.. GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.09.25 Nr77

Czas czytania: ok. 21 min.

Wielkiego?

Xiestwa POZNANSKIEGO

Nr 0.- 77w Srodę dnia* 25. Września! igi6.. .11 I I III 1 . I IM'o B W I E S C Z E N F E. Dostawa potrzebnego.na przyszła zimę- drzewa na opat dla Biór Naczelnego Praesidii, Królewskiey .Regencju i wsjzAeniatmeyszego, ma> bydż drogą publiczney Iicytacyi naymniey żądatącensu W entteptryzę wypieczoną.

Wzywaisi zatem mających ochotę do podięcii się rzecz6neyt entrepryzy, aby na terminie Iicytacyi, Która się dnia sgo" Października c. od godziny otey do i2tev przed południem w izbie feenfisreneyohałoey tuteyszey Króiewskićy R'egencyt odbywać będzie, stanąwszy, licyta swe podah. O warunkach dostawy tey, lako tei c ilości około 550 sazni drzewa zawierających po ic 8 kubicznych Stop, wynoiić mogącey, w terminie Iicytacyi dokładnieyszą powziąsć będzie można wiadomość Poznań' dnia i . Września 1816.

fr ról e w s K o - P r u s KaR e g e n c y a. c Co 10m fe

Z C2a %yn2a dma 11;. Jfrzemia.

W kościele tutey6z"ym odprawiła się konStkracya na Biskupstwo Cyreneńsfcie JW.

M a r c i n a S i e m i e ń s k r e g o , Prałata *, Kirstosza Metr«po.ii 1 Oficyała GtneMinego Gnieźnieńskiego, z prac i zasług Dyecezycm:Krakowskiey, Wrocławskiey i G-niezr.ieńskiey zmionrego, w przytomności J JWW, - Prałatów i Kanoników Metropolii Gnieznieńskiey, Duchowieństwa liczni« zgromadzonego i o35Ib* dystyngwowanych płci oboiey. Konstikrato A xern był Ja. XiaAc Ignacy Raczyński,.

Arc y - Biskup Gi.i -eznit-ński, a w zastęprstwi«Biskupów'asSystuiaxymi: JJWW. Markowski, Opat Trzemeszyński i Li ps K iTniałat,Probosrz Koliegiaty C.hockiey. Nieśli ofiary: J JWW. G o r z e ń s ki, Prezes Trybunału Departamentu!. Poznańskiego, orderu orła Czerwonego RiWafer; Franciszek Hpbia Myeiebki .i Stanisław, Bracia; W W G r a b s K II; M a l c z e w s k i i M i e l ę c K i z Gra buszeWa, Rnlzca Powiatu" Pyzdrsfeiego. PG skończonty w kościele tirbizystaft A A SBai A Arcy Biskup zaprosił; przytomny d» mI ebjadv Dziś stolica tuteysza obchodzi Imieniny N ayiaśnieyszey Cesarzowey i Królowey E l - żbiety Alexi ejowney. Z Wi<fa dnia 1$. Sierpnia.

Wczoray odprawił się w tuteyszym kościele parafminym pogrzeb ś. p. Tomasza Wawrzeckiego, Radcy taynego J. C. Mości, Senatora Wojewody i Ministra Sprawiedliwości Królestwa Polskiego, @rderow Śgo W ł o - d z i m i e r z a, Śgo A l e x a n d r a N e w s k i e - g o, Orła białego i Śgo S t a n i s ł a w a Kawalera. Liczne zgromadzone Duchowieństwo zasyłało modły za duszę przenieeiunego do wieczności w 6u roku życia, Temu smutnemu obrzędowi assystowało rodzeństwo iego, i o b yw a t e l s t woni e t y lko z B r a s ł a w s k i e g o , ale i innych powiatów zebrane, dzieląc żal z dotkUH'ey dla wszystkich utraty (ego męża, który nie tylko sczupły maiąlek, ale i wszy stkie dni czf-stokroć goryczą napełnionego źycia poświęcał ludzkości, dobroczynności, uslugpm dla kraiu i współziomków, w czerh serce iego znaydowało pociechę. Zszedł z tego świata pobożnie i z zupełną przytomnością umysłu, zostawuiąc po sobie żal dla pogra zonego w smutku rodzonego brata, sióstr, dalszey rodziny, i tych wszystkich, którzy iac rzadkie cnoty iego tak publiczne lak prywatne, zachowaią w sercach Swoich niewy gasła dla'niego pamięć. Ciało iego złożono w grobie familiynym. Z Krakowa dnia 10. Września.

JW. MiAczyński, pełnomocny KernmissarzN. Cesarza wszech Rossyi i Króla Polekiego w wolnem mieście naszem, z powodu iutrzeyazych imienin tegoż Monarchy, przyełał Arthikonfraternii Miłosierdzia i banku pobożnego 600 złotych Polskich w złocie na posag dla dwóch cnotliwych panienek stanu włościańskiego. Posagi te rozdane będą w 0ktawe imienin N. Monarchy. Z Petersburga dnia 16. Sierpnia N. Cerna M43l1,C sie, dpMosKwy, dnia

10jA m . ttyiechał zCareklego-Sloła; x dnia 11 o 3'iey zpsłudnia do N o wo g r o d u przybył, gdzie nazaiutrz o iotey z rana oglądał pułk strzelców konnych gwardyi; potem w kościele ś. Zoli i słuchał nabuźeństtia, całował krzyż, i o dd. ł cześć obrazom i scząt> kom świętych pańskich; o 3«ey zaś z południa wyiechał na gościniec Moskiewski. W. Xiąźę, Mikołay przybył dnia a A . Lipca z O r ł a do H r a II 6 K a, gdzie sczegi Iniey zacrudniał się oglądaniem i poznaniem fabryki, i sposobu wykonywania różnych robot około wyltwania dział, a mianowicie machiny do ich świdrowania. Dniar 28 przybył Xiążę do Kał u g i . Dnia 4. Sierpnia przeiechał przez E oro w s K, a dnia 7. przybył do Klina, (w Gubernii Moskiew.) N. Ct-sarz inaiąc sobie złożone przez Ministra spraw wewnęirznych szale i inne roboty na wzór Tureckich, w fabryce Pani E ł i s i ej o w ey obywatelki Gubemii Woronezkiey robione, a »piękności i dobroci gatunku Ture-ckim nicu8t'iPuią- c-e, 'L la"S kavvTo e rą i wk on tcn - towaniem przyiąć raczył te Rossyiakie pl udyi a dla Paui Elisiejowey przesłał w podarunku fermoar brylantami ozdobiony. W T u l i na okazanie radości z okoliczności przybycia do tego miasta W..Xiecia Mikołaia, złożono na rzecz inwalidów 5,000, ą w- ]{ u r- k u z te>y.ż& o li "JVo£ąi la . inwPiH. .., .. . '" . ,,,,,,,,dów Izmaiłowskiego pułku gwardyi 10,330 rubli. Z Wiednia dnia 14. Września.

w. Podkomrzy Szamb. Hr. Wrbna, mianowany Posłem i Dziewosłębem Cesarskim do dworu Kroła Bawarskiego, wyiedzie w przyszł>m miesiącu z licznym i świetnym orsza. kiem do Mo nach i um. Prócz tego ma tam poiechać Xiąźę Szwarcenberg dla uroczystego zaproszenia Króla i Królowey Bawarskiey na obchód ślubny. Cały poczet dworski przyszłey Cesarzowey J eymci iest iuż mianowany, a między innemi Hrabina L a z a ń s k a W. O«l«oi«fzpią, i, 6, IlIrn gaUcowycU, poiadą. Okpfo dnia 15. Października opuści stolice.

tateysaq Xiążę L e o p a l d N eapołitański z małżonką swoią. Cesarz J mć odprowadzi tę dostoyną parę aż do G r a t z. Hrabia (?) Montfort (HieronimBon. 'jparte) i małżonka iego bawić będą tak długo w H a i m b u r g u, dopóki mieszkanie ich w G r a t z przyporządzoneni nie zostanie. Polny Marszałek Porucznik V a q u a n t - Gezfclles, mianowany iest Posłem przy dworach Hannowerskim i Heskim. , Od dni kilku mówią opowtórnem zmnieyezeniu woyska, tak iż każda kompania zniżoną bydź ma na go głów. Artylleryia Ausuyacka, s.kładaiąea się z 5 pułków, wynosi teraz z piioniierami, saperami i czterma konapaniiami do rakiet Kongrewskieh, so.ooo ludzi. Na daDym tu obiedzie przez Posła Frań« cuj.kiego w imieniny Króla iego, Poseł Hiszpański spełnił kielich za zdrowie Króla tego, a poseł Francuzki za zdrowie wszystkich Królów iXiąząt domu Burbonów, potem za zdrowie Cesarza Austryackiego opiekana Francuzów, którzy w niesczęściu mieli przytułek w krakieh ifgo, lub pozyskali stopnie w iego służbie- eywilney i woyskowey; nareście za zdrowie wspólnego wsz}Stkiih wiernych oyca. Od Menu dnia 12. Września.

Pisma publifzne zawieraią z H a n a wy co rwstępuie: "Od znacznego iuż czasu bawi W naszem mieście Xiążę G u s t a v e o n , mieszkając w gospodzie pad Olbrzymem. Nie daie on się prawie nigdy widzieć' publicznie i z itgo samotnego życia wnoszą, iż naukami iest zaięty. Ma przy sobie dwie osoby, iednego Tutka, odbyw.iąctgo posługi męsczyzny, i iednę kobietę." Mówią o utworzeniu nowego rtligiynego i woyskowego zakonu, przeznaczonego witśdż" woy> ę przeciw niewiernym, a niemaiąctgo nic wspólnego z zaiouem Maltańskim.

OOł

Z powodu drożyzny zamknie JO' w G e n fr wie teatr na tegorocznią zimę. Wyszedł w F rań K fo r c i e: "List Hrabiego na.Wal deku i Pyrmoncie, KrólewskoWirtembergskiego rzeczywistego taynego EU* dcy i członka stanów Królestwa, do Cesarsko-Austryackiego i Królewsko-Pruskiego, Duńskiego i Austryacko- Hannowerskiego pełnomocnych Posłów przy Seymie związku Niemieckiego. '" Pani Catalani miała dochodu z trzeciego koncertu 350 dukatów, a po odięciu wydatków pozostało iey 400 dukatów czystego zysku. W Frań Kforcie WCląZ panuie dotychczasowa cisza dyplomatyczna, i niernasz żadnego pewnego widoku do otwarcia seymu związku Niemieckiego. Naypewnieyszym wreszcie dowodem odwleczenia Seymu na czas nieoznaczony , iest to, iż kilku Posłów znowu się roziechało z Frankfort u. Z Kopenhagi dnia 14. Września.

Stany Xiestwa Lauenburgskiego zamyślaj przysłać tu wkrótce Deputaeyą dla złożenia Królowi dziękczynień za przyrzeczqne ira utrzymanie ich Konstytucyi i swobód. Z Hagi dnia 14. Września.

Na wczorayszem posiedzeniu drugiey Izby ogólnych stanów, odczytano Królewskie poselstwo z proiektem do prawa, mającego na celu zapobieżenie nadużyciom wolności druku względnie obcych mocarstw, a mianowicie tych, które Z'iiarni w przymierzu i przyiażni zostaią. Ponowiono zażalenia'" które rząd nasz odebrał, były powodem do tego poselstwa. Zresztą oświadczono w tirem wyraźnie, M nie iest wcale myślą Króla, obrębiać II3Ymniey wolność druku w tern, co się działań rządu naszego dotyczę. Z Genui dnia* 28. Sierpnia.

Dowiedzieliśmy się z ust Kapitana okrętu, który tu z H i s z p a n i i zawinął, ii eskadra Lorda E x m o u t h wielką wytrzymała burz«, która pomnieysze statki znacznie uszkodzić

- musiała. Dodaie on do tego, ii dwa bombq dytrsk'ie okryty i iedna fregata rozbiły się, na brzegach Hiszpańskich. Podług listów z Alg i e ru dnia s i. nieprzyiął Dey Algierski P.arlatnenttra Angielskiego, ale iowszem na wszystkich bateryach kazał czarna aatknąć banderę. Liczbę. Europeyczykow ze wszystkich narodów, którzy się w służbie Deya znayduią, podawano na 4480 głów, między ktoremi ;\.6 Oficerów artylleryi i 18 Oficerów inżynieryi.

Z Wioch dnia j. JVr%eśmę.

Król Sąrdyńeki nakazał w państwa hswoich Mciąg z 30,000 ludzi, którzy itdnak maią bydź tyrn czasem tylko spisani, bęz -użycia ich w tey chwili Aa czynney iakowey służby. Dnia 23. Sierpnia przybył Kroi bajrdyński z rodzina swoią do C.b a m b e ry, gdzie.z największą przyięty został uroczystością. Od dni kilku stoi w porcie B a v e n o y Amerykański Szoncr woienny. Kapitan, wyszedł na ląd i roiał rozmowę z Delegowanym Jego Świątobliwości. Powody iego odwiedzin niewiadome. Zdłie się itdnak naLeżyć do eskadry, na którey Pan P i n k n e y zawinął do N e a p o l u, i bydź tu ty!ko na obserwacji.

Doznaietny codziennie nowych srogości od rozboyników morskich. J.ego Świątobliwość kazał wprawdzie uzbroić kilka okrętów, stemwszyatkićm zdaiesię, iż występować przeiiwko tym niegodziwcom z slaiitmi narzędziami obrony, iest to czynić ich silniejszymi. W zatoce Manfredeńokiey wysiedli oni dwa razy na ląd i za pomocą fałszywych bander i statków ebcey budowy, powiodło im się oszukać niebacznych mieszkańców nabrzeinych i spalić wszystkie łodzie rybackie na dłuż 5. mil Włoskich. Prócz tego zagarnęli 133. męsczyzn, kobiet i dzieci. Z Paryża d>ńa JOe Września.

Wszystkie pułki lub legiony woyska naszego mieć znowu będą swoich Kapelanów. Zapadła w tey mierze ustawa Królewska nadaie im znaczenie Kapitanów z;\.apewnieniem pensyi Kapitańskiej po wysłulemu hl Sosiu. Kapelanie gwardyi pobierać będą połowę więcey, aniżeli Kapelanie woyska liniowego. Wszyscy Kielanie zostają podduthownem zwierzchnictwem W.Jałmużuika, i maią dozór nad wychowaniem dzieci .żołnierskich. Szkoła politechniczna otrzymała nowe urzą- dzenie, i zostawać odtąd będzie pod opieką Xią2ęcia A t i I o u l e m e .

Kiedyż to przecie-.mówi iedna tuteysza gazeta - powróciemy do zdrowego rozum u? J eden z dzienników naezych powiedział tcmt .dniami: "Ustawa Królewska rozwalająca Izbę Deputowanych wybawiła Francyąj' By łaż F r a n c y a w niebezpieczeństw ie ? Niepanowałać prawda między ową Izbą a Ministrami dostateczna jednomyślność. Chciał przeto Król zaradzić zbytecznym niedogodnościom i t. d. Burze w pierwszych .dxiach tego miesiąca pochłonęły więcey 10. okrętów na naszych brzegach północnych. Wiele trupów bałwany ea ląd wyrzuciły. Tuteyszy Prezes związku przeciw »ozbóynikom morskim (Sir Sidney Smith) otrzymał wiadomość, iż Angielska Fregata poprzedzająca eskadrę Lorda Exm o . u t h stanęła dnia o. Sierpnia prz* d Alg i e r e m . . Żądane wydanie Konsula Angielskiego odmówionem, a ludzie z szalupy Angielskiey przytrzymani i w okowy wtrąceni zostali. Ludzie z drugiego wyprawionego Angielskiego okrętu, podobnego doznali losu. Będzie tejraz 259. członków Izby Deputowanych. Mniemała tu, ii nowa Izba Deputowany« h nie wniesie całego zaległego tescze długa do wielkiey księgi, lecz że przeydzie proiekt prsedaży borów, który od przeszłey 1»by tak dzielnie był odpieranym. Uważaią, ii między mianowanymi przez Króla - Prezesami zgromadzeń obiorczych nie znayduie się iaden członek Izby Parów, ale natomiast 47. .członków przeszłey Izby Deputowanych, Ultra- Roialistów W pin-wszych dniach m. Września spadł wielki-śnieg w T u l u z i e . Deszcz od dni kilku trwaiący bardzo znowu żniwom zaszkodził. iNfeieden rolnik, chcąc zboże od zepsucia -zachować, .pościnał krótko -kłosy i kun. sztownie wysuszył.

Tuteysi cudzoziemscy Posłowie i Ministrowie złożyli wczoray swe uszanowanie Królowi i rodzinie Krolewskiey. Dzisity zy Mo'riitQf zawiera artykuł o konieczności utrz}mania ustawy konstytucyiney w całey zupełności i nienaruszonoeci, sczegół. nity dla tego, że iest iescze -młodą, a. ieden kamień wyięty z budowy, mógłby całemu gmachowi .zagrozić obaleniem. Hrabia Lardoy, Gubernator G u a d eJ u p y, abiął dnia i\. lipca rzeczona wyspę w posiadanie imieniem Króla. Podług ustawy Krolewskiey z dtiia 5. m. b.

fozwięzuiącty Izbę Deputowanych, zgromadzenia obiorcze departamentowe i powiatowe pozoataią zupełnie w dotychczasowym składzie, stosownie do postanowienia z dnia 3 1. lipca r. z.; zgromadzenia obiorcze powiatowe zbiorą się dnia 25. Września r. b.; Jkaźde z nich obierze tyle Kandydatów, ile Deputowanych Departamentdt-stawia; Zgromadzenia obiorcze departamentowe zbiory się dnia 4. Października r. b., a każde z nich wybierze przynaymniey połowę Deputowanych z podanych przez zgromadzenia powiatowe Kandydatów. Wybór uczyniony przez zgromadzenie, nie liczące przynaymniey iednego nad połowę członków, iest nieważnym. Ważność wyboru Deputowanego zawisła iedynie od niechyhney większości; wybrani Deputowani obowiązani są złożyć Izbie Deputowanych dowód, iż ukończyli jjo. lat, niemniey wyciąg z listy podatkowej-, ii przynaymniey 1000 franków stałego podatku opłacaią; posiedzenie roku 1 1 6. rozpocznie się dnia 4- Listopada r. b.

Z D2uxem dnia ij, Września.

Xiążę K e n t przybył dziś d o L e o d i u m pod nazwiskiem Hrabiego D u b l i n a . Jedzie do S t u tt gar duo Lord Wellington wydał z swey główney kwatery, C a m b r a y, rozkaz dzienny, w którym zakazano -wszystkim Oficerom i urzędnikom woyskowym ubierać się inaczey, iak tyiko po woyskowamu. Kilku Oficerów w cywilnym ubiorze naraziło się było na obelgi. Donoszą« LilIe, ii-zaciąg woyska niezo« stał wstrzymany. Przybywa tu wciąż wielu Oficerów z<Fra a« · cyi, w zamiarze udania się do północnej A m e ryk i, lub nieanalazłszy tam służby, do Mexy ku pod chorągwie powstańców. Zaludnienie Niederlandów podaią teraz na 5,451000 dusz, a ostatni nabytek -wynosi 70,000 dusz.

Generał Ziethen powrócił z Paryża de swey głównc-y kwatery i każe woysku zebrać się w dwóch obozach po »0,000 ludzi, xpo czem rozłożą się na zimowych leżach. Wody znacznie znowu wkraiu naszym wezbrały. Pod Gandawą iw innych okolicach witla łąk stoi pod wt )dą. Z powodu iednego artykułu w pewnent ptvyodyczirem umieszczonego piśmie, przyszło w tuteyszey @kolicy między dwoma cudzoziemcami do poiedynku, w którym kden raniony został w policzek z utratą 3*;h zębów. Dnia 3. t, rn. załoiono w Gharleroi węgielny kamień do nowych warowni twierdzowych. Z Londynu dnia 30. Sierpniu.

Dzitnfiiki nasze umieściły następuiący wypis z politycznego kalendarza, wydanego na wyspie Hai ty (St, Domingo): "Kalendarz Królewsko- Haitski na rok i 8 ' 5 i dwunasty niepodległości, czwarty panowania Jego Krolewskiey Mości, podany Królowi przez Pana R o u x H e n r y, drukarza Jego Krolewskiey Mości. " doweherby, toitst: Fenix w koronie, zstęj.uiący z palącego się stosu, z napisem: Je renale de mes cendres. (Odradzam się z moich popiołów.) Dwa lwy trzymaią, ten herb z napisem: Dieu, ma cause, et mon epee. (Bóg, sprauavmoia i oręż). Po wydrukowaniu listu Xiazecia de L i m o n a d e, Ministra Sekretarza Stanu, Król kazał niektóre potrzebnieyeze wiadomości dołożyć. - Pomiędzy narodowemi świętami umiesczono święto Stałości (i S o 3»> które duia l. Stycznia przypada (18 ił). - Święto rolników l"'. Kwietnia. - Święto koronne (2 Czerwca l g t i) . Imieniny Króla, Królowey (j 5 Sierpnia) i Królewica. - Część (wszą. Królewska rodzina. H e n ryk pierwszy Król H a i t Y , urodzony dnia 6. Października roku l 767 , koronowany w C a p - H e n r y dnia 2. Czerwca reku l g u . Zaślubił sobie w. Czerwcu roku 1793 Maryą Ludwikę, urodzoną dnia 8> Maia roku 1778, a koronowana dnia 5. Cze rwca roku t8> t. Dzieci: l) Franciszek Fe rd y nad He nr y K, urodził się dnia l 5. Maia roku i 794. - 2) J akób \V i K tor Henryk;, urodził się 3, Marca roku 1804.

3) JI me ty sta H e n r y ka, uroJzonag.

Maia roku 1798- 4) Anna Henryka, urodź. 7. Lipca roku i 800. - Xiazęiakrńi. l) Xiążę N o e Je, brat Królowey uro d. roku 178.4. Zaślubił sobie Celestynę Józefę, urodzoną, roku 1785 - - 2) Xiążę J a n, siostrzeniec Królewski, ożenił 6tę «808 roku zS arach Lassen. Wdowiec od roku 1812. Zaślubił powtórnie roku 1814 Augustynę Cr a n ay, wdowę po zmarłym Xieciu Ga n a ives. - Część 2ga. Wieiiey U rzędnicy Królestwa: l) Xiąjżę N o e l e, W. Marszałtk H aity, Generalny Pułkownik gwardyi. 2) Xią.żę J a n , Wielki Admirał H a i ty.

Marszałkowie: Xią,zę E u g e n i u s z, Xią,źę de Limbę, Xiąię Sant-Marc, Xiaze F o r t - R o y a l, Xiąźę d e PI a i s a n c e, i Xią, i\Aitibonite. Ministrowie: X i s A d e

L i m b ę, Mrubfer woyny i morski. - Hrabia de la T a r s e ; Minister Przychodów i Spraw Wewnętrznych. Hrabia L i m o - n a d e , Minister Spraw Zewnętrzny cli i Sekretarz Stanu. Hrabia T e r r e n t u ve , Minister Sprawiedliwości. U rzęcinky dworscy: Arcy Biskup , Xiażę de L' A n 's e, W. Ja'łmuźnik, ,- Xiaźę N oele, U'. Cześnik. - Xiąię F o rt - R o y a I, W. Marszał e k p a ł a c u . ' · - Xia, żę d e P l a i s a n c e , W. Podkomorzy. Baron de Montpu-, int, W. Koniuszy. - Baron de Sicard, W. Mistrz obrzędów. - Część jcia zawi> ra wysczególtiieijie Członków Orderu Królewskiego." f ZHamb urga dnia 17. Wrzeinia.

W tey chwili przybywa [)Oczta Angielska z następuia"'cą, ważną wiadomością: Londyn dnia 13. Września.

Zupełne zwycieztwo nad Algierczykami.

Od Posła naezfgo wParyzu, Sir C. Stuar t, 'nadeszły depesze z dnia 10. Wrz«śnia r zawieraiąre list Konsula Francuzkiego w Alg i e r z e , pisany do Xiecia R i c h e l i e u pod dniem 3 1. Sit rpnia. Powiedziano w tym liście: "iż sprzymierzona Brytańska i Hołlendereka eskadra zawinęła prztd Algier dnia 27"'0 Sierpnia; ię, i*;dnę fregatę posłano z listtrn do Dtja, który go zuxhw?le i z pogarda napowrot odesłał, i że Lord Exm.outh natychmiast dał znak do uderzenia. Eskadra Brytańska' zarzuciła kotwice w odległości pół wystrzału działowego od bate-ryów, a o wpół do t-zeeiey rozpoczęto natarcie. Potyczka tr.v3-ła przez 6 godzin. Kule Angielskie zapaliły flotę Algierską. Składała się z 5 freg3t, 4 kurwct i 30 łodzi działowych, które wszystkie płomień pochłonął. '" Dnia 26. stanęła eskadra w zewnętrznym porcie Algierskim na kotwicy, a Dey posłał Szwedzkiego Konsuła i Kapitana portowego na okręt Lorda ExmoutIi 3 końcem 2 a war

@ia rozeymu pod warunkami, iakich Lord E x m o u t h żądał.

ftjeczony Lord wyprawił w nocy na s6ty fregatę z temi wiadomościami do Ang .lii. Admirał Algierski, 6 Kapitanów i 1200 ludzi trupem padło. Stratę Angielską podaią na mniey więcey 800 Łu«Mi niektóre nasze okręty uszkodzone zostały." List prywatny dodaie do tego: iź po długim · gniu. dziełowym zapaliła się iedna fregata Algierska i rozszerzyła płomienie na innych.

Algi - rskich woiemiych okrętach, które wszy »tkie znisczone zostały. N iektóre wiadomości podaią stratę Algierczyków na 4000 ludzi. W wypisaniu dnia (czyni uwagę the Cour i er), którego uderzenie nastąpiło, zaszła widocznie pomyłka. Jeżeli zaczepiono dnia B7go, to rozeym niemógł stanąć dnia a6ge.

Zapewne miasto 27. rozumieć się ma 17ty, a iescze z większem do prawdy podobieńitwem 2 5ty. Jakkolwiek bądź, wykonanem zostało przedsięwzięcie, prędko, śmiało i skutecznie, a zna»zey strony źyczemy temu_kraiowi zwycięztwa, którego trudności i świetność w ten czae dopiero dostatecznie poznamy, skoro nadeyda, sczegułowe wiadomości o obronie, na iaką się Aigierczykowie zdobyć byli w stanie.

Rozmaite wiadomośi.

Dnia 14. Września miała At to na sczęście oglądać Xiecia B l li c h e r a, który tego samego wieczora do H a m b u r g a powrócił. Dostrzegacz Austryacki donosi, że Generał Koś c i u s z k o wyiechał z S z w a y c a r y i do Polski. Gazeta Berlińska Vo s s a wspomina, iź podług prywatnych wiadomości z Paryża, znany Duńczyk, Pan Malte- B run, epółwydawca dziennika Q u o t i d i e n n e, iako podeyrzany wypędzonym został. W M a d r y c i e obchodzili Jezuici tego roku w obecności całego dworu uroczystość Fundatora swego S. Jgoacego Loyoli, po 59-letnicy przerwie.

Gazety Szwaycarskie donoszą, i ź J J P P . L egendre, Lamarque, FerroHx, Gam oń, B or-d as i S o u h a i t, którzy iako królobóycy ucbylonemi są odamnestyi, otrzymali poz.vjL-nie zostania się w Szwaycarskich kan tonach, gdzie ich dotąd cierpiano, pod tym warunkiem, aż oby do naymnieyszćy skargi nie dali powodu. Panu Abel Theyu a r d, którego dl» «dań politycznych wygnano z Departamentu Izerskiego, kazano z ley eamey przyczyny takie wynieść się z B e r 11 3 , gdzie kilka dni bawił. W skutku ustawy Papiezkiey względem żebraków, zniesiono prawo daiące im przytułek po kościołach i mieyscach świętych. 'Będą więc imani przy wyiściu z kościołów, a nawet i w kościołach. - We trzy dni po ogłoszeniu tey ustawy, poymano «,375 tyck próżniaków, a mogących pracować, do robot UŹyiO.Maią w L o n d y n i e nowego wynalazku trzy gatuuki prass drukarskich. 1) Prassa poiedjhe-ad. Ta wytłacza arkusze po iedney tylko stronie. Doświadczenie pokazało, iż na godzinę około 1,000 arkuszy może byd£ odbitych, a dwóch tylko do tego potrzeba ludzi; ieden arkusze kładzie, drugi ie zdeymuie. 2) Prassa podwóyna. Ta także wytłacza arkusz po iedney stronie, ale około 1,600 na godzinę. Potrzeba do niey 4rech łudzi, ażeby arkusze kładli i zdeytnowali. -5) Prassa zupełna. Wytłacza ona arkusze po obu stronach, około 1,000 na godzinę, a biorąc i drugą stronę, około 2,000. Potrzeba do tego tylko dwóch ludzi, iednego do kładzenia, drugiego do zdeymowania arkuszy. Takowe prassy maią długości 34'" cala, a 21 szerokości, ponieważ tamteyszy papier takiego bywa kształtu. N a takowey prasie dwóch ludzi tyle wyrobić może, ile 34 na listu prassach. Rząd Hiszpański uzbraiaiąc wyprawę Generała Mo rillo do Ameryki, zaciągnął od kupców Kadysekich pożyczkę, z lJ dolarów. @świadczył rząd, ii ani kapitału, ani prowizyi niezapłaci, ażeby tern' - iak się domyślała · -ukara"ł zbyt wolno myślące miasto k a d y x.

6dy przy ttr"'zsiityszeni uzbrulaniu powtórney wyprany, niechcą się kupcy w żadną wdać pożyczkę, rząd przeto zamyśta obrać drogę przymuszonych składek. Generał M ir a n d a pożegnać się miał z tym światem. w więzienia w K a d y x, w kiórem od 4. łat siedział« .

Wypis znajnowszego , dzieła P. Prad t. .

Pamiętne dziele re Aoiueyi Hiszpańskiej.

( D a l s z y c i ąg , ) Murat wkroczył był do Madrytu- dnia 13go. Nowy Rrół odprawiał swóy wiazd dopiero- dnia 84go. N iemożna zaprzeczyć iak trudoem było iego położenie.. Widział się między narodem, który go uznawał za Panuiącego, a> między, woyskiem. obcem, maiącem podeyrzane zamiary. Uzna>nemu ed wszystkich Monarchów zaltżało'przecież naycelniey, na tem, ażeby uznany był od «>wego męża, który całą siłą swoią i woys*ową i polityczną uciskał państwo iego; iakoż M u r a t zastawhiąc- się buskiem szwagra swoiego przybyciem, tudzież że mu tenże względem uznania nowego Króla nitzostawił Dył żadney instrukcyi, wziął w opiekę rodzieów Królewskich, i dał im na żądanie Królowey gwardyą ż"woysk Francuzkich; a na Kró łewica Asturyi nalegał ón nie bez pogróżek, ażeby, ile możności, iak naydalty wyiechał przeciwko N a p o l e o n a, wystawuiącmuoraz iak nayponętmeysze korzyści', któreby. mu ta gorliwość' przyniosła.. T rak t a t W F o n t a i n e b l e a u, nie b y ł d 0tąd wcale wiadomy Ministerium Hiszpańskiemu-, l e c z o d chwili aresztowania Xiąźęcia poKoiu, dowiedziano się onim i taitmnicę wyia wiono. Depesza adrf sso wana do Xiążęcia pofcoiu, zawierająca ostatnie propozycye N ap o1e o na" wpadła w ręce nowy.ch Ministrów

Hiszpańskich, gdy U ę pokotu Już więcey rjierządził. . Tak więc cała intryga odkrytą została, a Bada miała w ręku środki postępowani> bezpiecznie, i mieć się na ostrożności względem, wszelkich N a p a l e ona» proiektów. A przecież! któżby temu uwierzył? aby Rada pomimo tak sczęśliwey przestrogi, nie prz» stała, ani na. chwilę naglić Królewica do wyiizdu. Jakoż odiechał do Burgos -, a niezasuwezyta<<i N a p o l e o n a nad spodziewanie sutne, puścił się w dalszą drogę aż do V i t t o r y i , gdzie podobnież Napoleon nie cztk:ł ni niego. Co raz więcey przeto wzmagało się podey rżenie Rady Królewicowskiey, co rasbardzłey niepokojące a pewtiieysze wiadomości, zbhgały się natłokiem. Rożumiann na chwilę, że Vittouia będzie osutnire punktem, tey riesczęsney podróży; ale Krokwie iuź się był za daleko zapuścił, ciągnęło go» niesczęsne przeznaczenie, i dano r> >zkazy iechania daley do B a i o n n y , Skoro się lud 0« tem dowiedział" począł rozpaczać, zgłębiaiąc lepiey rzeczy niżeli Ministrowie, o*aczaiący młodego Monarchę, przewidział na» tychmiast wszystkie wynikaiące ztąd niesczęśeia, a nawet usiłował oprz-eć się odiazdowi Króla- Tłocząc się około powozu, to się wahał, to nacierał chcąc poodrzyna&paey od koni; musiano użyć gwałtu; woyśka Francuzki<<: utorowały drogę i odprowadzały kr.ilewica. Odiechał - minął B i d a s-so ę - stąpił' na ziemię Francuzką i' - iuż byłb po> nim' - iuż utracił tron 1 Hiszpanią - iuż przestał, bydź Królem!:

Pewny Nauczyciel Francuzki bezcenny, posiadający doikonale języki:. Włoski, Nismiecki l Łaciński, a rrzytem. Ta:o;ey wiadomość! Jeografii, Historyi, Arytnutyki i t. d , życzy sobie prywatnery kondycyi ZJ Guwernera. N ayprcdv'" wiadomość powziaść można pod Nrera 227 na uhey Farakity-,

Dodatek.

OBWIESCZENIE.

Cześć, n.egdyś do Cieńskieh, teraz do funduszu restauracyinego należącego, przy mieyscu pogrzebowym żydowskim położonego, 6 morgów i 54. kwad.atowych p:ętów zawieraucego, gruntu, ma bydź od S, Micha;a r, b. p-zez publiczna licytacyą na 3 lata w dzierżawę wypusczoną. Termina teyźe licytacyi na Ratu zu zawsze o go dżinie lotey przed południem odbyć ssę niaiące, wvz'iaczone są na icry i 2Óty Września r, b. Chęć ma ący wzywa'a się wiec do nabycia tey dzierżawy, która więcey daiącemu salva approbatione przybitą zostanie. p o z n a n dnia 17. Września 1816. Dyrektor Policyi i miasta.

Mi I Mitr t.ncoff S mon ma honor don esć 1 Szinowney Publ czności, iż od dnia 1. Października r. b. zacznie dawać lekcye tańca fA w kamienicy Pana Sehimmel w rynku pod )J, numerem 82« Dokładnie * izą wiadomość M zas.ągnąć można w pomieszkaniu Metra na I.II; · ulicy Butebkiey pod N rem 155.

I P o z nań dnia 24. Września i i ó.

Doniesienie. N a żądanie wielu osób sprowadziłem prawdz'wa wodę kolońską od samego wynaleziciela tey sławney wody JPana Jutmnn Maria Farina w Kolonii i przedaie takową butelkę po Złł. 5., tuzin zas' zaZłł. 54. Jest to sławna woda i bardto użyteczna, lecz tylko w tenczas gdy iest prawdziwa, co ia-o Ojtacniem każdego przekonać mogę. Poznań dnia 34. Września 1810.

Stanisław PoweIshi.

Doniesienie. Wino Medok po 3 l po 4 Złote butelka, dito de Graves po 3 i po 4 Złote, Nierstein Reń>kie z roku 1811 p» 6 Złł i 9 Złotych, Angielski porter pc 5 i po 8 dóbr. gr., woda Selterska pj 4 Zł ł ., świeże holenderskie śledzie po ij gr. pol , świeże sardele po l dóbr, gr., iednofuntowe baryłki kawiaiu no 4 Złote, Eidamerskiser po 2 Złote funt, Szwaycarski po 4 Złote, Limburgski po J Złotych sztuka. Sześcioletni koń srokaty dobrze tressowany.

Wszystko to u Ł. F. Giavin, w rYJIKH N ro 70 vr Poznaniu. Doniesienie. U ogrodnika R<Ah na nowych ogrodach dostać można doyrzałych ananasów«

Donieś enie. Maiąc w fabryce swey skład do* brych skór lakirowanych, i trudniąc sie ledyuie sprzedaniem onych w Wielkie Xiestwo Poznańskie, polecam się tmeczney Sjanowney Publiczności, ii donoszę, iź dostać można u mnie J akirowane sztolpy w iasnych i ciemnych kolorach, tudzież lakirowane kozie skorki do trzewików Damskich w rożnych kolorach l inne iescze skorki lakirowane do różnych potrzeb, za pomierną ceng i w dobrycT gatunkach. W ro c ł a w," w Śląsku, dnia 10. Września 1816« G. F. Wallis, na ulicy Oh lau Nro 1194. wsklepie. Doniesienie OJwoiuiąc się na uwiadym'enie moie pod N iami 69, 7 O, gazety, donoszę Szanowney Publiczności, iź powtórny termin do przedaźy domu z przyległuśe ami pod Nr. 13a. na Zagorzu, Sukcessorow Anioniigo Tobiaszewshiego wiasnego, iest wyznaczony na dzień 3 O. m. b. o godzinie 11. przed południem w domu Sądu POKOT, przed W. Milewskim Podsędkiem.

Do tey przedaźy ochotę maiących zapraszam.

Poznań dnu 23. Września i8t6, Ignaey Orliński, Woźny Poznańskiego Handlowego Trybunału.

Uwiadomienie. Niżey podpisany uwiadomią Publiczność, iź pełnomocnictwo, ktorem dał Wźntmu Kaietanowi Boguekiemu, mieszka iący, w Małych Sokolnikach l Wźnemu Tadeuszowi Gostyńskiemu, mieszkający w Brodziszewie D epartamencie Poznańskim, tuż wzięto swóy koniec, iź odtąd sam memi interesami i maiątkiem zarządzam. Zawiadomić zechcę o tem samem, wszystkie czynności od dziś dnia przez wspomnianych działane, za nieważne uznam. Trąbinek dnia 17. Września roku 1816.

Wawrzyniee Cieleeki.

Uwiadomienie. W niedzielę wieczorem zginął na rynku tuteyszym wielki fartuch powozowy; kto go znalazł l odda w kamienicy pod Nrem 93 w rynku, odbierze przyzwoitą nagrodę. Uwiadomienie. Dla *aszłey odmiany iest przy Winiaraeh na Gralhowie inwentarz gospodarski, składaiący się z koni, źrebców, krów, buiaków, młodocianego bydła i statków rolniczych do sprzedania, którym to końcem wyznaczony iest termin na dzień 30. Września r. b. zrana o godzinie 9tey; można go także przed terminem z wolney reki do wynaięcia.

Do przedania. Wausteryi u Markusa na Komenderyi stoi na przedaź 19 bardzo dobrze doynych krów żuławskich. Do ptzedania Uwiadomią sif Publiczność, ił tu w Poznaniu w ulicy Swiętosławskiey czyli Poiezuickiey w domu pod Nrem. 220. położoionym, dnu 30. Września r. b. przed Notaryu5Iero publicznym, U r, łiropiwniekim, jrana o godzinie 9. odbywać się będzie przez publiczną licytacyą sprzedaż ruchomości, do pozostałości po ś. p. JW. Faustynie Zakrzewskim naleźącey, składaiącey sie z srebra, meblów, faiansu, szkła, farfurów, miedzi, biblioteki i innych rzeczy za gotową zapłatą w monecie grubey; na którą to sprzedaż Publiczność zaprasza sif. P o z n a ń dnia 23. Września 1816.

Do Zadzieriawienia. Niźey podpisany Woźny donosi Prześwietney Publiczności, iż na żądanie Snkcessorów Kazimierza Kamieńskiego, dobra Ostrowo i Gaworek 2 przyległościami, w Powiecie Szremskim sytuowane, przez publiczną licytacyą dnia I I. Października b. r. zrana o godzinie lotey w zamku Sądowym Prześw. Trybunału Departamentu Poznańskiego, przed Wnym Chełmiekim, Assessorem, na trzy po sobie idące lata, rachuiąc od S. Jana Jb. r. wypusczone zostaną. Warunki do teyźe licytacyi złożone będą w kanccllaryi Trybunalskiey. Poznań dnia 26. Wrjeśnia 1816 r.

Ignaey Orliński, Woźny Tryb. Hm. Dep. Poz.

JDo zadzitriawienia. Gorzalnia, gazie woda sama idzie l co tydz'en przez cały rok irzy becjki spiritusu wypalić można, lest od 1. LLtopada r. b. zwszystkiemi statkami l garncami do wypusczema. Gdzie? dowiedzieć się można w Expedycyi Gazet .w Poznaniu.

Zadziaiawienit Polowania.

Polowanie na polach do miasta Kopaniey należących i w boru reso. aż do S, Bartłomieia 1817ad instantiam Dominu Widkiey wsi publicznie «dzierzawionem bydż ma. Naznaczywszy do tego tetmin na dzuń 5ty Października r. b. o godzinie lotey przed południem, tu w zwyczaynem lokalu

Sądowćm, wzywamy ochotę do zadzierzawienis maiących, aby się w terminie zgłosili i swe licyta podali. Wiecey daiący spodziewać sif może przybicia. Wo l s z t y n dnia Ig. Września 1816. Wydział Sporny Królewskiego Sadu Pokotu Powiatu liabimostskiego.

OBWIESCZENIE.

Podsędek Powiatu Oborniekiego upoważniony wyrokiem Prześwietnego Trybunału Cywilnego Departamentu Poznańskiego z dnia 20.

Czerwca r. b. w sprawie Kuratora massy konkursów ey Andrzda iVaiimskiego naprzeciw Helenie, Eleonorze Warlińskiey zapadłego do wypusczenia w roczną arendę przez publiczną licytacyą demu w Murowamy Goślinie sytuowanego, a do wspomnioney Heleny Eleonory Warlińskiey należącego, wyznaczył ttrmin na dzień 27. Września r. b. na godzinę iotą zrana; na który termin wszystkich ochotę zadzierzawienia maiących wzywa,« aby w domu licytować się mianym, gdzie warunki licytacyi publikowane będą, się stawili, a tam dom w mowie będący więcey daiącemu wypu» sezony zostanie. Rogoźno dnia 13. Września Igió.

3. Lubomęshi.

Ceny zboża od dnia 13. do 19w Berlinie Września (a Ą% gr.) Tal. gr. fen.

.2 18 .2 16 .2 10 .1 17 l - 19 -> 1-10I - 8I 5 7 - 16 1-8

Zyto Podleysze.

Jęczmień Podleyszy.

Mały Jęczmień Podleyszy.

Owies.

Podleyszy.

Słoma 10 tal.

Siano 1

.«gr. i - l 6 -

Średnie ceny zboża' w Wrocławiu dnia 19. Września w nominulnvy monteie: Pszenica 6 talio al troiak. Zyto 5 tal!. 18 troiak.

Jęczmień 3 tal. 22 troiak. Owies atali, IJ troiak.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.09.25 Nr77 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry