlI:uh,ki wydaj-e wyrok, w kUn'ym plllt'('a z<li,]a('i{' nal0żytoHe luh zwr(....i(, ohraz. ") W:-;pMl1i0 z ojeem malu,jt' lin t;lkżp ohrazy do ko..;eioła klasztornego w Lllhin'lI za, !ukażllą "11111(: 1;0 gTZywipII. N,! tlp zapla.ty przyehodzi i w tym wypallkn do III'oee:-;u w 1'. l:JW! z opatellI Ntani:-;ławem, kUn'y twierrlzil. i.0 zaplaeił już w ('aloei 1l1ł1l')\yiollt' hOllo.rarjllm, g'lly IJ1'zel.iwllit' :-;tl'lIlIa skal'żąea, rlO\\"fHl7.iła, że otrz'mała tylko !)O g-rzywi{'n. \VezwaIIi prz{'d pfiejaJa na Hwiatlkl')\V i rzpezoznaweÓw malarze N('hillillg' i ::-;talli:,;ła w zezlla,li. Ż'{' w eZ:lsie oglądania ohl'az{)\y w ko;'(" pił--' klasztornym sły.,zeli 0:1 opata. że eałą n,tl0żytoH{' liO grzywiell za IIl,razy z:lpJ;wił i Ż(' oni Z:I tl: SIlInr: hylihy dostarczyli ta'kip, :-;aHH' ohrazy. Dowiadlljpmy sil! przy t Pili, że IIhl':lZY. przYllajmllicj prz{'z Ikm'dykta hyly malowallf" lIa mipjsell w Luhillill, gdzie mi..,trz z pOIlH)(, II ik:HII i hył lIa utrzymaniu klaztorn. KOlli0(', IH'oe('sll nipwiadom'. lIif'win.domy takż(' i lo., ohrazÓw. kt{n'yeh rlzi'H hl'ak lla lIIiPj,ell. 2) \r r. ISOI zapisllj'0 g{,II{'cI.;t żoni0 Kat:lrzYllie tytult'llI W;:\II,I 10 grzywiPJi, ") ;\, w l', 1:J 11 wilIit'lI lIIalar(',e D o l' o (' i e może żonie \rillepnt0go 7 gr. 1) Żyjp j'e7.eze w r. l;jl i pożyeza IJ:1W0t w t'm mkll gl'zywn' or! .!:uw l'n'ws'ia g-;uharza. ") pOI'zpm tnu'imy ;,?,',. z O('ZI1. \V tymamylJ] r'7.::],,;'0 z }wI'lr0!11 X V. w. wpimje :::i(: 1\0 e0chll j:d;:o m:lj,ter m,ll:1rz \\'ah'illy i ZOhllWiązlljp się okaza(' ..I(')'hl'yf--. j:lk. tO' hyło w 7w'r'z:t.in,. l'rzTzP(,z0ni{' swe, j111(l tym wzg-II:(lf'm. POł::lwiaIlP przpz- ni('g'o w I'. l:iO; :-,pl'łni.l (lopipro ,y r. 1;-)04. ") Ż'jp j0Z('zr' WIt l!ill i zoh,)wi<!znjf' S!I: zapl;\eii' !) gl'. tani.,lawowi :-;[lIl;łrzowi. 7) \\'i(:<'Pj \\ iadolJ]oI'i o lIim nil' pol'ii;łlla111 y.

U) TJlanowski, op. c" II, nr. 1[,:;1.

t) TTlanl)wski, op. C., II. nr. 1GB:!. :!) I\.ohte, op. c., liT, str. 165.

S) Scab. Pozn. 14D7-1!i11 k. Ii:t 4) Ad \'01'. Pmm, 13(JH-151!'i k. t%.

5) Tam,;;e k. H v.

U) Ksit:ga cechowa str. t:!::J.

7) AMoc. Pozn. t508-1ó15 k. 117t'

KI-WNJKA MIASTA POZN:\NlA

I'odolm:f" nie m: ' ,my ia.dnyeh wi:Hl',Hnnś('i o 1Ilalarzaf'il r ił 1'o i 11 i 8, ktt'II'Y w :lIlIYIII ko(wl\ XV W. pl'zy.ity ja:kll mł.iter dO' epehu płaei za to l zl. l:tky ) tlldziri () \\' i 1\ r' (' II t Y m zahezpiepza.iąeym iOlli" Do-)'oeie w r. 1 ;-)()tI tytulcm wiana, l zł. wg-. 9) Nil t,r'Tn wy(.zprplljcmy w'ka7. małal'zy pozn:I\'\ski('h Xy, w. ?\a t.akoiH'z.puip pozwalamy olJip ptnliŁ'ś('i dwir' najtar:;z'e wiac!om()('i oc! 1I0";Ząl'0' Hi cło org:anizaeji, i zwyezajów wpólnpg-n ('rdm zJ/)1 nil'zo-ma la r-ki,p'g()'t. Uchwała rady miejskiej poznańskiej z 9 grudnia 1489 w sprawie utworzenia wspólnego cechu złotników, malarzy, hafciarzy i aptekarzy. łllt{'r aurifahro. pieto)"p,,,, sf'ritextol'e._. apot0ea.rio's. Domini dl' ('onlllat II rlt'C'rrvprnnt. qllod .1urifahl'i. pietorr.

FPl'itPxt,)rr, pt appoteearii im; iml\l fratel'llitat0m haher(1, oehcnt tem}J01'ihu, p0rpP-tllis uh pl"lUl (}.pe0T1\ mal'l'arum prO' fahriea eivitatis soJvendarum, qui huie delT,pto ('ontra velwrit. OBlwnt lIil'hilominl\s fJllilihN. ilIorum inxta ipO'nlln st<1tl\ta, pl'ont a(ł ip:'\ol'lIIn ,]1f'etat 31iifieium in penis pt alii:-; prout dt':,;uper privileg'ia ('lll1fPeta h a 1)(' nt ilIi- inviolabilitel' pr'rmanelr omni im p('rlimrnto rpmoto pt d,e Cjllolihet illorum artifiei,) 1111\11" pro inra.to PI .-lp altrI'o :ll'tificio pl'pfato pPr (lominos d... (,(),lIsl\latu f'iigi <'t alii ac1 thhulam pro ..:pdt'lllla (liffp'rp'\1('ia intpr ip,.;os. AdnIII III 1!i1ra" 1)

2. Uchwała cechu wspólnego z końca XV w sprawie składek pogrzebowych towarzyszów. It0m Llr g-e..:eHpll ha!tPII i('h eYlltn'l'htłig'lil'h \"on fn'Y1'n "ilJ('II vorwillig:pt, uwl hah011 allsz irpl' hoxl'1I pyn g'\Jlr10n g,pg'0hPII ('Z\\' r!1'1n IpYl'htll'l'h off (las p,,.;z eym yezlil'hem I!.'p",;,P II 011, rl'<'l' do hy \"ortjrlIPt off (l' horp g'l'(l:l(,i;:t wprdPII sal 111111 ("rli!'!l zw gralH' lit' t pl igpt wf'nlf'1I za!. It,pm do. splh0t rH'h halJl'II UIlIJ olIplI a]]{', qlwtnortf'mprHa ansz der sC'!bigp\1. hoxrn 1£011PII "II gr. ('ZW hlllffp. (Ja,.; mau /]y lir'hl,(' flor VOII (listf" h:1SZ nIag-k anszhalr!!'n IIff t!P\łl alt.:!' \lwI 1ll'Y rll'l' lll)\"p 1\1)(] off Llpn holezPII k01'l'l'pn. IIff rlas 011 !lei) pyn 'inil'h g','lt ('zw hn!ffr' wirth k,nwl1.

:;, Ks;ęg-a ceC'howa sIr. 1.1.

!:J) Scau. Pozn. L4D/ -1& j L k. 50 v.

1) C'onsulmia Poznalliensia 147U-1494 k. 89"

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.05.31 R.2 Nr5/6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry