KRO)<IKA MIASTA POZNANIAznajduje il;) w aktach .0). Jet to rzeczą niesłychaną. czytamy tamże, aby Polak opuszczał ojczyzn{' i zaludniał amerykańskie !Juszcze i putynie. Czyście już stracili wszelkę. ufność i wiarl;"? \Vy, llll;'żowie wpływowi, powstrzymujcie lud od emigracji.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Szkoda każdego brata, ho wyludnil'nip spowoduje wynarodo\denie kraju. Ohcy h(,'dę. się mogli w nim plenić. Oni pokaż światu, że mogą się tu sto razy lepiej wyż'wić, aniżeli przelI nimi POIIHT. I tak w niwecz się obrócą "szelkie nasz p nadzieje. Mimo, iż naczelne pre/ydjum orzekło "), że za wydrukowanie taki('go wiersza ,,\Vieści" zobowiązane hyły do wpłacenia kaucji, wymaFanej przez prawo, w aktach brak wzmianki o tcm, że wydawcy istotnie ją uiścili. Jest więc rzeczą prawdopodo!tI1ę., iż do zapłaceuia jej nie doszło, a to z tej prostej przycz ny, że ulwdr.y wydawcy ni(' posiadali tak wielkiego majątku, jakim w OWydł czasach były 3 tysiące talarów. "Wieści PoznaI1skie" prze<:tały wychodzi<: w ln\"ietniu lub maju 1'. 1852. \V ich miejsce obaj właściciele drukarni zaczęli wydawać codzieil D z i e n n i k P o Z n a ]1 s k i. Numer pierwsz' tej nowej gazety, która o lat 7 wyprzedziła dzisiejszy Dziennik Poznański, z niedzieli dnia lli maja 1852 r., zostal przez prezydjulll policji przesłany naczelnemu prezydjum z zapytaniem, czy wydawcy byli zohowiązani wpłaci( kaucję za pismo swoje. Naczelne prezydjum nakazało kaucję pohrać, gdyż pomieszczane pł'zez "Dziennik" doniesienia z sądów przysięgłych i posiedz('i] rady miejsł<iej należało, zdaniem prezydjum, uwaać za uprawianie "polityki w szerSZelll tego słowa znaczeniu" 1 2 ).

nicwąt.pliwie, że król darował mu kal'. ,,, piśmie prez. policji rzyhmy, ..u.ass der tiral Tiius fłziałyilski dessen in )<r. 13 des Jahrgangs )')j1 ahgeJnlckel' AriikeI zu (leI' Verurteilung Anlass gah, I!pm dahei ziemlirll schu!dłosen RedaktpfH" (Ue Rtrafe prsetzen wiru.". 10) "Kacz. Prez. X 693,": przekład znajduje 'Się przy piśmie prez.

}Jol. do. IHll'Z. lll'cz. z dnia 14 ma.ia 18;)1.

11) Tamże.

12) ",,"acz. PI'PZ. X mr vol. II, prez. pol. do nacz. prez., 19 maja lH)2. XI'. 1 "DzielInika" w tYl'hżc aktacll. Odpowiedź nacz. prez. z ;! lmłja 18):! I'. tamżc.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry