KROXIIU :\IIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ochotników armji zaIJOl'Cz('j, :lle raczej i m p I i c i t e od niej odstręczał. \Y t(,lll leży właśnie znaczenie tej mowy, jej ówczesna aktualność. - J et ona pozatem świadectwem przekonajI demokratycznych i r('pulJlikailskich autora 3). \V wspomnianych wartościach spoczywa cIOłIiosłość omawianego źródła. Natomiast zawarte w niem ldy historyczne Kosiilskiego uchodzić mogą za jego przekonania osobiste. Dlatego też z tego punktu widzenia mniejul wagę należy przykładać do pewnego rodzaju przeceniania 2"ja\\'isk, łatwo zrozumiałego wobec braku perspektyw")' dziejowej i zasadniczeg'o, pOlhwalnego tonu mowy pogrzebowej, \Vszal,że i z t"ch względim- nie traci ona na znaczeniu jako dokument chwili. Kie od rzeczy wiec IJędzie przypomnieć jego treEć na l'odstawie zachowanego własnoręcznego czystopi:m, któn'm l{oSiilSki poslugi\\"ał si(' prz" wygłaszaniu mowy ). Dla ZadH)\\-allia fonetycznie nieskażon('j postaci dokumentu zastoSO\\ ano jedynie dzisiejsz? pisowni('l o \V a ]I r z - ż a ł o h n y m o IJ c h o d z i e p a 111 i ą t k i T a cI e u s z a J{ o ś (" l U S z k i, :K a c z e I n i k a s i ł Y z b r o jn e j \I a r o d o w ej, \\" P o Z 11 a 11 i u d n i a 19 g r u d n i a 1817. Cnota nie jest czczym slowem, ni jest bez znaczpuia wyrazem.

Tpn dźwif:k spiżu, ktÓry 011 skalistych Helwecji szczytów po tylu rozleJa się krajnach i żałobne głosi obchody nad l.Jrzegami Sekwany, nacI Elbi1. nad ',"isłą, który nas do tej zgromadził świątyni, nie jest 10 hołd porlchlphstwa skrzepłym mocarza, popiołom, który wład,tI łosem narodów!... J'\ie jest to pompa obrzf:du zwłokom tych, co szczęśliwym orężC'IIl luli l'adą lI,świetniali trony... których zasługa, :=\l<'PY 1,'af, alllo tajemne zahiegi na wysoki szczebel dostojel1stw wyniosły!... Nie jest to najemnego żalu próżna okazalość, znikomy stawiająca poHlł1ik natl grobowcem bogacza!... Kie, Rodacy! Zawolani własnym uczuciem, przejęci smutkiem z nieollżalowanej straty, w głębi stra

3) Były 1Hlf' uKosillskiego l'ownież wynikiem ideologji wolnomularskieJ, Zol}. Kan\ owski, Ilistor.ia ,Y. Ks. Poznaliskiego, I'oznail 1918. t. I. s. H:t - lIistoirr!'; pt Statut s (Ip la SociMe des Free-Iasons... ]JUises rlUIIS Ips 1110111Oil'C'!'; Sf'lTPts tIu (;rulld :\Iaitl'p cip F'I'ance... Londyn 1 H3, str. 128-1:37. 4) 'łillllt. pl'ZytOCZOIIC'!W ;;,n'JdliJ '-'pol'zy\\'ają w zbiorach rodziny p. Zakrzewskich w Poznaniu, dokąd z hoszut, po śmierci ostatnie!!o z I(osiilskich, na mory te;;tamentu dostały się w H)28 roku.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry