«Ł 1 028 * J. situk, zechce się zgłosić u oberżysty pod 3. Kaliskiego, a w Słocinie pod Grodziskiem u Ur.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.10.02 Nr79

Czas czytania: ok. 3 min.

Lipami za Wroniecką brama P. Jóiefa Buk. Brawnsjordta Possessora.

P. Riedl, bydłem handluiący.

Uwiadomienie. Dla zaszłych przeszkód, przedaź różnych sprzętów inwentarskich na Krolhofie na \JViniavach w dniu dzisieyszym odby J ź się maiąca, odłożona iest na dzień jty Października czyli na następuiący piątek, i tego dnia od godziny I2tey połudmowey niezawodnie odbywać się będzie. P o z n a ń dnia 30. Września 1816\

Uwiadomienie. Niźey podpisany uwiadomią Publiczność, lź pełnomocnictwo, K torem dał Wżnemu Kaietanowi Boguckiemu, mieszkaiacy w Małych Sokolnikach 1 Wżnemu Tadeuszowi Gostyńskiemu, mte>zkaiacy w Brodziszewie Departamencie Poznańskim, iuź wzięło swóy koniec, iż odtąd sam niemi interesami 1 majtkiem zarządzam. Zawiadomić zechcę o tern samem, wszystkie czynności od dziś dnia przez wspomnionych działane, za nieważne uznam. Trąbinek dnia 17. Września roku I8r6.

Wawrzyniec Cielecki.

Da przedania. Doora w Powiecie Wartsknń, Woiewodztwie Kaliskiem, Krolewstwie Polskom, trzy mile od miasta Kalisza, trzy od Sieradza i pokory od miasta Warty położone, są e wolney reki do sprzedania. Dobra te składaią się 2 trzech folwarków 1 olędrow, obeynmi.cych · w sebie gospodarzy 36.; leża na trakcie prowadzącym z Kalisza do War S kawy, maią w każdem 'polu wysiewu korcy Warszawskich 285, oprócz pszenicy, ktorey się wysiewa korcy 5 O , pastwisko i łąk pod dastattsiem, boru na swoią potrzeb 2różnego gatunku dr/ewa skhddiąeeg< s u; owiec na tychże folwarkath ttzvma się sAtuk 18 O O, pomiędzy któremi znayduie się Hb.-p ńskich gruntowych sztuk 500, krów trzyma się latem i zim? sziuk 2CQ, pom ęAi.y któremi znayduie się gruntowych sztuk 2 O; oprócz tego znayduie się Ue. gsu'xie różnego g.tunku innego inwentarza, UKO to: Jconie fornalskie, woły, bydła ro* gateg J n.łodociaY.ego 11. d., znayduie sie w tychże dworach także gor?emu o trzeih garcach, z których zabiera (eden beczek siedoi, a dwa mnieysze resp. o pztcrecii 1 piąciu beczkach; mielcu eh 1 .w/-tfdk, akuii pro;inacya znaczna, również te IIbI:Q debra. O warunkach, na których sprzedaż dóor..dopiero wspoHinionych za>?d/a się, dowiedzieć się można w Kaliszu uW. Wierszchleyskiego Assessora pray Trybunale Cywilnym Departamentu

Do zadzieriamenia. N iiey podpisany Woźny donosi Prześwietney Publiczności, iź na źsdauJeSukcessorów Kazimierza Kamieńskiego, dobra Ostrowo i Gaworek z przyległośoiroi, w Powiece S/remskim sytuowane, przez publiczna, licytdcya dnia ił. Października b. r, zrąna o godzinie IOtey w zamku Sądowyir, Pr*e w, fry bMnału Departamentu Poznańskiego, p;z-ood Wnyrn, Ch tfm ickim, Assessorem, na trzy po sobie l<Qce lata, raefu'ae od S. Jana b. r. wypuAcz ne zo>tiną. Warunki do teyże licytacyi złożone będą w kaucelhryi Trybunalskiey. Poznań dnia 20- Wrześnh !816 r.

· Ignacy Orliński, Woźny Tryb. Han. Osp. Poz.

Do zadzieiiawitiua. W wsi 'Nieszawie, trzy mile od Poznania, milę od Mu.owaney Gośliny, Rogoźna i Obornik odległey, iest gorzelnia z wielu dogodnościami, lako to: wodą rurami na ruinice bieżącą i odchodzącą, młynem wounym, o kilKa kroków od gorzelni, )J; wiatrakiem we wsi, od S. M a r ci n a r. b. w iedno lub ti zechlttnią dzierżawę do pusczen a. O warunkach dzierżawy uczyni podpisany wiadomość każdego czasu na Garbarach N ro 424, tako też w dworze Nieszawskim.

A.

v> Berlinie Września (a 41 gr.) Tal. gr. fen.

4 2 .2 .2 .l' - .1 .1 .1 .1 6 t

Ceny zboża od dnia 20. do 26.

Pszenica Zyto Podleysze.

Jęczmień Podleyszy.

Mały Jęczmień Podleyszy.

Owies.

i odleyszy Słoma 10 tal. gr. - Siano 1 - T- 16

Zieliński.

. ,

18 - 15 - 8 -Ib 14 10 6 18 b

Średnie ceny %hża w Wrocławiu dnia 2Ó. Wiześnia w nominalmy inuruUe:. Pszenica 7 tali 11 troiak. Zyto 6 talio 3 tuy.ak.

Jęczmień 3 tal, 26 troiak. Owies 2 tan. i4 tro ak.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.10.02 Nr79 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry