rfl.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.06.15 Nr48

Czas czytania: ok. 3 min.

GAZETA

Wielkiego

POZNAN

Nro. 48.

w Sobotę

Z Krakowa dnia 2. Czerw eJl * Akademiia Krakow»ka r połączona z Towawsystwem naukowem, chcąc uświetnić pamiątkę założenia swego r odbędzie w dniu 6tym Czerwca r.b. o godzinieczwartey popołudniu, w sali szkół Nowodworskich publiczne posiedzenie. J W. Felix Radwański} Senator wolnego miasta Krakowa, i Professor wysłużony, zagai tę uroczystość uczoną rozprawą: "o gospodarstwie tak w ogólności iak w sczególności. '* W. Paweł Czaykowski, Professqr literatury, odczyta odę: "o ustanowieniu Towaizystwa- naukowe go.-" w. Józef Tomaszewski, zastępca /\ Profeseora mineralogii, zakończy posiedzenie rozprawą: 0- systemacie mineralogicznym, naywięcey do natury zbliżającym się, Z Petersburga d 2<f. Mnia.

Stoi» % .. t. m. wyjechał z tej<; stolicy Więl«,

Xiestwa

SKIEGOdnia

1J. Czerwca

IgtG

ki X!ążę Mikołay, Pawłowicz w celu, "odprawienia podroiy w państwie Rossyiskiein. W orszaku Jego Cesarzewiczowskiey Mci znayduie się Generał-Adjutant Cesarza, Generał- Porucznik Golenisezew Kutuzow- W. Xiążę iedzie nayprzód do Witebska, ztamtąd do Smoleńska" gdzie obeyrzy wsławione wypadkami r. i g 12. okolice. Ztamtąd puści się przez Mogilew i Czernigaw do Kilowe. i tak daley. " Poseł Rossyiski w Londynie Hrabia Liey fen, otrzymał dnia 33. Kwietnia wiadomość z Rio de Janeiro y iż okręt Rossyiski Rurik pod spraw- Patia Koizebue syna, ptzybit n» początku 1lI« Grudnia r. z. do wyspy S. Kata« r z y n y, i opatrzywszy się w potrzeby, p*ł* ścił się ztamtąd w dobrym stanie dnia a4. te<* goi m. w dalszą podróż. on , N owy Francuski Poseł Hrabia No a illeS j miał tu wstępną audyenayą dwa j. LnA Arcy-Xiaie/\tf6 poiechał z GriitZ do swego earn ku w Thernberg. Dowiaduiemy się, ii Arcy-Xię£na Beatrix (mieszkać będzie na przyszłość w Sjiedyolame, chcąc resztę dni życia przepędzić w krai u, 'Jw którym córkę swą ś. p. N. Ctsarzowa/\ AuStryacką postradała.

Xiąię Maurycy Lichtenstein niebezpiecznie chory. Wzmiankowana niedawno pogłoska, ii jMinistir przychodów, Hrabia Stadion, wyiedzie na krótki czas do ffnspruka, niepotwierdziła się. Dnia a 5- Maia przyszło tu znowu 9 wozów z pieniędzmi z Francyi. Ma to bydź ostatnia przesyłka gotowizny, którą w przyszłości, dla osczędzenia wydatków przewozu, wexle zastąpić maią. Wielu twierdzi, ii do tego czasu znayduie się iui 70 millionów Złotych monetą konwencyiną do rozporządzenia Ministra przychodów. W nocy na 29. Maia odbyła się u Ministra przychodów Hrabi Stadion a konferencya, Łtórey także Radcy stanu Węgierskiey Izby »adworney przytomnymi byli. Dzisiejszego rapa odeszły zapieczętowane pakiety do wszystkich hrabstw królestwa Węgierskiego, iak Słychać, z rozkazem, rozpieczętowania ich dnia 8-Czerwca, zkąd wnoszą, ii tego dnia nowe urządzenie finansowe w całey monarchii ogłoszonem zostanie. Pani Eliza Bacciochi, siostra BonapartegQ, dowiedziała się o bardzo niepomyślney decyzyi w interesie iey o kilka millionów załńesioney pretensyi do państwa Łukieskiego. i%Viadomo, ii podczas zaięcia tego kraiu przytrzymane zostały z naszey strony iey rzeczy, apóźniey wyznaczoną była Kommissya Cesarska do rozpoznania iey rosczeń. Rzeczona Kommissya rozstrzygnęła teraz, li Pani Eli%a Bacciojchi winna zwrócić mieszkańcom tego kraiu 3. milliony.

W Buknreście (stolica WołosczYzny) miano sczęśliwie odkryć i przytłumić spisek. Z Hamburga dnia 27. Maia.

Podług powieści wiary godnego podróżnego, który dnia lago b. mca opuściwszy Bergen, dzisiay tu stanął, rozsiana dawniey pogłoska o wybuchnięciu morowey zarazy w Norwegii, zupełnie itst fałszywa. Powitść, ie ią z rozbitego okrętu na ląd wniesiono, była baieczną. Z Stokholmu dnia 2. Czerwca.

Słychać, iź NN. Królestwo wyiechać ma.

ią dnia 4. t. m. do Schonen; dla słabości zdrowia i podeszłego wieku oboyga powoli podrói tę odbywać będą i bodłY przed końcem tego miesiąca staną w Ramibsa, dokąd właściwie tę podróż sobie zamierzyli. Królewicz i Xiąźę Oskar, wyiadą dopiero d. a o. z tey stolicy. W Gotenburgll buduią wielki dom widowiskowy. Fregata Szwedzka przyprowadziła do pcfrtu Gotenburgskiego dwa Angielskie kupieckie okręty, przeznaczone na morze Bałtyckie, a to pod pozorem, aieby karantannę odbyły. Poseł Angielski Pan Forster, wyprawił natychmiast gońca z doniesieniem swemu dworowi o tern zdarzeniu. Z Hołstyna dnia 4. Czerwca.

Do waznieyszych uchwał Seymu Norwegskiego, który dnia 31. Maia r. b. zakończyć miał swe posiedzenia, naleią "następuiące: 1) Szlachectwo w Norwegii zniesion e; iyiące teraz osoby stanu szlacheckiego i ich teraźnieysze dzieci uiywać maią dotychczasowych prerogatyw szlacheckich, po zeyIciu ich z tego świata ustaną wszelkie przjwileie szlacheckie, a następcy ich naleźyć będą do rzędu wszystkich innych obywateli kraiu. 9) Seym upowainił Dyrekcyą banku, do zaliczenia rządowi a. millionów talarów bankowych wimienney wartoici ,;aa podatki II. igi5 i 1816", która to

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.06.15 Nr48 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry