GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.06.29 Nr52

Czas czytania: ok. 23 min.

11111b

Wielkiego

Xiestwa

POZNANSKIEGO

Nro.. 52rw Sobotę dnia zg. Czerwca ISifo

Z Poznania dnia 2$, Czerwca, J o. Xi"'źę Radziwiłły. Namiestnik Królewski w W. Xiestwie Poznańskiem'" przybył tu wczoray z Ber Z Warszaw Rocznica uroe: dowego bytu Po b. mea, według programu - prrej. J * Mość, W Xiecia- Konstantego, wydanego.. N a dziedzińcu Saskim wznosił się pod namiotem- ołtarz okazały, przy którym celebrował MV. Biskup Gołaszewski. Osoby Rządowe i kraiowe Władze znaydowały się na nabo» żeństwie. Wieczorem miasto było oświeceńne. Gmachy publiczne, mieeakacia Rządowych.! innych znakomitych osóbf celowały okazałością illuminacyi; na teatrze dane było bezpłatnie widowisko. Pamiętnym Da zawszebędzie dla wdzięcznych Polaków dzień 8 Czerwca. Wdniu tym usłyszeliśmy nay »z£ dla sere naszych słów»: "J esteściez

Polakami te Walczyło uczucie radości z uczu ciem poefeiwienia nad wspaniałomyślności; Alexandra. Z Zwycięzcy stał się naszyn:narchy zamiarów. Z Krakowa dnia id. Czerwca, Dnia 10. Czerwca uważane było w tyitey* szem Observatorium całkowite zaćmienie księżyca. Zaczęło się po północy o godzinie 1« 47 min. 26 sek. i trwało do 2 godziny 10 min.

26 sek., w którey chwili księżyc zupełnie się.

zanurzył wcieniu ziemskim. Po przerwie 59 minut ro sek., zaczął się znowu wydobywać księżyc z tego cienia, to iest o 3 godz. )J;. min. ek., lecz gdy w czterdzieści minut potem." słońce, a księżyc we 37 minut podszedł ziem, nięmogły bydź uważane cawiifc vitego zaćmienia. achunku, który był kilku dniami i wystawiony na widok publiczny, okaę, że całe zaćmienie trwało półtrzeciey y, i że księżyc przeszło 14 calów był u zanurzonym. - - Liczne zgromadzenie .gwowanych gości zasczycił» swą przyści% obserwacyą nadzwyczaynego tego sma. Z Petersburga dnia 20. Maia.

W:elkiXiąźęJrać, Mikołay, dnia 1 a. Maia sinie 5tey zrana do Wielkich Łuk przya z południa o godzinie jtey vt dalszą, .iał podróż.

, l %Riche lie u, były Gubernator Chersoń.

irzysłał dla sadu Nikickiego 620 roślin on. Bawiąc ten Xią£ę w Niemczech ptkj uJOIOIIey kwaterze, przysłał dla dyrekcyi ogrodu piękny i znaczny zbiór ksiąg, dzi, ętc., do ogrodnictwa należących. wyszłey w 3ch tomach historyi czynów rała Hrabiego MiłeradoU)iczay w dzienS yn O y c z y z n y , następne czytamy e: "J est to iedna z tuzinowych robot trskich; gdyby przynayrnniey zbieracz .iążki niepolenił się był wskazać źródeł, :ych czerpał, wtedyb się mogła stać atną dla przyeziogo Pisarza życia znatego naszego Bohatera. Do książki any lest wizerunek, w którym mundur raI ski i ordery dosyć dobrze są trafione." długgazety Z u s c h a u er, działanie noAs*e? aryfiY w Rydze, zaczęłe się uskuteczniać lia 1. t. m. · - Liczba okrętów do dnia laia przybyłych do Rygi iest 198, wy* 34.

Z Wiednia dnia z 5. Czerwca.

zekuiemy z utęsknieniem N. Cesarza, iutro do tuteyezey stolicy powróci. N. 2?XP ipodziewany iuź tu był dnia 13. t. m. - uęźney Parmeńskiey przyporządzaią poI V Wiedniu t W Cesarskich zamkach bagikwialnych 1 w ''Baden. Takle Xiązę Antoni Saski wkrótce tu spodziewany.

W skutku patentu finansowego kurs znacznie się polepsza. Bank z pośpiechem iest urządzany. Główne do życia potrzeby n.p. mię» so, chleb i t. p. staniały. O uroczystości hołdowey dnia 30. Maia w lnsbruku odbytey, zawierała gazety nasze, co następuie : We wszystkich czasach zapisywała historya narodów w rocznikach swoich dnie owe iako nayokazałsze i nayznakomitsze, w których narody zawierały albo odnawiały wielkie przymierze, co Monarchę z Ludem nierozdzielnerni na zawsze zjeanoczyć miało węzłami. Od takich bowiem chwil czasu zawisło błogosławieństwo albo przeklęstwo całych pokoleń, i dla tego są one dla narodów dniami naywyźszey wagi i nayświętszego interessu. Lecz gdzie święty ten obchód przez zapał narodu dla swego Monarchy stai e się wielkim festynem miłości; gdzie owe przymierze, które Monarcha z poddanym zawiera, iest przymierzem serca, nie ięzyka; gdzie zadawniała, wiekami nieprzerwana, we wszystkich czasu odmianach, w ucisku i w walce zawsze wytrwała miłość, nowemi zwiastuie się śluby; tam dnie takowe etaią się własnością ludzkości, która widzi się w nich zbliżoną swoiemu wysokiemu przezna« czeniu i ze szlachetną na nie spogląda wyniosłością, przekazuiąc pamięć onych potomkom dla świętego zachowywania. Wielką tą i wyniosłą cechą naznaczył roczniki Tyrolu i Vo* rarlbergu wiecznie pamiętny dzień 30. Maia r. b., w którym mieszkańcy tych kraiów, gorąco miłowanemu Monarsze swemu wieczystą wierność i nienaruszone przysięgli posłuszeństwo. Głośniey, aniżeli grom dział, zwiastowały radosne okrzyki ludu, który dla uczestnictwa tey wielkiey uroczystości z nayodlegley szych zbiegł się okolic i po wszystkich ulicach tryumfuiąc pląsał, iż przyszedł nareszcie dzień ten tak dawne pożądany, który naywyższey osobie nayłaskawiey przeznaczył, i w którym kaide patryotyczue serce mogło nową i święta przysięgą zatwierdzić przymierze, odtąd nigdy niezlamane. Żołnierze pułku strzelców Cesarza, mieyska gwardya obywatelska, niezliczone tłumy bohaterskich oyczyzny obrońców i kompanie strzelców kraio wych stanęli po obu stronach ulic i rynków, ktoremi uroczysty poczet miałiśdź do kościoła. O godzinie gtey wsiadł N. Pan do swego przepysznego powozu galowego, dla udania się . na uroczyste nabożeństwo do faroego kościoła.

Cały orszak ruszył w przepisanym porządku.

Przy kościele powitanym został N. Pan przez celebruiącego Xiedza Biskupa Boixenskiego, resztę duchowieństwa, rzeczywistych Radców łaynych i t. d. i na przygotowany dla siebie iron zaprowadzonym, poczem uroczyste odprawiło się nabożeństwo. Po zakończeniu tego powrócił orszak w tymże porządku do Ces. Królewskiego zamku, i udał się do sali dla bołdowego przygotowaney aktu. Po kil ku minutach wszedł N. Pan, poprzedzony wszystkie mi urzędami, ze swym GenerałemAdjutantem i z Kanclerzem nadwornym i udał się na tron dla przyięi ii hołdu od wiernych swoich Tyrolskich i Vorarlbergskidi poddanych. Gdy N. Pan zasiadł na tronie, zagaił Kanclerz nadworny akt ten uroczysty mową, wktorey wyrażaiąc zaAał kraiu ku powszechnie uwielbianemu Monarsze, toAniędzy irinemi powiedział: "Przeminęły już owe gorzkie dnie doświadczenia, w których Tyrolu i f?orarlbsrgu cnitliwym mieszkańcom, oderwanym od Cesarskiego domu, którego dobroczynne berło przodków ich przez witki usczęśli wiało, niewolno iuż było t<-go zwać Uycern, którego imię w sercu każdego uiezgładzonym ognistym wyrytr itst charakterem. Nadszedł dzitń gorąco upragniony, w którym szlachetny ten lud, naymędrszego, naysprawiediiwszego, naydobrotiiwszego Monaichę głośaemi okrzy

njr Soki radości, iak Oyea na noWo WICS, J ćlftff iako Panuiącemu na nowo hołd składaj w wysokiem przekonaniu dochowanAy mu* wielce ukodianemu, w sercu swem nienaru* szoney wierności i przychylności w naygwał* townieyszych nawet burzach ciężkich i peł> nych fataloości czasów. Im głębsze przeszłość spokoynym Tyrolu i Horarlbergu dolinora zadała rany, z teru większem uczuciem, ztem) wyższą odwagą, mogą i powinni kraiu teg<* mieszkańcy, sczęśliwszey wyglądać przyszło-* ści. Nie iedną łzę utrapienia, oyciec od do-* brotliwey znowu darowany Opatrzności, iua w łzę wdzięczności przemienił; nie iednę stosunkom kraiu obcą i szkodliwą uchylił nowość; nie iedno dobroczynne, dawniey istna* ce, w nacisku czasów przytłumione i znisczone, znowu ożywił urządzenie i t. d." Gdy Kanclerz nadworny mowę swą skończył, raczył N. Cesarz w następujące do Stanów i Der putowan>ch przemówić słowa: "Będąc ze* szłego roku w Tyrolu, obiecałem powrocie do was, i hołd we własney odebrać osobie. Dziś oglądam Stany i Zastępców wiernego Tyrolskieg) i V orarlbergskiego ludu miiifgoj z radością około tronu mego zi branych dla eirh«wrenia z.viazku- który lud ten od wiekówr z doainn mourrn;aidrzył, póki was ciężkie czasy, ktjryui j-uyuięKsze uległy państwa« odeuułie meodłączyły. Czasy te iuż przeminęły. Pan ivr )low i narodów rozrządził. J ego wszechmocna wola, wytrwała stałość poddanych i woysk moich, bezprzykładne ich natężenia, wierność moich prz>iacioł i sprzymierzeńców, zdobyły pokóy, ie<iyny pokóy, kióry trwałość zapew.ńć może, zasadzaiąc się na naturalnych państw stosunkach. Stoicie znowu iako potężne Monarchii przedmurze, powołani do obrony całego Pań« stwa, i pewni iego pomocy w dniu niebezpieczeństwa. Lecz nietylkp na waszych górach i w niedostępnych wąwozach waszych znayduie się obrona i zabezpieczeni?, Njt przychylności, na waszey miłości porządku, polega Me zaufanie. Naytkliws7.£ daliście roi dowody, ie was duch oyców waszych ożywia. Niechay wam duch fen nigdy obcym niebędzfe; naichniycienim, jakonaydroiszem dziedzictwem, syny wasze . Na *dałem Tyrolskiemu kraiowiJtonstytucyą, stosowną do iego potrzeb i do okoliczności czasu. J ak przez tę wam wyświadczoną, łaskę waszym dogodziłem prośbom, tak żądam -od was, i na tern polegam, ii rozporządzeń moich, zawsze do waszego tylko zmierzaiących dobra, z przychylnym dopełniać będziecie zaufani« m. Czetam od was złożenia hołdowey przysięgi, i ponawiam wam teraz zapewnienie moiey Cesarskiey i Oycowskiey dobroci i łaski," - Głębokie rozczulenie, święty zapał, który na wzniosłe te słowa wszystkiu ogarnął umysły, zamienił się po kilku minutach w nayży: wsze okrzyki radosne, kt t». słabą, tylko były oznaką" iak słowa iego głęboko we wszystkich utkwiły sercach, i iak święte uczucia w każdymwzbudziły umyśle. Łzy wdzięczności i zachwycającego ukontentowania, powszechne między wszystkimi przytomnymi wzruszenie, nayrzfitełnieyszemi były świadkami niewymo wney miłości i uwielbienia hAdu naywieraieyszego, który wszystk* dla ubóstwianego Monarchy Bwoiego i za swą drogą oyczyznę poświęcić iest gotów. - Gdy głośne uniesienie się ustąpiło uszanowaniu dla uroczystości aktu, Starosta kraiowy, Hrabia Bissingen, w zabranym głosie usiłował wynurzyć niewymowne uczucia wdzięczności Stanów Tyrolskich. Powiedział on między innerni: "Waszey, C. K. Mci celuiąca dobroć monarchiczna, poświęcone milionom witrnych, pod berlemTv-'oier.t naysczęśiiwszych poddanych, nayrozstropnieyeze i niezmordowane starania, połączone z naytkliwszą miłością oycowską, z która Wasza C. K. Mość każdemu z swych poddanych ZawśZe dozwalasz przystępu, a nawet ftaymilościwiey

7uprzedzasz, «a luz dla aas r>aypewruey8z$ rękoyoiiąiak nayprędszego przywrócenia pomyślności naszey, ile że oprócz hołdowey przysięgi, sercem oraz i ust Y u podnóża tronu ślubuitmy, iż we wszystkich naszych działaxJIacb i oboubjkadt, popierar ia oaywyższey służby wraz 7. ustaleniem dobra oyczyzny oaszey, nigdy z oka mespuśtiemy." Po skończeniu toy mowy nastąpiło uroczyste złożenie przysięgi od Stanów Tyrolskich. - Potem Prezes stanów Voiatibtrgskich miał mowę, w ktorey wynurzył tkliwe uczucia wdzięczności mieszkańców tego feraiu. - Gdy takie )J; Vararlberga Deputoiviui, z podobnie żywem uniesieniem się złożyli przysięgę, opuścił N. Pan salę wśród naygłośnieyezych okrzyków radosnych licznego zgromadzenia, poprzedzony świetnym orszakiem. Podczas obiadu uaeali uczty hołdowey przeznaczoney, N. Cesarz, siedząc u osobnego stołu zastawionego pod haldachinein, raczył z oycowską łaskawością spełnić toast za zdrowie wiernych swych stanów. Po obiedzie udał się N. P an na rnitysce gonitw. Wieczór dnia tego uroczystego zakończyło powszechne, oświecenie miasta i okolic iego, celuiące rozłieznemi przezroczami i n3p;sami, kturtmi mieszkańcy In Shrukll rozkosz swoią i nayiawnieysze uczucia przywiązania swoic;;o udowodniali.

Dowiadujemy się z Turcyi, iż Agaiańczarów «ostał zrucony i na wyspę Rhodus wygnany.

Tschelcbi Effąndi, 6tystarsjsj Minister Turecki, który sczes'iwie przetrwał trzy burze rewolucyine, pus>zi się w pielgrzymkę <iD Męki. Uieikorzndzca Kiliru zgromadził v." swey gubtrmi znaczną silę woyska pud Rosstta i powierzył dowództwo synowi swemu, znanemu JUSSUm biuzn A .który przeciw Wechabitom walczył. O przeznaczeniu tego woyska wielorakie są domysły, n. p. że wsiądzie r.a okręty i popłynie do T-UBtSy Algieru i t. d. Z temi uzbroieniami zdaie się mieć związek uzbroieme iwybiegnieme dwót b · dywizyi Ffoty Stambulsjkiey. Obydwie znayduią się iuż na Archipelagu; maią one bydź" przeznaczone, ażeby przymusiły Deja Algierskiego -do posłuszeństwa rozkazom W. Sułtana, które iuż od dawnego czasu łekce «obie ważył.

f( Dalszy ciąg patentów finansowych.) Celem działań ustanawiającego się banku, będą następujące przedmioty: * i) Wydawać w *marę wnoszoney przez Adininistiacyą finansów, lub inne mi drogami .wchodzAcey gotowizny, przekazania wypłat, pod nazwiskiem: Not punkowych ,. które na iądanie właścicitla, w uposażouey na ten koniec kassie wymiany, każdego c?asu w zupełney swolty ilości, ra krusczową monetę rno. gą bydź wymienione; a za pomocą, tych not bankowych usuwać zwolna przez wymianę" z obiegu papierowe pieniądze. , a) Daiąee się użyć gosowizną, pewne wexle, łub inne kupieckie obiekta, eskontować. 3) tidy w dakzym bi-egu iego działań, miany kapitał obszernieyszy zakres działania podobnym uczyni, dawać pożyczki na dobra piermhome, za stawieniem zupełnego bezpieczeństwa. . 8 Instytut bankowy mieć zatem będzie t ziery oddziały: Bank not (Zettel bank), bank eskonty; bank hyp o tek, i administracjafunduszu um02-2-en2a. Kliźsze sczegóły urządzenia tego instytutu, oznaczone Są oddziel iym, w dniu dzisieyszym wydanym patent: in, a następnie, przez mający się na ten koniec ułożyć regulamin, w całey obszerności wyłusczonemi będą. . 9. B ink, ekoro będzie urządzonym, iabo uprzywiłeiowany prywatny instytut, stawa się zupełną własnością akryonaryuszów, w utv. orzeniu iego przez składanie akcyi maiących udział, i wtem znaczeniu we wszystkich sprzecznych wypadkach, będą z nim, podług powszechnych przepisów prawa cywilnego,

. 10. Fundusz banku not, esfconty i ny£ poteki, oprócz zapasów monety, przez Administracyą przychodów wnieść się do niego maiących, utworzony będzie z 50,000 akcyi, z których na każdą, ilość 2,000 złotych (ryńskich) w papierowyeh pieniędzach, a soozło* w konwencyiney monecie złożona bydź musi. Wzięte na toakeye nadaią prawo ydo równego udziału w zysku banku. Ban-k otrzymuie za papierowe ze składania akcyi do kassy iego wchodzące, a przez niego nisczyć etę maiące pieniądze, od Administracyi kraiowey obtigacye, które 2-L procentu w konwencyiney monecie przynosić będą. Tak więc korzyść akcyonaryuszów składać się będzie, n a yp r z ód: z użytku procentu od składek vt papierowych pieniędzach; po w t ó re: z zysku, iaki dla banku, przez użycie składek w konwencyiney monecie, na eskont y i pożyczki wypływa. $. 11. Skoro nastąpi składka tysiąca akcyi, bank rozpocznie w całey zupełności działania swoie. Do tey epoki, czynności należące do banku not, sprawowane będą przez Wydział . Gtyni wspomniony, a patentem urządzenia banku dokładniey opisany. . ta. Pizez czas, w którym bank, aż do zupełnego ewefO urządzenia, przez Wydział tymczasowy zastępowanym będzie, maią na» Jeżyć do niego następuiące czynności: 1) Przyimować złożone do wymiany papierowe pieniądze, i wydawać aa nie noty bankowe i przekazania na obłigacye Państwa, podług stosunków . 5tym i i3tym oznaczonych. 2) Odbierać składki do banku, ,i wydawać za to akcye składi ącym. 3) Zbierać, vt obudwóch sposobach wchodzące papierowe pieniądze, nisczyć takowe od czasu do czasu, a z zuisczonych zdiwać publicznie sprawę. 4) Zarządzać wpływy na dług, od którego się procent opłaca, i używać ich na wykupienie obligacyi. od chwili, W Itórey bank, podług . ligo Weydzie w zupełne działanie, wspomnione III czynności, wraz z wszystkie mi innemi, do działań banku naleźącemi, poruczone zostaną ustanowioney od sanrych akcyonaryuszów, a celowi i kardynalnym zasadom tego instytutu odpowiadaiącey, Administracyi. (Dalszy ciąg nastąpi.) OJ Menu dnia ty. Czerwca.

W Frankcnthal, Speier, Landau, Gertnersheim i Neustadt, czynią wszelkie przygotowania na przylocie Króla Bawarskiigo. Głoszą, ii Generał Dessaix, osadzony z Adwokbtem Favre w twierdzy Pieiflonckiey, miał nalcieć do rokoszu Grenoblekiego. Pamiętniki Pana Fouche wyidą w ciągu walnego iarmarku S. Michalskiego w dwóch tomach u Brockhausa w Lipsku. Ze wszystkich stroo smutne dochodzą wiadomości 0- szkodach, przez nawałnice i ulewy zrządzonych. W cyrkule g ó rn e g o D u n a i u i I sary, ulewa z gradem w dniu 10. m. b. znisczyła na przestrzeni 5. mil całą nadzieię rolnika. - Wiadomości % Włoch.

Pretensye territor\alne Xiecia Eugeniiusza BjJauharwis co do Państwa Papiezkiego załatwionemi zostały przez układ, zawarty za pośrednictwem dworu Bawarskiego. Xiązę tamteysze swoie posiadłości otrzymuje W dziedziczną dzierżawę, i oprócz l a u d e - jnium wynoszącego 150,000, płaci rocznie 20 000 franków. Roczny dochód wyracho Wany iest w summie 850,000, a kapitał a _ I A 17,000.000 franków. Oytiec Święty zastrzegł sobie na lat dziewięć prawo wykupu za złożeniem powyższego kapitału. I /lustrya "Błoży się z Xieciem EugeniiusZem względem dóbr iego leżących w Lombardyi, i ta. łowe odkupi od niego. Policzywszy w to Wynagrodzenia, których ze strony Neapolu e zekuie, Xiąże ten będzie iednym z »aybogaisiiywi frywatnjrcb W «ałey Europie*

Z Paryża dnia 14. Czerwca.

Dnia io. t. m. wyiechaii Xiestwo AnCrOH* lenie z orszakiem swoim do Fontainebleau. Nazaiutrz wyiechał tamże Monsieur» Eskorta ich składała się z oddziałów dragonu Królewskiey straży od boku i gwardyi na« rodowey. Dnia 18. t. m. po mszy S. przyimował Król Xiecia Wilhelma Heskiego i Rossyiskiego Generała Hrabię Wittgenstein. O godzinie i i. wprowadzony zosuł Poseł Austryacki Baron Vincent. > i zabawił u Króla aż do godziny ł. Zaraz potem wsiadł Król do powozu, i wyiechał do Fontainebleau, Obok Nfonarchy siedział W. Szambelan Xiążę Ta lleyran d, a naprzeciwko pełniący służbę Kapitan gwardyi, Xiąźę Mouchy. Xiążę Richelieu odprowadzał Króla aż do poiazdu 8 końmi zaprzężonego. XiążęjJ<?fry wyiechał iuż o godzinie 5 ranney. W drugim powozie za Królem iechali Xiąźęta Dliras i Autnontj eskorta złożona była z oddziału Królewskiey przyboczniey straży konney. Po wyiezdzie Króla zawarto bramy pałacu Tuileryiskiego, a na mi*-ysce gwardyi kouney gwardya piesza zaięła straże. Jutro poiedzie Xiążę Richelieufćo Fontainebleau j lecz tylko na 12. godzin. Dnia 1 6. z południa o godzinie 4. przybędzie tu Król zXieinq jJerry z Fontainebleau. Dnia 17. o godzinę g. zrana grom dział ogłosi uroczystość ślubu. O godzinie ił« odbędzie się akt cywilny w wielkim gabinecie Króla. O w pół do 12. Król i nowożeńcy udadzą się w iednym powozie do kościoła N. P a n n y, z świetnym orszakiem. Na wieczór uczta Królewska. Dzień 19, spędzi dwór w St. Cloud be,z festynów. - W czoray z południa powrócił tu Xiążę Ber» ry % Fontainebleau, i iak słychać, iuż tara niepoitdzie. Xiąźęta Orlean i Bourbon niepowrócio iescze r Londynu, Na wybitym meaallome robary! eallubie- który iak wiadomo podczas ctaWnfeyszyek' tiia Xiestwa Berry, znayduie się, wizerunek rozruchów w Nismes ciężko był raniony, SĄ Króla, a na zwrotniey stronie ieniusz mał- obydway Protestantami.) -1 żeństwa, trzymaiący w obydwóch rękach Niepoprawni, piszą z Periglieux, bardzo wieńce różowe, w których czytać się daią się zatrwożyli po uśmierzeniu rokoszan Grs* imiona dostoyney pary. N apis okólny te noblij dawniey malował się na ich twarzy zawiera słowa: Sp es altera regni (druga słodki uśmiech, a dziś z zamarsczeniem spopaństw» nadzieia); w ustępie położona iest glądaią na iedność, na dobry duch massy ludata. d u, na piękną gwardyą narodową i t. d. Dnia 10. t. m. o godzinie 11. przed połu- Arcy-Biskup w Rheims (Talleyrand) i Bidniem rozstrzelany został Didier, naczel- skup w Nancy, obydway wierni towarzysze nik rokoszu w Gren obli. Słuchany przez Króla we wszystkich iego podróżach od 25 sąd, uayzuchwalsze dawał odpowiedzi. Wca- lat, złożyli swe urzędy, ponieważ rząd chciał le się niezapierał , iż ułożył plan do powsta- ich oddać pod zwierzchnią władzę Ministenia , w celu oswobodzenia oyczyzny. Cały rii spraw wewnętrznych. DeI una t, powiedział on, ta kelebka rewolu- Kommissya trudniąca się pod prezydencyA cyi, oddycha niewygasłą przeciw Burbo- Hrabiego Lacepede ułożeniem proiektu do n o m nienawiścią. Przed rozstrzelaniem urządzenia na nowo szkoły politechniczney, widział się z swą żoną i dziećmi w przy to- składa się z Marszałka obozowego, Barona mności żandarmów. Rozmawiał z niemi o Caux, Referendarza w radzie stanu Pana de samych rzeczach religiynych, i między in- Villefosse, Generalnego Sekretarza Ministe« nemi powiedział: "Boga tylko mam przed rii spraw wewnętrznych de Fontenille, i Pod« oczyma; o Nim tylko myślę; Jego woli cał- pułkownika Wice-Hrabiego de Caratnan. kiem się pjoddaię." Zona iego i córki Sąd przysięgłych skazał wydawców dzień» roKstaUe si s z nim, te wyrzekły doń słowa:. nika "Trzykolorowy karzeł", PP. "Jak ciężkim bydź może występek, nie trze- Bouquot A Babeuf, Beaupre, DuJey i Zeba nigdy o miłosierdziu Boskiem rozpaczać!" nowicza na wywiezienie z kraiu i zapłacenie Poprzedzaiącego wieczora o godzinie u t e y kosztów. Ostatniemu ma bydi odięty krzyż był Didier u Generała Donadieu, z którym legii honorowey. do godziny j. rozmawiał . Wciągu słucha- Marszałek Augereau (X!ąźę Caetiglione) nia go odkryto wiele ważnych rzeczy. Wy- umarł niezawodnie dnia 13. t. m. w majęznał, iż stał na czele spisku, lecz że tak mało tności swey Ld Houssaie. Dziennik Pa-» miał pieniędzy, iż nawet za żądane w El- ryzki udziela mu wielką moralną pochwałę. beyns dostarczenia nie był w stanie zapłacić. Zakończył życie na łonie brata swego GeW i o. dniach 45 razy słuchany, powtarzał nerała Porucznika Augereau.

statecznie, iż sam tylko był sprawcą, rozruchu Wyrok potępiaiący Porucznika- LeblattC w Gren obli, iż pemiędzy rokoszanami miał na całe życie do więzienia za to i iż Frań» przeszło roo pozbawionych chleba celników, cuza iednego wołaiącego: N i e c h żyie i że w mieście wielkie utrzymywał porozu- Kr ó l! ciężko zranił, został potwierdzony. mienie. Przez rozbroienie gmin okręgu Generał jaquemond aresztowany i do Gren obli zyskano )];9 54 sztuk karabinów, Opactwa zaprowadzony.

S6 8 pistoletów, sos pałaszów i 76 szpad.-- Xiądz Pradt bawi teraz w Auvergne poi ' ( Geaetał Donadicu i Generał Lagarde, Jssoire t włości swej kuzyny, Hrabiny ErjJ niesień, kraiowjych Niemieckich "tern, bardziey zaś zdaie mi się Bóg'zezwalać na rozłączenie tego, c o i e d e n t y l k o W ó y t łączył.'"

NQ. I Łegta Departament Sekwany (Paryska), iako nienaylepszym. ożywiona duc h e m, została zwiniętą» W Lngdunie zaszła dnia 5. t. m. krwawa kłótnia między oddziałem, gwardyi Kro« łewskiey a pułkiem 'strzelców Fireneyskioh, do czego było powodtm złe zrozumienie piosnki przez gwardyą, śpiewaney.. Stemszyatkiem spokoyność nit ucierpiała na tera. Rodzina. Generała Hoche przeczy, iakoby niedawno osądzona kobieta, miała bydź iego> siostrą. . Zemdlał Hrabia Libry Bagnano> gdy mu Czytano wyrok skazuiąry go na cha-nieb-ne piętno- Pocbodzi aft z dawney Tbskańskiey. Todziny, i wystawił dla przywłastzyeitla kilka pułków. Niedawno przytrzymano tu przewożących tajnie pewną ilość kartaczów.. Podług dziennika rozpraw, Xiadz- Rambelles (mianowany pierwszym JałmużnikiemXięźny Berry) wyieidzał często w okolice ParyŁa dJa nawrócenia kazaniami swe mi wieśniaków do zaniedbanych niestety aź nadto W czasach, ccwolucyihych zasad religii, iako naymocnfeyszóy podpory wszystkich węzłów iraiowey społeczności. AposSolska gorliwość Jego naysczęśliwszym wszędzie uwieńczona została skutkiem.. W iedney wsi Pringy dokazałtego , ze trzydzieści małżeństw,. Ją. czoftych dotąd iedynie tylko cywilnym kontrałtem: przed Woytem zawartym" ślub od Xiędza wzięło- Szlachetne te usiłowania są tern pociesznieysze, ile że prawo przeciw rozwodom niedawno wydane (dosyć dziwnie) ma mieć moc wstecz sk utk uiącą na owe nawet małżeństwa,. które bez błogosławieństwa! duchownego» - więc bez charakteru nieroz»«Jzielhości, małżeństwom iedynie przez KościołnadaiącegosięA- zawarte zosta?y. "CoBóg złączy( tego człowiek rozłączyć niemoźe,Ł - napisał w tym przedmiocie pewien Plebani katolicki w Afaacyi do wydawcy d o»

Doniesienie teatru Niemkckkgo A W sobotg-dnia 29 A Czerwca" w hotelu Saskim; Uniform Marszałka Polnego Wellingtona, komedya p. K o t z e b u e i komiczna opera: Sitzelec ochotniczy * W poniedziałek dnia 1. Lipca na wielkim teatrze.

Hrabia Beniowski, drama w 5 aktach p-. K o - tzebue

Karol

D6bbtlin,

Uwiadomienie * Magazyn naymodnieyszych stroiów Damskich w Poznam u przy Podgórnej ulicy w kamienicy pod Nrem 2.91., przy pomocjr Laskowkiey, byłey. w- magazynie stromi» Pani Dyimamkiey w. Warszawie», dziś- otworzonym został. £ o z n a ń dnia u. Czerwca r3r6r Kasino w sk a,

WEZWANIE db Jmć-Panów Oebitorów KioUwiko.Pru.skhy GeneJaLiey 1 Ofiauskizy kassy wdów w Malinie w Whlktmi X £,Lww Pvztiamkieni_zain*o*zża tyciu A____ " Stułownie do>odebranego zlecenia Prześwietney Królewsko- Pruskiey Geueralney Dyrekcyi powszechney 1 Oricerskiey kass wdów wzywa nmieyszenr wszystkich w tuteysAem Wielkiein Xifstwie Poznańskimi» zamieszkały ciuPanów U łuźtuko w rzeczonych kass, -aby wedle .dyktu. N. Pana z dma ijgo Maia iSlj .prowizyenstS.. Jan r. b. przypudaiAce, punktualnie i franco- do rychźe kass odsyłali, jeżeli który kolwek z JPanow.Dłużników względem wypłaty kapitałów ma iakie piopozycye do czynieni@ w zamiarze., niech 51? raczy zgłosić do niżey podpisanego, i mech bgdzie w rym razie onaywigkszey słuszności i strony F Gencralney Dyrekcyi zapewniony. Poznań,dnia ag - Cierwca 1816v W ierzbińaki, Patron Trybunału, iako Plenipotent i K-ommissarz Generalney Dyrekcyi» kas s wdów

Dodatek.

OBWIESCZENIE.

Znaczne reparacye, których tuteyszy Teatr w roko bieżącym* wymaga, maią bydź w entrepryzę naymniey źadaiąceroa wypasczonc. Tym celem wyznacza sif jprred Nadbudowniczym IPernike w gmachu Regeecyi mieyscowey termirt do licytaćyt na dzień 10. Lipca r. b. od godziny otey aż do I2t=y zrana, na który wzywają się wszyscy maijcy wal? podięeiaS sff rzeczoney rcparacyi, aby staną» WYZY w rym terminie i przeyrzawszy kondycye licyfacyi, podali swe licyta do Protokułu, a naymniey id Jaiacy może bydź; pewien, ii ieźeli sczegółme ważne nieprzewidziane niezaydą okoliczności, z naymniey źądaiącym kontrakt zawarty zostanie. Poznań dnia 22. Czerwca' I816v Królewska Regencys w Poznaniu Wydziału Pierwszego.

Zencker. Miihlbach. Pjichta*

Człwwiek, który od lat 40, tak w kraiu Pruskim iako tez Meklenburgskim nayznacznieyszemi zarządził dobrani i nabył wszelkich praktycznych wiadomoki ekonomiki wieyskiey, mianowicie angiekkicy i meklenburgskiey, życzy sobie obiąć dozór nad znaczną maiętnościf j lub teź bydź użytym do urządzenia gospodarstwa na sposób Meklenburgski w dobrach, które sif do tego kwalifIkuią. Biiźszą wiadomość powzrąść można w tuteyszey Expedycyr Gazet.

MMMMMMMM»» -MM. MM»» M»MM» M» M>

J[ III I I ' « « T

Doniesienie literackie.

Szanowney Publiczności mam honor donieść nayuniźeniey, iź oprócz zwyczaynego zbioru tak oprawnych iako też nie oprawnych książek, których katalogów dostać u mnie można bezpłatnie, pomnożyłem także móy skład naynowszemi i nayciekawszemi dziełami tak we Francuzkim iako też Polskim-ięzyku, traktuiącemr w materyach obecnych wypadków czasu dotyczących, pomiędzy kroremi znayduią się także rozmaite dzieła dk młodzieży, kro re wskazuie w moim handlu pisany katalog, niemogący bydź dla krótkości czasu · wydrukowanym.

Poznań dnia 26. Czerwca 1810Q Jan Fryderyk Kilhn, Krółewsko- Pruski uprzywileiowany księgarz i handlarz dzieł kunsztu, na Wodney ulicy podNr. 175.

Uwiadomienie. Osoba czuiąca w sobie zdolKOŚĆ zatrudnienia się dozorem Z początkową eduka-yą młodego dziecka, może bydź awantaźownie uplasowana; bliźize kondycye powziąść może: w czasie tranzakcyi H jPani Surzbechtr w Hotelu; Drezdeńskim. .

o BWIE S CZ E NI E, Z powodu weyścia na etat pokoiu 7mey kolony prowiantowey t przedane będą w przyszły CzwaD> teky to iest: dnia 4. Lipca r. b. przed południem o godzinie 9tey, 55 do teyźe należących koni, przez pubłczną, na placu przed komedyalnią tuteyszą odbyć słę maiącą, licytacyą, naywięcey daiącemu za złożeniem natychmiast getowey zapłaty f o czem Szanowną Publiczność ninieyszem uwiadomią. Poznań dnia 26. Czerwca 1816.

Króle wsko- PraskiN ad - Kommissariat W oienny Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

Ho l der egg er.

MMMMMM M M T M M M H q M M M H M jf H M ID M ID

Doniesienie o toteryi. W Królewsko- Pruskiey 34. klassyczney łoteryi, wygrane na 5. ciągnień rozdzielone, składaią się ze znaczney summy i,500,000 talarów w złocie; Losy do tćy loteryi po 2. tal. 12. dgr. w złocie i 2. dgr. na pierwsze ciągnienie, niemniey plany bezpłatnie» znaydaią się na tureyszym Królewskim Pocztamcic codziennie od godziny 8- do 12, a od 2. do 6te)j tale dla tuteyszycb, iako też dla mieszkaifcych ni prOWlnCYl, u

Poznań dnia 26 Czerwca 1816.

Jana Heyn,Król. Poborcy Loteryf,

Uwiadomienie. Tytuniu Tureckiego w liściach fant po zło. S»> Knastru prawdziwego hollenderskiego równemu Sztangen Knaster, fant po zło. 10, Herbaty hinskiey przedniey a» kształt ponkoirek, dostać można u Sypniewskiego w Poznaniu, donosi nayuniieniey iź tu przybył z dtabomy@ składem stroiów damskich, woni, kteynotów (2 brilantami -i bez brilantow) wzorków de chaszykowania i wyszywania, rękawiczek, aiearaiey innych towarów modnych galanteryjnych pośrebrzystycb, bronzowanych i t. d. Mieszka wiynE Od Nr.. 73. .ukośnie n przeciw odwacfau. P ze« onany lest, IŻ zaSczycalących go swem zaufamem potrafi zaspokoić i piękności) towarów i słusznością cen.

Doniesienie.

Odebrałem w tych dniach 4ry z naypig .

knieyszych i naylepszych Wideńskićh jfoite- I pianów; dla ich piękności i nadzwyczaynie 8 dobrego gatunku mogę ie osobliwie zarekomendować. Stanisław Po we Iski,

Doniesienie, Oprócz Win Węgierskich, których teras z W$gkr świeżo sprowadziłem we wszystkich gatunkach, mam też wina rożne Ryńskie, Wurtzburskie, Hiszpańskie, białe i czerwone i?raticuzkie , Bourgońskie, Szampańskie, niemniey araki różne, miedzy któremi arak de Goa, także porter świeży Londyński sławnego B arc la y, i piwo Angielskie.

Oprócz wyi wyrażonych trunków, można u ronie dostać oliwy Prawanskiey nayprzednieyszey, cherbaty Chińskiey zieloney i czamey, tuumiu Tureckiego, także i stambulek, przyrzekane nayumiarkowańszą cenę, polecamsięłaskaweypamięci Wysókiey Szlachcie i Prześwietney Publiczności, Poznań dnia 22. Czerwca 1816.

Stanisław Powckki.

Doniesienie. Pięknym składem Paryskich scroiów Damskich, iako to; stroików na głowę, Włoskich kapeluszy słomiany eh od 3 - - 30 tal., kwiatów, piór strusich, garnitur, nader pięknych biftów i wszelkich tego gatunku towarów, wooideł, prawdziwey wódki Kolońskiey, nayprzednieysitey oliwy Brawancktey, pięknych Angielskich perkalówych sukien kolorowych, poleca się t przyrzecteniem umiarkowanych ceii, mieszkańcy w rynku pod Nrem 94.

Karol FIYdeIYk Pdttmanrt, Doniesienie Dnia 6. Lipca r. b. na pbcu W i 1fae-ima ta w Poznaniu przedawać się będzie za gotowa, eapłatf w grubey monecie przez pub li

THc a licjnacyav'flew.n* I f o koni ałeibewydi od Ig@ Pałka hsmrów. Zaprasza sif mających ochotę kupna, ab» sig rzeczonego dnia przed południem o gockinis lotey na rzeczonym raieysce stawili - Posnam dfria 25. Czerwca igi6.

f Schenk, Podpułkownik i tymczasowy Dewódzea Igo pułku Leibhuzarów.

<

'.. "

. -.

..'ftwiademhnh. Gdy przedaź kamienicy raoiew niedaleko gmachu widowiskowego poloźoney, w dzisteyszym terminie licytacymym do skutku nie przyszła, wzywam ochotę kupna roa:Qcycb i w stanie płacenia będących, ażeby aź do dnia odiazdu mego, który dnia 3. Lipca r. b, nastąpi, w układy ze mną weszlu Dwie. trzecie summy szacunkowey pozostać mogą na gruncie. Poznań dnia 27. Czerwca 1816.

von SłrombecK Uwiadomienie. Ponieważ termin dnia 17.

Czerwca odroczony, i mieysce odmienione licytacyi gruntu na Grobli niedaleko będący kościoła Luterskiego, Ray nazwany, nad rzeką, obok kupca Rust, przez licytacyą ze wszystkie mi do tego nateżącemi prawami sprzedany i więcey ditącemu przybity Zostanie. Przeto maiący ochotę nabycia go, udadzą się do ogrodu MyckLkick na Wildzie położonego, dnia j. Lipca ig i ó, to iest przyszłego poniedziałku. Uwiadomienie. Podaie do publiczney wiadomości, iż plenipotf ncye wszystkie które ma W. Ignacy L isso wski od W. Grodzickich, to iest: W. iiornehgo i Nepomucena, likouż 1 W. On uJroslwa Lissowskkh, i od świętey pamięci, Franciszka Lisso 'vskitgo, a oyca swego, te wszystkie kassuią się i za nieważne się uznsią; od tego czasu tylko iest obrany Plenipotentem speeyalnym w. Onufry Lissowbki od W. Grodzickich, to iest od W. Komelego i Nepomucena.

Onufry Lissowski, Plenipotent.

Wezwanie. Opieka md dziećmi po ś.? kupcu Brandt w Poznaniu, w biegu iEgiijwauia pozostałości, wiIywa wszystkich Debsntów do niey należących, zby 2 Jłu«ów swych w lak aaykrót>zym czasie Uiścić się raczyli; w przeciwnym albowiem razie pr?ynjgloną będzie sądownie tego* domagać się. ' Paenań dnła 54, Czerwca J816, Queisser, kupie e» Sukcessorami zmarłego W Antoniego Kraszewskiego, wieś Mały Uomaslaw w Powiecie Wą* growieckim w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem położona, na dniu 1. Lipca r. b. przed W. Debitu lińskim N otaryuszem Publicznym, na Garbaracb pod Nr. Ąiy. mieszkaiacym, przed południem o godzinie 9. przez pubhczną licytacya naywięcey daiącanu przedaną zostanie. O warunkach powziąść można wiadomość w Kancellaryi Wgo Adwokat* Łukaszewicza.

r - » PUBLICZNA PRZEDAZ. Do przedania. Wiadomo czyni się ninieyszćm, Przez Kommhsy ą ustanowioną Reskryptem Prze- iż w moc wyroku w sprawie między WW. Stefa-, świetli. Konsyst9rza Generalnego Poznańskiego nem i KatarzYną GarczYńskiemi, małżonkami, 2 dnia 23. VV:ztS4i3 1815 roku, drogą publiczney z iedney, a Sukcessorami zmarłego Ur. Woycie* licytacyi zostaną przcdanemi za gotowe pieniądze, cha Tomaszewskiego z drugiey strony, w Przeniżey wyizczegóhrone budynki i grunta kościel- świetnym Trybunale Cywilnym Departamentu ne, Dc:<retein mleyscoBey Władzy duchowney Poznańskiego dnia 28go Maia r. b. z óppozycyi r.a dniu 1. M ł A a 1805 roku zajadłym, 3 przez zapadłego, różne effskta i ruchomości po tymże Pruską Kamerę Dipirtimentu Poznańskiego, iako zimrłyrn Tomaszewskim pozostałe, i na domagateż 1 przez rezolu-yą Dyrygującego pod owczas nie s'f WW. GarczYńskicli małżonków, przez Ur. interessauii Prus Patudrviowych Jaśnie Wg) Mmi - Aołudzkiego, Komornika Sądowego, dnia 30go stra H-irona Je Voss, autorj zmącą tuteyszy Kon- Czerwca r. z. zatradowane, iako to: systorz do uikutiitz venia onegoż, zaaprobowa- sprzęty domowe, statki Kqcbenne I gorzalne, nym, obifte, w naAtipu'acych terminach: ślrinie, bydło rogate 1 konie, 1) Licytacya domu Nr-». 120. na Zjg6rzu za Ko- przez publiczną licytacya sprzedane będą. Wzywa ściołem Sw. Muołi a pal?neg.o, Szkółk.ą więc niżey podpisany Podsędek, powyższym wyzwanego, x przyległym 4, n grufltem na x<.J6 rokiem do tfeyźe sprzedaży upoważniony, wszyta] uo w »dgr. iośf den. przez Biegłych oce- «kich do kupna takowych rzeczy ochotę, maiąes ,7*5 Tis aa.ie.cu. Kamienica pod Nrera 135 'na Szewskiey ulicy położona, do sukcesorów Reh fdła należąca, «est od S. M i c h a ł a r. b. na rok do wypusczenia. O warunkach dowiedzie się tnoźna w pomieszkaniu Pana Relifdda Cairargt Powiatowego na Grobu pod Nrem 37.

Do naiccia. W kamienicy Nro 3. pod Berdychowtm lest pokóy z 2raa alkierzami do naięcia.

Do przedania. N owy Francuzki ubiór na lednego konia powozowego, nowe siedzenie i nowe humonto iest do przedania pod Nro 219. na nowćm mieście w kamienicy P. Aschmborna.

Do przedania. W wsi Ch oyaicy, if mili od Poznania, na trakcie ku Obornikom, zaayduią sic do sprzedania z wołney ręki owiec różnego gatunku i iagniąt do sztuk czterysta, iako też krowy doyne i woły, kt<5rych życzący sobie kupić, za gatową zapłat? monetą gruba b r z m ij do dnu 6. Lipca 1816 roku, nabydż będą <DOgib

Do przedania. Kamienica tu w Poznaniu na K u h n d o r fi e sub N rp 143 Użaca, z obszernym «grodem i przyległościami, lest z wolney reki do przedania, i o warunkach kupna można s'? u właściciela Kommissarza Sprawiedliwości Giiyckiego, w iego tamteyszem pomieszkaniu, w każdym czasie dowiedzieć. P o z n a ń dnia 19. Czerwca igió.

r .icnego, odbywać się będzie w dniach $. 15. i 22. Lipca.

2) Grunt n- Chwaliszewic leżący, ni który« dawaiey stał Kościółek Ś. Barbary, przez biegłych na 166 Rtlr. 3 dgr. lo f denl otaxowan y, sprzedany zostanie w dniach 9. 1 7 i 13. Lipca.

3} Licytacya wreszcie gruntu do kościoła Sw.

Sebastyana inaczey 5. Rozalii zwanego niłeżnego, równie iako 1 materyatow rzeczonego pustego Kościółka i stoiącego przy ni ta Domku, ogółem na 396 talar. 2 dgr. 2{ den.

ocenionych, nastąpi w dniach u . i g 125 Lipca. Powyższe Łicytacye odbywać sie będą w mieszkaniu Podpisanego na tomie pod Nr. 16, i o godzinie dragiey zaczynać. Pierwsze dwa termin« iako przygotowawcze, trzeci zaś iako ostateczny, uważane będą. Poznań dnia 20. Czerwca igi6roku.

X. Leo Przyłuski, Delegowany»eycb i kwalifikuiących się, aby na dniu 8- lipca: r. b» in loco Imieknko za Kfectriem snwrli się, i ofiarę swą podali, gdzie za gotowa um zapłatą w grubey, kurs w kraiu tuteyszym roaiącey, monecie, wigcey daiącemu rzeczy te przysądzone i wydawane bfda, Gniezno dnia 22. CzelWca igi6.

Wodecki, Podsędek.

Do prttdania. Dnia 5. lipca r. b. znma o godżinie 9te*y w mieście Krotoszynie na targu publicznym, IDŹey podpisany Urząd sprzedawać będzie prze* publicmą Iicytacyą: j. Krów żuławskich sztuk 24, 2. Młodocianego bydła tegoi gatunku sztuk 3. Stadnik żuławski r, 4. Koni cugowych 4, 5» Zrzebców dwuchletnich 2, 6. Powóz pułkryry 1, 7. Bryczka na ryssorach 1, 8. Siana for parokonnych 18, 9; Meble roŻD« iako to; krzesła, kanapy, biorą, kopersztychy i r. d. Wzywam więc ochotę takowego kupna ImQących, aby się na powyższym terminie stawie raczyli i swe licyra podali, gdzie za gotową zapłatę więcey daiącemu przybicie nastąpi. Krotoszyn dnia 27. CzelWca 1816.

Synoradzki, Komornik.

Da zadzieriawitnie. Dnia Igo Lipę* r. b.

Prześwietny Trybunał Cywilny Departamentu Pomańskiego na korzyść kassy DepozY'owćy wypuitt w trzeletnią dzierżawę drogą Iicytacyi publicznej wieś, Polarów» z przyległośeiami w Powiecie Obornickim nad rzeką Wartą położoną. 2nacma ta maiętność na dobrym gruncie wysiewa DB- do trzechser wierteli żyta i sześćdziesiąt wierteli pszenicy; łąk iest dostatkiem dla ticme*y owiec trzody. Olędry Lubowsey do PoiarowA należąey, czynszu rocmego płacą talarów czterysta przeszło, i owsa kilkaset wierteli. Dla gorze ni ttobry odbyt maiącey, rnacme bory potrzebnego' dostarczała drzewa. Chęć zadzierżawtenia, maiący dowiadywać się zechcą o warunkach w arcbivum Prześwietnego Trybunału.

będzie wypuscztfnł, na którey przeszło 500 wierteli wysiewu na zimę, wgrantach dobrych*łąkach i pastwiskach bardzo macmych, trzy letnie zgóry pieniądze; tennin do łicytacyi wyznacza się na dzień pierwszy Lipca o godzinie otey zrana na GaIbaraeh pod liczbą 417 . Kto zaś życzyłby sobie z wolney ręki kupić iub dzierżawić, może się w każdym czasie zgłosić na mieysce wspommone wchodząc po prawey ręce na dole.

"W

II III

Do zadzierźawitnia. Uwiadomią się Szanowna Publicmość, iż w dniu 30. m. b. zrana o godzinie 10. z mocy wyroku Prześw. Trybunału Departamentu Pomańskiego między Srarozakonnym Abrahamem Lthr, a Sukcesorami Schonherra, pod dniem' iszym Kwietnia r. b. zapadłego, dom w mieście Obornikach pod Nro go. wraz z zabudowaniem i gratami do regoź naleźącemi, do Sukcessoróir SthiSenherrów należący, w rocmią dzierżawę zi gotową zarnz wpłatę, na żądanie Abrahama Lehr wypusczony będzie. Rogoźno dnia 22. CzelWca 1816.

/. X. LI h o m ę s K i, PocUędek P. O.

Do ziidzieriawienia. Wieś Kaczkowko, w powiecie Wagrowieckim Depcie Pomańskim położona, wypuscwna będzie w trzechletnią dzierżawę p!uslicit3ndo. Termin do Iicytacyi wyznaczony wstał na dzień Igo lipca r. b. przed Wrn Wodzie Kim, Assessorem przy Trybunale iako Delegowanym, po południu o godzinie 3ciey na zamku sądowym. Warunki ułożone będą dnia 2$, CzelWca r b. po południu o godzinie 3ciey, i do przeyrzenia nie tylko w Archiwum Prześw. Trybunału, ale i u t'rzepalko wskiego P< trona na Garbarnch Nro 421. maydować s'ę będą. Poznań dnia 21. Cztrwca 1816.

Mateusz Drzewiecki, Woźny przy Tryb. Cywil. Dep. Poznańska

Średnie celll; %hia w Wroclawiu:

od dni* 22. Cztrwca w nominalney monicie.

Do zodzieriawienia. Wieś dziedzicma z foli- fszenica 5 tali. 21 troiat. Zyto 4 taIi. 20 txoiab wątkiem, w Powiecie Kościa&kim, na, lat xst* Owies. $ tali. 3 troiafc.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.06.29 Nr52 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry