Z\PISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

"H z i e nil j k P o Z 11 a 11"; k i", nie nlający nic wspo:llego Dziennikiem, wychodzącym od r. 1859 do dnia dzisiejszego.

Zarówllo ,,\V je ś c i P o Z 11 a il s k i c h" jak i imiennika dzisiejszego ,.D z i e n 1\ i k a P o z n a il s k i e g o" lIiema w żacllwj bibljotece poznallsldej. I{iłka tylko Ilumerów olm gazct zacllO\\-ało sil; w aktach pozna11sldego prezydjullł policji. Na podstawie tych to aktów oraz docho\vanych w nich okazów zagll1lO".reh zup('łnie gazet lllOżun sohic urohić o nich pewlIp. \" yolll'azeuie.

\V lipcu r. 1850 dwaj drukarze, Sylwcstf'r Pawidd, Polak, zmnieszkały \\' Poznaniu, oraz Hermann Guhe, Niemicc, starah!fY si dopiero o pozwolenie na zamieszkanie w OWf'm mieści('. wnieśli prośb do prezydjum policji pozna1'1skiej o Ullzielcuie im konsensu na prO\\-adżenie drukarni, zakupionej dnia J lipca 1850 r. z maf-Y, pozostał('j po zmarłym A ntonillł \VIJ kowskim.

fJrukarnic: ową, znajdującą się na ulicy Fr'derykowsldej, ohrcnie Pocztowej, pod num. 19, zami('rzali prowadzić [Jod firnu,!. "Pawic ki & Guhe" ').

Pawicki nie posiadał poza tpm żadllego majątku. TIyl, jal{ ,kgo \\ spólnik, Gube, zecer('m 2). I{onsensu udzielono im w sicl'pniu r. 1850 o:). Z końcem marca roku następnego zaczl;'li ohaj :wsJlÓlnicy 1lrukować gazet p. t. ,,"\V i e ś (' i P o z 11 a 1'1 s k i e", ł'Hdagowane przez Bartłomieja Ludwika Sławczyiu;kiego ), hyJ('go nauczyciela w szkołach elementarnych na św. \Vojdechu j św. _Marcinie w Poznaniu, osiadłego na emcl,.turze w Kórfliku "J. Gazeta ukazywała się dwa razy w tygodniu. Zwracaj:).(' się "Do Czytelników" redaktor wywodził w piN'\V:.Z"llł numcrze ,,'ieści", że upadło wiele pism, gdy t"mczasf'1lI

1; Ał'cniw. Palistw. Pozn. ,.Prez. Pol. II D 29", fol. 3, podanie, fkil'l'owane do p"ez. policji 7. dnia l:> lilJCa Ib50 J'. 2) Tamże, fol. 122.

3) Tamże, fol. 4.

4) Ub. numer 1. zachowany w aktach ,,acz. Prez. X mr, fo1. 11.

5) Pismo lIacz prez. do magistratu pozn. 227. 8. 1852, za\vaJ"te \\ a],;:łach, cylowanycil w lJJ'zypi;;;ku ł.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry