KRONIKA MIASTA POZNANIAwydana nowa u!"tawa o lwmunach w \V. I\:s. Poznallskiem 6) czyni wzajemne porozumiewanie się konieeznem, "aby brać wzory z najlepsz'ch urządzeil" i naprawiać zło, nie mieszając: się do polityki ł'ządÓw. \V pierwszej ez<;,śei gazety redaktor zamierzał drukować ,.artykuł)" wstępne, powieści oryginalne polskie i inne interesujące; dalej poezje, fraszki, narpszcic rzemieślnicze i rolnicze doświa.dczenia luh wynalazld; w dł'ugiej częśd wiadomośei o uchwałach rady gminnej miasta Poznania, najnowsze rozporządzenia władz i wszelkie postrzeżenia, dążąco do poprawy miast, wsi i tyl'łłże mieszka11ców", wreszcie wiadomości podolJł}('go rodzaju z prowincji, "i to bezpłatnie". \V ostatniej części gaZf:ty miały !>ię ukazywać ogłoszenia urzędowe i prywatne, .,kursa pieni<;,żne" i ceny zboża. Prenumerata wynosiła 3 zlote kwartalnie. Po tych zapowiedziach, UlllieszczonTh na stronie pierwszej numeru okazowego, znajdujemy ]la drugiej stl'()Ilie artykuł wstępny p. t. ..Główne objawy i zasady cywilizacji tegoczesnej". \Vytarczy przytoł'Z-Ć tu pierwsze zdanie. aby dać dokładne wyobrażenie o hi('gu myśli redaktora. Cz-tam. więc: "GłÓWlIq. jej [tj. cywilizacji] osią jest pieniądz; siłą rudlu -- czelność i zahicg. Fraszka CHOty, jeśli się z niemi kryjesz, jeśli je na tar-gowbko ni(' wyprowadzasz świata; fraszka talent, jeżeli go przedstawieniem włan('m, wyżehraniem przychylnej opinji nie potrafisz zachwalić". Na str01Jie 3 zBajduje się artykuł p. L "Pojetl'Jlek Polaka z AngliIdem", na str. 4 "Hozmaitośri" (o zwyczajach popielcowych), anegdoty, szarady i zagadki; na str. G "kalendarz rolniny", ,;Wiadomości lol{ałne i z prowincji", "Etat kasy" miejskiej, wiadomość o wniosku posła poznailskiego, nazwiskiem Rłee, domagającego się zniesienia przymusu nalf'żenia do Prowincjonalnego Towarzystwa Ogniowego i o działalności tegoż Towarzystwa; na str. 8 wiadomość o zmarznięciu pewnej osoby; w ruhryce "O)\viesZ('zenia" czytamy polemikę wydawcy, Pa

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

") )lowa tu o lIi1tawie gminnej z I. 1851; ob. Zygmunt Zaleki "lJzi€je Poznania od roku 1S53 do r. 1918" ("Księga Pamh"\tkowa In.

Poznania", Poznu) 1929, str. !'i).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry