ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

wieki('go, z recenzjł! wydanej przez niego ,,\\'ieży siedmiu wodzÓw" Romana Zmcrskiego. Zamyka l"ał' numer 1 anons. Jako czasopi:o:mo ni('po1itTczne ,,\Vieści" nic potrzehowaly v.pladć do kas' r7.Qdow('j kaucji. wynoszącej 3--4 tysicr talaró\\' 7). Cel cm tej kaucji bylo wbezpieczenip ew('ntualnych pretensyj kasy rządow('j do wydawnictwa 'w razie nałożenia na nie kar za przcstl;'p<.;twa prasowe 8). Kiehawem jednakże i W "Wieściach" wladze pruskie dopah"zyly :o:ię d!żności dla Prus szlwdliwych. Za przekl'oczcni(' ustawy z dnia 17 maja 18;:'1 I'. Slaw('ZyilSki zotał kazan' na O talarów kary, ldórę wprawdzie sąd pelacrjnr urh'liI. ale sąd najwyższy zatwierdził. \Vyrok taki miał tpn skutek, że \\ ladze zaczI' uważać ,,\Vipści" za pismo polityczne, zobowiązane 00 zlożenia owej W} górowanej kaucji. Na prośh Slawczyilskiego król Fryderyk \Vilhehn IV karl;) umorzył, mimo. że prez"dent policji poznallskiej hył za jej utrzymaniem. StanO\dsko swoje pl'pz"dent policji uzasadniał te m, że karę. nalożonll na niewinnego redaktora, poniesie nic. wątpli\de antol' art"lmłu, miano\\'icie Tytus DziałYllski ). Nie wiemy napewno, o jaki to artykuł chodziło. gdyż numo'u 13 .,\Vieści", gdzie ów artylmł był wydrukowany, niema w aktach. Jest Jednak rzeczą prawdopodobną.. że SlawczYllski został zasą.dzon" za wiersz, w'stpujący ostro pl"leciw emigrowaniu Polaków do Ameryki. Przekład niemiecki owPgo wiersza

I l'stawa o ka".cjal'h za czaopi"ma. ulwzującp się częściej niż raz na miesiąc. z dnia j czerwca 11'<:10. 8) ::'\a podstawie przytoczonej IlstawT (;11'1,. \\'. X. POZI1. zapłaciła 3uoU lal. kaucji, wydanie niemieckie tejże gazely tyleż, Goniee Polski tj leż; oh. aklfl ,,!\acz Pl"pz. X r,9a", notatIw ni'giel'lll1gs-Hauptkasse z 5 lipca 1t-;:JO r. 9) Ob. akta ..Xacz. PI'ez. X liD" v. II, pi!IIo ]1I'ezydjum policji z dnia 7 czerwca 1832. Prośbę Sla\\"czyilskiego o ulaskawienie min, spraw \\"'\\"11. przesłalo dnia 13 lipca 18:)2 nacz. prez. do zaopinjowałlia. !\al'l. Pl ez. zwraca się po informacje o nim do magistratu pozu. dnia ;?'i' sil'qlllia lRG:?; tegoż s3mego dnia zażądało informacyj Oli policji o 7.al'ho\\"aniu się Sla\\"czY]lskifW w 1'. 1R1-G i HU8. [agistrat wystawil IIIU (j wrze"nia lR52 dohre świarlectwo, zaznaczając jednak, Ż l1auc7.ycielem urł llliCl'nym. Prez. policji zaświadczyło o nim 10 \\Tle':'uia, że Sławcz. w r. liG i 1R{ zachowywał się tale rozumnie zb'o(lnie z obowiązującmi prawanLi. Ostatnia opinja spowodowala

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry