KROKIKA :\I1ASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

\V "Oświadc7eniu" IH"ognllnOWGm, wrdrukowanem w BUmerze pierwszym lf), cz.tamy co natępuje: "Pismo nasze jest l)ismo niepolityczne, nic 'wiec z polityki zawierać nie hędzie. .\by wydawać pismo polityczne, potl"zeba złożyć kaucję, na którą niy funduszów nie mamy. Nie będziemy dalej zamieszczać ał'tykułów, dotyczących stosunku miedzy rządem a podwładnymi, jako socjalnych, bo i do tego potrzeIma jest kaw'ja pieniężna i toby llas mogło na szwaHk narazić. Natomiast zamieszczać będziemy nowsze i co ciekawsze płody literatury polskiej, powieści ii wyjątki z nowych dzipł i pism polkich, których znajomość, lubo pożyteczna, w naszej prowincji nie jest upowszechniona". \Vydawcom chodziło, jak czytamy <lalej, o przedrukowywanie wyjątków z czasopism polskich, wychodzących poza granicami I\:sięstwa. Nadto wiał "Dziennik" poluieszczać wiadomości o ciekawszTh wydarzeniach krajowych, () sądach przysięgłycb, posiedzeniach rad gminnyeh i towarzystw lu"ajowych, o rozporządzeniach władz, zmianach poczt. jmrsach papierów \\ artościow eh i terminaeh lieytacyj, o przyjezdnych, jarmarkach itd. \Viadomości handlowe wydawcy zamierzali podawać "z szczególną pilnościę,". Chętnie chcieli składać hold załudze, a jeielihr musieli ganić, to zamierzali to czynić z miłością. ,.Zwykle trzymać się hędziem rzeczy, nie osoby". Nawoływanie do zgody, do ponieehania kłótni i niesnaselc, tudzie,ż podejrzeli nieuzasadllionych" - oto zadanie "Dziennika". "Pożytek powszechny i harmonja powszechna - ()to cel naszego pisma".

Po tem oJnvieszczcniu programowem następuje opowieść p. t. ,,\Vyklęty", Wy jęta z .,Podall litewskich" Ignacego Chodźki. Nw,tępują "wiadomości lokalne i z prowincji" (o posiedzeniu rady miejskiej z dnia 12 maja i o wynagrodzeniu Żychlińskieg'o 23. szkody, spowodowane podwrżzeniem ulicy młyńskiej), przedruk wiadomości z Gazety \V. X. POLno o przyjeździe do Poznal1ia teatru krakowskiego 7. dyrektorem Chełchowskim na czele, a wreszde sprawoulanie z sądów przysięgłych w Międzyrzeczu

18) Znajduje się, jak podallo wyżej, w aktach "Xacz. Pl'ez. X G.J" yol. II.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry