ZAPISI\.I

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

\Vezwani do złożenia kaucji, obaj wydawcy "Dziennika" zwracali :;:ię do naczelnego prezydjum z prośbą o uwolnienie ich od tego obowiązku, - bezskutecznie 13). Mimo to wydawali nadal S\\ oją gazetę, dopóki władze nie wystąpiły przeciwko nim z n'presjami. \V połowie lipca r. 1852, a więc w dwa miesiące po Jlałożeniu pisma, prezydent policji nakazał policjantom wtargnąć do drukarni w czasie drukowania nowego numeru i po przelwnaniu się, że kaucja nie została wpłacona, druk wstrzymać i :;:kład rozrzu_iC a odbite już p.gzEmplarze zająć U). Tak się też :;:tało. Wskutek tego ,.Dziennik PoznaI1ski" od dnia 17 lipca 1852 r. przestał wychodzić. 'Wydawcy jednakże nie dali za wygraną. \V kilka dni po katastrofie, która ich dotknęła, donieśli policji, że zamierzali nadal ,.Dziennik" wydawać, trzymając się ściśle granic, zalo'eślollych 17 ustawy z dnia 12 maja 18:)1 r. dla czasopism lliepolitycznych, aż do rozstrzygnięcia toczącego się procesu. a to celem dotrzymania zohowię.zai1 wohec abonentów. Nieco później wydrukowali lla próhę nnm. ;)2 .,Dziennika" i przesłali go policji z zapytaniem, czy władze pozwolą na wydawanie pi!'ma w owych dohrowolnie ohranych granicach. .Jednakże zdaniem policji "Dziennik" i \V nowym charakterze podlegał obowiązkowi uiszczenia kaucji. A ponieważ wydawcy l,aueji nie wpłacili, zo,;tali skazani na za.. placenie po 20 talarów kary każdy lub na 4 tygodnie więzienia. Na szczęście jednak s:',!d ap<,lacyjny zniósł wyrok pierwszej instancji 1'). Ogó/('m zatem ulmzaly si 52 numery "Dziennika Poznallsldego" w okrpsie od 16 maja do km"lca lipca r. 18;)2.

13) Pa.wicki i t;ube do nacz. prez. dnia 21 czerwca 1852 r., tamże.

H) "Prpz. Pol. II D. 29", fol. :.i: rpj. pozn. :>0 czerwca 18;);2 wzywa rrezydjum policji do :;clągnięcia kaucji lub zamknięcia pisma. \Vy. stąpienie })o!icji przeciw pismu dnia 17 lipca 18:>2 r.; fol. 9: prez. pol. dnia 19 lipca donosi naczelnemu prezydjum, że od dnia 17 "Dziennik" przestał wychodzić. 15) Tamże, fol. 10: podanie wydawców do policji z dnia 22 lipca 1852 r.; fol. 11: z pismem z dnia 27 lipca przesyłają num. 52 "Dzicnnika". Policja tegoż dnia odpowiada odmownie.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry