NQ. 97 6i jojit A Ejfy dnia 4. Września.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.09.14 Nr74

Czas czytania: ok. 16 min.

Na przyszłem zebraniu etanów Hanriowerskich zasiadać takie faAd A Deputowani z Wschodniey Fryzyi, to iest dwóch z stanu rycerskiego, trzech z mieyskiego i pięciu z włościańskiego. W Hannowerze uczyniony bydz ma teraz rozmiar odległości mieyscourych, które dotąd bardzo dowolnie rachowano, wprowadzona w całym kraiu równa miara milowa i przedsięwzięta naprawa dróg. Ge linga nieliczyła nigdy tylu Studentów iak teraz, to itBt: 1005, pomiędzy którymi tylko ii-si 320. kraiowcow. W roku igo 8 liczono tylko 452. Władze kraiowe w Szwecyi uczynić mają wniosek końcem zmi.ieyszeuia przepychu. E s t o n i a chociaż należąc do naymnieyszych Gubernii Rossyiakich, dostawiła przecież od roku 1812 do 1 % \ 4 z grona szlachty »24 Oficerów; z tych poległo 30 na polu bitwy, których nazwiska umiesczone są na tablicy w domu rycerskim w R e w! u. Od Menu dnia 4. Września.. Głoszą, iż iritere.su byłego Królestwa Westfalskiego, które Kongres Wiedeński zostawił pod rozpoznanie Seyraowi związku Niemieckiego, zaraz po otwarciu tegoż roztrząsane będą. Wieść o bliskie m wprowadzeniu Kollegialnego składu do władz administracyinych vr W. Xiestwie Badeńsktem, a to poniekąd .w dawnieyszym sposobie, nabiera podobieństwa ćio prawdy. Pora urządzenia składu stanowego użytą będzie do wielorakich ulepszeń w gałęziach administr3Cyiuych. Cesarsko - Rossyiski tayny Radca Pan Alopeus, przybył z Berlina do Frańkf o rt u. Od granicy Lotaryngii dnia 21. Sierpnia.

W Departamencie M o z e l i nie zmieniło ąię położenie -woyskowe. Woysko Bawarskie, złożone z trzech pułków piechoty i dwóch pułków lekiey Jazdy} zaetaiące pod

naczelnem dowództwem Generała Porucznika Delatnoite, zaymuie wciąż półn o c n o - w s c h o d n i ą częse to irst-: obwód ftaarraundzki. W mielcie tegiiz nazwiska stoi główna kwatera Bawarska, rrusacy zaymuią w Departamencie Moztbkira wąską przestrzeń między Xhionville, Iiongwy i M e c, na same y północney granity. Zwosza się bardzo dobrze z mkezAńAmi, i mię. dzy Francuzkiemi a Pruskiemi władzami uaylepeze panuie porozumienie. Do,ńVro po ukończonych iniwach staną Prusacy oberem po nad M u z A gdzie wkrotes- Śpodziewarły1 iest także W e II i n g t o n dla ebeyfźenła całego korpusu woyssa stojącego w Departamentach Mozy i Mozeli. vVoysko Austryackie na lewey stronie R e n u , zah. iy' trzy popisowe obozy w okolicy M u l h a u s e n , między K o l m a r a »c hl c tts ta ri t, i mięT dzy Molsheim a O b e r e h n h e i m . Lecz i to dopiero po sprzętach żniwnych ma nastąpić. Wszędzie niemal arządzono teraz koszary dla tego woyska, co wielką stało się dla mieszkańców ulgą. Z W/uch. dnia 20. Sierpnia.

Dnia 7. t. m. koło godziny 4. z południa tęgie wstrząśnienie ziemi, które wszjstkie We z u w i u s z a okolice wzruszyło, było zapowiednią nowego- wybuchnienia tego wulkanu. W kilka minut późniey wzniosły się z krateru góry dwa ogromne słupy ogniste, z których ieden obrócił się ku M a u r o, a drugi ku klasztorowi Kamalduls U emu na da-i wną strugę lawy. Sczęściem ustały wybuchy z zapadnięciem noey, niezrządziwszy naymnieyszey szkody w polach cizirmych. P i u s V I I i F e r d y n a n d I V . chcąc zabespieczyć swych poddanych wykorzenieniem zbrodniarzy, prowineye graniczne państw ich niepokojących, a oraz imaniem obustronnych zbiegów, zawarli między sobą, konwencyą. Podług teyźe wolno sile zbroyney każdego z obu państw., w pogoni za jakimkolwiek zbrodniarzem, przekroczyć gra nicę, chwytać onegoz, lub gdyby tego dopiąć nie mogła, ścigać go tak długo, dopókinietrafi na iaki posterunek woyskowy lub na gmInę, w k'orey się siła zbroyaa z.iayduie. Papież jednakże «-ymaga ciągle od Kiula Ncapulitańskiego haraczu białego konia, którego się F e r d y n a n d stale wzbrania, iako przedawnionego niegodnego zwyczaiu, którego się nawet od nieprawego BOII3partoekiego rzadcy nie upominano. Pan P i n k n e y, Poseł Amerykański, miał posłuchanie u Króla Neapolitańskiego. U da się teraz do Petersburga - podług gnzefy Witdsńskicy - do S ta m bułu. Ameryka żądać ma od N e a p o l u 4 miiliouów dollarow za zagrabione przez M u r a t a towary, których u raziiieyszy Król Neapolitanern wzbrania się, zapłacić. Kanał Medyolański ukończony iest aż pod bramę P a w i i, co zaymuie przestrzeni 462372 łokci. Na dokończenie brakuiących łescze 3240 łokci wyznaczył Cesarz na miesiąc po 50000 franków. W Cagliari odebrano Z Algi.ęru wiadomość, ii fregata i brig Amerykański uderzyły na pięć statków barbaryiskich I zdobyły ieden, na którym się siostrzeniec Deja znaydował, i że Kapitan Amerykański, spotkawszy patem okręt Neapolitański płynący z haramem na wykupno niewolników, nie dozwolił rnu płynąć daley, porzem. wepomniorsy okręt Ne3poI:tański zatknął banderę Amerykańską i zamiast z pieniędzmi popłynął z siostrzeńcem Deja na wymianę przez;i2< . <., lym. W obecności siostrzeńca Deja powiedzieć miał Kapitan Awierykański do Nf politmbkiego: "Podarki pomaażaią tylko łakomstwo tych łudzi, i słabość przypisać trztbł ternu, co ie czyni. .Żelazem tylko okjupić można wolność i niepodległość, i ukarać haniebne obchodzenie się. Powróć W Pan do N e a p o l u, i powiedz swemu Władcy, iżAyn pół nocney Ameryki oswobodził morze śródziemne od iarzma barbaryiskiego. "z Par\%a dnia 30, Sierpnia Dnia 2g. był Kroi na radzie Ministrów.

Minister domu Królewskiego, Xiąźę La C h a t re, dał tegoż wieczora na uczczenie Xiążęcia B e rry wielka ucztę. Znaydowali się na nie y Xiąźęta krwi i Xiąźę W e II i n g - t o n, którzy z rana polowali pod C o m p i e - gne. Ostatni wyiechać ma dnia 5. Września.

N a wstawienie się Xiężney A n g o u I e J m e kazał Król rozdzielić 100,000 franków? , pomiędzy niesczęśliwych mieszkańców mia A sta Nogent nad Sekwaną, którzy w ostatni'h dwóch kampaniach tak wielką ponieśli klęskę. Poruszeń woyska we F r a n c y i następuiące podaią przyczyny: "Poruszenia te nie T a :Q innego celu, iak wprawienie woyska, polepszenie karności, i dokonanie organizacyiz pośpiechem i rostropnością. Rząd Francuzki, dapełniaiący ściśle warunków ostatniego traktatu pokoiu, nie ma bynaymniey zamiaru, ni' chay źle myślący co chcą w tey mierzę rozprawiaią, odbiegnąć od nich» ale owszem korzystać iedynie z przyznanego mu tymże pokoiem ,prawa, to iest osadzie woyskiem rozmaite pogranb-zne tAjtrdye. *' SroJki łożone przez złośliwych ludzi, usiłu« iących tamować urządzenie itgoź woyska, zasadzaią się naywięcey na rozsiewaniu wieści, iż rząd Francuzki zobowiązał się dostawić Hi szpan ii korpus woyska, któryby iejr dopomógł do uśmierzenia rozruchów w południowcy Ameryce. Pewny nazwiskiem B a r i o ł, dawaiey karabinikr , a teraz gołaieEZ w drugim szwadro* nie tamteyszego pułku dragonów, powracając do swego mieszkania, zatrzymany byŁ przez iednego ze zwodzicielów ludu i żołnierzy, który w te do niego odezwał s<ę słowa: Teraz iesteśmy barizo źle płatni. Oclpo-: wiedź: Mozę regularniey} niz przedtem. - Lecz iak długo to potrwa, i tak długo wystarczę na to pieniądze? a prócz te goJ o i eateiy wiedzieć y he nie długo będzie tu kte widok złotego secwlsu, zawoJ ała: "Co z* inny. Odpowiedź: Temu ta nie wierzę, i okazałość," owszem zdaie mi się> że ten ktoś inny źle Niektóre nasze gazety powiadaj, iż Xią fu będzie przYwitany. Jak to! me żę Kent poiedzie do Stutgardu i towa»eglądaliże byście go Z radością, ale raczey rzyszyć będzie Królowey Wirtembergskiey vSblibySGie w ogień za Ludwika XYJI I? do L e u d y ń u. »Odpowiedź: Ta kies t, i walczYlibyśmy do Niedawno zabrano mały Francuzki statek,.

-wylanie ostatniey kropli krwi. -. Wiesz- ładowny fruktarm i zabawkami. Pomiędzy że, iż taki postępek okazYwałby niewdzię- osiatniemi znaydewał się tuzin koników dla czność? Odpowiedź: Któż ty iesteś, że się dzieci, które napełnione były szalami i pięzza owym innym tak żywo uymuieszl Miisz- kn-emi iedwabnemi pończochami. :żeiakiepapieryl pokaż mi te! Na te nale- W N e w g a t e oburzyli się zeszłey nie-oogaiące wyrazy B ario la żołnierz ten uciekł, dzieli więźnie i zrządzili sziodę, którą nai Ale Burmistrz mieyecowy , któremu Bariol 400 funtów rachuią. Nastała lepsza pogoda 'e tem 1 doniósł, udawszy się natychmiast z nim pociągnęła za sobą zniżenie cen zboża.

łonno w pogoń, schwytał występnego, i od- Podług listów z S t. D o m i n g o, zbyt ział go do więzienia w T o u r s . P e t i o n pełnomocników Francuzkich taką Z Br ux e Hi dnia 31. Sierpnia. odpowiedzią, iż nikogo ze strony dworuFran A KrólAzostrzył u3tawę wzbraniająca wywo- cuzkiegp nie przyimie, ktoby niebył umocoID bawełny, mianowicie do W e c h o d n i e y wany do przyznania niepodległości wyspy JFlantłryi. Haiti.

Xiąźę i Xiefna O r a n ii odprawić matą Cesarz Marokański przybył do l a n g e t , j-dnia 3. Września uroczysty wiazd do Ha agi. naprzeciw Gibraltaru, i zdaie się zGu>< Znayduią »ię tu Xiąięta K e n t i C a III - bernatorem tey twierdzy w rtaylepszem zo» .

"bridge * i spodziewane eą iescze niektóre esawać porozumieniu. Ostatni darował Ceznakomite osoby. sarzowi dwa moździerze i 100 bomb, a ten Król Francuzkit słychać tu, zaięty iest nawzaierh kazał oddawcy tych rzeczy, Kapi· otworem nowego Ministerium. Będzie 7. tanowi M ar s h a l, wyliczyć goo piastrówMip;strów z Kancellaryą, i 5. bez Kancellaryi;. pierwsi &\, odpowiedzialnymi i maią jnjeysce i głos- w radzie,. ostatni nie maią odpowiedzialności ani stanowiącego głosu. Jeivden z Xiążąt krwi zasiadać będzie pierwsze jaiieysee pod niebytność Króla. W poczet "tVJinistrow nie odpowiedzialnych p-oliczaią Pas«a C h a t e a u b r i a n d i Biskupa U z e s. - UJinisterium woienne wydało iuź 84. rnillio« aów, a zatem »4. millionów nad summę budżetem wskazaną;, luboć woysko nieprzejryisza dotą<<1 liczby 60,000 ładzi. Z Londynu dnia 30. Sierpnia.

Xią'£ę Regent, który zapadł był na podagrę» używał iuź wczoray przeiaźdźki. Krói<aw3 @głądaiąe powóz B o n a p a r t e g o, na

Juź się zakładaią względem oblężenia Algieru, a w klubie mowcow, znanym pod IIa* zwisKiem British Forum sprzeczano się ni# dawno e t o: Czyli Lnrd Ex rn o u th spotka się z flotą Turecką wygotowaną na Archip e l a g u dla poskromienia Deja Algierskiego i czyli ma wspólnie działać z Turkami albo nie? PJayrozsądnieysi Anglicy twierdzą, że samem uderz-niem na Al c i e t ze strony morskiey, nic wskórać nie możne; lecz że należałoby ze 30,000 lądowego woyska z okrętów wyprowadzić i otoczyć niemi miasto, ażeby z właściwey zgrai tureckich rozbóyników morskich, żaden nie uszedł; że potrzAhiby ich wszystkich wygubić, a wtedy dopiero od

5 = > dać to miasto osiadłym w sąsiedzkich okoli- się, wiele miał do wycierpienia, byI«WAtSI» cach Maurom, w spokojne zamieszkanie. żonym i zwycięzcą; lecz odurzona F r a n c y« niewiadoma była początkowych zasad, środków i poprzedzaiących czynności, które zrząbydi dziły i dokonały skutku niesprawiedliwych wydarzeń. - P. P r a d t aby uchylił tę mewia«dorność, i obiawił część taiemnic, które posiadał, chwycił pióro do ręki. Przez sczególnieyszy skład przeznaczenia (który on III I' - ów zas gwiazdą sczęścia swoiego mianował), stOląC na stopniu, który mu podał zręcznośS przeyrzenia się we wszystkie m doskonale, dożył przy boku tego wielkiego męża, trzeck stanowiących w zawodzie życia iego wydarzeń, któremi są: wtargnienie się do H i - s z p a n i a czynność z Papieżem i woyaa z Rossyą. - Niesczęście z Hiszpania zaczyna się według P. de P r a d t w miesiąc« Październiku 1306. Źródłem klęsk i wtar- · gnienia, które dotknęły to Królestwo, mia-» · nuie on bez wzbraniania się Xiecia pokoiu. -. . * PodczasRonsuiatu i pierwszych lat Cesarstwa A ścisłe były stosunki H i s z p a n i i z Francyą« ( Osiadli w Parmie Hiszpańscy Xiąźęta, zy-.' skali T o s k a n i ą z t Y t u ł e m Kró l e s twa, fi o t y* ofaudwóch kraiów walczyły obok siebie, ia-% dna chmura niezaćmiła całey przestrzeni teg*{ kraiu, aż do czasu wyprawy woienney z Prur-, sakami, gdzie Xiążę pokoiu odezwą swoią pow , vrolał całą H i s z p a n i ą do broni; zamiar tey? wyprawy niebył oznaczony, brzmienie odezwy było tak powszechne, iż można z niey. było wszelakie robić wykłady, iakich tylko» zdawały się wymagać towarzyszące okoliczno- j ści. Odezwa ta wzbudziła powszechną nwa» gę. Xiążę pokoiu wezwany, aby obiawił» iaki miał zamiar w tey mierze, nadaremni» zastawiał się obawą zaczepki ze strony Cesarza Marokańskiego; N a p o l e o n nie dał się ułudzie; duch tak podeyrzliwy, iakim iest iego, nieprzypuścił żadnego raamidła, któreby ukrywać mogło cel uzbroienia takowego. I z tey to niesczęsney odezwy wziął swóy początek ów układ, obalenia tronu Hiszpańskiego. - Napoleon (mówi Pan Pradt)

Rozmaite wiadomości.

W Xiestwie Nassauskiem zniesień« maią dziesięciny. Radca Konsystorski E wal d w H e i d e lbergu wydał pismo pod tytułem: »Myśli O nieodzownie potrzebnem urządzeniu Izraelitom w państwach Chrzehiiahskich" Wnosi w nim, ażeby żydom wszędzie nadawano prawo obywatelstwa.

Wypis Z nayno wszego dzieła P. Pradt Pamiętne dziele reaoiucyi Hiszpanskiey.

(Ł Dziaknłków Francu kich.) Między wszystliemi przedsięwzięciami Bona partego , naysz-iłeńszem była woyna z R o e s y ą, a nayniesprawiedliwszem woyna r, Hiszpanią, W wydarzeniach Baiońskich ńdziały równie F r a n c y a i E u r o p a począrek upadku N a p o l e o n a. Za pierwszą wiaomośeią o zamachu wymierzonym na to Krósstwo, odbiegły go umysły wszystkich, któsy z nim działali, sczęście go opuściło. Potępy iego zatamowane zostały, niezliczone leski cisnęły się na głowę iego, gmach ol· rzymi iego wielkości, zawalił się w swoich własnych gruzach, a ha rozwalinach iego uneło godło: źe bez moralności i bez prawa lic istnieć niemoźe. - Niez.naMO nigdy we ;'rancyi zupełnie sprawy z Hiszpanią, alboraczey pisząc o niey dzienniki owoczesne , nadawały iey zmyśloną tylko postać, Publisność zdumiała się nad zamachem Baiońskim ten tylko tak mówiąc uważała, lecz niegłebiła nigdy pierwotney myśli tego przedęwzięcia; nie dowiedziała się nigdy o traktach, intrygach i Wewnętrznych zatargach, óre zdziałały i ułatwiły dokonanie. Wiesiano o tern, ponieważ się na to patrzono, źe rólewską rodzinę Hiszpańską sprowadzono j B aio nn y, źeią przymuszono zrzec się iodąpić państw swoich, że H i s z p a n i a oddana tła iaaemu, te go naród odrzucił, uzbroił Cf£S1pynu. Ali, dał r tern słyszeć, że HAe51U{ tę odebrał Ma polu bitwy pod J e n a, która, chociaż rau yrystawiała i wszelkie niebezpiec z e ń s t w a , » ak' t q re b y się, n a r a z ił, g o tui ą c wszelką, nową wyprawę, podała mu itdnakie «raz myśl, ażeby się właśuie przeciw temu zabezpieczył, 1 niezostawibł za plecyma ukrytego uieprzyiatifcla, któr>by mógł uderzyć na niego, gdyby go widział w ucisku. IDwadzb ścia razy słyszałem go powtarzającego w B a lon i e : "Poprzysiągłem ra ten czas, że mi to drog\) przypłacą i że ich postanie w niemocy szkodzenia mi na przyszłość." Jakoż w samey rzeczy usiłował B o n a p a r t e wkrótce po ogłoszeniu tey odezwy, osłabiać dwór Hiszpański, źądaiąc cd niego weyska, które aby oddalił od kraiu, częścią ie wysłał do D a n i i pod dowództwem Margrabiego de la K o m a n a , częścią do H e r t rur y i pod wodzą Generała 6' F a r i i l e .

(Dalszy ciąg następnie.)

OBWIESCZENI £-'4BMllIif Wiadomy zakaz nagłego konno i wozowo po «licach miasta ieźdźenia, od nieiakiego czasu tak się stał zaniedbanym, że przechodzące osoby ieżeli m;e ofiarą życia, to prawdziwemu uszkodzeniu przypłacać musiały. To zaniedbanie zwraca uwagę do przypomnienia Publiczności, iż każdy itezdziec konny przez ulicę tylko wolnym krokiem, a wozowy miernym kłusem iezdzić powinien. Trzaskanie 1 wywiianie długim biczem, także iest ząkazanem, gdyż około przechodzące osoby przez takowe na uszkodzenie cielesne wystawione zostaią. · Każde podobne przestępstwo, w miarę wykroczenia, albo cieleśnie, albo pieniężnie ukaranym zostanie. Poznań dnia 8- Września i8i6.

Dyrektor miasta 1 Policyi.

OBWIESCZENIE.

Grunt niegdy Wielmożnych Mhlzyńsfcch, teraz do funduszu Restauracyjnego należący, na K u n - d e r h e pod Nrem 14a sytuowany, ma bjdź od

S. Michała r. b. w dalsza dzierżawę wiecey daiacema wypusczony. Tefmina iićytajyi wyznaczone s? na iń. i 24 bteżjcegb miesiąca zawsze o godzinie iotey przed południem na Ratuszu tuteyszym, gdzie więcey daiącemu dzierżawa salva appr"'ba« rrorre przybitą zostanie. P o z n a ń dnia 9. Września i8r6.

Dyrektor mi.,sta i Policyi.

Wtzwanie. Na żądanie Sukcessorcw beneficyalnych niegdy Karola B2Kmhm&IIIll{o, to ii.se Fryderyki Unruźyny i Stefana Dznm bonskhgo, Rotmistrza, przez sczegoine zapozwy do wiadomych Wierzycieli, wyznaczony kst termin na dzień 19. Pazdzicrnka r. b. w Poznaniu u Patrona Zaborowskiego, na Wiłhemiowskiey uH -y miesb« kaiącegc, do okazania wierzytelności do -y imanych, aby Sukcesiorowie zdecydować si'" mogli, czyli spadek przyiąć, lub od niego odstąpić maią, 1 aby dal ze prawne kroki przeds-ęw jfętemi bydź mogły. Wzywaią sie więc niewiadomi Kjedytorowie do pilnowania swych praw i zgłoszenia sig na przeznaczonym terminie.

Do nai&cia. Na Szerokiey ulicy pod Nrcm 109. iest od S. Mjchała r. b. skkp do wynaięcia.

O warunkach dowiedzieć się można u właściciela.

Średnie ceny zboża w Wrocławiu dnia 7. Sierpnia iv nurninalney monecie: Pszenica 6 talio 9 troiak. Zyto 5 tal!. 12 troiak.

Jęczmień 3 tal. 17 troiaki. Owies 2 talio 22 trale,

Ceny zboża w Gdańsku.

Dnia 6. Sierpnia.

Gdańsk. Z Ł - gr.

N aylepszey pszenicy szefei kupowano po 1 r - 6 Podłey dito .9 - 1$ Naykpszego żyta 7-2.4 Podłego dto 7 - o N aylepszego ięczmienia szefei 4 - 3 r Pcdłtgo dito 4 - 12 N aylepszego wosa 3 - 1 8 Podłego dto » 3 - 6 Dodiitek.

FRYDERYK WILHELM, Wielki X(%ig

Z Bożeyłaski li ról Pruski, Poznański etc.

Wszem w obec, i-każdemu z osobna, komu C rem wiedzieć należy, wiadomo czyni ny, że Trybunat Cywilny pierwszey Jnstancyi Departamentu Poznańskiego Wydziału drugiego wydal wyrok osnowy nestępuiącey: N ro 65 Sentencyonarza, Przytomni: Antoni Joneman, Konsy-liarz Minister« Spraw lediwości, exDelegatione x prezyduiący. BohlO/il-shi, Sędzia.

Szu bert, Assessor, zśstępuiscy Sędziego; Marczewski, Podprokurator Królewski. (podp.). Jiimmen.

lircidziszeivsXi, Pisarz Wydziałowy.

Działo się, w Poznaniu N2 Zamku Sądowym na Audyencyi Pubhczmy Trybunału Cywilnego pierwszey Instancji Departamentu Ęoznsńskiego Wydziału Drugiego, Dnia Piątego Lutego, Tysiącznego Oimsetnego Sżtsna Ateeo Roku.

Migdzy"Fmnęiszkhm Ogrodo:viczem, Patronem Trybunału, lako Kuratorem massy sv procesie hkwidacyhnnr nad majtkiem zruarfey w Pyzdrach Ewy z Hęgorzewskich, primo voto Iłógdeńskiey, secur.do-Zalewski*?, Porodem, w Poznaniu mieszkaiącym, stawaiącym osobiście; Al [ wszysskiemi Wierzycielami pozostałości niegdy Ew? 2 Węgbriewsheh, primo Voto Bogdańskie?, secando Zalewskie ?, a mianowicie: te UanbmhitnretibkmJĄ w Pyzd' achi 2. ilO 'MII{ail2m L isieckim , ) J 3. Agniszka tBogflańskkh Suchotshq i mężem II{ Jozefem Suchorskim, w Pyzdrach.

4. Aptekarzem Adamem Kugbrem w Pyzdrach.

5. Michałem Kasprowiczem w Pyzdrach.

6 Tózefem Blzowskirn,- przy Magazynie w Pyzdrach. l. Żydówką Hanką i iey mężem-Hsnke w PyrM ach. g. Franciszki Tokarskie? Sukcessorami - w Py" zdrach.

9. Wiktoryą Borcwiczową tamże.

10. G tłem, kupcem w Pyzdrach» 11 . Żydem Meśkmn na gprzalnj Ciszewskiego » rMre *

12. Eliaszowcj, wdową, w Pyzdrach mieszkaj«cemi. N akomec 13. Salomeą Z Bogdańskich Ra dziko wską, Kapitanową, i iey małżonkiem Kapitanem Ra dzikowskim, w Kaliszu mieszkaiącemi, P 0zwanemi niestawaiącetiii. Także niewiadomemu wzraiankowaney powyż pozostałości Wierzycielami, edyktałn.e poizwanemi, niestawaiącemi; * Powód, Kurator massy, domagał się nasamprzod o dozwolenie wprowadzenia tey sprawy zaocznie, i wniósł: iż Wierzycuh wiadomych w sczegóiności, f z osobna każdego pozwał; Wierzyciele zaś niewiadomi przez przybicie pozwu na drzwiach Izby ustępowey w Trybunale tuteyszyth i przez umiesczeme iego w gazecie tuteyszey Poznańskiey Poisksey 1 Nienueckiey pozwanemi zostali na to, aby ciż Wierzyciele w czasie przywołania sprawy z Regestru sobie właściwego', stawili sie na au> dyencyi Trjbumłu tuteysAego w celu likwidowania 1 udowodnienia swych pretensyi do massy tjuaestionis mianych, poczem każda w sczególncści kacegorya w porządku zapisania się Wierzycieli w komparycyą sądownie rozstrzygaioną. bydż mia-, ła. -1 Przeciw Wierzycielom wscz.gulu sei przypozwanym, a'nie stawaiącym, zaocznie nu s:ę postąp,c,- a po rozstiząśnieniu ogółu wszystkich kat g6ryi sczególnych Wierzycieli, Sąd prekluzyą na niewiadomych i nieineldui, ,cych sie ''ma ustanowic , a co rowo a t*raz uprasza, nadm uiraiąc, iz massa sf.łada sie do momentu z Talarów Mo, Trzydzieści Dziewięć, Dobrych Groszy Dwanaście, D .narów Sz;sć, i te są w Dspozycie Trybunału.

tfgrriszkii o-j3ugdamk 'Ich Suc Uorska 1 fi; Ź iey Józej Sucharski, \yzY*a;ą się do oddania w Wydtiats Spornym Sądu Pokoiu wPjzdrarh: saary 1 chustki, żelazka do pracowania, moździerza, obrączki złorsy, penczoch par trzy, mjredziąka maisgo i salaterkil cynowe) , wceiu tychże spien ęźenia przy iakieyłcAiwiekjicy. tacyi i złożenia d6yodu Kvtatorowi, iż to się stało; lnaczey Kurator process SuchyrtHim fiini.owaq będzb. · Kupiec Gnd wzywa się- da złożenia w W ydziul.c Spornyfp S-du cokoiu w Pyzdrach półmiska w l-asta.-. ie mianego, w celu tegoi ptzedaźy drogą ...cy'tacyi p ey okuzyi inney autcy:,; wprzetiwn, us isZ'IL bjSzie lnu o to piecees U. uiowany c;d kuratora massy. Żyd Musiek na Chyczeuskim wzywa się do zrodzenia w Wydziale Spornym Sądu Pokoju w Py pod zagrożeniem processu. Eliaszowa wdowa wzywa się do złożenia W Wydziale Spornym Sądu Pokosu w Pyzdrach kimienney donicy do robienia tabaki, w celu teyźe na aukcyi przedania, pod zagrożeniem processa. Trybunał Cywilny pierwszey Fnstancyi Departamentu Poznańskiego Wydziału II, zapatrzywszy się na produkowane w oryginałach pozwy, które gdy dla osób w stawiennictwie pod liczbami r, aż do ,13, włączaiąc prawnie połoźonemi i respective onymwręczonemi bydź się okamią, iak atest Woźnego Dembińskiego pod dniem Siedinnastym Kwietnia Tysiączntgo Osmsetnego Piętnastego reku datowany naucza; daley gdy Wierzyciele niewiadomi przez gazetę Wielkiego Xiestwa Poznańskiego- dnia pierwszego-Lipca Tysiącznego Ośmseinego Piętnastego Roku datowaną, Polskę i Niemiecką pod N rem 52.-, oraz przez przybici@' pozwów tak na drzwrach Izby ustępowcy Trybunału tuteyszego, iakoteź na drzwiach Sądu Pokoiu Powiatu Pyzdrskiego, co atesra Woźnych, Pawła Iwanowskiego i Fuustyńskugo, z dnia Dwudziestego Ósmego- Czerwca i Dwudziestego Piątego Lipca Tysiącznego, Ośmsetnego Piętnastego Ro ku dowodzą. - Że zaś ani z Wierzycieli wiadomych" ani z niewiadomych, nikt nie stawa, Trybunał Binawszy onych za nieposłusznych prawu, zaoczność przeciw onym dopuscza, i następnie, stosownie do zagrożenia w pozwach umiesczonego, wszystkich tych Wierzycieli, tak wiadomych wstawienictwie wymienionych a niestawaiących, iako też niewiadomych z wszelkiemi pretensyami, iakie mieć mogą i formuią do massy likwidscyiney po Ewie z Węgorzewskich, primo voto Bogdańskiey, secundo Źalewshiey, pozostałey, prekluduie. - €O zaś do pretensyów, (iakie Pow id do małżonków Suchorskich względem salapy, chustki, żelazka do prasowania, moździerza, obrączki złotey, pończoch par trzy, miedziaka małego i salaterki cynowey; daley do kupca Gitel względem półmiska; niemniey do żyda Mosiek na Chyczewskim względem zegarka; wreście do wdowy Eliaszowey .względem kamienney donicy od tabaki robienia, formuie), ztakiemi pretensyami Trybunał Powoda ad seperatum, i według zagrożenia w pozwie uczynionego, do prawney processu drogi odsyła. Koszta tey sprawy massa ponosi, z których Sądowe od wpisu za piętnaście Złotych polskich i stempel szacunkowy za sześć Złotych polskich papiorem stemplowym przez Powoda złożone, zatwierdzaj

się. Di wręczenia wyrok« Wierzycielom wiadomym niestawaiącysn, Sądy zamieszkania tychie wyznaczą Woźnych; względem zas Wierzycieli niewiadomych wyznacza się'Dembiński, przy Trybunale tuteyszym Woźny. Nakonsec ninieyszy wyrok ma bydź ogłoszony przez gazetę tuteyszą. Poiską i Niemiecką. Tak osądzono mocą ninieyszego wyroku. (podp.)

J on e m a n. Brodziszewskr, Pisarz Wydziałowy.

Zalecamy i' roakazuiemy wszystkim Komornikom, od którychby się tego domagano, aby wyrok ninieyszy wyexekwowali, naszym Prokuratorom i ich Zastępcom, aby tego dopilnswali, wszystkim Władzom woyslrowym, aby pomocy do dały, gdy o to prawna da N ich zaydzie rekwizycya. N a dowód tego wyrok ninieyszy podpisany został przez Prezesa' i Pisarza Trybunaiu. (podp ). i o n t m a n.

,_ E'odziszewsM, (L, ib.) Pisarz Wydziałowy, Zgodność ninieyszego E- ttraktu z Oryginałem aświadcza:

Brodziszewsk;, Pisarz Wydziałowy.

--. , Do uwiadomienia JPana Józefa PanłowshitgO' w numerze 73. gazety tuteyszey umiesczonego, "iaico kamienicę swą w rynku pod N rem 7 6. położoną przedać zamyśla," powodowany iestem tę dodać uwagę, łźna mocy'zawartego urzgdowni-ez NQ. Pawłowskim KOHTaKT rzeczoną kamien'ce na łat sześć naiąłem, i że wedle osnowy tegoż kontraktu nawet w przypadku przedaźy tey kamienicy służy mi na lat trzy prawu rraYTbI, które przeto żadną przedaźą zniweczonem bydź nie może. Poznań dnia 13. Września 1816* S t. P o w el ski.

Do przedania. Dom w mieście Murowana Goślina, w ulicy Obornickiej pod Nrem 60położony, iest w skutek wniosku Właściciela onegoż, do sprzedania. Da licy;acyi wyznaczanym został termin na dzień 19. b. m. i r. o godzinie lotey zrana w Biórz« N otaryat U Powiatu Obornickiego w domy pod liczbą 22 w Iłogoinie. Oehotę kupna mających wzywa się przeto, aby w tymże terminie się stawili, gdzie kondycye licytacyi i sprzedaży odczytane Onymźe zostaną. R o g o ź n o dnia 8. W rz elnia 1 Ś 16,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.09.14 Nr74 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry